Sök till magisterstudier i skådespelarkonst på svenska

Första gemensamma ansökan till högskolor, våren 2024. Tidtabeller för ansökningen, intyg som krävs, förhandsuppgifter samt information om deltagande i urvalsproven.

Viktiga datum

● Ansökningstiden börjar 3.1.2024

● Ansökningstiden slutar 17.1.2024 kl. 15 (finsk tid)
– Fyll i och skicka ansökningsblanketten i Studieinfo

● Skicka bilagorna före 24.1.2024 kl. 15 (finsk tid)
– Skicka förhandsuppgifterna via ansökningsblanketten i Studieinfo-portalen
– Skicka eventuella bilagor (utbildning och språkkunskap) via ansökningsblanketten i Studieinfo-portalen

● Urvalsproven ordnas 5 – 6.4 (på distans) och 20 – 21.4.2024

● Antagningsresultaten publiceras 8.5.2024 kl. 9 (finsk tid)

● Senast 11.7.2024 kl. 15 (finsk tid)
– Ta emot studieplatsen och registrera dig till universitetet
– Skicka ett intyg över avlagd examen (om du blivit villkorligt godkänd)     

Studiernas längd och examensspråket

 • Studiernas längd: 2 år
 • Examensspråk: svenska

Ansökningsbehörighet

Du kan söka till magisterstudier i skådespelarkonst om du:

 1. har avlagt lägre högskoleexamen i ett utbildningsprogram som förbereder för yrkesverksamhet inom teater, performance, dans eller cirkuskonst vid en högskola i Finland eller utomlands *).

 2. har avlagt lämplig lägre högskoleexamen vid en högskola i Finland eller utomlands *). I sådant fall ska den sökandes examen omfatta minst 30 ECTS studiepoäng studier i skådespelarkonst **). Den sökande ska dessutom ha minst ett halvt års erfarenhet som skådespelare/performer i professionella projekt eller teater.
  Den sökandes erfarenhet av arbete som skådespelare/performer i professionella projekt eller teater kan ersätta studier i skådespelarkonst som saknas av den lämpliga examen. Om examen innehåller studier i skådespelarkonst utöver de 30 ECTS som krävs kan detta ersätta erfarenhet av arbete som skådespelare/performer i professionella projekt eller teater.

  ELLER

 3. om du på basis av studier och arbetserfarenhet inom branchen har tillräckliga kunskaper och färdigheter som högskolan konstaterat. I detta fall ska du ha avlagt minst 60 ECTS-studiepoäng högskolestudier inom skådespelarkonst **) före ansökningstidens slut. Dessutom förutsätter vi minst två års heltidsarbete som skådespelare/performer i professionella projekt eller teater.  
  Detta är avsett för dig som inte har slutfört dina studier eller som har andra studier inom konstbranschen, till exempel vid ett öppet universitet.

*) Utländsk lägre högskoleexamen skall i landet i fråga ge behörighet för motsvarande högskolestudier på magisternivå.

**) Studier i skådespelarkonst kan vara till exempel studier i röst&sång, rörelse&dans, scenisk framställning, skådespelartekniska metoder, nutids performance, clown, cirkuskonst, fysisk teater, teaterhistoria och liknande.

Bilagor som krävs för att styrka behörighet

Punkt 1 

Bifoga examensbetyg och studieprestationsutdrag till din ansökan.
Om du ansöker med utländsk examen lämna in Diploma Supplement till din ansökan. Om Diploma Supplement inte finns att tillgå ska du lämna in en separat utredning över nivån på den utländska examen i studielandets utbildningssystem och en beskrivning av omfattnig av examen.
Namnge filerna: efternamn_fornamn_examensbetyg, efternamn_fornamn_studieprestationsutdrag, efternamn_fornamn_ds, efternamn_fornamn_utredning

Punkt 2 

Bifoga examensbetyg och studieprestationsutdrag till din ansökan.
Om du ansöker med utländsk examen lämna in Diploma Supplement till din ansökan. Om Diploma Supplement inte finns att tillgå ska du lämna in en separat utredning över nivån på den utländska examen i studielandets utbildningssystem och en beskrivning av omfattnig av examen.
Anteckna tydligt i studieprestationsutdraget eller i en separat bilaga minst 30 ECTS studiepoäng i skådespelarkonst. Dessutom ska du lämna in en tydlig specifikation av minst ett halvt års erfarenhet som skådespelare/performer i professionella projekt eller teater.

