Sök till Sibelius-Akademins ungdomsutbildning

Urvalsguiden 2024 för Sibelius-Akademins ungdomsutbildning.

Ansökningstid: börjar 3.1.2024 kl. 9 (finsk tid) och slutar 17.1.2024 kl. 15 (finsk tid)
Ansökningsblankett: https://q.surveypal.com/Nuorisokoulutuksen-hakemus-2024
Urvalsresultat: 31.5.2024 kl. 9

Den preliminära tidtabellen för urvalsproven:

 • Global Music 11.5.2024
 • Jazzmusik 13.5.2024
 • Folkmusik 15.5.2024
 • Klassisk musik, sång 7.5.2024
 • Ackordeon 20.5.2024
 • Altviolin 3.5.2024
 • Bleck- och träblåsinstrument:
  • Bleckblåsinstrument: 15.5.2024
  • Träblåsinstrument: 11.5.2024
 • Cello: 15.5.2024
 • Gitarr 14.5.2024
 • Harpa 7.5.2024
 • Kantele 10.5.2024
 • Kontrabas: sista inlämningsdag för videoinspelningen 24.4.2024 kl. 15.00 (finsk tid)
 • Orgel: sista inlämningsdag för videoinspelningen 24.4.2024 kl. 15.00 (finsk tid)
 • Piano 15.5.2024
 • Tidig musiks periodinstrument: i maj 2024 (uppdateras)
 • Violin 11.5.2024
 • Kompostition: sista inlämningsdag för andra omgångens spelprov 24.4.2024 kl. 15.00 (finsk tid), andra omgångens prov 13.–14.5.2024 och intervju 16.–17.5.2024
 • Musikteori: sista inlämningsdag för tredje omgångens spelprov 24.4.2024 kl. 15.00 (finsk tid), andra omgågens prov 13.–14.5.2024 och tredje omgångens intervju 16.–17.5.2024

Ungdomsutbildningen vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi är riksomfattande målinriktad utbildning avsedd för musikaliskt specialbegåvade ungdomar. Utbildningen ger färdigheter för musikstudier på högskolenivå. Undervisningen erbjuds vid Sibelius-Akademin, där utbildning, konstnärlig verksamhet och forskning utgör en inlärningsmiljö på universitetsnivå.

Den pedagogiska infallsvinkeln i ungdomsutbildningen är att studeranden på ett övergripande sätt utvecklas som musiker, som ung studerande och som harmonisk människa. Växelverkan, feedback och samtal mellan studeranden och lärarna samt mellan studerandens vårdnadshavare och lärare stöder studerandens inlärningsprocess.

Som studerande inom ungdomsutbildning har du ett huvudämne eller huvudinstrument. Till dina studier ingår också minst ett framträdande per läsår som bedöms, till exempel vid ungdomsutbildningens matiné. Utöver ditt huvudämne eller huvudinstrument studerar du ensemblespel och allmänmusikaliska färdigheter (gestaltningsfärdigheter i musik). De allmänmusikaliska studierna ordnas vid Sibelius-Akademin i ungdomsutbildningens egna grupper. Du kan också avlägga de allmänmusikaliska studierna vid ditt musikinstitut om det är lättare för dig på grund av praktiska omständigheter, såsom din boningsort. Du kan också beviljas annan undervisning vid Sibelius-Akademin, såsom sidoinstrument- eller biämnesstudier.

Som studerande ska du regelbundet kunna delta i ungdomsutbildningens undervisning i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors.

Till ungdomsutbildningen antas årligen cirka 20–30 nya studerande. Studerande till ungdomsutbildningen antas på basis av prestationerna i urvalsprovet. Antalet antagna studerande påverkas årligen av antalet studerande som avslutar sina studier inom ungdomsutbildningen, dvs. antalet studieplatser som blir lediga.

Dekanen fattar beslut om antagna till ungdomsutbildningen.

Huvudämnen och huvudinstrument i ungdomsutbildningen

 • Global Music
 • Jazzmusik
 • Folkmusik
 • Klassisk musik, sång
 • Klassisk musik, instrument: tidig musiks periodinstrument (blåsinstrument [barockoboe, blockflöjt, traversflöjt], stråkinstrument [barockcello, barockviolin, viola da gamba], cembalo eller luta), piano, ackordeon, kantele, gitarr, träblås- och bleckblåsinstrument (flöjt, oboe, klarinett, fagott, saxofon, valthorn, trumpet, basun, baryton, tuba), stråkinstrument (violin, altviolin, cello, kontrabas), slagverk, harpa samt orgel
 • Musikteori
 • Komposition

Studieplan

Dina studier framskrider enligt läroplanen för ungdomsutbildningen och enligt din individuella studieplan (nops). I din individuella studieplan ingår undervisning i huvudämnet eller huvudinstrumentet, studier i gestaltningsfärdigheter i musik, eventuella studier i andra ämnen, periodundervisning samt offentliga uppträdanden som bedöms och som ingår i studierna. Vid upprättandet av Nops beaktas också dina mål med anknytning till den grundläggande utbildningen eller utbildningen på andra stadiet.

Varje vår för du ett samtal med Sibelius-Akademins ämnesledare eller ungdomsutbildningens lärare där du utvärderar hur din studieplan har genomförts och hur dina studier fortsätter.

Behörighet för studier

Jazz, folkmusik, musikteori, komposition, klassisk musik: piano, ackordeon, kantele, gitarr, stråkinstrument (violin, altviolin, cello eller kontrabas) samt orgel:

Du är behörig för ungdomsutbildningen om du

 • fyller högst 18 år under samma kalenderår som du inleder dina studier inom ungdomsutbildningen och
 • är elev i den grundläggande utbildningen som ger behörighet som studerande på andra stadiet eller studerande vid en läroanstalt på andra stadiet som ger högskolebehörighet. Högskolebehörighet krävs av sökande vid Sibelius-Akademin och andra finländska högskolor.

Klassisk musik, sång:

Du är behörig för ungdomsutbildningen om du

 • fyller minst 15 och högst 18 år under samma kalenderår som du inleder dina studier inom ungdomsutbildningen och
 • är elev i den grundläggande utbildningen som ger behörighet som studerande på andra stadiet eller studerande vid en läroanstalt på andra stadiet som ger högskolebehörighet. Högskolebehörighet krävs av sökande vid Sibelius-Akademin och andra finländska högskolor.

