Sök till Sibelius-Akademins ungdomsutbildning

Urvalsguiden 2020 för Sibelius-Akademins ungdomsutbildning.

Obs! Urvalsprovet till Sibelius-Akademins Ungdomsutbildning flyttas till hösten på grund av coronavirusepidemin. 

Ansökningstid: 8.-22.1.2020 kl. 15
Ansökningsblankett: https://my.surveypal.com/nukohaku2020
Urvalsresultat: 26.8.2020 kl. 9

Urvalsprov (preliminära tidtabell): 17.-20.8.2020

Ungdomsutbildningen är en riksomfattande förberedande musikutbildning. Verksamheten är en del av Sibelius-Akademin, där undervisningen, den konstnärliga verksamheten och forskningen utgör en inlärningsmiljö på universitetsnivå.

På ungdomsutbildningen har du ett huvudämne eller huvudinstrument. Dessutom får du öva upp samspel samt allmänmusikaliska kunskaper (förmågan att uppfatta musik). Du har också möjlighet att bli undervisad i det innehållsmässiga i musikakademins övriga utbildningsutbud, bland annat instrumentstudier, sång och komposition. Du har minst ett offentligt framträdande per läsår (till exempel vid ungdomsutbildningens matinéer).

Till ungdomsutbildningen antas elever för solistiska ämnen, komposition och musikteori, jazzmusik och folkmusik. Man kan studera följande solistiska klassiska huvudämnen vid ungdomsutbildningen: tidig musiks periodinstrument (blåsinstrument, stråkinstrument, cembalo eller luta), piano, ackordeon, kantele, gitarr, träblås- och bleckblåsinstrument (flöjt, oboe, klarinett, fagott, saxofon, valthorn, trumpet, basun, baryton eller tuba), stråkinstrument (violin, altviolin, cello eller kontrabas), slagverk, harpa, orgel samt sång.

Du får en individuellt utformad studieplan, där man parallellt med musikutbildningens målsättning tar hänsyn till kunskapsmålen i grundskolan och andra stadiets utbildning. Genomförandet av studieplanen utvärderas årligen i ett samtal med dig.

Vem kan söka?

Som studerande vid ungdomsutbildningen kan antas personer som i början av den första terminen [den 1 augusti] är under 18 år och studerar vid grundutbildningen eller vid någon läroanstalt på andra stadiet i Finland.

Endast sökande som fyllt 15 år före ansökningstidens slut kan antas som elev på ungdomsutbildningen för sångstudier i klassisk musik.

Endast sökande som fyllt 13 år före ansökningstidens slut kan antas som elev på ungdomsutbildningen för instrumentstudier i klassisk musik, med blåsinstrument, slagverk, harpa och periodinstrument inom tidig musik som huvudinstrument.

Rätten till studier

Rätten till studier vid ungdomsutbildningen gäller ett läsår i sänder. En gång per år beslutar universitetet utan urvalsförfarande om förlängning av studierätten. Hur väl den studerandes klarar av sina studier påverkar den fortsatta studierätten.

Din studierätt vid ungdomsutbildningen går ut i slutet av det läsår när du avslutar dina studier i den grundläggande utbildningen eller på andra stadiet. Studierätten går dock ut senast i slutet av vårterminen det kalenderår då du fyller 20 år, även om ovannämnda skolgång inte har slutförts.

Ansökningsförfarandet

Ansökningstiden börjar 8.1.2020 och slutar 22.1.2020 kl. 15 (finsk tid). Den elektroniska ansökningsblanketten publiceras i januari 2020.

Du bör leverera de förhandsuppgifterna som krävs (komposition och musikteori) till Sibelius-Akademins ansökningstjänster via elektronisk SurveyPal-blankett senast 29.1.2020 kl. 15 (finsk tid). OBS! Det är inte tillåtet att skicka förhandsuppgifterna per e-post.

Sibelius-Akademins ansökningstjänster ger råd om antagningsprocedurer. E-post är siba.ansokan@uniarts.fi.