Ange vid en separat dokument din arbetserfarenhet som visar din ansökningsbehörighet:
– arbetsgivare/arbetsgrupp (ange också om det är fråga om en professionell teater, ett fritt kollektiv e.d.)
– beskrivning av arbetsuppgiften
– exakt längd (datum) samt antal övningstimmar och föreställningar

Namnge filerna: efternamn_fornamn_examensbetyg, efternamn_fornamn_studieprestationsutdrag, efternamn_fornamn_bilaga, efternamn_fornamn_ds, efternamn_fornamn_utredning, efternamn_fornamn_arbetserfarenhet

Punkt 3   

Bifoga till din ansökan studieprestationsutdrag över de krävda minst 60 ECTS studiepoäng i skådespelarkonst. Dessutom ska du lämna in en tydlig specifikation av två års heltidsarbete som skådespelare/performer i professionella projekt eller teater.

BILAGA 1
Bifoga ett dokument till ansökningsblanketten där du listar din studieerfarenhet och arbetserfarenhet som du anser ge behörighet för magisterstudier. Namnge filen: efternamn_fornamn_behorighet

Ange dina studier:
– universitet eller högskola där studierna har avlagts
– studieperiodens benämning
– studieperiodens omfattning
– beskrivning av studiernas innehåll

Ange din arbetserfarenhet som visar din ansökningsbehörighet:
– arbetsgivare/arbetsgrupp (ange också om det är fråga om en professionell teater, ett fritt kollektiv e.d.)
– beskrivning av arbetsuppgiften
– exakt längd (datum) samt antal övningstimmar och föreställningar

BILAGA 2
Bifoga studieprestationsutdrag för alla studier som du angett i bilaga 1 till ansökningsblanketten.
Du kan bifoga flera utdrag ur studieregistret till blanketten. Namnge bilagan enligt anordnaren: efternamn_fornamn_utbildningsorganisation

Du måste själv låta en professionell translator översätta ansökans bilagor om de inte är på finska, svenska eller engelska.

Bedömning av behörighet

Din behörighet kontrolleras utifrån din ansökan, dina betyg och andra utredningar. Om din ansökan och bilagorna till den motsvarar minimikraven framskrider din ansökan till den akademiska bedömningen. Du underrättas om resultatet av kontrollen av din behörighet per e-post senast vecka 9.

Villkorligt antagningsbeslut

En del sökande blir villkorligt antagna. Om din högskoleexamen ännu under ansökningstiden inte är slutförd, ska du sända examensbetyg och studieutdrag till ansökningstjänsterna senast 11.7.2024 kl. 15 (finsk tid). Du kan göra din läsårsanmälan först efter detta.

Om du inte skickar ett examensbetyg inom tidsfristen, förlorar du den studieplats som erbjuds dig.

Kompletterande studier

Om du blir antagen utan lägre högskolexamen kan du behöva genomföra kompletterande studier utöver minimistudiepoängen i ditt utbildningsprogram för att uppnå de färdigheter som behövs i utbildningen. Omfattningen av kompletterande studier kan vara högst 60 studiepoäng.

De kompletterande studierna ska i regel avläggas under det första studieåret och de antecknas i studerandes individuella studieplan. Du får information om eventuella kompletterande studier i samband med antagningsbeslutet.

De kompletterande studier som krävs är vanligen språkstudier.

Ansökan om överflyttning från ett annat universitet

Sökande som är flykting eller en person som kan jämställas med en flykting

Språkkrav

Examens- och undervisningsspråket i utbildningsprogrammet i skådespelarkonst är svenska.

För att bli antagen som examensstuderande måste du ha den språkkunskap som krävs för ansökningsmålet. Du ska visa kunskaperna med ett språktest som avlagts med godkänt resultat, en tidigare grundutbildning eller med andra tidigare studier.

