Sök till Sibelius-Akademins ungdomsutbildning

Urvalsguiden 2021 för Sibelius-Akademins ungdomsutbildning.

Uppdatering 16.3.2021: Urvalsprovet i detta ansökningsmål utförs enligt den ursprungliga planen.

Ansökningstid: 7.-20.1.2021 kl. 15 (finsk tid)
Ansökningsblankett: https://q.surveypal.com/NUKO_hakemus-ansokan-application_2021
Urvalsresultat: 2.6.2021 kl. 9

Preliminär tidtabell, urvalsprovet ordnas på plats eller på distans:
jazz 24.5
folkmusik 21.5
kantele: 11.5.
sång: 21.5.
slagverk: 3.5.
piano: 11.5.
ackordeon: 20.5.
gitarr: 20.5.
komposition, musikteori: i april-maj, informeras senare
violin: 21.5.

Ungdomsutbildningen är riksomfattande målinriktad utbildning avsedd för musikaliskt specialbegåvade ungdomar. Utbildningen ger färdigheter för musikstudier på högskolenivå. Verksamheten är en del av Sibelius-Akademin, där undervisningen, den konstnärliga verksamheten och forskningen utgör en inlärningsmiljö på universitetsnivå.

Den pedagogiska infallsvinkeln i ungdomsutbildningen är att studeranden på ett övergripande sätt utvecklas som musiker, som ung studerande och som harmonisk människa. Växelverkan, feedback och samtal mellan studeranden och lärarna samt mellan studerandens vårdnadshavare och lärare stöder studerandens inlärningsprocess.

På ungdomsutbildningen har du ett huvudämne eller huvudinstrument. Dessutom får du öva upp samspel samt allmänmusikaliska kunskaper (förmågan att uppfatta musik). De allmänna musikstudierna kan ordnas i ungdomsutbildningens egna grupper eller i samarbete med musikläroanstalter med beaktande av de praktiska omständigheterna, t.ex. var du bor. Du har också möjlighet att bli undervisad i det innehållsmässiga i musikakademins övriga utbildningsutbud, bland annat instrumentstudier, sång och komposition. Du har minst ett offentligt framträdande per läsår (till exempel vid ungdomsutbildningens matinéer).

Huvudämnen och huvudinstrument i ungdomsutbildningen

 • Jazz
 • Folkmusik
 • Klassisk musik, sång
 • Klassisk musik, instrument: tidig musiks periodinstrument (blåsinstrument, stråkinstrument, cembalo, luta) piano, ackordeon, kantele, gitarr, träblås- och bleckblåsinstrument (flöjt, oboe, klarinett, fagott, saxofon, valthorn, trumpet, basun, baryton, tuba), stråkinstrument (violin, altviolin, cello, kontrabas), slagverk, harpa samt orgel
 • Musikteori
 • Komposition

Studieplan

Dina studier framskrider enligt läroplanen för ungdomsutbildningen och enligt din individuella studieplan (nops). Studieplanen omfattar både kurser i huvudämnet eller huvudinstrumentet och kurser i andra ämnen, periodundervisning samt ett offentligt uppträdande som hör till studierna och som bedöms.

Vid sidan av målen för den musikaliska utbildningen beaktas även inlärningsmålen för grundskolan och utbildningen på andra stadiet i studieplanen.

Genomförandet av studieplanen utvärderas i samtal som förs med dig varje vår.

Behörighet för studier

Jazz, folkmusik, musikteori, komposition, klassisk musik: piano, ackordeon, kantele, gitarr, stråkinstrument (violin, altviolin, cello eller kontrabas) samt orgel

Du är behörig för ungdomsutbildningen om du vid ingången av ditt första läsår [den 1 augusti] är under 18 år och elev i den grundläggande utbildningen eller vid en läroanstalt på andra stadiet i Finland

Klassisk musik, sång

Du är behörig för ungdomsutbildningen om du fyller minst 15 år samma år som du inleder studierna inom ungdomsutbildningen och om du vid ingången av ditt första läsår [den 1 augusti] är under 18 år och elev i den grundläggande utbildningen eller vid en läroanstalt på andra stadiet i Finland.

Klassisk musik: blåsinstrument, slagverk, harpa samt tidig musiks periodinstrument

Du är behörig för ungdomsutbildningen om du fyller minst 13 år samma år som du inleder studierna inom ungdomsutbildningen och om du vid ingången av ditt första läsår [den 1 augusti] är under 18 år och elev i den grundläggande utbildningen eller vid en läroanstalt på andra stadiet i Finland.

Rätten till studier

Rätten till studier vid ungdomsutbildningen gäller ett läsår i sänder. En gång per år beslutar universitetet utan urvalsförfarande om förlängning av studierätten. Hur väl den studerandes klarar av sina studier påverkar den fortsatta studierätten.

