Rekordmånga sökande till Konstuniversitetet – en tredjedel av de godkända internationella studerande

Urvalsproven vid Konstuniversitetet ordnades huvudsakligen på distans och coronapandemin medförde ingen svacka i internationaliseringen. En rekordstor andel av både de sökande och de som blev antagna har utländsk bakgrund.

photographer: Veikko Kähkönen

I den gemensam ansökan våren 2021 ansökte ett rekordstort antal sökande om att bli antagna till Konstuniversitetet: Universitetet tog emot 4679 ansökningar av sammanlagt 4062 sökande. Antalet sökande ökade med cirka tio procent jämfört med 2020.  

Andelen internationella sökande, dvs. andra än finska medborgare, av alla sökande var i år högre än någonsin: 22 procent. Åren 2017–2020 har andelen internationella sökande varierat mellan 13 och 19 procent. Siffrorna kommer från Studieinfo.  

Konstuniversitetet ordnade en stor del av urvalsproven elektroniskt på grund av coronapandemin, så att man också kunde trygga de internationella sökandenas deltagande i urvalsproven.  

Flest internationella sökande kom från Ryssland, Sverige, Spanien, USA, Kina och Estland. 

Sammanlagt 322 sökande godkändes som studerande vid Konstuniversitetets tre akademier. Av dem hade en rekordstor andel, 31 procent, internationell bakgrund. Under de senaste fyra åren har andelen internationella studerande av de antagna varit 19–24 procent. 

36 procent av de studerande som valts till Konstuniversitetets Sibelius-Akademi i år har internationell bakgrund. Vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi är motsvarande siffra 20 procent, vid Konstuniversitetets Teaterhögskola 24 procent. 

”Konstuniversitetet har som strategiskt mål att vara ett internationellt attraktivt universitet. De internationella sökandenas intresse visar att Konstuniversitetet står i klass med världens bästa läroanstalter. Konstuniversitetets anseende höjs till exempel av utmärkta rankingresultat, såsom Konstuniversitetets Sibelius-Akademis nionde plats i den globala universitetsjämförelsen för scenkonst 2021”, säger Konstuniversitetets rektor Kaarlo Hildén. 

Även de utbytesstuderandes respons och Konstuniversitetets popularitet som utbytesobjekt vittnar om Konstuniversitetets goda rykte. Konstuniversitetet har fått utmärkta vitsord av utbytesstuderande och antalet studerande som söker till utbyte har ökat för varje år. 

Både antalet sökande och andelen internationella sökande varierar från år till år beroende på vilka ansökningsobjekt som ingår i den gemensamma ansökan. En del av magisterprogrammen har till exempel antagning endast vartannat år.  

I den gemensamma ansökan våren 2021 kunde man söka till nästan alla ansökningsobjekt vid Konstuniversitetet där man kan studera på engelska. Till exempel vid Konstuniversitetets Teaterhögskola valdes i vår studerande till fem program där man kan studera på engelska. Detta syns som en tydlig ökning av andelen internationella studerande även vid Teaterhögskolan.  

I antalet sökande 2021 saknas ännu sökandena till magisterprogrammen vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi.  Därför är det ännu inte helt möjligt att jämföra antalet ansökningar med tidigare år. Ansökan till magisterprogrammen i bildkonst ordnas hösten 2021. 

En genuint internationell studiemiljö 

Vid Konstuniversitetet och i synnerhet Sibelius-Akademin har man under flera år arbetat målmedvetet för internationalisering.  

”Finländska universitet är idag internationella studie- och arbetsmiljöer. För Sibelius-Akademin är den internationella dragningskraften en garanti för utbildningens kvalitet: Genom att rekrytera världens bästa studerande och experter skapar vi en högklassig inlärningsmiljö som förbereder både finländska och utländska studerande för kraven på det globala yrkesfältet”, säger dekanus Emilie Gardberg vid Sibelius-Akademin.