Du ska påvisa tillräckliga språkkunskaper före 24.1.2024 kl. 15 (finsk tid). Bifoga till ansökningsblanketten i Studieinfo.fi ett examensbevis eller ett språkprov.
Namnge filen efternamn_förnamn_dokumentets namn, t.ex.: efternamn_fornamn_yki

Om du visar dina språkkunskaper med ett språkprov och inte hinner få ditt intyg om språkprov före 24.1.2024 kl. 15 (finsk tid) godkänner vi också skriftligt preliminärt testresultat av ett godkänt avlagt språkprov, om ett sådant finns tillgängligt. Även preliminära testresultat ska skickas via ansökningsblanketten före 24.1.2024 kl. 15 (finsk tid).

Om du påvisar tillräckliga språkkunskaper med finländsk studentexamen (avlagd 1990 eller senare) behöver du inte lämna in betyg på detta.

Om du har fått din skolutbildning i Finland kan du bevisa dina språkkunskaper i finska eller svenska oberoende av om ditt ansökningsmål är finsk- eller svenskspråkigt. Om du har fått din grundutbildning på ett annat språk än ansökningsmålets undervisningsspråk, ska språkkunskaper bedömas separat vid urvalsprovet, t.ex. genom en intervju.

Du kan också bevisa dina tillräckliga språkkunskaper i svenska om du har fått din skolutbildning på något av de andra nordiska språken (norska, danska, isländska och färöiska).

Examens- och undervisningsspråk vid Teaterhögskolan

Bedömningskriterier

Bedömningskriterier för urvalsprovets uppgifter:

 • förmåga till samarbete och kommunikation
 • kompetens i att omsätta en scenisk idé till scenisk handling
 • kompetens i röstgestaltning och språkkänsla
 • fysiska uttrycksförmåga
 • förmåga att kontextualisera sitt konstnärliga arbete
 • analysförmåga och kritiskt tänkande
 • förmåga att uttrycka sig i skriven text
 • lämplighet för högskolestudier på magisternivå

En förhandsuppgift bedöms inte i det första skedet av urvalsproven, utan alla behöriga sökande som gjort och lämnat in förhandsuppgiften inom utsatt tid kallas till andra skedet av urvalsproven. Förhandsuppgiften är del av helhetsbedömningen.

Förhandsuppgifter

Förhandsuppgift för skede 1

Ytterligare förklaringar av förhandsuppgiften ges inte. En sida (=A4) är ca 30 rader skriven text (radavstånd 1.5, fontstorlek 12). Förhandsuppgiften skrivs på svenska. Märk förhandsuppgiften med ditt namn.

1. Portfolio
Beskriv i text och bild 2-3 konstnärliga verk där du medverkat.

Av portfolion ska framgå:
– varför du lyfter fram just dessa verk i din ansökan
– vilken din funktion var i sammanhanget
– i vilken kontext verket skapades
– vilken den konstnärliga och publika intentionen var

Max 5 sidor. Eventuella länkar till video-dokumentation eller recensioner kan inkluderas i portfolion. Skicka in din portfolio i PDF-format. Namnge filen: efternamn_fornamn_portfolio

Uppgift för skede 2:
VIDEOMÖTE – monologtext
Välj och framför en text på svenska med ett tema som känns viktigt för dig. I den här uppgiften är vi intresserade av ditt sceniska framförande, ditt textval och din språkkänsla. Du får 3 minuter för att framföra texten på ditt sätt, sen kommer du eventuellt få pröva igen med andra förutsättningar eller direktiv. 

Så här söker du

Magisterstudier i skådespelarkonst hittar du på Studieinfo.fi under;
Magisterantagning: skådespelarkonst, magister i teaterkonst (2 år)

1. Fyll i och skicka den elektroniska ansökningsblanketten: Första gemensamma ansökan till högskolor, våren 2024

Fyll i och skicka den elektroniska ansökningsblanketten under tiden 3.1 – 17.1.2024 senast kl. 15 (finsk tid) i Studieinfo-portalen.

När du har skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemeddelande till din e-post. Meddelandet innehåller en länk till ansökan, du kan lägga till bilagor i din ansökan inom tidsfristen.

2. Skicka förhandsuppgiften och bilagorna

Skicka förhandsuppgiften och bilagorna före 24.1.2024 kl. 15 (finsk tid) via Studieinfo-portalen.