Din studierätt vid ungdomsutbildningen går ut i slutet av det läsår när du avslutar dina studier i den grundläggande utbildningen eller på andra stadiet. Studierätten går dock ut senast i slutet av vårterminen det kalenderår då du fyller 20 år, även om ovannämnda skolgång inte har slutförts.

Ansökningsförfarandet

Ansökningstiden börjar 7.1.2021 och slutar 20.1.2021 kl. 15 (finsk tid). Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten på Konstuniversitetets webbplats här:

Du bör leverera de eventuella förhandsuppgifterna som krävs (komposition och musikteori) till Sibelius-Akademins ansökningstjänster via elektronisk SurveyPal-blankett senast 27.1.2021 kl. 15 (finsk tid). Om du inte skickar in förhandsuppgifterna till Sibelius-Akademin inom utsatt tid, blir du inte kallad till urvalsprovet. OBS! Det är inte tillåtet att skicka förhandsuppgifterna per e-post.

Sibelius-Akademins ansökningstjänster ger råd om antagningsprocedurer. E-post är siba.ansokan@uniarts.fi.

Studiebetyg eller andra intyg lämnas inte in i ansökningsskedet.

Urvalsproven

Uppdatering 16.3.2021: Urvalsprovet i detta ansökningsmål utförs enligt den ursprungliga planen.

Hur urvalsproven slutligen genomförs avgörs med beaktande av den rådande pandemisituationen. Om sättet att genomföra urvalsproven ändras informeras sökandena om detta senast 16.3.2021 per e-post.

Sibelius-Akademins urvalsprov genomförs på det sätt som anges i urvalsgrunderna för utbildningsprogrammet. Formerna för genomförandet varierar. De kan innehålla video- och ljudinspelningar, delprov som utförs via fjärruppkoppling samt delprov som ordnas i våra lokaler i Helsingfors. Om ansökningsmålet ordnar urvalsproven eller delproven i lokalerna i Helsingfors ska du förbereda dig på att delta i urvalsprovet under de dagar och vid de tider som angetts. Du betalar själv dina resekostnader och arrangerar själv ditt logi för provdagarna.

>> GUIDE: Anvisningar för distansprovet (publiceras i februari 2021)

Den preliminära tidtabellen för urvalsproven publiceras på Konstuniversitetets webbplats i januari 2021. En kallelse till urvalsprov eller ett meddelande om att du inte kallas skickas per e-post senast 2–3 veckor före dagen för urvalsprovet. Noggranna anvisningar och tidtabeller för urvalsproven meddelas i kallelsen. Du bör meddela ansökningstjänsterna så snart som möjligt om du inte deltar i urvalsproven.

Utgångspunkten är att individuella urvalsprovtider inte kan ändras förutom på grund av tvingande skäl oberoende av den sökande och förutsatt att det är möjligt för urvalsnämndens arbetsschema. Godtagbara skäl är olyckor samt insjuknande (läkarintyg krävs). Om du inte deltar i urvalsprovet kan du inte antas.

Vid urvalsproven bör du kunna styrka din identitet med ett officiellt identitetskort (pass eller EU-identitetskort).

Urvalsprovet är en sluten tillställning som utomstående personer inte får delta i. I urvalsproven för vissa huvudämnen eller huvudinstrument är det tillåtet att använda en egen ackompanjatör eller medverkande musiker. Information om detta finns i urvalskriterierna för huvudämnet eller huvudinstrumentet. Urvalsproven får inte spelas in (L 621/1999).

Tillkännagivande av resultaten

Resultatet av urvalsproven tillkännages 2.6.2021.

Dekans beslut gällande de antagna finns till påseende kl. 9 (finsk tid) på Konstuniversitetets webbplats med namnen på de personer som har gett sitt tillstånd till att namnet läggs ut på internet.

De antagna får en e-post av Sibelius-Akademin om erhållen studierätt. Du kan även själva kolla resultatet på Konstuniversitetets webbsidor eller fråga om resultaten per e-post på adressen siba.ansokan@uniarts.fi. Alla ansökningsalternativ antar inte nödvändigtvis nya studerande om urvalskriterierna inte uppfylls.

Dekanens beslut om antagning till ungdomsutbildningen kan inte omprövas.

Samma dag som urvalsbeslut publiceras kommer det att meddelas på Konstuniversitetets webbsida från vem och när återkoppling på urvalsprovet kan begäras. Återkopplingen ges 2.-16.6.2021 (varje ansökningsobjekt har en exakt tid för respons). Syftet med återkopplingen är att visa på områden hos dig där din prestation kan utvecklas och bli ännu bättre.

Mottagande av studieplats och påbörjande av studier

Anmälningsanvisningar skickas till nya studerande som bilaga till materialet för godkännande.