Studiebetyg eller andra intyg lämnas inte in i ansökningsskedet.

Urvalsproven

Om förhandsuppgifter (komposition och musikteori) saknas eller om de inte lämnats in i rätt format, blir du utan kallelse till urvalsproven.

Förbered dig på att vara på plats under de dagar och tider för urvalsprovet som meddelas i kallelsen. Mer exakta tider för urvalsproven meddelas senast på morgonen dagen för urvalsprovet. Utgångspunkten är att individuella urvalsprovtider inte kan ändras förutom på grund av tvingande skäl oberoende av den sökande och förutsatt att det är möjligt för urvalsnämndens arbetsschema. Godtagbara skäl är olyckor samt insjuknande (läkarintyg krävs). Om du inte deltar i urvalsprovet kan du inte antas. Du bör meddela ansökningstjänsterna så snart som möjligt om du inte deltar i urvalsproven.

Vid urvalsproven bör du kunna styrka din identitet med ett officiellt identitetskort (pass eller EU-identitetskort).

Urvalsprovet är en sluten tillställning. Du kan med nämndens tillstånd ha en egen ackompanjatör eller en assisterande musiker med dig, men inga andra utomstående personer. Urvalsproven får inte spelas in.

Du betalar själva dina resekostnader och arrangerar själva ditt logi för provdagarna.

Utbildningsprogramvisa urvalsgrunder

FOLKMUSIK

Programmet kan omfatta traditionell, ny och egenhändigt komponerad folkmusik samt improvisation. Om programmet huvudsakligen består av annan än traditionell finländsk musik skall ett prov på finländsk folkmusik ändå ingå i programhelheten.

Programhelheten skall räcka 10-15 minuter. Förutom huvudinstrumentet kan även ett prov på biinstrument ingå i framförandet. Musiken skall framföras utantill och utan ackompanjemang. De som spelar kontrabas, elbas eller slaginstrument får anlita en assisterande musiker i en del av programmet.

Du skall ytterligare delta i ett prov som testas din musikaliska gestaltningsförmåga, identifiering av toner och repetition av korta melodifragment.

INSTRUMENTSTUDIER I KLASSISK MUSIK

Ackordeon

Program som ska förberedas:

 1. Tre fritt valbara kompositioner från olika stilperioder
 2. Även prima vista -spel kan ingå i provet vid behov

Kompositionerna bör spelas utantill.

Varje sökande har högst 15 minuter till förfogande. Det är möjligt att nämnden avlyssnar endast en del av programmet.

Harpa

(endast sökande som fyllt 13 år senast 22.1.2020)

Program som ska förberedas:

 1. Två solo kompositioner efter fritt val, representerande olika stilarter (totala längd ca. 5-10 min)
 2. Prima vista -spel och uppgifter i musikalisk färdighet enligt nämndens övervägande
 3. Intervju

Kompositionerna behöver inte spelas utantill. Kompositionerna spelas utan ackompanjemang.

Du förväntas kunna prestera på minst grundnivå 3 eller ha motsvarande färdigheter.

Piano

Program som ska förberedas (sökande födda 2006 eller senare):

 1. En komposition av J.S. Bach
 2. En snabb sats ur en wienklassisk sonat eller en sonatin eller annan motsvarande komposition
 3. En fritt valbar komposition

Kompositionerna bör spelas utantill.

Program som ska förberedas (sökande födda 2005 och tidigare):

 1. En trestämmig invention eller preludium och fuga av J.S. Bach
 2. En snabb sats ur en wienklassisk sonat
 3. En fritt valbar komposition

Kompositionerna bör spelas utantill.

