Mentorskap (Sibeliusakademin)

Sibeliusakademins mentorprogram erbjuder synvinklar, kontakter och stöd till att utvecklas som konstnär.

Mentorskapet bygger på en förtroendefull och målinriktad relation, som är personlig och präglas av öppenhet och engagemang. Det är en process mellan en mer erfaren person (mentorn) och en person som önskar växa (adepten), baserad på samtal, dialoger.

Mentorn är således den erfarna yrkesmänniskan, coachen, mästaren, faddern och sparringpartnern. Den studerande är adepten, den som ska coachas, fadderbarnet och den aktiva parten.

Mötena mellan mentor och adept sker under fria former – varje mentor och adept utformar det sätt att agera och diskutera som passar dem bäst.

Vem kan bli mentor?

Vid Sibelius-Akademin fungerar alumner i olika åldrar som mentorer. Det är önskvärt att mentorn har varit ute i arbetslivet i några år.

De viktigaste egenskaperna hos en mentor är att han eller hon är engagerad och villig att dela med sig av sina erfarenheter och sitt kunnande. En god social förmåga och att kunna lyssna är också viktiga egenskaper. En god mentor är intresserad av att lära sig nytt. Han eller hon ställer frågor och ger handlingsutrymme och tid för tankar.

Mentorn ger den studerande konstruktiv feedback och objektiva synpunkter, så att den studerande själv kan analysera sina utvecklingsmöjligheter.

Tidtabell för mentorskapsprogrammet

Mentorskapsprogrammet inleds i september och pågår i ett läsår. I programmet ingår sex cirka två timmar långa träffar på tu man hand mellan mentor och adept samt ytterligare tre gemensamma träffar för alla som deltar i mentorskapsprogrammet. En del av de enskilda träffarna kan ske via Skype men rekommendationen är att träffas ansikte mot ansikte.

Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet betalar resekostnader för mentorer som bor utanför huvudstadsregionen för deltagande i de gemensamma träffarna.

Vad får mentorn ut av det hela?

Mentorskapsprogrammet erbjuder såväl alumnerna som de studerande en samtalspartner för att diskutera frågor som rör arbetet och arbetslivet. Som mentor får alumnen möjlighet att uppdatera sitt kunnande och nya perspektiv på sitt eget arbete. De gemensamma träffarna bidrar till att mentorerna får ett större nätverk.