Kvalitetssäkring på Konstuniversitetet

Med kvalitetsarbete säkerställs att vårt dagliga arbete och Konstuniversitetets ledarskap är transparent, smidigt och resultatinriktat.

En auditering av Konstuniversitetets kvalitetssystem genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) 2018. Universitetet fick särskilt beröm för den goda dialogen mellan de studerande och personalen, ett starkt tecken på social delaktighet. Universitetets kvalitetsstämpel gäller till september 2024.

Bland Konstuniversitetets styrkor angavs även att man är genuint värderingsorienterad, studerandecentrerad samt det fungerande och aktiva förhållandet till alumnerna och arbetslivet.

Kvalitetsarbetets mål

  1. Konstuniversitetets strategi och vision genomförs – i enlighet med de fastställda värderingarna. Som universitet färdas vi målmedvetet mot de gemensamma målen. Kvalitetsarbetets mål och resultat synliggörs i kvalitetssystemet, som omfattar en utvecklande och självkorrigerande värdering av arbetet och en uppsättning särskilda kvalitetsverktyg.
  2. Konstuniversitetets kärnverksamhet, dvs. lärande, undervisning, konstutövande och forskning, kan bedrivas högkvalitativt. Kvalitetssystemet uppgift är att stödja studerande, lärare och forskare i deras arbete så att det lyckas och utvecklas med iakttagande av respektive konstarts särdrag. Vi eftersträvar en kvalitetskultur där det är naturligt att experimentera, frimodigt bedöma sitt eget arbete och lära sig nytt.
  3. Konstuniversitetet har tydliga och funktionella tjänster. Var och en känner till universitetets organisation som helhet, dess ledning, vilka som är ansvariga för vilka arbetsuppgifter, tjänster och beslut.