Avveckling av restriktionerna för undervisningen och den övriga verksamheten fr.o.m. 18 oktober – munskydd får användas på campus enligt eget övervägande

Vi frångår restriktioner för användning av lokaler, för undervisningsgrupper och evenemang för fler än 50 personer samt för ”coronabubblor” för undervisningsgrupper.

Konstuniversitetets coronasamordningsgrupp har beslutat att fortsätta avvecklingen av restriktionerna från och med måndagen 18 oktober.

I takt med att vaccinationstäckningen närmar sig den målsatta nivån på 80 procent har också samhället öppnats upp för gradvis återgång till ett normalläge. Visserligen har incidensen av corona och antalet personer som vårdas på sjukhus åter börjat öka. Smittan sprids framför allt bland ovaccinerade personer. De restriktioner som genomförts har emellertid också haft negativa konsekvenser, och nu anses det på både riksomfattande och regional nivå att det är dags att trappa ner restriktionerna. Konstuniversitetet har i likhet med de övriga universiteten och högskolorna gjort en helhetsbedömning av läget i relation till sin verksamhet och fattat beslutet att avveckla ett antal restriktioner.

Vi frångår restriktioner för användning av lokaler, för undervisningsgrupper och evenemang för fler än 50 personer samt för ”coronabubblor” för undervisningsgrupper. Dessutom tar vi bort rekommendationen om distansarbete och kravet på användning av munskydd på campus. Framöver avgör var och en själv om hen vill använda munskydd på campus. Vi rekommenderar ändå fortfarande munskydd i situationer där det inte går att undvika närkontakt, till exempel i lunchkön. Munskyddsrekommendationen gäller också fortfarande personer som inte fullbordat vaccinationsserien. Närmare information om de nya riktlinjerna finns nedan.

Då vi återgår till normala studie- och arbetsrutiner vill vi betona att var och en av oss bär ansvar för att vi ska kunna verka under trygga förhållanden. Det är ytterst viktigt att ingen kommer till campus om man är sjuk. Lika viktigt är det att följa säkerhetsföreskrifterna.

Vi vill också uppmuntra alla på Konstuniversitetet att ta båda doserna av coronavaccinet, eftersom en fullbordad vaccinationsserie minskar betydligt risken för att man blir smittad och sprider smittan vidare. Coronavaccinet skyddar oss alla och i synnerhet dem som till exempel på grund av en sjukdom inte har ett fullgott vaccinationsskydd. Genom att vaccinera dig skyddar du med andra ord både dig själv och andra.

Konstuniversitetets coronariktlinjer fr.o.m. 18.10

Användning av lokaler

De allmänna coronariktlinjerna för användning av lokaler upphör att gälla. Alla lokaler får användas enligt den normala dimensioneringen.

Vi säkerställer hälsosäkerheten genom att fortfarande iaktta allmänna hygienkrav, det vill säga vi har god handhygien och håller avstånd.

De som ansvarar för arrangemangen för undervisning eller möten ska välja lokalerna efter personantalet så att det om möjligt alltid går att hålla ett avstånd på två meter. Närkontakter, då det inte är möjligt att hålla två meters avstånd, ska vara så korta som möjligt.

Följande ändringar gäller för användningen av lokaler:

 • Det krävs inget särskilt beslut om undervisningsgrupper eller evenemang för fler än 50 personer.
 • Akademierna kan frångå ”coronabubblor” för undervisningsgrupper.
 • Begränsningen av beläggningsgraden för undervisnings- och möteslokaler på 50 procent tas bort.

Användning av munskydd

Du avgör själv om du använder munskydd på campus.

För att trygga hälsosäkerheten rekommenderar vi att du använder munskydd särskilt i sådana lokaler och situationer där det rör sig mycket människor eller där det inte går att undvika närkontakt (t.ex. lunchköer) eller om du inte har fullbordat vaccinationsserien.

Dessutom ska du använda munskydd i arbetsuppgifter och praktik i samband med studierna om det enligt lokal riskbedömning är befogat att använda munskydd. Vid behov kan säkerheten i arbetsmiljön bedömas i samarbete med arbetarskyddet och företagshälsovården.

Övrigt arbete

Rekommendationen om distansarbete tas bort och vi övergår till hybridarbete, så att varje team med sina chefer kommer överens om riktlinjerna för arbete på distans och på arbetsplats.
Sammankallaren av teamövergripande möten avgör om mötet ska vara digitalt eller fysiskt, beroende på vad som är ändamålsenligt.

Examensceremonier och andra evenemang

Planeringen av examensceremonier, festligheter och evenemang kan fortsätta under antagandet om att de kan genomföras, såvida inte en plötslig försämring av pandemiläget leder till nya myndighetsrestriktioner.

Hobbyverksamhet

Hobbyverksamhet både individuellt och i grupp i universitetets lokaler är tillåten och omfattas av samma säkerhetsanvisningar som undervisning och övrigt arbete.

Coronajouren upphör

Coronajourens telefonnummer och e-postadress upphör att fungera 18 oktober.

Tack vare skyddet från vaccineringarna är smittkedjorna för det mesta inte så omfattande att det skulle behövas en egen jour på universitetet för att begränsa smittspridningen. Smittspårningen sköts av de kommunala myndigheterna för smittsamma sjukdomar, som universitetet på myndigheternas begäran bistår.

Alla som får ens lindriga symtom på covid-19 ska låta testa sig. Vanliga symtom på covid-19 är feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, värk i muskler, halsont, snuva, svårt att andas och förlust av lukt eller smak.

Personer bosatta i Helsingfors och Esbo kan göra en symtombedömning och boka tid via webbtjänsten omaolo.fi. Alla som är bosatta i Nyland kan göra en symtombedömning och boka tid för coronavirustest via Coronaguiden.​

Den riksomfattande telefonrådgivningen ger information om coronaviruset på tfn 0295 535 535.

Coronasamordningsgruppen upphör – utvecklingsgruppen för hybridarbete tar vid

I slutet av augusti inrättades en samordningsgrupp under ledning av rektor Kaarlo Hildén för att förbereda avvecklingen av restriktionerna. Gruppen kommer att upphöra i början av november.

Övergången till ett nytt normalläge kräver nya förfaranden dels för att lindra de bestående risker som hänför sig till coronavirus, dels för att kombinera de bästa aspekterna av arbete på distans och på plats. Utformningen av nya rutiner berör alla sektorer av service och akademisk verksamhet. En utvecklingsgrupp för hybridarbete kommer att inrättas för att samordna arbetet.

Utvecklingsgruppen för hybridarbete utgörs av

 • Lauri Väkevä, prorektor (ordf.)
 • Jaana Erkkilä-Hill, prorektor (vice ordf.)
 • Markus Utrio, prodekan
 • Leena Rouhiainen, professor
 • Sanna Takala, utbildningschef
 • Sanna Yliheljo, service- och personalchef
 • Nelli Kuokka, kommunikationschef
 • Mia Seppälä, HR-expert

Gruppen har två huvudsakliga uppdrag. Det ena är att ta fram proaktiva scenarier för multilokala arbets- och studiesätt i framtiden. Det andra är att samordna förfaranden som kombinerar arbete på distans och på plats.