Publikrestriktionerna inom den konstnärliga verksamheten slopas omedelbart och vi övergår till närundervisning 28.2

Enligt den senaste informationen från Undervisnings- och kulturministeriet kan vi slopa rekommendationen om distansundervisning och återgå till närundervisning den 28 februari. Tills dess kommer vi att under ett övergångsskede planera hur vi ska genomföra undervisningen från och med den 28 februari.

Mikrofon

Vi kommer inte att helt frångå distansundervisning, som kvarstår som ett viktigt element i flerformsstudierna på universitetet. Därför är det viktigt att identifiera de situationer i vilka det är pedagogiskt motiverat att använda sig av flerformsundervisningens möjligheter även i framtiden. Akademierna kan meddela närmare riktlinjer och rekommendationer om detta.

Rekommendationen om distansarbete för personalen upphör den 27 februari, och vi kan återgå till att följa rutinerna för multilokalt arbete (hybridarbete). 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattade i fredags (11 februari) ett beslut om att häva sammankomstbegränsningarna inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt måndagen 14 februari 2022. Det innebär att även vi kan frångå kravet på att begränsa publiktäckningen till 50 procent vid publikevenemang för fler än 51 personer. Vi kräver inte längre att det ska lämnas tomma platser mellan åskådarna i salonger med sittplatser, men vi rekommenderar att fortsätta med arrangemanget, om det är motiverat med tanke på lokalens storlek och ventilation. Vi fortsätter att iaktta de bekanta säkerhetsrutinerna, framför allt att använda munskydd och ha god handhygien.

Ändringarna i korthet

  • Vi återgår till närundervisning den 28 februari. Distansundervisning bör gärna tillämpas även framöver, då det är pedagogiskt motiverat och kompetensmålen uppnås.
  • Vi återgår till att följa rutinerna för multilokalt arbete (hybridarbete) måndagen 28 februari.
  • Guidningar till utställningar och guidade rundturer på campus får ordnas från och med den 20 februari.
  • Publikbegränsningarna i den konstnärliga verksamheten slopas den 14 februari.
  • Det maximala antalet besökare samtidigt i Bildkonstakademins gallerier höjs till 20 personer i Project Room och 40 personer i Kuva/Tila.

Konstuniversitetets coronariktlinjer

Undervisning

Den nuvarande rekommendationen om distansundervisning gäller till och med den 27 februari.

Från och med måndagen 28 februari återgår vi till närundervisning, men vi rekommenderar att distansundervisning tillämpas även i fortsättningen, när det är pedagogiskt motiverat och kompetensmålen uppnås. Distansundervisning kommer att kvarstå som ett viktigt element i flerformsundervisningen på universitetet och ett sätt att förebygga smittspridning.

Konstnärlig verksamhet

I den konstnärliga verksamheten iakttas Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut om att häva sammankomstbegränsningarna den 14 februari. På campus i Helsingfors är det möjligt att ordna publikevenemang med fler än 51 personer utan kravet på en publiktäckning på högst 50 procent. Vi kräver inte längre att det ska lämnas tomma platser mellan åskådarna i salonger med sittplatser, men vi rekommenderar att fortsätta med arrangemanget, om det är motiverat med tanke på lokalens storlek och ventilation. Vi fortsätter att iaktta de bekanta säkerhetsrutinerna, framför allt att använda munskydd och ha god handhygien. Akademiernas produktionstjänster ger mer information om de praktiska arrangemangen.

Det maximala antalet besökare samtidigt i Bildkonstakademins gallerier är 20 personer i Project Room och 40 personer i Kuva/Tila.  

På verksamhetsställena i Kuopio och Seinäjoki och vid publikevenemang på andra orter utanför Nyland iakttas de bestämmelser som gäller inom regionen. Akademiernas produktionstjänster ger mer information om de praktiska arrangemangen.

Övrigt arbete

Vi rekommenderar att personalen jobbar på distans, om det är ändamålsenligt med tanke på arbetsuppgifterna. Rekommendationen om distansarbete gäller till och med den 27 februari. Personal kan dock komma överens med sin chef om att arbeta helt eller delvis på arbetsplatsen redan före detta datum, om det är nödvändigt med tanke på arbetshälsan eller arbetskoncentrationen.

Vi återgår till att följa rutinerna för multilokalt arbete (hybridarbete) måndagen den 28 februari. 

Möten kan från och med den 28 februari arrangeras fysiskt på arbetsplatsen, med hybridarrangemang eller på distans, beroende på vad som är ändamålsenligt enligt deltagarnas arbetsdag eller plats. I teamen tillämpas de planer som utarbetades i workshopparna om decentraliserat arbete hösten 2021.

Rundvandringar och guidningar på campus

Guidningar till utställningar i universitetets gallerier kan ordnas från och med den 20 februari. Det högsta tillåtna antalet besökare samtidigt får dock inte överskridas.

Guidade rundvandringar på campus får ordnas för grupper på högst 20 personer från och med den 20 februari.