Teaterhögskolans urvalsprov och bedömning

Urvalsprov

När ansökningstiden har gått ut bedöms de sökandes behörighet att ansöka samt deras förhandsuppgifter, och de som gått vidare får kallelse till det andra skedet per e-post. De som gallrats bort på basis av kompetenskrav och förhandsuppgifter kommer också att meddelas via e-post.

Urvalsprov ordnas både på distans och på Teaterhögskolan i Helsingfors på adressen Aspnäsgatan 6.

Urvalsprovet består av flera skeden. Efter varje skede väljs en del av de sökande vidare till följande skede. Du får information om huruvida du gått vidare till följande skede per epost.

Urvalsproven för de olika utbildningsprogrammen ordnas delvis samtidigt. Ifall du söker till flera av Teaterhögskolans utbildningar och urvalsproven ordnas samtidigt måste du välja vilket utbildningsprograms urvalsprov du deltar i.

Beroende på antal sökande anordnas urvalsproven inte nödvändigtvis under alla de provdagar som meddelats på förhand av utbildningsprogrammet.

I samband med urvalsproven ska du på begäran kunna bevisa din identitet.

En sökande som är under påverkan av alkohol eller droger kan avlägsnas från urvalsprovet.

Försäkringsskydd

De sökande deltar i urvalsproven på eget ansvar. Teaterhögskolan ansvarar inte för eventuella olycksfall eller deltagarnas personliga ägodelar.

Bedömning av urvalsproven

Prestationen under urvalsprovet bedöms av en av Teaterhögskolans undervisningsråd utsedd jury. Bedömningen av den sökande sker enligt urvalskriterierna och på förhand överenskomna principer.

Du hittar urvalskriterierna i de programspecifika urvalsguiderna. Vid bedömning av uppgifter använder sig urvalsjuryn beroende på uppgiften av till exempel poäng eller diskussion. De sökandes helhetsprestationer jämförs i relation till de andra sökandena. Tidigare års urvalsprestationer beaktas inte under pågående ansökningsprocess.

Urvalsprovens feedbackpolicy informeras om skilt enligt utbildningsprogram.