Klassisk musik: blåsinstrument, slagverk, harpa samt tidig musiks periodinstrument:

Du är behörig för ungdomsutbildningen om du

 • fyller minst 13 och högst 18 år under samma kalenderår som du inleder dina studier inom ungdomsutbildningen och
 • är elev i den grundläggande utbildningen som ger behörighet som studerande på andra stadiet eller studerande vid en läroanstalt på andra stadiet som ger högskolebehörighet. Högskolebehörighet krävs av sökande vid Sibelius-Akademin och andra finländska högskolor.

Global Music:

Du är behörig för ungdomsutbildningen om du

 • fyller minst 12 och högst 18 år under samma kalenderår som du inleder dina studier inom ungdomsutbildningen och
 • är elev i den grundläggande utbildningen som ger behörighet som studerande på andra stadiet eller studerande vid en läroanstalt på andra stadiet som ger högskolebehörighet. Högskolebehörighet krävs av sökande vid Sibelius-Akademin och andra finländska högskolor.

Om du när du ansöker inte uppfyller ålderskravet för ditt ansökningsmål blir du inte kallad till urvalsprovet. Sibelius-Akademin granskar varje sökandes behörighet som sökande efter att ansökningstiden gått ut. Du får information om din behörighet per e-post senast 6.3.2024.

Rätt till studier

Studierätt vid ungdomsutbildningen gäller ett läsår i sänder. Den fortsatta studierätten påverkas av hur väl studeranden klarar av sina studier. Detta bedöms kontinuerligt under studierna. Man behöver inte ansöka om fortsatt studierätt genom urvalsförfarandet.

Din studierätt vid ungdomsutbildningen går ut i slutet av det läsår när du avslutar dina studier i den grundläggande utbildningen eller på andra stadiet. Din studierätt upphör dock senast i slutet av vårterminen under det kalenderår då du fyller 20 år.

Studierätten kan också upphöra om den studerande försummar sina studier: följer inte med informationen om ungdomsutbildningen och fullgör inte de skyldigheter som åligger den studerande (jfr. utarbetande av Nops, deltagande i Nops-samtal), uteblir från lektionerna utan att meddela om saken eller avbryter studier som hör till Nops utan vägande skäl.

Beslut om upphörande av studierätt fattas av dekan.

Ansökningsförfarandet

Ansökningstiden börjar 3.1.2024 kl. 9 (finsk tid) och slutar 17.1.2024 kl. 15 (finsk tid). Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten (SurveyPal) här:

Om du ansöker till fler än ett huvudämne eller -instrument ber vi dig ange rangordna ansökningsmålen i prioritetsordning på ansökningsblanketten. Om du blir godkänd till fler än ett huvudämne eller instrument väljs du till det alternativ som du själv har placerat högst i prioritetsordningen.

Leverera de eventuella förhandsuppgifterna som krävs (komposition och musikteori) till Sibelius-Akademins ansökningstjänster via den elektroniska SurveyPal-blanketten senast 24.1.2024 kl. 15 (finsk tid). Om du inte skickar in förhandsuppgifterna till Sibelius-Akademin inom utsatt tid blir du inte kallad till urvalsprovet. OBS! Förhandsuppgifterna kan inte lämnas in per e-post.

Sibelius-Akademins ansökningstjänster ger råd om antagningsprocedurer. E-postadressen är siba.ansokan@uniarts.fi.

Studiebetyg eller andra intyg lämnas inte in i ansökningsskedet.

Urvalsproven

Sibelius-Akademins urvalsprov genomförs på det sätt som anges i urvalsgrunderna för huvudämnet eller huvudinstrumentet. Formerna för genomförandet varierar. De kan innehålla video- och ljudinspelningar, delprov som utförs via fjärruppkoppling samt delprov som ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors. Om ansökningsmålet ordnar urvalsproven eller delproven i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors ska du förbereda dig för att delta i urvalsprovet under de dagar och vid de tider som angetts. Du ansvarar själv för dina resekostnader och arrangerar själv ditt eventuella logi för provdagarna.

Vi publicerar den preliminära tidtabellen för urvalsproven på Konstuniversitetets webbsidor senast 31.1.2024. En kallelse till urvalsprovet eller ett meddelande om att du inte kallas skickas per e-post senast 2–3 veckor före dagen för urvalsprovet. Noggranna anvisningar och tidtabeller för urvalsproven meddelas i kallelsen.

Utgångspunkten är att individuella urvalsprovtider inte kan ändras förutom på grund av tvingande skäl som är oberoende av den sökande samt förutsatt att det är möjligt för urvalsnämndens arbetsschema. Godtagbara skäl är olyckor samt insjuknande (läkarintyg krävs). Om du inte deltar i urvalsprovet kan du inte antas som studerande. Meddela ansökningstjänsterna vid Sibelius-Akademin så snart som möjligt om du inte deltar i urvalsproven.

Vid provtillfället ska du bekräfta din identitet med pass, annat officiellt identitetsbevis eller körkort.

Urvalsprovet är en sluten tillställning som utomstående personer inte får delta i. I urvalsproven för vissa huvudämnen eller huvudinstrument är det tillåtet att använda en egen ackompanjatör eller medverkande musiker. Information om detta finns i urvalskriterierna för huvudämnet eller huvudinstrumentet. Urvalsproven får inte spelas in (L 621/1999).

Tillkännagivande av resultaten

Resultatet av urvalsproven tillkännages 31.5.2024.

Dekanens beslut gällande de antagna finns till påseende kl. 9 (finsk tid) på Konstuniversitetets webbplats med namnen på de personer som har gett sitt tillstånd till att namnet läggs ut på internet.

De antagna studerande får en e-post från Sibelius-Akademin om erhållen studierätt. Du kan även själv kolla resultatet på Konstuniversitetets webbplats eller fråga efter resultatet per e-post från adressen siba.ansokan@uniarts.fi. Alla ansökningsalternativ antar inte nödvändigtvis nya studerande.

Dekanens beslut om antagning till ungdomsutbildningen kan inte omprövas.

Samma dag som urvalsbeslutet publiceras meddelas det på Konstuniversitetets webbsida av vem och när återkoppling på urvalsprovet kan begäras. Syftet med återkopplingen är att visa på områden hos dig där din prestation kan utvecklas och bli ännu bättre.

