Miljöverkningar av Konstuniversitetets egen verksamhet

Konstuniversitetets mål med miljöarbete är att minimera de negativa miljöverkningarna, utveckla universitetssamfundets kompetens och stärka genomslagskraften.

Konstuniversitetets miljöprogram

Konstuniversitetets miljöprogram publiceras under under vårterminen 2023. Det är en plan för hur vi ska uppnå vår strategis mål i anknytning till ekologiska hållbarhetskrisen. Miljöprogrammet preciserar målen och åtgärderna i vår strategi. 

Till en början följer vi med Konstuniversitetets miljöverkningar med hjälp av i synnerhet koldioxidavtrycket. Universitetets största negativa miljöverkningar består av uppvärmning av byggnader och elförbrukning, resor samt anskaffningar. I praktiken uppstår verkningar av nästan all verksamhet vid universitetet, från måltider till arrangerande av evenemang och från konstnärligt arbete till användning av internet. 

Koldioxidavtryck

Konstuniversitetet har som mål att uppnå kolneutralitet före 2030. Koldioxidneutralitet innebär att organisationens nettoutsläpp är noll, dvs. utsläppen och eventuella gottgörelser för dem, alltså kompensationerna är lika stora.

Konstuniversitetet utför årligen en kolberäkning som hjälper oss att identifiera våra största utsläppskällor och rikta våra miljöåtgärder på ett ändamålsenligt sätt. År 2022 följer vi koldioxidavtrycket från två utsläppskategorier, resor och användning av lokaler. 

Vi utvecklar och preciserar beräkningen kontinuerligt. Under de kommande åren strävar vi efter att följa med koldioxidavtrycket från fastigheter och resor samt även anskaffningar, matservering och våra campusrestauranger. 

Styrgruppen för ekologisk hållbarhet

Vid Konstuniversitetet finns en styrgrupp för ekologisk hållbarhet som har utnämnts av rektorn och vars ordförande är Hanna Johansson, dekan för Bildkonstakademin. Gruppens uppgift är bland annat att bereda målbilden för den ekologiska hållbarheten och åtgärdsprogrammet för strategiperioden, sammanställa årliga åtgärdsförslag för den ekologiska hållbarheten, följa upp och utvärdera måluppfyllelsen samt vid behov styra omfördelningen av arbetet.

Närmare information