Studerandena vid Konstuniversitetet är nöjda med utbildninges kvalitet och skulle recommendera sin examen även till andra – Mer satsning behövs på välmående

Genom studerandeenkäter 2022 utreddes både de nuvarande studeranderas och alumnernas tillfredsställelse med studierna vid Konstuniversitetet.

Studerandenas och alumnernas tillfredsställelse med sin examen och sina studier vid Konstuniversitetet har utretts 2022 genom fyra olika enkäter: respons på studieperioder, Kandidatrespons samt karriäruppföljningsenkäter för magistrar och doktorer. Resultatet från Kandidatresponsen har försämrats jämfört med året innan, men resultaten från magistrarnas och doktorernars karriäruppföljningsenkäter har förbättrats.

Utifrån enkätresultaten anser de studerande att Konstuniversitetets styrkor är utbildningens innehåll och kvalitet, att de får nyttig respons, att de nöjda med de egna studierna och examen samt att den egna kompetensen utvecklas enligt förväntningarna. Respons på studieperioderna samlades in för första gången 2022 och resultaten bekräftar att de studerande är nödja med studieperioderna.

Utifrån Kandidatresponsen är de studerandes välmående ett tydligt utvecklingsområde. En del av de studerande har också utmaningar med att hitta information och stöd i anslutning till studierna och utbildningen motsvara inte allas mål. Dessutom behöver de studerandes påverkningsmöjligheter och handledning utvecklas.

Karriäruppföljningsenkäterna visar att Konstuniversitetets alumner gärna rekommenderar sin examen till andra. Magistrarnas tillfredsställelse med Konstunitetetes examen ligger på samma nivå som de riksomfattande resultaten (4,3/6). Av doktorerna är 73% antingen mycket nöjda eller nöjda med sin examen med tanke på karriären.

Studerandeenkäternä är en del av Konstuniversitetets kvalitetssystem. Resultaten från enkäterna används för att unveckla utbildningen, tjänsterna och den övriga verksamheten och i årsplaneringen samt i förnyandet av läroplanerna.

De studerandes ork väcker diskussion i universitetsgemenskapen- förändringar delvis redan på gång.

Resultaten av Kandidatresponsen visar att studerande vid Konstuniversitetet mår sämre i sina studier än studerande vid andra universitet. Även Konstuniversitetets studentkår har tagit ställning till ämnet i april 2023. Läs de studerandes ställningstagande: Konstuniversitetet måste satsa mer på studenternas välmående.

Studerandenas ork har senare diskuterats internt på rektorns morgonkaffe riktat till Konstuniversitetets studerande och personal. Förändringar är redan på gång: anvisningar för sakligt beteende och kanaler för att söka hjälp görs tydligare och en till studiepsykolog anställs vid universitetet. I fortsättningen samlas också respons från studieperioderna in om den individuella undervisningen.

Dessutom håller Konstunivrsitetet på att starta en välmåendegrupp för studerande, vars uppgift är att identifiera och inleda kommande centrala åtgärder för att stödja studerandenas välmående.