Slagverk

(endast sökande som fyllt 13 år senast 22.1.2020)

Du skall förbereda fritt valbara prov på följande instrument (längd ca. 5 min / instrument):

 1. Liten trumma
 2. Pukor
 3. Melodislagverk (xylofon, vibrafon eller marimba)
 4. Därtill prima vista -spel och uppgifter i musikalisk färdighet enligt nämndens övervägande och en intervju

Proven behöver inte spelas utantill. Alla proven spelas utan ackompanjemang. Du ska vid urvalsprovet ta med dig noterna för de fritt valda uppgifterna till urvalsnämnden.

Du förväntas kunna prestera på minst grundnivå 3 eller ha motsvarande färdigheter.

Tidig musik

(endast sökande som fyllt 13 år senast 22.1.2020)

Program som ska förberedas:

 1. Två kompositioner efter fritt val, representerande olika stilarter
 2. En prima vista -uppgift vid behov

Du bör spela kompositionerna på ett periodinstrument. Det är möjligt att nämnden avlyssnar endast en del av programmet.

Kompositionerna behöver inte spelas utantill. De kompositioner som kräver ackompanjemang ska framföras med ackompanjemang, ackompanjemangsinstrumentet är cembalo. Du kan om du så önskar anlita antingen en egen eller universitetets ackompanjatör. Se mer detaljerade anvisningar under rubriken ”Ackompanjemang i urvalsprovet”.

Träblås- och bleckblåsinstrument

(endast sökande som fyllt 13 år senast 22.1.2020)

Program som ska förberedas:

 1. Två kompositioner efter fritt val, representerande olika stilarter, varav åtminstone det ena verket ska ackompanjeras på piano
 2. Prima vista -spel och uppgifter i musikalisk färdighet enligt nämndens övervägande
 3. Intervju

De valbara verkens totala längd:

 • Flöjt, klarinett, saxofon: 15-20 min
 • Andra än ovan nämnda blåsinstrument: ca. 10 min

Kompositionerna behöver inte spelas utantill. De kompositioner som kräver ackompanjemang ska framföras med ackompanjemang. Du kan om du så önskar anlita antingen en egen eller universitetets ackompanjatör. Se mer detaljerade anvisningar under rubriken ”Ackompanjemang i urvalsprovet”.

Du förväntas kunna prestera på minst grundnivå 3 eller ha motsvarande färdigheter.

Violin

Program som ska förberedas:

 1. Två kompositioner efter fritt val, representerande olika stilarter (totala längd ca. 10 min)
 2. En prima vista -uppgift vid behov

Det är möjligt att nämnden avlyssnar endast en del av programmet.

Kompositionerna bör spelas utantill. Kompositionerna spelas utan ackompanjemang.

Andra än ovannämnda instrument i klassisk musik

Program som ska förberedas:

 1. Två kompositioner efter fritt val, representerande olika stilarter
 2. En prima vista -uppgift vid behov

Det är möjligt att nämnden avlyssnar endast en del av programmet.

Kompositionerna bör spelas utantill förutom när instrumentet är altviolin eller orgel. Kompositionerna spelas utan ackompanjemang förutom när instrumentet är altviolin eller cello. Se mer detaljerade anvisningar under rubriken ”Ackompanjemang i urvalsprovet”.

Ackompanjemang i urvalsprovet

Ackompanjemangsinstrumentet är piano med undantag av tidig musik där det är cembalo.

Cello och altviolin, träblås- och bleckblåsinstrument, tidig musik

Kompositionerna med ackompanjemang spelas med ackompanjemang. Du kan anlita antingen egen eller universitetets ackompanjatör. Ändring av valet av ackompanjatör kan inte göras efter att tidsfristen för att skicka in notmaterialet har löpt ut. Det är inte möjligt att öva med Akademins ackompanjatör före provet.

Vid användning av universitetets ackompanjatör ska notmaterial för kompositionerna enligt fritt val senast 1.4.2020 skickas till Sibelius-Akademins ansökningstjänster via elektronisk SurveyPal-blankett (publiceras våren 2020). Noterna ska skickas i PDF-format och varje stycke i en separat fil (inte en sida i taget). Den största tillåtna filstorleken är 20 Mb. I början av varje notblad ska såväl kompositörens och styckets namn som ditt namn stå samt till vilken utbildning du söker. Därutöver ska du ha med dig noterna till det egentliga urvalsprovet, antingen i original eller som kopior upptejpade i ett häfte.