Mottagande av studieplats och påbörjande av studier

Anmälningsanvisningar skickas till nya studerande som bilaga till materialet för godkännande.

Studerande som blir antagna till Sibelius-Akademin ska i augusti skicka ett intyg om att de under läsåret 2024–2025 studerar vid grundutbildningen eller vid någon läroanstalt på andra stadiet. Om intyget inte inkommer inom utsatt tid går den antagna studeranden miste om sin studieplats. Sibelius-Akademin informerar om viktiga tidpunkter i samband med antagningsbrevet.

Den studerande kan inte registrera sig som icke närvarande i ungdomsutbildningen, utan man måste ta emot studieplatsen och påbörja studierna samma höst som man beviljas studieplats.

Studierna börjar i skiftet augusti-september med en orienteringsvecka för de studerande på ungdomsutbildningen. De studerande på ungdomsutbildningen betalar en serviceavgift på 340 euro / år (170 euro / termin).

Ämnesledaren anvisar en av Sibelius-Akademins lärare och eventuell ackompanjatör för individuell undervisning efter att ha hört på den studerande.

Huvudämne- och huvudinstrumentspecifika urvalsgrunder

GLOBAL MUSIC

Urvalsprovet ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors.

Urvalsprovet Global Music består av tre delar. Du kan utföra provuppgifterna med vilket instrument som helst inklusive sång.

 • Workshop

Workshoppen är en interaktiv grupparbetssituation där du arbetar med andra sökande. I workshoppen gör man bland annat uppvärmningsövningar, övningar i kroppsrytmik, röstarbete, improvisation, lyssningsövningar samt smågruppsuppgifter. Det är möjligt att instrument används i workshoppen.

 • Framförande

Framförandet är en 10–15 minuter lång helhet som du genomför med ett eller flera instrument.

Programmet består av valfria verk som beskriver din musiktradition, musikbakgrund eller ditt musikaliska uttryck. Verken kan vara traditionella verk eller moderna verk. Även egna kompositioner kan inkluderas i programmet.

Du kan framföra verken solo eller tillsammans med ackompanjerande musiker. Om du vill använda ackompanjerande musiker ska du själv ordna musikerna till urvalsprovet.

Du ska ha med dina egna instrument till urvalsprovet, om inte annat avtalas.

 • Diskussion

Diskussionen är ett tillfälle där urvalsprovnämnden i korthet intervjuar dig. Under diskussionen tillfrågas du bland annat om din motivation att delta i Global Music-studierna och om dina långsiktiga mål. Nämnden kan vid behov också ställa andra frågor i anslutning till musikstudierna.

Bedömningsgrunder

Nämnden bedömer utifrån den sökandes prestationer den sökandes nuvarande färdigheter samt motivation att studera enligt läroplanen för ungdomsutbildningen. Dessutom bedömer nämnden den sökandes förmåga att klara av olika uppgifter och samarbeta med gruppen.

I framförandet bedömer nämnden sökandens spel- och/eller sångtekniska färdigheter samt förmåga att uppträda. Under workshoppen bedömer nämnden den sökandes förmåga att lyssna, kommunicera och samarbeta med musiker med olika bakgrund. Under diskussionen bedömer nämnden sökandens studiemotivation.

De olika delproven betonas så att de inverkar på den slutliga poängsumman enligt följande:

 • Framförande 50 %
 • Workshop 40 %
 • Diskussion 10 %

Nämnden bedömer sökandenas prestationer enligt skalan 0–25 poäng.

I antagningen beaktas också att en mångfalding studerandesammansättning bildas för ungdomsutbildningen Global Music.

JAZZ

Urvalsprovet ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors.

I urvalsprovet ingår:

 1. Två berömda, på förhand förberedda, valfria jazzkompositioner som framförs utantill,
 2. Tilläggsuppgifter (t.ex. skalor, ackord, blues i tonarten F eller Bb) enligt urvalsnämndens prövning,
 3. Kort intervju.

Jazzkompositionerna som framförs ska vara olika (t.ex. tempo, stil och tonart) och innehålla ett improviserat solo utifrån kompositionens ackord och struktur. För sångare räcker tolkning av melodin. Att sjunga scat är frivilligt.

Varje deltagare har högst 15 minuter till förfogande.

Sibelius-Akademin ordnar en pianist, en basist och en batterist som ackompanjerar urvalsprovuppgifterna vid provtillfället. Du måste använda den ackompanjerande ensemblen. Noterna till ackompanjatörerna skickas per e-post till siba.suunnittelija.jazz@uniarts.fi senast den 27.3.2024. Noterna ska skickas i PDF-format och varje stycke i en separat fil (inte en sida i taget). Den största tillåtna filstorleken är 20 Mb. Du kan också ta med dig noter (3 st.) till provtillfället.

Bedömningsgrunder

Nämnden bedömer utifrån sökandens prestationer sökandens instrumenthantering, behärskande av jazzrytmik, -melodi och -harmoni samt i synnerhet sökandens förmåga att spela i ensemble. I den korta intervjudelen kartlägger vi dessutom den sökandes motivation att studera inom ungdomsutbildningen.

Nämnden bedömer sökandenas prestationer enligt skalan 0–25 poäng.

FOLKMUSIK

Urvalsprovet ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors.

I urvalsprovet ingår:

 1. Ett valfritt folkmusikprogram på 10–15 minuter som framförs utantill,
 2. En tilläggsuppgift där man bedömer den musikaliska gestaltningsförmågan, ljudurskiljningsförmågan och tonminnet.
 3. Kort intervju

Programmet som framförs kan bestå av traditionell, ny och/eller självkomponerad folkmusik samt improvisation. Om programmet i huvudsak består av annan än finländsk traditionell musik, ska helheten ändå innehålla ett prov på finländsk folkmusik.

Förutom huvudinstrumentet kan även ett prov på biinstrument ingå i framförandet.

Musiken skall framföras utan ackompanjemang. De som spelar kontra- och elbas samt slaginstrument får dock använda sig av en assisterande musiker i en del av sitt program. Också sökande med andra instrument kan använda sig av assisterande musiker om den sökande i urvalsprovet också vill påvisa sina kunskaper i ackompanjemang. En del av urvalsprovsprogrammet ska dock framföras utan assisterande musiker. Om du använder dig av en assisterande musiker som en del av ditt urvalsprov ska du själv ta med personen.