Studerande som har antagits till Sibelius-Akademin ska i augusti skicka ett intyg om att de under läsåret 2021–2022 studerar vid grundutbildningen eller vid någon läroanstalt på andra stadiet i Finland. Om intyget inte inkommer inom utsatt tid går den antagna studeranden miste om sin studieplats. Sibelius-Akademin informerar om viktiga tidpunkter i samband med antagningsbrevet.

Den studerande kan inte registrera sig som icke närvarande på ungdomsutbildningen under första studieåret, utan man måste ta emot studieplatsen och påbörja studierna samma höst som man beviljas studieplats.

Studierna börjar i skiftet augusti-september med ett informationstillfälle för de studerande på ungdomsutbildningen. De studerande på ungdomsutbildningen betalar en serviceavgift på 340 euro / år (170 euro / termin). Ämnesledaren anvisar en av Sibelius-Akademins lärare och eventuell ackompanjatör för individuell undervisning efter att ha lyssnat på den studerande.

Huvudämne- och huvudinstrumentspecifika urvalsgrunder

JAZZ

Urvalsprovet ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors. Beträffande sättet att genomföra urvalsproven måste dock den rådande pandemisituationen beaktas. Konstuniversitetet följer utvecklingen av pandemisituationen och bedömer på nytt hur urvalsproven genomförs våren 2021. Om Konstuniversitetet anser att urvalsproven inte kan ordnas i lokalerna i Helsingfors och alla delar av provet måste genomföras på distans, informeras sökandena om detta senast 16.3.2021. Avsikten är att göra så få ändringar i innehållet som möjligt.

Program som ska förberedas:

 1. Två förberedda, fritt valbara jazzkompositioner utantill
 2. Därtill kan nämnden ge tilläggsuppgifter (t.ex. skalor, ackord, blues i tonarten F eller Bb) enligt sitt övervägande samt eventuellt en kort intervju

De framförda jazzkompositionerna ska vara olika (t.ex. tempo, stil och tonart) och innehålla ett improviserat solo utifrån kompositionens ackord och struktur. För sångare räcker tolkning av melodin. Att sjunga scat är frivilligt.

Varje deltagare har högst 15 minuter till förfogande.

Sibelius-Akademin ordnar en pianist, en basist och en batterist som ackompanjerar urvalsprovuppgifterna vid provtillfället. Du måste använda den ackompanjerande ensemblen. Noterna till ackompanjatörerna skickas per e-post till siba.suunnittelija.jazz@uniarts.fi senast den 31.3.2021 eller tas med till provtillfället. Noterna ska skickas i PDF-format och varje stycke i en separat fil (inte en sida i taget). Den största tillåtna filstorleken är 20 Mb.

Nämnden ger den sökande poäng 0–25.

FOLKMUSIK

Urvalsprovet ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors. Beträffande sättet att genomföra urvalsproven måste dock den rådande pandemisituationen beaktas. Konstuniversitetet följer utvecklingen av pandemisituationen och bedömer på nytt hur urvalsproven genomförs våren 2021. Om Konstuniversitetet anser att urvalsproven inte kan ordnas i lokalerna i Helsingfors och alla delar av provet måste genomföras på distans, informeras sökandena om detta senast 16.3.2021. Avsikten är att göra så få ändringar i innehållet som möjligt.

Programmet kan omfatta traditionell, ny och egenhändigt komponerad folkmusik samt improvisation. Om programmet huvudsakligen består av annan än traditionell finländsk musik skall ett prov på finländsk folkmusik ändå ingå i programhelheten.

Programhelheten skall räcka 10-15 minuter. Förutom huvudinstrumentet kan även ett prov på biinstrument ingå i framförandet. Musiken skall framföras utantill och utan ackompanjemang. De som spelar kontrabas, elbas eller slaginstrument får anlita en assisterande musiker i en del av programmet. Om du också vill visa dina ackompanjemangsfärdigheter i urvalsprovet kan en medverkande musiker delta i en del av programmet.

Uppträdandet avslutas med ett prov som testar din musikaliska gestaltningsförmåga, identifiering av toner och repetition av korta melodifragment. Du blir också intervjuad av nämnden.

KLASSISK MUSIK, SÅNG

Urvalsprovet ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors. Beträffande sättet att genomföra urvalsproven måste dock den rådande pandemisituationen beaktas. Konstuniversitetet följer utvecklingen av pandemisituationen och bedömer på nytt hur urvalsproven genomförs våren 2021. Om Konstuniversitetet anser att urvalsproven inte kan ordnas i lokalerna i Helsingfors och alla delar av provet måste genomföras på distans, informeras sökandena om detta senast 16.3.2021. Avsikten är att göra så få ändringar i innehållet som möjligt.

