Doktorandskolan DocMus för klassisk musik

Vi utbildar självständiga aktörer som känner till sin egen bransch och dess tradition både till att värna om traditionen och att skapa och utveckla nytt.

Noter på ett notställ

Presentation

Utbildningen och forskningen vid doktorandskolan DocMus är i huvudsak inriktad på utövande tonkonst, komposition och musikteori samt kyrkomusik, föreställande tonkonst, komposition och musikteori samt kyrkomusik. Doktorandskolans konstnärliga verksamhet ansluter sig stilmässigt till den västerländska konstmusiktradition som spänner över antiken till det allra senaste inom musiken. Vi sporrar studeranden till en personlig profil och uppmuntrar dem att hitta sitt eget forskningssätt och sin forskningskultur. Vi stöder de studerandes oberoende och personliga konstnärliga tänkande. Vi satsar på handledning och undervisning och vår personal är lätt att komma i kontakt med. Verksamheten genomsyras av jämlikhet och transparens. 

Prioriterade områden inom forskningen och doktorandutbildningen i utövande tonkonst är forskning om musikerskap, uppförandepraktiker, musikutövandets historia, musikinstitutioner, empirisk forskning om framföranden samt instrumentpedagogisk forskning. Övriga forskningsområden är musiksemiotik, posttonal musikteori, musikfilosofi, musikhistoria samt forskning kring fenomen relaterade till musik och kreativitet ur ett psykodynamiskt perspektiv.

Forskningen, den konstnärliga verksamheten och doktorandutbildningen inom komposition och musikteori fokuserar som namnen antyder på dels kompositionella, dels musikteoretiska frågor. Studerande inom kompositionsutbildningen får handledning i självständigt konstnärligt arbete samt möjlighet att delta i projekt som arrangeras i samarbete med olika aktörer. Påbyggnadsstuderande i musikteori har tillgång till styrkeområdena inom den musikteoretiska forskningen vid Sibelius-Akademin: musikanalys, Sibeliusforskning och musikhistorisk forskning. 

Doktorandutbildningen och forskningen inom kyrkomusikens område fokuserar på frågor om gudstjänstmusik och kyrkans musikverksamhet. Forskningen anknyter å ena sidan till kyrkomusikens historia, exempelvis medeltida och reformationstida notmanuskript, å andra sidan till nutida kyrkomusik och psalmsång. I en konstnärlig påbyggnadsexamen i kyrkomusik avlägger den studerande lärdoms- och färdighetsprovet i en liturgisk kontext.

 

Kontaktinformation

  • Päivi Järviö

    +358408609530
    paivi.jarvio@uniarts.fi

Sirpa Järvelä sakkunnig
sirpa.jarvela@uniarts.fi

Studera hos oss