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen fästs uppmärksamhet vid följande delområden:

 • skickligt och tekniskt behärskande av ett eller flera instrument eller sång (inklusive improvisationsförmåga)
 • kännedom om folkmusik (framförandesätt, improvisation)
 • skicklighets- och uttrycksmässiga färdigheter som är typiska för traditionsmusik (förmåga till hörselbaserat musicerande, typisk frasering och rytm)
 • gestaltningskunskaper i musik: musikalisk gestaltningsförmåga, ljudurskiljningsförmåga, tonminne och musikteorifärdigheter
 • motivation

Nämnden bedömer sökandenas prestationer enligt skalan 0–25 poäng. Tyngdpunkten i utvärderingen ligger i programdelen.

KLASSISK MUSIK, SÅNG

Urvalsprovet ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors.

Du ska framföra följande program i urvalsprovet:

 1. En oratorie- eller operaaria
  Kompositionen framförs utantill och med ackompanjemang. Du ska anlita universitetets pianist. Verket ska framföras i den ursprungliga tonarten.
 2. En valfri sång (lied)
  Kompositionen framförs utantill och med ackompanjemang. Du ska anlita universitetets pianist.
 3. Ett prov i behärskandet av något biinstrument. Verket ska framföras utan ackompanjemang.
 4. Kort intervju. Nämnden intervjuar dig.

Inlämning av notmaterial:
Du ska senast 27.3.2024 lämna in en lista över den repertoar samt dess noter som du ämnar sjunga vid urvalsprovet (per e-post till siba.lamuvalinnat@uniarts.fi). Noterna ska skickas i den tonart de kommer att framföras och i PDF-format (varje stycke i en separat fil, inte en sida i taget). Den största tillåtna filstorleken är 20 Mb. Du ska skriva ditt namn och ansökningsobjekt (ungdomsutbildning, huvudämne eller huvudinstrument) i noterna. Eventuella hopp, kadenser eller andra avvikelser ur notbilden bör också märkas ut. Både tonsättarens och styckets namn ska stå i början av varje notblad. Därutöver ska du ha med dig noterna till det egentliga urvalsprovet, antingen i original eller som tejpade kopior.

OBS! Det går inte att göra ändringar i repertoaren eller ändra  ordningen av styckena efter att tidsfristen för inlämning av repertoarlistan och noterna har gått ut.

Bedömningsgrunder

Nämnden bedömer utifrån sökandens prestationer hens ljudmaterial, sångtekniska kunnande, konstnärliga potential, inlärningsfärdigheter och motivation. Sökanden förväntas ha minst PT 2/2-prestation eller motsvarande färdigheter.

Nämnden bedömer sökandenas prestationer enligt skalan 0–25 poäng.

KLASSISK MUSIK, INSTRUMENT

ACKORDEON

Urvalsprovet ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors.

Du ska framföra i urvalsprovet tre valfria verk i olika stilar. Dessutom intervjuar nämnden dig och kan be dig göra ett prima vista-spelprov.

Kompositionerna ska framföras utantill.

Varje sökande har högst 15 minuter till förfogande. Nämnden kan efter eget övervägande lyssna på bara en del av programmet.

Bedömningsgrunder

Utifrån den sökandes prestationer bedömer nämnden de speltekniska färdigheterna, inlärningsförmågan, motivation samt den sökandes möjligheter att utveckla sin konstnärlighet och spelskicklighet under studietiden.

Nämnden bedömer sökandenas prestationer enligt skalan 0–25 poäng.

ALTVIOLIN

Urvalsprovet ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors.

Du ska framföra i urvalsprovet två valfria verk eller delar av verk i olika stilar. Dessutom intervjuar nämnden dig och kan be dig göra ett prima vista-spelprov.

Kompositionerna behöver inte framföras utantill. Kompositionerna med ackompanjemang framförs med ackompanjemang. Ackompanjemangsinstrumentet är piano. 

Du kan använda din egen eller universitetets ackompanjatör. Meddela ditt val av ackompanjemang och lämna in noterna med frågeformuläret som vi per e-post skickar dig efter att ansökningstiden gått ut. När tidsfristen för inlämnande av notmaterialet gått ut kan inga ändringar göras i valet av ackompanjatör. Sibelius-Akademin erbjuder inte möjlighet att öva med universitetets ackompanjatör före urvalsprovet.

Om du använder dig av universitetets ackompanjatör ska du lämna in noterna till de fritt valbara styckena till Sibelius-Akademin senast 27.3.2024 via den elektroniska SurveyPal-blanketten. Noterna ska skickas i PDF-format och varje stycke i en separat fil (inte en sida i taget). Den största tillåtna filstorleken är 20 Mb. I början av varje notblad ska du ange såväl tonsättarens och styckets namn som ditt eget namn och ansökningsobjekt (ungdomsutbildning, huvudämne eller huvudinstrument). Ta också med dig noterna till det egentliga urvalsprovet, antingen i original eller alternativt som tejpade kopior.

Bedömningsgrunder

Utifrån den sökandes prestationer bedömer nämnden de speltekniska färdigheterna, inlärningsberedskapen, motivation samt den sökandes möjligheter att utveckla sin konstnärlighet och spelskicklighet under studietiden.

Nämnden bedömer sökandenas prestationer enligt skalan 0–25 poäng.

BLECKBLÅSINSTRUMENT

Urvalsprovet ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors.

Du ska framföra i urvalsprovet två valfria verk i olika stilar. Åtminstone det ena ska vara ett verk med pianoackompanjemang. De valfria verkens sammanlagda längd är cirka 10 min. Dessutom intervjuar nämnden dig och kan be dig göra ett prima vista-spelprov.

De sökande som spelar valthorn ska dessutom framföra en B-durskala i tre oktaver. Noterna skickas till sökanden 10 dagar före provet.

Kompositionerna behöver inte framföras utantill. Kompositionerna med ackompanjemang framförs med ackompanjemang. Ackompanjemangsinstrumentet är piano. De verk som spelas kan också vara en del eller delar av en konsert eller en sonat.