Program som ska förberedas:

 1. En oratorie- eller operaaria
  Kompositionen bör framföras utantill och med ackompanjemang. Du bör anlita universitetets pianist.
 2. En sång (lied)
  Kompositionen bör framföras utantill och med ackompanjemang. Du bör anlita universitetets pianist.
 3. Ett prov i behärskandet av något biinstrument (utan ackompanjemang)

Inlämning av notmaterial:
Du ska senast 31.3.2021 lämna en lista över den repertoar som du ämnar sjunga vid urvalsprovet samt noterna till denna (per e-post till siba.lamuvalinnat@uniarts.fi). Noterna bör skickas i den tonart de kommer att framföras och i PDF-format (varje stycke i en separat fil, inte en sida i taget). Den största tillåtna filstorleken är 20 Mb. Noterna märks med ditt namn och utbildningsprogram. Eventuella hopp, kadenser eller andra avvikelser ur notbilden bör också märkas ut. I början av varje notblad ska såväl kompositörens och styckets namn. Därutöver ska du ha med dig noterna till det egentliga urvalsprovet, antingen i original eller som kopior upptejpade i ett häfte. OBS! Det går inte att göra ändringar i repertoaren eller ändra den inbördes ordningen efter att tidsfristen för inlämning av repertoarlistan och noterna har gått ut.

KLASSISK MUSIK, INSTRUMENT

Ackordeon

Urvalsprovet ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors. Beträffande sättet att genomföra urvalsproven måste dock den rådande pandemisituationen beaktas. Konstuniversitetet följer utvecklingen av pandemisituationen och bedömer på nytt hur urvalsproven genomförs våren 2021. Om Konstuniversitetet anser att urvalsproven inte kan ordnas i lokalerna i Helsingfors och alla delar av provet måste genomföras på distans, informeras sökandena om detta senast 16.3.2021. Avsikten är att göra så få ändringar i innehållet som möjligt.

Program som ska förberedas:

 1. Tre kompositioner efter fritt val, representerande olika stilarter
 2. Även prima vista -spel kan ingå i provet vid behov

Kompositionerna bör framföras utantill.

Varje sökande har högst 15 minuter till förfogande. Det är möjligt att nämnden avlyssnar endast en del av programmet.

Altviolin

Urvalsprovet genomförs med hjälp av en videoinspelning. Du ansvarar själv för producering av videoinspelningen och att skaffa en eventuell ackompanjatör för ändamålet.

Leverera din videoinspelning till Sibelius-Akademin via OneDrive-systemet senast 28.4.2021 kl. 15 (finsk tid). Program för videoinspelningen:

 1. Två kompositioner efter fritt val, representerande olika stilarter

Kompositionerna behöver inte framföras utantill. Kompositionerna med ackompanjemang framföras med ackompanjemang om möjligt. Ackompanjemangsinstrumentet är piano. Om det inte är möjligt att använda ackompanjemang framföras kompositionerna utan ackompanjemang. 

Videoinspelningen behöver inte spelas in fortlöpande, kompositionerna kan spelas in i olika omgångar och på olika platser. De enskilda kompositionerna måste dock spelas in utan klipp och i hela tagningar (som vid ett live-framträdande).

Spela vänd mot kameran så att ansiktet och händerna syns hela tiden. Videon får inte spelas in på alltför långt håll. Du ska synas i bild från huvudet till knäna.

Cello

Urvalsprovet genomförs med hjälp av en videoinspelning. Du ansvarar själv för producering av videoinspelningen och att skaffa en eventuell ackompanjatör för ändamålet.

Leverera din videoinspelning till Sibelius-Akademin via OneDrive-systemet senast 28.4.2021 kl. 15 (finsk tid). Program för videoinspelningen:

 1. Två kompositioner efter fritt val, representerande olika stilarter

Kompositionerna bör framföras utantill. Kompositionerna med ackompanjemang framföras med ackompanjemang om möjligt. Ackompanjemangsinstrumentet är piano. Om det inte är möjligt att använda ackompanjemang framföras kompositionerna utan ackompanjemang. 

Videoinspelningen behöver inte spelas in fortlöpande, kompositionerna kan spelas in i olika omgångar och på olika platser. De enskilda kompositionerna måste dock spelas in utan klipp och i hela tagningar (som vid ett live-framträdande).

Spela vänd mot kameran så att ansiktet och händerna syns hela tiden. Videon får inte spelas in på alltför långt håll. Du ska synas i bild från huvudet till knäna.

Gitarr

Urvalsprovet ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors. Beträffande sättet att genomföra urvalsproven måste dock den rådande pandemisituationen beaktas. Konstuniversitetet följer utvecklingen av pandemisituationen och bedömer på nytt hur urvalsproven genomförs våren 2021. Om Konstuniversitetet anser att urvalsproven inte kan ordnas i lokalerna i Helsingfors och alla delar av provet måste genomföras på distans, informeras sökandena om detta senast 16.3.2021. Avsikten är att göra så få ändringar i innehållet som möjligt.

