Konstuniversitet inleder visionsarbetet om framtiden för utbildningen inom scenkonst och bildkonst

Konstuniversitetets Bildkonstakademi och Teaterhögskolan tar initiativ till att skapa nationella visioner för konstfostran och konstutbildning inom bildkonst samt teater, dans, cirkus och performancekonst.

I Finland är aktörsfältet för fostran och utbildning inom scenkonst förutom omfattande och mångsidigt även splittrat. Det finns ingen gemensam takorganisation och aktörernas kärnuppgifter och resurser varierar mycket. Målet med projektet Vision för utbildningen i scenkonst 2030, som nu inleds, är att tillsammans med fältet för scenkonst skapa en inspirerande vy över det som är fostran och utbildning i framtidens finländska teater, dans, cirkus och performancekonst på alla utbildningsstadier. På lång sikt är målet att utbildningen inom scenkonst ska ha en stark ställning vid sidan av andra konstämnen. 

”Fördelarna med att studera och utöva scenkonst är bland annat att känslomässiga, interaktiva och uppträdande färdigheter stärks. Själv tror jag att vi alla skulle ha nytta av att dessa ämnen undervisas i Finland över hela linjen redan från lågstadiet i likhet med andra konstämnen. Detta skulle säkert också vara till större nytta för det finländska samhället och arbetslivet”, säger Teaterhögskolans vicedekan Ville Sandqvist, som också är ordförande för styrgruppen Vision för scenkonst 2030. 

Inom bildkonsten är utbildningsfältet mer enhetligt bland annat för att bildkonsten redan länge har varit ett etablerat läroämne i de finländska grundskolorna. Även inom bildkonsten finns det dock behov av att skapa en gemensam framtidsbild. I projektet Vision för utbildning och fostran i bildkonst 2030 skapas såsom inom scenkonst en blick på utmaningarna och möjligheterna inom branschen i samarbete mellan alla utbildningsstadier inom bildkonsten och aktörerna inom branschen. 

”Vår verksamhetsplan bygger på öppenhet, transparens och mångsidig växelverkan med hela fältet. Drömmar har också en del i det. Vi har tur eftersom vi också kan dra nytta av resultaten från Utbildningssektorernas förbunds utbildnings- och utvecklings- projekt Stora bilden, som finansieras av utbildningsstyrelsen, och arbeta tillsammans för att komplettera varandra,” säger vicedekan Johanna Vakkari, som leder projektet vid Bildkonstakademin. 

Konstbranschen står för närvarande inför flera utmaningar, såsom den snabba omvälvningen i verksamhetsmiljön och förtjänstmodellerna i anslutning till digitaliseringen, den krympande och instabila finansieringsbasen samt splittringen av resurserna inom branschen. Enligt Konstuniversitetets rektor Kaarlo Hildén är det just nu rätt tidpunkt att föra samman olika aktörer i visionen om konstfostrans och konstutbildningens framtid. 

”Konsten har en ytterst viktig och mångsidig roll i samhället och för att stärka den behövs en gemensam syn på framtiden. Det visionsarbete som nu inleds stöder samarbetet mellan fostrings- och utbildningsaktörerna inom konstbranschen. Ett starkt och enhetligt utbildningsfält inom konstbranschen främjar hela branschens livskraft och framgång”, konstaterar Hildén.

Båda projekten inleds hösten 2021 och deras mål är förutom att skapa visioner även att öka samarbetet mellan olika aktörer och förtydliga arbetsfördelningen. I programmet ingår regionala seminarier och webbmöten, enkäter och kartläggningar dit alla aktörer som ansvarar för fostran och utbildning inom dessa områden bjuds in. De färdiga visionerna publiceras i slutet av 2022. 

Teaterhögskolan och Bildkonstakademin följer i sitt visionsarbete Konstuniversitetets Sibelius-Akademins fotspår. Vision 2030 för den nationella musikutbildningen publicerades i slutet av 2020.