Du kan använda din egen eller universitetets ackompanjatör. Meddela ditt val av ackompanjemang och lämna in noterna med frågeformuläret som vi per e-post skickar dig efter att ansökningstiden gått ut. När tidsfristen för inlämnande av notmaterialet gått ut kan inga ändringar göras i valet av ackompanjatör. Sibelius-Akademin erbjuder inte möjlighet att öva med universitetets ackompanjatör före urvalsprovet.

Om du använder dig av universitetets ackompanjatör ska du lämna in noterna till de fritt valbara styckena till Sibelius-Akademin senast 27.3.2024 via den elektroniska SurveyPal-blanketten. Noterna ska skickas i PDF-format och varje stycke i en separat fil (inte en sida i taget). Den största tillåtna filstorleken är 20 Mb. I början av varje notblad ska du ange såväl tonsättarens och styckets namn som ditt eget namn och ansökningsobjekt (ungdomsutbildning, huvudämne eller huvudinstrument). Ta också med dig noterna till det egentliga urvalsprovet, antingen i original eller alternativt som tejpade kopior.

Bedömningsgrunder

Utifrån den sökandes prestationer bedömer nämnden de speltekniska färdigheterna, förmågan att uppträda, inlärningsförmågan, motivation samt den sökandes möjligheter att utveckla sin konstnärlighet och spelskicklighet under studietiden. Sökanden förväntas ha minst PT3-prestation eller motsvarande färdigheter.

Nämnden bedömer sökandenas prestationer enligt skalan 0–25 poäng.

CELLO

Urvalsprovet ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors.

Du ska framföra i urvalsprovet två valfria verk i olika stilar vars sammanlagda längd är cirka 10 minuter. Dessutom intervjuar nämnden dig.

Kompositionerna ska framföras utantill. Kompositionerna med ackompanjemang framförs med ackompanjemang. Ackompanjemangsinstrumentet är piano.

Du kan använda din egen eller universitetets ackompanjatör. Meddela ditt val av ackompanjemang och lämna in noterna med frågeformuläret som vi per e-post skickar dig efter att ansökningstiden gått ut. När tidsfristen för inlämnande av notmaterialet gått ut kan inga ändringar göras i valet av ackompanjatör. Sibelius-Akademin erbjuder inte möjlighet att öva med universitetets ackompanjatör före urvalsprovet.

Om du använder dig av universitetets ackompanjatör ska du lämna in noterna till de fritt valbara styckena till Sibelius-Akademin senast 27.3.2024 via den elektroniska SurveyPal-blanketten. Noterna ska skickas i PDF-format och varje stycke i en separat fil (inte en sida i taget). Den största tillåtna filstorleken är 20 Mb. I början av varje notblad ska du ange såväl tonsättarens och styckets namn som ditt eget namn och ansökningsobjekt (ungdomsutbildning, huvudämne eller huvudinstrument). Ta också med dig noterna till det egentliga urvalsprovet, antingen i original eller alternativt som tejpade kopior.

Bedömningsgrunder

Utifrån den sökandes prestationer bedömer nämnden de speltekniska färdigheterna, inlärningsberedskapen, motivation samt den sökandes möjligheter att utveckla sin konstnärlighet och spelskicklighet under studietiden.

Nämnden bedömer sökandenas prestationer enligt skalan 0–25 poäng.

GITARR

Urvalsprovet ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors.

Du ska framföra i urvalsprovet två valfria verk i olika stilar. Dessutom intervjuar nämnden dig och kan be dig göra ett prima vista-spelprov.

Kompositionerna ska framföras utantill. Kompositionerna framförs utan ackompanjemang.

Nämnden kan efter eget övervägande lyssna på bara en del av programmet.

Bedömningsgrunder

Utifrån den sökandes prestationer bedömer nämnden de speltekniska färdigheterna, inlärningsberedskapen, motivation samt den sökandes möjligheter att utveckla sin konstnärlighet och spelskicklighet under studietiden.

Nämnden bedömer sökandenas prestationer enligt skalan 0–25 poäng

HARPA

Urvalsprovet ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors.

Du ska framföra i urvalsprovet två valfria soloverk i olika stilar vars sammanlagda längd är cirka 5–15 minuter. Beskriv dessutom med några ord dig själv som musiker och berätta varför du ansöker till Sibelius-Akademins ungdomsutbildning.

Vi rekommenderar att kompositionerna framförs utantill. Kompositionerna framförs utan ackompanjemang. De verk som spelas kan också vara en del eller delar av en konsert eller en sonat.

Bedömningsgrunder

Utifrån den sökandes prestationer bedömer nämnden de speltekniska färdigheterna, inlärningsberedskapen, motivation samt den sökandes möjligheter att utveckla sin konstnärlighet och spelskicklighet under studietiden. Sökanden förväntas ha minst PT3-prestation eller motsvarande färdigheter.

Nämnden bedömer sökandenas prestationer enligt skalan 0–25 poäng.

KANTELE

Urvalsprovet ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors.

Du ska framföra i urvalsprovet två valfria verk i olika stilar. Dessutom intervjuar nämnden dig och kan be dig göra ett prima vista-spelprov.

Kompositionerna ska framföras utantill. Kompositionerna framförs utan ackompanjemang.

Nämnden kan efter eget övervägande lyssna på bara en del av programmet.

Bedömningsgrunder

Utifrån den sökandes prestationer bedömer nämnden sökandens inlärningsförmåga, speltekniska färdigheter, motivation samt den sökandes möjligheter att utveckla sin konstnärlighet och spelskicklighet under studietiden.

Nämnden bedömer sökandenas prestationer enligt skalan 0–25 poäng.

KONTRABAS

Urvalsprovet genomförs med hjälp av en videoinspelning. Du ansvarar själv för producering av videoinspelningen.

Leverera din videoinspelning till Sibelius-Akademin via OneDrive-systemet senast 24.4.2024 kl. 15 (finsk tid).

På videospelningen ska du framföra två valfria verk i olika stilar. Berätta dessutom i videon om din studiebakgrund, din motivation och dina ambitioner som musiker. 

Kompositionerna ska framföras utantill. Kompositionerna framförs utan ackompanjemang.

Videoinspelningen behöver inte spelas in fortlöpande, kompositionerna kan spelas in i olika omgångar och på olika platser. De enskilda kompositionerna måste dock spelas in utan klipp och i hela tagningar (som vid ett live-framträdande).