 • Förhandsuppgifter
 • Dokument över utbildningsbakgrund som påvisar lämplighet för magisterstudier
 • Intyg över språkkunskaper

Inlämning av material via Studieinfo-portalen

Efter att ha fyllt i och skickat in din elektroniska ansökningsblankett på Studieinfo-portalen, ska du skicka in förhandsuppgifter och/eller annat begärt material till Konstuniversitetet via Studieinfo-portalen inom utsatt tid. Du kan komplettera bilagorna till din ansökan antingen i Min Studieinfo-tjänsten eller via länken som du fått per e-post i bekräftelsemeddelandet för din ansökan.

Innan du laddar upp materialet till ansökan, kontrollera att materialet öppnas och fungerar som planerat. Kontrollera också att du har laddat upp alla bilagor som hör till ansökan innan du skickar in ansökan.

Ge alla dina filer namn enligt anvisningarna i samband med uppgiften och bilagor. Inga skandinaviska tecken eller specialtecken ska användas i filnamn.

Studieinfo-portalen accepterar följande audio- / video- / dokument- / bildformat:

 • Audio – mp3, m4a, aiff, wma, wav, aac
 • Video – mpeg, mpg, mp4, mov, avi, wmv, m4v, vob, qt (vi rekommenderar format mp4)
 • Dokument – alla textfiler skall sändas in som pdf
 • Bilder – jpeg, png, gif, jpg

Filens maximala storlek är 1 GB.

Försäkra dig om att din dator och din webbläsare är uppdaterade. Använd en stabil internetförbindelse. Se också till att din dator inte övergår till strömsparläge medan uppladdningarna pågår.

Den sökande bär ansvaret för inlämnandet av ansökan (ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna, bilagorna).

Material som är delvis uppladdade eller ofullständiga förkastas. Förhandsuppgifter som sänts via e-post eller som e-postbilaga beaktas inte.

Ladda upp materialen till Studieinfo-plattformen så tidigt som möjligt

Det kan ta upp till flera timmar för stora filer att laddas upp ifall systemet är belastat. Du kan snabba på uppladdningen genom att komprimera t.ex. videofiler. Påbörja uppladdningen i god tid innan tidsfristens utgång.

Levererans av material via system utanför Studieinfo

Vi rekommenderar att du laddar upp materialen direkt i Studieinfo. Om materialet innehåller känsliga uppgifter är det särskilt viktigt att använda Studieinfo för att lämna in det.

Om du till exempel på grund av risken för systemöverbelastning vid inlämnande via Studieinfo ändå önskar lämna in en länk till ett system utanför Studieinfo (t.ex. YouTube, Vimeo, SoundCloud), ska länken laddas upp som en pdf-fil i Studieinfo (t.ex. som en del av en konstportfolio eller som en separat fil som endast innehåller länken/länkarna).

Materialet ska vara uppladdat inom utsatt tid och därefter kan inga ändringar göras.

En länk till ett system utanför Studieinfo ska vara i sin ursprungliga form, dvs. man får inte skapa en kortlänk (url shortener). Länken ska leda direkt till provet, dvs. inte till exempelvis en sammanställningssida med nya länkar. Sökandens uppgift är att säkerställa att länken fungerar under hela ansökningsomgången och att materialen markeras som privata i systemets inställningar (till exempel i Vimeo väljer du sekretessinställningen ”Password” eller ”Unlisted”, i YouTube ”Unlisted”, i SoundCloud ”Private”). Du kan om du så önskar skydda materialet med ett lösenord som ska skickas till Konstuniversitetet utöver länken (i det här fallet kontakta Teaterhögskolans ansökningstjänster).

Materialet ska förvaras i systemet i fråga i minst 6 månader efter att ansökningstiden gått ut.

Konstuniversitetet ansvarar inte för informationssäkerhetsriskerna i system som tillhandahålls av en tredje part, eventuella kränkningar av upphovsrätten, tystande av kopieringsskyddade ljudspår, eller användarvillkor. Notera också att tredje parter i allmänhet sparar uppgifter i användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller andra kommersiella syften.

Förfrågningar

Du kan kontakta teak.ansokan@uniarts.fi.

Urvalsproven

Du underrättas om resultatet av kontrollen av din behörighet per e-post senast vecka 9.

