Konstuniversitetets verksamhet återställs stegvis från undantagstillståndet orsakad av coronaviruset, uppdateras kontinuerligt

Gemensamma principer och riktlinjer gällande corona. Uppdaterat 18.6. kl. 9.45.

Läs också

Universitetets lokaler öppnas begränsat fr.o.m. 10.8. och undervisning, studier och arbete fortsätter delvis på distans. Även konstnärligt arbete sätts i gång i universitetslokalerna fr.o.m. 10.8.

Det finns fortfarande begränsningar i lokalernas användning såsom i antalet personer i lokalerna. Därtill är det viktigt att alla de som använder lokalerna följer allmänna säkerhetsanvisningar. Allra viktigast är att man inte får komma till universitetslokalerna när man är sjuk.

Gemensamma principer för studier, undervisning och övrigt arbete i universitetslokaler 1.6.–9.8.2020

 1. Vid undervisning prioriteras verksamhet som stöder studerandenas utexaminering under 2020 och som inte kan flyttas till höstterminen. Detta kan innebära undervisning och handledning som gäller akademiernas lärdomsprov.
 2. Studier som stöder utexaminering i 2020 och som inte kan flyttas till hösten prioriteras vid självständiga studier och övning. Detta kan innebära bl.a.:
  a. Övning för lärdomsprov med instrument som inte är möjligt att öva med utanför universitetslokalerna vid Sibelius-Akademin
  b. Studerandenas arbetsrumsarbete vid Bildkonstakademin
  c. Studerandenas självständiga övning vid Teaterhögskolan.
 3. Vid forskning prioriteras verksamhet som inte kan utföras utanför lokaler som är reserverade för universitetets forskning.
 4. Vid höstens förberedning av konstnärliga verksamhet prioriteras verksamhet som stöder studerandenas utexaminering under 2020.
 5. Vid övrigt arbete än undervisning prioriteras verksamhet som stöder förberedning av urvalet, som är kritiskt utgående från kontinuitet av universitetets verksamhet eller som stöder studerandenas utexaminering i utsatt tid.

Tillståndsansökningar

 • Sibelius- Akademin (bara juli)
 • Teaterhögskolan
 • Bildkonstakademin
 • Personal vid gemensamma tjänster vars arbetsstation är i rektors byrå eller i Vilho (IT-avdelningen) ansöker om lov av sin egen chef. Beslut om användning av lokaler fattas av prorektor Lauri Väkevä. Övrig personal vid gemensamma tjänster vars arbetsstation är i akademins lokaler agerar enligt akademispecifika anvisningar.

Konstuniversitetets riktlinjer angående corona fr.o.m. 10.8.

Lokalernas bruk

Universitetslokaler öppnas enligt gemensamma principer för studier, undervisning och övrigt arbete fr.o.m. 10.8.

Mängden av studerande och personal som använder lokalerna uppföljs och begränsas vid behov.

Om du är sjuk får du inte komma till universitetet. Du kan inte komma till campuset om du har feber, symtom av förkylning, magsymtom eller andra symtom som tyder på corona.

Vi förbereder oss vid all verksamhet för att coronasituationen kan ändra plötsligt under läsåret. Då måste vi reagera snabbt i den ändrade situationen och definiera Konstuniversitetets riktlinjer gällande corona på nytt.

Studier

Studerande får studera i universitetslokalerna fr.o.m. 10.8. genom att följa säkerhetsanvisningarna.

Vi strävar till att ordna möjlighet för att studera på distans då när det är möjligt för studerande som hör till riskgruppen. Beslut om sådant förfarande fattas av ledaren (dekan eller akademisk ledare vid öppna campuset) vid enheten som ordnar undervisningen eller en person som hen befullmäktigat.

Orienteringsperioden för nya studerande utförs delvis på plats i små grupper.

Vi förbereder oss vid studier för att coronasituationen kan ändra plötsligt under läsåret och att vi måste definiera Konstuniversitetets riktlinjer gällande corona på nytt.

Undervisning

En del av undervisning utförs på distans fr.o.m. 10.8. På första hand genomförs sådana studieavsnitt eller delar av studieavsnitt på distans vars inlärningsmål inte betydligt drabbas av distansundervisningen. Undervisning som är omöjligt eller orimligt svårt att ordna på distans med tanke på att nå inlärningsmålen ordnas som kontaktundervisning.

Vi säkerställer möjligheten för lärare att undervisa på distans i situationer där arbetsuppgifterna tillåter det. Chefen bedömer möjligheten för distansundervisning genom at beakta inlärningsmålen, arbetets karaktär och säkerhetsanvisningarna.

Kontaktundervisning ska ordnas i enlighet med säkerhetsanvisningarna. Vid kontaktundervisning kan man vid behov avvika från 1–2 meters säkerhetsavståndet om det inte är möjligt att nå inlärningsmålen genom att följa säkerhetsansvisningarna och undervisning inte kan flyttas till en senare tidpunkt. Beslut om avstående av säkerhetsanvisningarna fattas av ledaren (dekan eller akademisk ledare vid öppna campuset) vid enheten som ordnar undervisningen eller en person som hen befullmäktigat.

Vidare anvisningar för att ordna undervisning skapas i enheterna som ordnar undervisning (akademierna, öppet campus). Ansvaret för att anvisningarna följs är hos ledare (dekan eller akademisk ledare vid öppna campuset) vid enheten som ordnar undervisningen eller personer som de befullmäktigat.

Enheten som ordnar undervisning ska alltid ha information om vem som undervisar på campus.

Vi förbereder oss vid undervisning för att coronasituationen kan ändra plötsligt under läsåret och att vi måste definiera Konstuniversitetets riktlinjer gällande corona på nytt.