Andra instrument

Alla uppgifter (även de med ackompanjemang) spelas utan ackompanjemang.

JAZZMUSIK

Program som ska förberedas:

 1. Två förberedda, fritt valbara jazzkompositioner utantill
 2. Därtill kan nämnden ge tilläggsuppgifter (t.ex. skalor, ackord, blues i tonarten F eller Bb) enligt sitt övervägande samt eventuellt en kort intervju.

De framförda jazzkompositionerna ska vara olika (t.ex. tempo, stil och tonart) och innehålla ett improviserat solo utifrån kompositionens ackord och struktur. För sångare räcker tolkning av melodin. Att sjunga scat är frivilligt.

Varje deltagare har högst 15 minuter till förfogande.

Sibelius-Akademin ordnar en pianist, en basist och en batterist som ackompanjerar urvalsprovuppgifterna vid provtillfället. Du måste använda den ackompanjerande ensemblen. Noterna till ackompanjatörerna skickas antingen via elektronisk SurveyPal-blankett senast den 1.4.2020 eller tas med till provtillfället. Noterna ska skickas i PDF-format och varje stycke i en separat fil (inte en sida i taget). Den största tillåtna filstorleken är 20 Mb.

Nämnden ger den sökande poäng 0–25.

KOMPOSITION OCH MUSIKTEORI

Komposition

FÖRHANDSUPPGIFTER

Leverera följande förhandsuppgifter till Sibelius-Akademin via elektronisk SurveyPal-blankett (publiceras i januari 2020) senast 29.1.2020 kl. 15 (finsk tid):

1) En skriftlig redogörelse för dina tidigare musikstudier (längd högst ett A4-blad). Av redogörelsen ska följande framgå:

 • Ditt namn
 • Tidigare studier i musikteori och -historia, gehör och analys, studieplats och studietid samt högsta avlagda kursexamina
 • Tidigare instrumentalstudier och annan musikalisk verksamhet
 • Om du har valt komposition som huvudämne ska du även bifoga en redogörelse för tidigare kompositionsstudier (lärare, undervisningslängd och -form samt eventuell läroanstalt och studieprestationer)

2) Valda prov på dina egna kompositioner i notskrift
Helheten är begränsad. I helheten skall ingå:
ANTINGEN
två hela verk med obegränsat antal sidor
ELLER
ett helt verk med obegränsat antal sidor och därtill sammanlagt högst 5 sidor av fragment av andra verk.

Prov som överskrider maximiantalet behandlas inte. Antalet sidor i helheten skall dock i båda fallen vara minst fem sidor. Fragmenten kan vara delar av mera omfattande verk; i detta fall skall en förklaring om hurdan helhet det gäller bifogas.

Provsidan bör vara en kopia av originalet och dess storlek får inte ändras. Den största tillåtna sidstorleken för kompositionsprov är A3. Det rekommenderas att du också bifogar en inspelning av musikverk.

OBS! Förhandsuppgifterna kan inte skickas in per e-post!

Utifrån förhandsuppgifterna väljer nämnden en del av de sökande till urvalsprovet. Om du inte skickar in förhandsuppgifterna till Sibelius-Akademin inom utsatt tid, blir du inte kallad till urvalsprovet.

URVALSPROVET

Urvalsprovet består av följande delar:

 • Allmänna teori-, lyssnings- och gehörsprov
 • Teori- och analysprov för sökande till komposition och musikteori
 • Intervju och spelprov

I samband med kallelsen till urvalsprovet får de sökande en kompositionsuppgift. Du ska ha med lösningen på uppgiften till teori- och analysprovet som ämnesgruppen för komposition och musikteori håller den första urvalsprovsdagen. Till intervjun bör du också ha med dig den lösta uppgiften och presentera den på piano eller på ditt eget huvudinstrument.