Sökandena får en kallelse till urvalsprovets andra skede och eventuella extrauppgifter per e-post senast vecka 11. Angivna tider för inträdesproven ändras inte. Även de som på basis av förhandsuppgiften inte klarat sig vidare meddelas om detta via e-post.

Urvalsprov skede 1        

Ansökan till Studieinfo och inlämning av förhandsuppgifterna samt bilagorna

Urvalsprov skede 2        

fre 5 – lö 6.4 (på distans)

Urvalsprov skede 3        

lö 20 – sö 21.4

Urvalsproven äger rum både på distans och i Teaterhögskolans utrymmen på Aspnäsgatan 6 i Helsingfors.

Urvalsproven till det svenskspråkiga magisterprogrammet består av tre skeden. Mellan de olika skedena förekommer gallring. Gallring kan också ske medan de sökande utför sina uppgifter.

Det andra skedet i urvalsprovet består av såväl förberedda som oförberedda uppgifter. Vid bedömningen av andra skedet läggs tyngdpunkten på den sceniska uttrycksförmågan samt på skådespelarens basteknik som språngbräde för det konstnärliga uttrycket.

Samtliga övningar under urvalsproven genomförs på svenska.

Mera information om Teaterhögskolans urvalsprov och bedömning

Individuella arrangemang vid urvalsprovet

Tillkännagivande av resultaten

Antagningsresultaten publiceras 8.5 och 31.5 i Studieinfo-tjänsten och på Konstuniversitetets webbsida. I samband med att du fyller i ansökningsblanketten kan du också meddela om du inte vill att ditt namn publiceras på nätet.

Resultaten av antagningen av studerande delges:

8.5 kl. 9

 • Magisterstudier i ljuddesign
 • Magisterstudier i regi
 • Magisterstudier i skådespelarkonst (på svenska)
 • Magisterprogrammet i danspedagogik
 • Magisterprogrammet i teaterpedagogik

31.5 kl. 9

 • Magisterstudier i dramaturgi och skrivande av pjäser
 • Magisterstudier i ljusdesign
 • Utbildningsprogrammet i danskonst
 • Utbildningsprogrammet i dramaturgi och skrivande av pjäser
 • Utbildningsprogrammet i ljuddesign
 • Utbildningsprogrammet i ljusdesign
 • Utbildningsprogrammet i regi
 • Utbildningsprogrammet i scenografi
 • Utbildningsprogrammet i skrivande
 • Utbildningsprogrammet i skådespelarkonst (på finska)

De som blivit antagna och de som fått reservplats får information om antagningsresultaten per e-post samma dag som antagningsbeslutet offentliggörs. Övriga sökande meddelas inte om antagningsresultaten per e-post.

Man kan också fråga efter resultaten genom att mejla ansökningstjänsten.

Antal nya studerande och reservplatser

Rättelseförfarande

Mottagande av studieplats

Meddela senast 11.7.2024 kl. 15 (finsk tid) om du tänker ta emot studieplatsen.

Om du har en finländsk personbeteckning ska du ta emot studieplatsen i tjänsten Min Studieinfo.

Om du inte har en finländsk personbeteckning får du ett e-postmeddelande av Studieinfo. Meddelandet innehåller en länk, och via den kan du meddela om du tar emot studieplatsen.

Din anmälan om mottagande av en studieplats är bindande. Om du ändå vill avstå från din studieplats efter att ha tagit emot den, anses du ha tagit emot ifrågavarande studieplats för hela terminen (se bestämmelsen om en högskoleplats).

Om du inte tar emot den erbjudna studieplatsen inom den utsatta tiden förlorar du den.

Anmälningen vid universitet

De som blivit antagna får besked per e-post samt anvisningar för hur man anmäler sig vid universitet.

Att anmäla sig som frånvarande under det första läsåret

Att börja studera

Sökande som blir antagna i urval 2024 inleder sina studier i augusti 2024.

Kontakta ansökningstjänsterna

Hittade du inte svaret på din fråga? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Du kan ställa din fråga om antagning via e-post eller telefon.

E-post: teak.ansokan@uniarts.fi
Telefon: +358 50 349 6672

Visa utbildningsprogram detaljer