Spela vänd mot kameran så att ansiktet och händerna syns hela tiden. Videon får inte spelas in på alltför långt håll. Du ska synas i bilden från huvudet till knäna.

Bedömningsgrunder

Utifrån den sökandes prestationer bedömer nämnden de speltekniska färdigheterna, inlärningsberedskapen, motivation samt den sökandes möjligheter att utveckla sin konstnärlighet och spelskicklighet under studietiden.

Nämnden bedömer sökandenas prestationer enligt skalan 0–25 poäng.

ORGEL

Urvalsprovet genomförs med hjälp av en videoinspelning. Du ansvarar själv för producering av videoinspelningen.

Leverera din videoinspelning till Sibelius-Akademin via OneDrive-systemet senast 24.4.2024 kl. 15 (finsk tid).

På videospelningen ska du framföra två valfria verk i olika stilar. Berätta dessutom i videon om din studiebakgrund, din motivation och dina ambitioner som musiker. 

Kompositionerna behöver inte framföras utantill. Kompositionerna framförs utan ackompanjemang.

Videoinspelningen behöver inte spelas in fortlöpande, kompositionerna kan spelas in i olika omgångar och på olika platser. De enskilda kompositionerna måste dock spelas in utan klipp och i hela tagningar (som vid ett live-framträdande).

Spela så att ansiktet och händerna syns hela tiden. Videon får inte spelas in på alltför långt håll. Du skall synas helt på rutan.

Bedömningsgrunder

Utifrån den sökandes prestationer bedömer nämnden de speltekniska färdigheterna, inlärningsberedskapen, motivation samt den sökandes möjligheter att utveckla sin konstnärlighet och spelskicklighet under studietiden.

Nämnden bedömer sökandenas prestationer enligt skalan 0–25 poäng.

PIANO

Urvalsprovet ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors.

Urvalsprovsprogrammet beror på ditt födelseår. Urvalsprovsprogrammet framförs utantill.

Födda 2010 och senare:

 1. En komposition av J.S. Bach
 2. En snabb sats ur en wienklassisk sonat eller en sonatin eller annan motsvarande komposition
 3. En fritt valbar komposition eller delar av komposition

 Födda 2009 och tidigare:

 1. En trestämmig invention eller preludium och fuga av J.S. Bach
 2. En snabb sats ur en wienklassisk sonat
 3. En fritt valbar komposition eller delar av komposition

Dessutom intervjuar nämnden dig och kan be dig göra ett prima vista-spelprov.

Bedömningsgrunder

Utifrån den sökandes prestationer bedömer nämnden de speltekniska färdigheterna, inlärningsberedskapen, motivation samt den sökandes möjligheter att utveckla sin konstnärlighet och spelskicklighet under studietiden.

Nämnden bedömer sökandenas prestationer enligt skalan 0–25 poäng.

SLAGVERK

Urvalsprovet ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors.

Du skall förbereda fritt valbara prov på följande instrument (längd ca. 5 min / instrument):

 1. Liten trumma
 2. Pukor
 3. Melodislagverk (xylofon, vibrafon eller marimba)

Urvalsprovet innehåller dessutom prima vista-spel och uppgifter inom musikalisk beredskap enligt nämndens prövning samt en intervju.

Proven behöver inte framföras utantill. Alla proven framförs utan ackompanjemang. Du ska vid urvalsprovet ta med dig noterna för de fritt valda uppgifterna till urvalsnämnden.

Bedömningsgrunder

Utifrån den sökandes prestationer bedömer nämnden de speltekniska färdigheterna, förmågan att uppträda, inlärningsberedskapen, motivation, förståelsen av stilar från olika tidsperioder samt den sökandes möjligheter att utvecklas konstnärligt och spelskicklighetsmässigt under sina studier. Sökanden förväntas ha minst PT3-prestation eller motsvarande färdigheter.

Nämnden bedömer sökandenas prestationer enligt skalan 0–25 poäng.

TIDIG MUSIK, PERIODINSTRUMENT

Urvalsprovet ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors.

Du ska framföra i urvalsprovet två valfria verk i olika stilar. Dessutom intervjuar nämnden dig och be dig göra ett prima vista-spelprov.

Programmet ska framföras på periodinstrument. Verken behöver inte spelas utantill.  Nämnden kan efter eget övervägande lyssna på bara en del av programmet.

Kompositionerna med ackompanjemang framförs med ackompanjemang. Det ackompanjerande instrumentet är cembalo.

Du kan använda din egen eller universitetets ackompanjatör. Meddela ditt val av ackompanjemang och lämna in noterna med frågeformuläret som vi per e-post skickar dig efter att ansökningstiden gått ut. När tidsfristen för inlämnande av notmaterialet gått ut kan inga ändringar göras i valet av ackompanjatör. Sibelius-Akademin erbjuder inte möjlighet att öva med universitetets ackompanjatör före urvalsprovet.

Om du använder dig av universitetets ackompanjatör ska du lämna in noterna till de fritt valbara styckena till Sibelius-Akademin senast 27.3.2024 via den elektroniska SurveyPal-blanketten. Noterna ska skickas i PDF-format och varje stycke i en separat fil (inte en sida i taget). Den största tillåtna filstorleken är 20 Mb. I början av varje notblad ska du ange såväl tonsättarens och styckets namn som ditt eget namn och ansökningsobjekt (ungdomsutbildning, huvudämne eller huvudinstrument). Ta också med dig noterna till det egentliga urvalsprovet, antingen i original eller alternativt som tejpade kopior.

Bedömningsgrunder

Utifrån den sökandes prestationer bedömer nämnden de speltekniska färdigheterna, inlärningsberedskapen, motivation samt den sökandes möjligheter att utveckla sin konstnärlighet och spelskicklighet under studietiden.

Nämnden bedömer sökandenas prestationer enligt skalan 0–25 poäng.

TRÄBLÅSINSTRUMENT

Urvalsprovet ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors.

I urvalsprovet ingår:

 1. Två olika verk från listan för ditt instrument (länk nedan). Åtminstone ett av dessa verk ska ha pianoackompanjemang.

  Flöjt och saxofon: De valda verkens totala längd ca 15 min
  Oboe och fagott: De valda verkens totala längd ca 10 min

  Kompositionerna behöver inte framföras utantill. Kompositionerna med ackompanjemang framförs med ackompanjemang. Ackompanjemangsinstrumentet är piano. De verk som spelas kan också vara en del eller delar av en flersatsig verk (konsert, sonat eller svit).