Du ska dessutom ta med dig till intervjun en kort text som du har skrivit i förväg (högst 50 ord) om vad du förväntar dig av kompositionsstudier.

Allmänna teori-, lyssnings- och gehörsproven:
Med första delen testas din förmåga att känna igen tonkonstverk och olika musikstilar och med den andra grundkunskaper i musiklära. Tredje delen, som är ett gehörsprov kan bestå av identifiering av intervaller och ackord, melodi- och rytmdiktat samt prima vista -sång. Man kan förbereda sig för proven genom att bekanta sig med uppgifterna från tidigare inträdesprov. Uppgifterna publiceras på Konstuniversitetets webbsida.

Teori- och analysproven för sökande till komposition och musikteori:
Med proven mäts din intuitiva förmåga att analysera, kunskaper i att beskriva musik skriftligt samt kunskaper i musikteori och musikhistoria. Provet kan innehålla uppgift er från t.ex. följande områden: generalbas, sonatform och andra traditionella formtyper (bl.a. identifiering av kadenser och gränspunkter i formen), posttonala grundbegrepp, förmåga att känna igen texturer. Man kan förbereda sig för proven genom att bekanta sig med uppgifterna från tidigare inträdesprov. Uppgifterna publiceras på Konstuniversitetets webbsida.

Intervju:
Med hjälp av intervjun bedöms din förmåga att analysera musikaliska lösningar, motivation för komposition och systematiska kompositionsstudier, kännedom om program samt teoretiska och analytiska färdigheter. Dessutom bedömer nämnden din förmåga att tillgodogöra dig utbildning inom komposition och musikteori.

Spelproven:
Till intervjun ansluter sig spelprov på huvudinstrumentet. Om ditt huvudinstrument är piano, bör du i urvalsprovet förbereda dig för att framföra en av J. S. Bachs inventioner eller en därmed jämförbar komposition, en snabb sats ur en wienklassisk sonat, en valfri komposition samt en prima vista -uppgift.

Om ditt huvudinstrument är något annat än piano, förutsätts i urvalsprovet en klassisk sonat eller två andra kompositioner, som är på motsvarande anspråksnivå. Om ditt huvudinstrument inte är piano, bör du vara beredd på att ge ett prov på pianospel.

I provet kan även ingå fritt ackompanjemang, partiturspel, improvisation eller andra prov på dina praktiska färdigheter som musiker enligt nämndens övervägande.

BEDÖMNING AV URVALSPROVET

Av dig förutsätts goda grundkunskaper i musikteori, gehör och praktiskt musicerande samt kännedom om västerländsk konstmusik. Därtill krävs även skapande musikalitet av de antagna till huvudämnet komposition.

De olika delproven betonas så att de inverkar på den slutliga poängsumman enligt följande:

 • Förhandsuppgifter (kompositionsprov) 20 %
 • Allmänna teori-, lyssnings- och gehörsprov 17 %
 • Egna teoriprov för programmet 23 %
 • Intervju (innehåller genomgång av kompositionsuppgiften och spelproven) 40 %

Musikteori

FÖRHANDSUPPGIFTER

Leverera följande förhandsuppgifter till Sibelius-Akademin via elektronisk SurveyPal-blankett (publiceras i januari 2020) senast 29.1.2020 kl. 15 (finsk tid):

1) En skriftlig redogörelse för dina tidigare musikstudier (längd högst ett A4-blad). Av redogörelsen ska följande framgå:

 • Ditt namn
 • Tidigare studier i musikteori och -historia, gehör och analys, studieplats och studietid samt högsta avlagda kursexamina
 • Tidigare instrumentalstudier och annan musikalisk verksamhet
 • Om du har valt komposition som huvudämne ska du även bifoga en redogörelse för tidigare kompositionsstudier (lärare, undervisningslängd och -form samt eventuell läroanstalt och studieprestationer)

2) Fritt utformad uppsats (max. 500 ord), där du beskriver dina intressen och din verksamhet på musikteorins område.