Program som ska förberedas:

 1. Två kompositioner efter fritt val, representerande olika stilarter
 2. Även prima vista -spel kan ingå i provet vid behov

Kompositionerna bör framföras utantill. Kompositionerna framföras utan ackompanjemang.

Det är möjligt att nämnden avlyssnar endast en del av programmet.

Harpa

Urvalsprovet genomförs med hjälp av en videoinspelning. Du ansvarar själv för producering av videoinspelningen.

Leverera din videoinspelning till Sibelius-Akademin via OneDrive-systemet senast 28.4.2021 kl. 15 (finsk tid). Program för videoinspelningen:

 1. Två solo kompositioner efter fritt val, representerande olika stilarter (totala längd ca. 5-15 minuter)
 2. En kort presentation där du svarar på följande frågor: Varför söker du till Sibelius-Akademins ungdomsutbildning? Berätta med några ord hurdan musiker du är.

Vi rekommenderar att kompositionerna framförs utan noter. Kompositionerna framföras utan ackompanjemang.

Videoinspelningen behöver inte spelas in fortlöpande, kompositionerna kan spelas in i olika omgångar och på olika platser. De enskilda kompositionerna måste dock spelas in utan klipp och i hela tagningar (som vid ett live-framträdande).

Spela vänd mot kameran så att ansiktet och händerna syns hela tiden. Videon får inte spelas in på alltför långt håll. Du ska synas i bild från huvudet till knäna.

Du förväntas kunna prestera på minst grundnivå 3 eller ha motsvarande färdigheter.

Kantele

Urvalsprovet ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors. Beträffande sättet att genomföra urvalsproven måste dock den rådande pandemisituationen beaktas. Konstuniversitetet följer utvecklingen av pandemisituationen och bedömer på nytt hur urvalsproven genomförs våren 2021. Om Konstuniversitetet anser att urvalsproven inte kan ordnas i lokalerna i Helsingfors och alla delar av provet måste genomföras på distans, informeras sökandena om detta senast 16.3.2021. Avsikten är att göra så få ändringar i innehållet som möjligt.

Program som ska förberedas:

 1. Två kompositioner efter fritt val, representerande olika stilarter
 2. Även prima vista -spel kan ingå i provet vid behov

Kompositionerna bör framföras utantill. Kompositionerna framföras utan ackompanjemang.

Det är möjligt att nämnden avlyssnar endast en del av programmet.

Kontrabas

Urvalsprovet genomförs med hjälp av en videoinspelning. Du ansvarar själv för producering av videoinspelningen.

Leverera din videoinspelning till Sibelius-Akademin via OneDrive-systemet senast 28.4.2021 kl. 15 (finsk tid). Program för videoinspelningen:

 1. Två kompositioner efter fritt val, representerande olika stilarter

Kompositionerna bör framföras utantill. Kompositionerna framföras utan ackompanjemang.

Videoinspelningen behöver inte spelas in fortlöpande, kompositionerna kan spelas in i olika omgångar och på olika platser. De enskilda kompositionerna måste dock spelas in utan klipp och i hela tagningar (som vid ett live-framträdande).

Spela vänd mot kameran så att ansiktet och händerna syns hela tiden. Videon får inte spelas in på alltför långt håll. Du ska synas i bild från huvudet till knäna.

Orgel

Urvalsprovet genomförs med hjälp av en videoinspelning. Du ansvarar själv för producering av videoinspelningen.

Leverera din videoinspelning till Sibelius-Akademin via OneDrive-systemet senast 28.4.2021 kl. 15 (finsk tid). Program för videoinspelningen:

 1. Två kompositioner efter fritt val, representerande olika stilarter

Kompositionerna behöver inte framföras utantill. Kompositionerna framföras utan ackompanjemang.

Videoinspelningen behöver inte spelas in fortlöpande, kompositionerna kan spelas in i olika omgångar och på olika platser. De enskilda kompositionerna måste dock spelas in utan klipp och i hela tagningar (som vid ett live-framträdande).

Spela vänd mot kameran så att ansiktet och händerna syns hela tiden. Videon får inte spelas in på alltför långt håll. Du skall synas helt på rutan.

Piano

Urvalsprovet ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors. Beträffande sättet att genomföra urvalsproven måste dock den rådande pandemisituationen beaktas. Konstuniversitetet följer utvecklingen av pandemisituationen och bedömer på nytt hur urvalsproven genomförs våren 2021. Om Konstuniversitetet anser att urvalsproven inte kan ordnas i lokalerna i Helsingfors och alla delar av provet måste genomföras på distans, informeras sökandena om detta senast 16.3.2021. Avsikten är att göra så få ändringar i innehållet som möjligt.