 2. Kort intervju. Nämnden intervjuar dig.

Du kan använda din egen eller universitetets ackompanjatör. Meddela ditt val av ackompanjemang och lämna in noterna med frågeformuläret som vi per e-post skickar dig efter att ansökningstiden gått ut. När tidsfristen för inlämnande av notmaterialet gått ut kan inga ändringar göras i valet av ackompanjatör. Sibelius-Akademin erbjuder inte möjlighet att öva med universitetets ackompanjatör före urvalsprovet.

Om du använder dig av universitetets ackompanjatör ska du lämna in noterna till de fritt valbara styckena till Sibelius-Akademin senast 27.3.2024 via den elektroniska SurveyPal-blanketten. Noterna ska skickas i PDF-format och varje stycke i en separat fil (inte en sida i taget). Den största tillåtna filstorleken är 20 Mb. I början av varje notblad ska du ange såväl tonsättarens och styckets namn som ditt eget namn och ansökningsobjekt (ungdomsutbildning, huvudämne eller huvudinstrument). Ta också med dig noterna till det egentliga urvalsprovet, antingen i original eller alternativt som tejpade kopior.

Bedömningsgrunder

Utifrån den sökandes prestationer bedömer nämnden de speltekniska färdigheterna, förmågan att uppträda, inlärningsförmågan, motivation samt den sökandes möjligheter att utveckla sin konstnärlighet och spelskicklighet under studietiden.

Nämnden bedömer sökandenas prestationer enligt skalan 0–25 poäng.

VIOLIN

Urvalsprovet ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors.

Du ska framföra i urvalsprovet två valfria verk i olika stilar vars sammanlagda längd är cirka 10 minuter. Dessutom intervjuar nämnden dig.

Kompositionerna ska framföras utantill. Kompositionerna framförs utan ackompanjemang.

Om programmets totala längd överskrider 10 minuter kan nämnden efter eget övervägande lyssna endast på en del av programmet.

Bedömningsgrunder

Utifrån den sökandes prestationer bedömer nämnden de speltekniska färdigheterna, inlärningsberedskapen, motivation samt den sökandes möjligheter att utveckla sin konstnärlighet och spelskicklighet under studietiden. .

Nämnden bedömer sökandenas prestationer enligt skalan 0–25 poäng.

KOMPOSITION

Första omgången: Förhandsuppgifter

Leverera följande förhandsuppgifter till Sibelius-Akademin via den elektroniska SurveyPal-blanketten senast 24.1.2024 kl. 15 (finsk tid):

 1. En skriftlig redogörelse för dina tidigare musikstudier (längd högst ett A4-blad). Av redogörelsen ska följande framgå:
  • Ditt namn
  • Tidigare studier i musikteori och -historia, gehör och analys, studieplats och studietid samt högsta avlagda kursexamina
  • Tidigare instrumentalstudier och annan musikalisk verksamhet
  • Tidigare kompositionsstudier (lärare, undervisningslängd och -form samt eventuell läroanstalt och studieprestationer)

 2. Noterade prov som du väljer från dina egna kompositioner

  Provhelheten är begränsad. I den ska ingå två hela verk eller självständiga delar av ett helt verk vars sammanlagda sidantal är 5–40.

  Provhelheten underkänns om den inte exakt följer ovanstående anvisningar. 

  Bifoga gärna en inspelning av ett musikverk.

Till den andra omgången väljer nämnden en del av de sökande utifrån poängen från den första omgången. Om du inte skickar in förhandsuppgifterna till Sibelius-Akademin inom utsatt tid, blir du inte kallad till den andra omgången av urvalsprovet.

Andra omgången

Andra omgången av urvalsprovet utförs på distans. Andra omgången består av följande delprov:

 • Prov i allmänmusikaliska ämnen
 • Kompositionsuppgift
 • Intervju
 • Spelprov

Prov i allmänmusikaliska ämnen

Prov i allmänmusikaliska ämnen kan testa din förmåga att känna igen tonkonstverk och olika musikstilar, grundkunskaper i musiklära, identifiering av intervaller och ackord, melodi- och rytmdiktat samt prima vista-sång.

Kompositionsuppgift

En kompositionsuppgift skickas åt sökande som kallas till andra omgången av urvalsprovet. Du ska lämna in kompositionsuppgiften som utförts på det sätt och på den tid som anges i kallelsen till den andra omgången av urvalsprovet samt förbereda dig för att presentera kompositionsuppgiften under intervjun.

Intervju

Intervjun utförs på distans.

Med hjälp av intervjun bedöms din förmåga att analysera musikaliska lösningar, motivation för komposition och systematiska kompositionsstudier, kännedom om program samt teoretiska och analytiska färdigheter. Dessutom bedömer nämnden din förmåga att tillgodogöra dig utbildning.

Förbered dig också för att under intervjun läsa upp en kort text som du skrivit på förhand (högst 50 ord) om vad du förväntar dig av studierna i komposition. Dessutom ska du förbereda dig för att presentera din lösning på kompositionsuppgiften under intervjun.

Spelprov

Lämna in spelproven som videoinspelningar till Sibelius-Akademin. Du ansvarar själv för producering av videoinspelningen. Leverera din videoinspelning till Sibelius-Akademin via OneDrive-systemet senast 24.4.2024 kl. 15 (finsk tid).

Om ditt huvudinstrument är piano, ska du framföra en av J. S. Bachs inventioner eller en därmed jämförbar komposition, en snabb sats ur en wienklassisk sonat, en valfri komposition samt eventuella andra spelprov (biinstrument). Du kan också framföra ett avsnitt av en mer omfattande komposition. Därtill kan du framföra improvisation eller andra prov på dina praktiska färdigheter som musiker (max. fyra minuter). Spelprovens sammanlagda längd är högst 15 minuter.

Om ditt huvudinstrument är något annat än piano ska du framföra två verk i olika stilar ur instrumentets basrepertoar. Framför dessutom ett verk på piano som hör till den västerländska konstmusikens repertoar.  Du kan också framföra ett avsnitt av en mer omfattande komposition. Därtill kan du framföra improvisation eller andra prov på dina praktiska färdigheter som musiker (max. fyra minuter). Spelprovens sammanlagda längd är högst 15 minuter.