OBS! Förhandsuppgifterna kan inte skickas in per e-post!

Utifrån förhandsuppgifterna väljer nämnden en del av de sökande till urvalsprovet. Om du inte skickar in förhandsuppgifterna till Sibelius-Akademin inom utsatt tid, blir du inte kallad till urvalsprovet.

URVALSPROVET

För sökanden till huvudämnet musikteori genomförs antagningen i två omgånger. Första omgången består av deallmänna teori-, lyssnings- och gehörsprov en samt teori- och analysproven för sökande till komposition och musikteori. Andra omgången består av spelprov och intervju.

På basen av poängen från första omgången kallas en del av sökande till andra omgången.

Allmänna teori-, lyssnings- och gehörsproven:
Med första delen testas din förmåga att känna igen tonkonstverk och olika musikstilar och med den andra grundkunskaper i musiklära. Tredje delen, som är ett gehörsprov kan bestå av identifiering av intervaller och ackord, melodi- och rytmdiktat samt prima vista -sång. Man kan förbereda sig för proven genom att bekanta sig med uppgifterna från tidigare inträdesprov. Uppgifterna publiceras på Konstuniversitetets webbsida.

Teori- och analysproven för sökande till komposition och musikteori:
Med proven mäts din intuitiva förmåga att analysera, kunskaper i att beskriva musik skriftligt samt kunskaper i musikteori och musikhistoria. Provet kan innehålla uppgift er från t.ex. följande områden: generalbas, sonatform och andra traditionella formtyper (bl.a. identifiering av kadenser och gränspunkter i formen), posttonala grundbegrepp, förmåga att känna igen texturer. Man kan förbereda sig för proven genom att bekanta sig med uppgifterna från tidigare inträdesprov. Uppgifterna publiceras på Konstuniversitetets webbsida.

Intervju:
Med hjälp av intervjun bedöms din förmåga att analysera kompositioner, motivation för komposition, kännedom om program samt teoretiska och analytiska färdigheter. Dessutom bedömer nämnden din förmåga att tillgodogöra dig utbildning inom komposition och musikteori.

Du kan ytterligare – ifall du vill – presentera dina kompositioner, arrangemang, uppsatser om musik eller andra motsvarande meriter.

Spelproven:
Till intervjun ansluter sig spelprov på huvudinstrumentet. Om ditt huvudinstrument är piano, bör du i urvalsprovet förbereda dig för att framföra en av J. S. Bachs inventioner eller en därmed jämförbar komposition, en snabb sats ur en wienklassisk sonat, en valfri komposition samt en prima vista -uppgift.

Om ditt huvudinstrument är något annat än piano, förutsätts i urvalsprovet en klassisk sonat eller två andra kompositioner, som är på motsvarande anspråksnivå. Om ditt huvudinstrument inte är piano, bör du vara beredd på att ge ett prov på pianospel.

I provet kan även ingå fritt ackompanjemang, partiturspel, improvisation eller andra prov på dina praktiska färdigheter som musiker enligt nämndens övervägande.

BEDÖMNING AV URVALSPROVET

Av dig förutsätts goda grundkunskaper i musikteori, gehör och praktiskt musicerande samt kännedom om västerländsk konstmusik.

De olika delproven betonas så att de inverkar på den slutliga poängsumman enligt följande:

 • Allmänna teori-, lyssnings- och gehörsproven 17 %
 • Teori- och analysprov för sökande till komposition och musikteori 43 %
 • Intervju (innehåller genomgång av uppsatsen och spelproven) 40 %

SÅNGSTUDIER I KLASSISK MUSIK

(endast sökande som fyllt 15 år senast 22.1.2020)

Program som ska förberedas:

 1. En oratorie- eller operaaria
 2. En sång (lied)
 3. Ett prov i behärskandet av något biinstrument (utan ackompanjemang)

Sångerna bör framföras utantill och med ackompanjemang. Du bör anlita universitetets pianist.