Program som ska förberedas (sökande födda 2007 eller senare):

 1. En komposition av J.S. Bach
 2. En snabb sats ur en wienklassisk sonat eller en sonatin eller annan motsvarande komposition
 3. En fritt valbar komposition

Kompositionerna bör framföras utantill.

Program som ska förberedas (sökande födda 2006 eller tidigare):

 1. En trestämmig invention eller preludium och fuga av J.S. Bach
 2. En snabb sats ur en wienklassisk sonat
 3. En fritt valbar komposition

Kompositionerna bör framföras utantill.

Slagverk

Urvalsprovet ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors. Beträffande sättet att genomföra urvalsproven måste dock den rådande pandemisituationen beaktas. Konstuniversitetet följer utvecklingen av pandemisituationen och bedömer på nytt hur urvalsproven genomförs våren 2021. Om Konstuniversitetet anser att urvalsproven inte kan ordnas i lokalerna i Helsingfors och alla delar av provet måste genomföras på distans, informeras sökandena om detta senast 16.3.2021. Avsikten är att göra så få ändringar i innehållet som möjligt.

Du skall förbereda fritt valbara prov på följande instrument (längd ca. 5 min / instrument):

 1. Liten trumma
 2. Pukor
 3. Melodislagverk (xylofon, vibrafon eller marimba)
 4. Därtill prima vista -spel och uppgifter i musikalisk färdighet enligt nämndens övervägande och en intervju

Proven behöver inte framföras utantill. Alla proven framföras utan ackompanjemang. Du ska vid urvalsprovet ta med dig noterna för de fritt valda uppgifterna till urvalsnämnden.

Du förväntas kunna prestera på minst grundnivå 3 eller ha motsvarande färdigheter.

Tidig musiks periodinstrument

Urvalsprovet genomförs med hjälp av en videoinspelning. Urvalsprovet innebär också en intervju som ordnas på distans. Nämnden kan enligt sitt omdöme ge dig även en prima vista -speluppgift i samband med intervjun.

Leverera din videoinspelning till Sibelius-Akademin via OneDrive-systemet senast 28.4.2021 kl. 15 (finsk tid). Program för videoinspelningen:

 1. Två kompositioner efter fritt val, representerande olika stilarter

Programmet ska framföras på periodinstrument. Det är möjligt att nämnden avlyssnar endast en del av programmet.

Kompositionerna med ackompanjemang framföras med ackompanjemang om möjligt. Ackompanjemangsinstrumentet kan vara klaviaturinstrument/knäppinstrument/cello/gamba. Om det inte är möjligt att använda ackompanjemang framföras kompositionerna utan ackompanjemang.

Videoinspelningen får inte redigeras. Alla kompositioner ska framföras utan avbrott och i en tagning.

Spela vänd mot kameran så att ansiktet och händerna syns hela tiden. Videon får inte spelas in på alltför långt håll. Du ska synas i bild från huvudet till knäna.

Träblås- och bleckblåsinstrument

Urvalsprovet genomförs med hjälp av en videoinspelning. Du ansvarar själv för producering av videoinspelningen.

Leverera din videoinspelning till Sibelius-Akademin via OneDrive-systemet senast 28.4.2021 kl. 15 (finsk tid). Program för videoinspelningen:

 • Två kompositioner efter fritt val, representerande olika stilarter, varav åtminstone det ena verket ska ackompanjeras på piano
  • Flöjt, klarinett och saxofon: De valbara verkens totala längd 15-20 min
  • Andra än ovan nämnda blåsinstrument: De valbara verkens totala längd ca. 10 min
 • En kort presentation (3-5 min) där du berättar om din studiebakgrund, din motivation och dina mål som musiker.

För sökande som spelar valthorn dessutom:

 • B-durskala i tre oktaver (skickas per e-post 10 dygn före inlämningen av videoinspelningen)

Kompositionerna behöver inte framföras utantill. Kompositionerna med ackompanjemang framföras med ackompanjemang. Ackompanjemangsinstrumentet är piano.

Videoinspelningen behöver inte spelas in fortlöpande, kompositionerna kan spelas in i olika omgångar och på olika platser. De enskilda kompositionerna måste dock spelas in utan klipp och i hela tagningar (som vid ett live-framträdande).

Spela vänd mot kameran så att ansiktet och händerna syns hela tiden. Videon får inte spelas in på alltför långt håll. Du ska synas i bild från huvudet till knäna. Även munstycken ska synas i bild.

Du förväntas kunna prestera på minst grundnivå 3 eller ha motsvarande färdigheter.

