År 2021 överskred Konstuniversitetet sina examensmål och bevarade sin dragningskraft trots coronan

Antalet sökande till Konstuniversitetet håller på att öka och förra året avlades både flera lägre och högre högskoleexamina än vad man haft som mål. Även mängden vetenskapliga publikationer ökar tydligt.

Konstuniversitetets dragningskraft som studieplats bevarades under 2021, trots undantagsförhållandena som coronapandemin orsakade. Rekordmånga sökande sökte till Konstuniversitetet, sammanlagt 4 887. Av dem beviljades 7,1 procent en studieplats. En tredjedel av dem som blev antagna kom från andra länder än Finland.

År 2021 ökade antalet magistrar och kandidater som utexaminerades från Konstuniversitetet. Allt som allt avlades förra året 278 högre högskoleexamina. Antalet lägre högskoleexamina som avlades var 203. Bägge siffror var högre än vad man hade som mål för antalet utexaminationer. Däremot utexaminerades färre doktorer (13 stycken) än vad man hade haft som mål.

På basis av den riksomfattande kandidatresponsen var de studerande vid Konstuniversitetet i regel mer nöjda med sina universitetsstudier än de studerande som utexaminerades från andra universitet. Den här skillnaden har hållits samma under den femåriga granskningsperioden 2017–2021.

Konstuniversitetets publikationsmängder har fördubblats under de senaste sex åren. Andelen vetenskapliga publikationer av Konstuniversitetets alla publikationer har ökat med ungefär 5 procent sedan 2020. Mängden referentgranskade vetenskapliga publikationer har ökat med 6 procent jämfört med året innan.  Sammanlagt deltog 1 827 studerande i studier vid det öppna universitetet, vilket är 19 procent mer än under 2020.

Nytt campus och satsningar på utbildning och forskning

Året 2021 vid Konstuniversitetet stämplades av alla förändringar som coronapandemin orsakade samt av de stora utvecklingsprojekten på campus. Konstuniversitetets Bildkonstakademi fick nya lokaler då den nya byggnaden Mylly blev klar. I och med att den nya byggnaden blev klar är Konstuniversitetets Sörnäs campus nu färdigt.  

Med hjälp av finansiering från Saastamoinenstiftelsen skapade Konstuniversitetet en professur i konstnärspedagogik med fokus på forskning inom utbildningen för yrkeskonstnärer. Professuren är veterligen den första lärostolen i världen. 

Även processen med Konstuniversitetets första gemensamma läroplansarbete fördes framåt enligt planerna, utbildningsprogrammet design för scenkonst inleddes och det första skedet av den internationella helhetsbedömningen av forskningen vid Konstuniversitetet avslutades.  

År 2021 påbörjade universitetet i enlighet med strategin sitt ansvarsarbete, vars huvudsakliga del-områden är jämställdhet och likabehandling samt ekologisk hållbarhet. 

Praxisen för visstidsanställningar för den akademiska personalen som följer helhetsarbetstid granskades och arbetsförhållandena för 88 anställda som arbetar med undervisnings- och forskningsuppgifter omvandlades till heltidsanställningar.  Konstuniversitets kollegium godkänner bokslutet och verksamhetsberättelsen från 2021 i maj 2022. Bekanta dig med våra övriga nyckeltal.