Inlämning av notmaterial:
Du ska senast 1.4.2020 till Sibelius-Akademin lämna en lista över den repertoar som du ämnar sjunga vid urvalsprovet samt noterna till denna. Noterna bör skickas i den tonart de kommer att framföras. Noterna bör vara av god kvalitet, sammantejpade eller t.ex. i mapp. Noterna märks med ditt namn och utbildningsprogram. Eventuella hopp, kadenser eller andra avvikelser ur notbilden bör också märkas ut. I noterna ska det vidare stå vem som har komponerat verket (om detta inte framgår tydligt av själva noterna) samt om du avser att framföra ifrågavarande verk vid första eller andra skedet.

OBS! Det går inte att göra ändringar i repertoaren eller ändra den inbördes ordningen efter att tidsfristen för inlämning av repertoarlistan och noterna har gått ut.

Postadress: Sibelius-Akademin, Sångstudier i klassisk musik / Urval, PB 35, 00097 KONSTUNIVERSITETET

Besöksadress samt adress för kurirpost: Nervandergatan 13, 00100 Helsingfors

Tillkännagivande av resultaten

Resultatet av urvalsproven tillkännages 26.8.2020 kl. 9.

Dekans beslut gällande de antagna finns till påseende kl. 9 (finsk tid) på universitetets lokaler vid Nervandergatan 13, Helsingfors. Beslutet offentliggörs även på Konstuniversitetets webbplats med namnen på de personer som har gett sitt tillstånd till att namnet läggs ut på internet.

De antagna får en e-post av Sibelius-Akademin om erhållen studierätt. Du kan även själva kolla resultatet på Konstuniversitetets webbsidor eller på listan som sätts upp vid Sibelius-Akademins verksamhetsställen. Du kan även fråga om resultaten per e-post på adressen siba.ansokan@uniarts.fi. Alla ansökningsalternativ antar inte nödvändigtvis nya studerande om urvalskriterierna inte uppfylls.

Dekanens beslut om antagning till ungdomsutbildningen kan inte omprövas.

Samma dag som urvalsbeslut publiceras kommer det att meddelas på Konstuniversitetets webbsida från vem och när återkoppling på urvalsprovet kan begäras. Återkopplingen ges 26.8.–9.9.2020 (varje ansökningsobjekt har en exakt tid för respons). Syftet med återkopplingen är att visa på områden hos dig där din prestation kan utvecklas och bli ännu bättre.

Mottagande av studieplats och påbörjande av studier

Till nya studerande skickas per post instruktioner för hur man regisserar sig som studerande i bilaga till materialet med godkännandet.

Studerande som har antagits till Sibelius-Akademin ska skicka ett intyg om att de under läsåret 2020–2021 studerar vid grundutbildningen eller vid någon läroanstalt på andra stadiet i Finland. Om intyget inte inkommer inom utsatt tid går den antagna studeranden miste om sin studieplats. Sibelius-Akademin informerar om viktiga tidpunkter i samband med antagningsbrevet.

Den studerande kan inte registrera sig som icke närvarande på ungdomsutbildningen under första studieåret, utan man måste ta emot studieplatsen och påbörja studierna samma höst som man beviljas studieplats.

Studierna börjar i skiftet augusti-september med ett informationstillfälle för de studerande på ungdomsutbildningen. De studerande på ungdomsutbildningen betalar en serviceavgift på 340 euro / år (170 euro / termin).

Ämnesledaren anvisar en av Sibelius-Akademins lärare och eventuell ackompanjatör för individuell undervisning efter att ha lyssnat på den studerande.

Frågor eller kommentarer?

Du kan skicka in frågor och respons per e-post (siba.ansokan@uniarts.fi).

Här hittar du även svar på vanliga frågor om Sibelius-Akademins urval.