Violin

Urvalsprovet ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors. Beträffande sättet att genomföra urvalsproven måste dock den rådande pandemisituationen beaktas. Konstuniversitetet följer utvecklingen av pandemisituationen och bedömer på nytt hur urvalsproven genomförs våren 2021. Om Konstuniversitetet anser att urvalsproven inte kan ordnas i lokalerna i Helsingfors och alla delar av provet måste genomföras på distans, informeras sökandena om detta senast 16.3.2021. Avsikten är att göra så få ändringar i innehållet som möjligt.

Program som ska förberedas:

 1. Två valfria kompositioner av olika typ (totala längd ca. 10 min)

Kompositionerna bör framföras utantill. Kompositionerna framföras utan ackompanjemang.

Det är möjligt att nämnden avlyssnar endast en del av programmet.

KOMPOSITION

Första omgången: Förhandsuppgifter

Leverera följande förhandsuppgifter till Sibelius-Akademin via elektronisk SurveyPal-blankett senast 27.1.2021 kl. 15 (finsk tid):

1) En skriftlig redogörelse för dina tidigare musikstudier (längd högst ett A4-blad). Av redogörelsen ska följande framgå:

 • Ditt namn
 • Tidigare studier i musikteori och -historia, gehör och analys, studieplats och studietid samt högsta avlagda kursexamina
 • Tidigare instrumentalstudier och annan musikalisk verksamhet
 • Tidigare kompositionsstudier (lärare, undervisningslängd och -form samt eventuell läroanstalt och studieprestationer)

2) Valda prov på dina egna kompositioner i notskrift

Helheten är begränsad. I helheten skall ingå:
ANTINGEN
två hela verk med obegränsat antal sidor
ELLER
ett helt verk med obegränsat antal sidor och därtill sammanlagt högst 5 sidor av fragment av andra verk.

Antalet sidor i helheten skall dock i båda fallen vara minst fem sidor. Fragmenten kan vara delar av mera omfattande verk. Då ska dessutom en separat redogörelse för vilken helhet proven hänför sig till läggas till provhelheten.

Provhelheten underkänns om den inte följer ovanstående anvisningar.

Provsidan bör vara en kopia av originalet och dess storlek får inte ändras. Den största tillåtna sidstorleken för kompositionsprov är A3. Det rekommenderas att du också bifogar en inspelning av musikverk.

Till den andra omgången väljer nämnden en del av de sökande utifrån poängen från den första omgången. Om du inte skickar in förhandsuppgifterna till Sibelius-Akademin inom utsatt tid, blir du inte kallad till den andra omgången av urvalsprovet.

Andra omgången

Andra omgången av urvalsprovet utförs på distans. Andra omgången består av följande delprov:

 • Allmänna teori-, lyssnings- och gehörsprov
 • Kompositionsuppgift
 • Intervju och spelprov

Allmänna teori-, lyssnings- och gehörsprov:

Allmänna teori-, lyssnings- och gehörsprov kan testas din förmåga att känna igen tonkonstverk och olika musikstilar, grundkunskaper i musiklära, identifiering av intervaller och ackord, melodi- och rytmdiktat samt prima vista -sång.

Kompositionsuppgift:

En kompositionsuppgift skickas åt sökande som kallas till andra omgången av urvalsprovet. Du ska lämna in kompositionsuppgiften som utförts på det sätt och på den tid som anges i kallelsen till den andra omgången av urvalsprovet samt förbereda dig på att presentera kompositionsuppgiften under intervjun.

Intervju:

Med hjälp av intervjun bedöms din förmåga att analysera musikaliska lösningar, motivation för komposition och systematiska kompositionsstudier, kännedom om program samt teoretiska och analytiska färdigheter. Dessutom bedömer nämnden din förmåga att tillgodogöra dig utbildning inom komposition och musikteori.

Förbered dig också på att under intervjun läsa upp en kort text som du skrivit på förhand (högst 50 ord) om vad du förväntar dig av studierna i komposition.

Spelprov:

I samband med intervjun bedöms också ditt musicerande.

Om ditt huvudinstrument är piano, bör du framföra en av J. S. Bachs inventioner eller en därmed jämförbar komposition, en snabb sats ur en wienklassisk sonat, en valfri uppgift samt en prima vista -uppgift.

Om ditt huvudinstrument är något annat än piano ska du framföra två verk i olika stilar ur instrumentets basrepertoar. Om ditt huvudinstrument inte är piano, bör du vara beredd på att ge ett prov på pianospel.

I spelprovet kan även ingå fritt ackompanjemang, partiturspel, improvisation eller andra prov på dina praktiska färdigheter som musiker enligt nämndens övervägande.

Bedömningsgrunder

Av dem som blir antagna till utbildningen förutsätts goda grundkunskaper i musikteori, gehör och praktiskt musicerande samt kännedom om västerländsk konstmusik. Därtill krävs även skapande musikalitet.