Övrigt arbete

Övrigt arbete fortsätter delvis på distans fr.o.m. 10.8. Rekommendationen är att det är möjligt för servicepersonalen att arbeta en del av veckan på distans då när arbetsuppgifterna tillåter det.

Om den anställda inte kan arbeta på plats görs arbetet helt på distans. Chefen bedömer möjligheten för distansarbete genom at beakta arbetets karaktär och säkerhetsanvisningarna. Vi rekommenderar att diskutera i teamet om organisering av arbete, uppgifter och mål för arbetet för att möjliggöra flytande och planerat arbete när coronasituationen ändras.

Under distansarbete kan arbetsuppgifterna tillfälligt variera från vanliga arbetsuppgifterna. Kom överens om annorlunda arbetsuppgifter med din chef. Om det inte är möjligt att arbeta på distans och det inte finns ersättande arbetsuppgifter, kontakta personaltjänsterna.

Riktlinjer för stöd för distansarbete, inkl. stöd för ergonomi skapas i augusti på grund av samlade upplevelser vid universitetet.

Konstnärlig verksamhet

Konstnärlig verksamhet startar i universitetslokalerna fr.o.m. 10.8. Vid konstnärlig verksamhet följs myndigheternas bestämmelser, riktlinjer och anvisningar. Säkerhetsavstånd hålls i publiken för konstnärliga evenemang. Vid bedömning av säkerhet av evenemang beaktas lokalens storlek och antalet av alla personer i lokalen.

Forskning

Forskning fortsätts delvis på distans fr.o.m. 10.8. Möjlighet för närarbete i situationer där arbetsuppgiften förutsätter det säkerställs för forskningspersonalen. Chefen bedömer möjligheten för distansarbete genom at beakta arbetets karaktär och universitetets riktlinjer.

Vi rekommenderar att ordna forskningskonferenser och -symposier på distans. Disputationsakter och andra granskningar av lärdomsprov kan ordnas på distans eller på plats genom att följa säkerhetsanvisningarna.

Bibliotek

Biblioteket öppnas i Helsingfors 10.8.2020 och i Kuopio 13.8.2020 så att meröppna bibliotek är i bruk under bibliotekets öppettider. Därtill är kundservicen öppen på vardagar kl. 12–15 i alla avdelningar.

Besök, utbyte och resor

Vi följer Utrikesministeriets anvisningar och uppmanar att undvika resor utomlands. Vi ber att nödvändighet av resor utomlands övervägs med egen chef. Vi rekommenderar frivillig 14-dygns karantän för anställda och studerande som kommer till Finland från länder md gränskontroll vid de inre eller yttre gränserna. Läs mer på Utrikesministeriets sidor.

Vid inbjudning av utländska besökare och planering av besök till andra länder ska besökets nödvändighet bedömas och endast sådana besök fullföljas som är kritiska angående universitetets verksamhet. De som inbjuder internationella besökare ska informera dem av nationella riktlinjer angående resor.

Konstuniversitetet tar emot och skickar utbytesstuderande till andra universitet fr.o.m. 10.8. Avtal om utbytet görs villkorligt så att den sökande informeras om eventuella begränsningar till resor och början av studier orsakad av coronoasituationen. Beslutet om utbytet fattas av akademin som skickar eller tar emot studerandet.

Beredskapstillstånd 

Konstuniversitetet förbereder sig i ändringar i coronasituationen genom att uppehålla beredskapen att övergå helt till distansstudier och -arbete under läsåret. Rektorn kan vid behov inbjuda universitetets beredskapsgrupp för att stöda beslutsfattandet.   

Beredskapsgrupp 

 • Konstuniversitetet har en enligt dess beredskapsplan en beredskapsgrupp ledd av rektor Jari Perkiömäki. Med beredskaper mot coronaviruset tillhör gruppen också prorektor Lauri Väkevä, ansvarig kommunikationschef Eveliina Olsson, ansvarig studiechef Sanna Kotajärvi-Söderholm, ansvarig fastighetschef Antti Halm, service- och personalchef Mikael Vänttinen, prorektor Jaana Erkkilä-Hill och ledande jurist Anna-Kaisa Koskimäki.
 • Gruppens sekreterare är arbetsskyddschef Jyri Pulkkinen som ger vidare information om beredskapen för corona: jyri.pulkkinen@uniarts.fi050 5722 058

Situationen i Finland 

 • Institutet för hälsa och välfärd THL följer och bedömer situationen I Finland. THL gör en riskbedömning varje dag, och uppdaterad information kan hittas på THL:s webbsida.  

Om du misstänker att du smittats av coronaviruset, gör så här:  

 • De symtom som nämns på THL:s webbsida är hosta, ont i halsen, feber, andnöd, muskelvärk och huvudvärk. Coronaviruset förekommer som en lindrig sjuka hos de flesta. Om dina symtom är lindriga och om du inte hör till riskgruppen, ska du vila och stanna hemma tills symtomen försvinner. Om symtomen blir värre eller om de förlängs, sök dig till hälsovården enligt följande instruktioner:
 • Mehiläinen uppdaterar information om coronaviruset på deras webbsida. Ett coronavirustest görs om läkaren på Digikliniken eller infektionskliniken bedömer att patientens sjukdomsbild passar med infektion orsakad av covid-19.
 • Coronavirusrådgivning till helsingforsbor: 09 310 10024. Numret betjänar på vardagar kl. 7–20. Övriga tider kan man ringa 116 117. På webbsidan Omaolo.fi kan du göra en symtombedömning.
 • Personalen kan också kontakta digikliniken hos Mehiläinen eller kontakta Mehiläinen per telefon: 
 • Studeranden kan även kontakta SHVS:s e-tjänst Self eller ringa telefontjänsten: 

Länkar