Videoinspelningen behöver inte spelas in fortlöpande, kompositionerna kan spelas in i olika omgångar och på olika platser. De enskilda kompositionerna måste dock spelas in utan klipp och i hela tagningar (som vid ett live-framträdande).

Spela vänd mot kameran så att ansiktet och händerna syns hela tiden. Videon får inte spelas in på alltför långt håll. Du ska synas i bilden från huvudet till knäna.

Bedömningsgrunder

Av dem som blir antagna till utbildningen förutsätts goda grundkunskaper i musikteori, gehör och praktiskt musicerande samt kännedom om västerländsk konstmusik. Vi förutsätter också att du är kreativt musikalisk och att du har studiemotivation.

De olika delproven betonas så att de inverkar på den slutliga poängsumman enligt följande:

 • Förhandsuppgift (kompositionsprov) 20 %
 • Prov i allmänmusikaliska ämnen 30 %
 • Genomgång av kompositionsuppgiften 10 %
 • Intervju (innehåller spelproven) 40 %

MUSIKTEORI

Första omgången: Förhandsuppgifter

Leverera följande förhandsuppgifter till Sibelius-Akademin via den elektroniska SurveyPal-blanketten senast 24.1.2024 kl. 15 (finsk tid):

 1. En skriftlig redogörelse för dina tidigare musikstudier (längd högst ett A4-blad). Av redogörelsen ska följande framgå:
  • Ditt namn
  • Tidigare studier i musikteori och -historia, gehör och analys, studieplats och studietid samt högsta avlagda kursexamina
  • Tidigare instrumentalstudier och annan musikalisk verksamhet
  • De sökande som också har valt komposition som huvudämne ska även bifoga en redogörelse för tidigare kompositionsstudier (lärare, undervisningslängd och -form samt eventuell läroanstalt och studieprestationer)

 2.  Fritt utformad uppsats (max. 500 ord), där du beskriver dina intressen och din verksamhet på musikteorins område

Alla behöriga sökande som vederbörligt inom utsatt tid lämnat in ansökan och förhandsuppgifter kallas till andra omgången av urvalsprovet.

Andra omgången

Andra omgången av urvalsprovet utförs på distans. Andra omgången består av följande delprov:

 • Prov i allmänmusikaliska ämnen 
 • Teori- och analysproven för sökande till komposition och musikteori

Prov i allmänmusikaliska ämnen 

Prov i allmänmusikaliska ämnen kan testa din förmåga att känna igen tonkonstverk och olika musikstilar, grundkunskaper i musiklära, identifiering av intervaller och ackord, melodi- och rytmdiktat samt prima vista-sång.

Teori- och analysproven för sökande till komposition och musikteori:

Proven mäter din intuitiva förmåga att analysera, kunskaper i att beskriva musik skriftligt samt kunskaper i musikteori och musikhistoria. Provet kan innehålla uppgifter från t.ex. följande områden: generalbas, sonatform och andra traditionella formtyper (bl.a. identifiering av kadenser och gränspunkter i formen), posttonala grundbegrepp, förmåga att känna igen texturer.

På basen av poängen från andra omgången av urvalsprovet kallas en del av sökande till tredje omgången. Sökande som kallas till tredje omgången informeras per e-post.

Tredje omgången

Tredje omgången av urvalsprovet utförs på distans. Tredje omgången består av följande delprov:

 • Intervju
 • Spelprov

Intervju

Intervjun utförs på distans.

Under intervjun behöver du piano eller klaviatur. Om du inte har möjlighet att använda piano eller klaviatur under intervjun, bedömer nämnden uppgiften utifrån dina verbala kommentarer.

Om du vill kan du under intervjun kort presentera dina kompositioner, arrangemang, musikaliska avhandlingar eller andra motsvarande meriter. Om du vill presentera sådant material ska du meddela detta genast i början av intervjun.

Spelprov

Lämna in spelproven som videoinspelningar till Sibelius-Akademin. Du ansvarar själv för producering av videoinspelningen. Leverera din videoinspelning till Sibelius-Akademin via OneDrive-systemet senast 24.4.2024 kl. 15 (finsk tid).

Alla sökande ska lämna in spelprovet inom utsatt tid, men det bedöms endast för de sökande som kallas till den tredje omgången.

Om ditt huvudinstrument är piano, ska du framföra en av J. S. Bachs inventioner eller en därmed jämförbar komposition, en snabb sats ur en wienklassisk sonat, en valfri komposition samt eventuella andra spelprov (biinstrument). Du kan också framföra ett avsnitt av en mer omfattande komposition. Därtill kan du framföra improvisation eller andra prov på dina praktiska färdigheter som musiker (max. fyra minuter). Spelprovens sammanlagda längd är högst 15 minuter.

Om ditt huvudinstrument är något annat än piano ska du framföra två verk i olika stilar ur instrumentets basrepertoar. Framför dessutom ett verk på piano som hör till den västerländska konstmusikens repertoar. Du kan också framföra ett avsnitt av en mer omfattande komposition. Därtill kan du framföra improvisation eller andra prov på dina praktiska färdigheter som musiker (max. fyra minuter). Spelprovens sammanlagda längd är högst 15 minuter.

Ett enskilt verk ska spelas in som en oavbruten, oklippt tagning. Alla verk behöver dock inte spelas in samtidigt.

Spela vänd mot kameran så att ansiktet och händerna syns hela tiden. Videon får inte spelas in på alltför långt håll. Du ska synas i bild från huvudet till knäna.

Bedömningsgrunder

Av dem som blir antagna till utbildningen förutsätts goda grundkunskaper i musikteori, gehör och praktiskt musicerande samt kännedom om västerländsk konstmusik. Dessutom förutsätter vi att du har studiemotivation.

De olika delproven betonas så att de inverkar på den slutliga poängsumman enligt följande:

 • Prov i allmänmusikaliska ämnen 20 %
 • Teori- och analysproven för sökande till komposition och musikteori 40 %
 • Intervju (innehåller genomgång av uppsatsen och spelproven) 40 %

Frågor eller kommentarer?

Du kan skicka in frågor och respons per e-post (siba.ansokan@uniarts.fi eller siba.nuorisokoulutus@uniarts.fi).

Visa utbildningsprogram detaljer