De olika delproven betonas så att de inverkar på den slutliga poängsumman enligt följande:

 • Förhandsuppgift (kompositionsprov) 20 %
 • Allmänna teori-, lyssnings- och gehörsprov 30 %
 • Genomgång av kompositionsuppgiften 10 %
 • Intervju (innehåller spelproven) 40 %

MUSIKTEORI

Första omgången: Förhandsuppgifter

Leverera följande förhandsuppgifter till Sibelius-Akademin via elektronisk SurveyPal-blankett senast 27.1.2021 kl. 15 (finsk tid):

1) En skriftlig redogörelse för dina tidigare musikstudier (längd högst ett A4-blad). Av redogörelsen ska följande framgå:

 • Ditt namn
 • Tidigare studier i musikteori och -historia, gehör och analys, studieplats och studietid samt högsta avlagda kursexamina
 • Tidigare instrumentalstudier och annan musikalisk verksamhet
 • De sökande som också har valt komposition som huvudämne ska även bifoga en redogörelse för tidigare kompositionsstudier (lärare, undervisningslängd och -form samt eventuell läroanstalt och studieprestationer)

2) Fritt utformad uppsats (max. 500 ord), där du beskriver dina intressen och din verksamhet på musikteorins område

Alla behöriga sökande som vederbörligt inom utsatt tid lämnat in ansökan och förhandsuppgifter kallas till andra omgången av urvalsprovet.

Andra omgången

Andra omgången av urvalsprovet utförs på distans. Andra omgången består av följande delprov:

 • Allmänna teori-, lyssnings- och gehörsprov
 • Teori- och analysproven för sökande till komposition och musikteori

Allmänna teori-, lyssnings- och gehörsprov:

Allmänna teori-, lyssnings- och gehörsprov kan testas din förmåga att känna igen tonkonstverk och olika musikstilar, grundkunskaper i musiklära, identifiering av intervaller och ackord, melodi- och rytmdiktat samt prima vista -sång.

Teori- och analysproven för sökande till komposition och musikteori:

Med proven mäts din intuitiva förmåga att analysera, kunskaper i att beskriva musik skriftligt samt kunskaper i musikteori och musikhistoria. Provet kan innehålla uppgift er från t.ex. följande områden: generalbas, sonatform och andra traditionella formtyper (bl.a. identifiering av kadenser och gränspunkter i formen), posttonala grundbegrepp, förmåga att känna igen texturer.

På basen av poängen från andra omgången av urvalsprovet kallas en del av sökande till tredje omgången. Sökande som kallas till tredje omgången informeras per e-post.

Tredje omgången

Tredje omgången av urvalsprovet utförs på distans. Tredje omgången består av följande delprov:

 • Intervju
 • Spelprov

Intervju:

Med hjälp av intervjun bedöms din förmåga att klassificera kompositioner, din motivation att verka i branschen, din repertoarkunskap och dina teoretiska och analytiska färdigheter. Dessutom bedömer nämnden din förmåga att tillgodogöra dig utbildning inom komposition och musikteori.

Om du vill kan du under intervjun kort presentera dina kompositioner, arrangemang, musikaliska avhandlingar eller andra motsvarande meriter. Om du vill presentera sådant material ska du meddela detta genast i början av intervjun.

Spelprov:

I samband med intervjun bedöms också ditt musicerande.

Om ditt huvudinstrument är piano, bör du framföra en av J. S. Bachs inventioner eller en därmed jämförbar komposition, en snabb sats ur en wienklassisk sonat, en valfri uppgift samt en prima vista -uppgift.

Om ditt huvudinstrument är något annat än piano ska du framföra två verk i olika stilar ur instrumentets basrepertoar. Om ditt huvudinstrument inte är piano, bör du vara beredd på att ge ett prov på pianospel.

I spelprovet kan även ingå fritt ackompanjemang, partiturspel, improvisation eller andra prov på dina praktiska färdigheter som musiker enligt nämndens övervägande.

Bedömningsgrunder

Av dem som blir antagna till utbildningen förutsätts goda grundkunskaper i musikteori, gehör och praktiskt musicerande samt kännedom om västerländsk konstmusik.

De olika delproven betonas så att de inverkar på den slutliga poängsumman enligt följande:

 • Allmänna teori-, lyssnings- och gehörsprov 25 %
 • Teori- och analysproven för sökande till komposition och musikteori 35 %
 • Intervju (innehåller genomgång av uppsatsen och spelproven) 40 %

Frågor eller kommentarer?

Du kan skicka in frågor och respons per e-post (siba.ansokan@uniarts.fi).

Här hittar du även svar på vanliga frågor om Sibelius-Akademins urval.