Jämställdhet och likabehandling

Med jämställdhets- och likabehandlingsarbetet bygger vi upp en mångfaldig, rättvis och inklusiv universitetsgemenskap. Hos oss ska var och en kunna vara sig själv och bli respekterad för den man är.

Gemensam angelägenhet för hela universitetet

Genom Konstuniversitetets jämställdhets- och likabehandlingsarbete främjar man jämställdhet och likabehandling vid universitetet, förebygger diskriminering och skapar en atmosfär som respekterar mångfald. Genuin inkludering innebär att alla medlemmar i vår gemenskap känner att de behandlas rättvist och med respekt, att de upplever tillhörighet och känner sig psykologiskt säkra i sin arbets- och studiemiljö. Var och en ska oberoende av sin bakgrund ha lika möjligheter att arbeta, studera, delta och behandlas väl.

För att kunna vara inkluderande krävs arbete, tålamod, att man utmanar sitt eget tänkande och kontinuerligt strävar efter att förstå andras tankesätt eller perspektiv. Varje människa har fördomar, som man också kan vara omedveten om, men redan att bli medveten om dessa är det första steget för att ändra sitt beteende. Identifiering och upphävande av privilegier är en central del av att främja inkludering.

Målet är att jämställdhet och likabehandling syns i all verksamhet vid Konstuniversitetet. Främjande av jämställdhet och likabehandling är en gemensam angelägenhet för hela universitetsgemenskapen, och en central del av vår strategi.

Målen för 2021–2024

Konstuniversitetets arbetsgrupp för jämställdhet och likabehandling utarbetar årligen konkreta målsättningar för att främja jämställdhet och likabehandling av både studerande och personal.  Målen för 2021–2024 är:

  1. Tryggande av en arbets- och studiemiljö som är fri från osakligt bemötande och trakasserier
  2. Förankring av smidig flerspråkighet som en del av vardagen
  3. Ökning av medvetenhet om och förståelse för inkludering som en allmän princip som styr verksamheten.

Arbetsgruppen för jämställdhet och likabehandling

Vid Konstuniversitetet finns en av rektorn utnämnd arbetsgrupp för jämställdhet och likabehandling, vars uppgift är att främja förverkligandet av jämställdhet och likabehandling vid universitetet, förbereda en plan för jämställdhet och likabehandling, följa upp dess genomförande och ta ställning till jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. Arbetsgruppens ordförande är Konstuniversitetets HR- och servicedirektör Riikka Mäki-Ontto.

Arbetsgruppen för jämställdhet och likabehandling vid Konstuniversitetet följer upp genomförandet av åtgärderna och planen uppdateras årligen. Dessutom kartläggs situationen genom regelbunden studeranderespons och med hjälp av en arbetshälsoenkät. Utifrån dessa analyserar arbetsgruppen för jämställdhet och likabehandling situationen samt ger förslag och rapporterar till universitetets ledning.

Jämställdhets- och likabehandlingsansvarig

Konstuniversitetets jämställdhets- och likabehandlingsansvarig är Mia Seppälä.

Planer och anvisningar

Konstuniversitetets jämställdhets- och likabehandlingsplan är en del av universitetets personal- och utbildningsplan, och stöder universitetets strategi för 2021–2030 och personalpolitik för 2021–2024. I planen utreder man nuläget för genomförande av jämställdhet och likabehandling vid Konstuniversitetet, beskriver målsättningarna samt fastställer åtgärderna, med vars hjälp Konstuniversitetet som utbildningsorganisation och arbetsgivare främjar genomförandet av jämställdhet och likabehandling. Planen följs i all verksamhet vid universitetet.

Främjande av jämställdhet och likabehandling är en central del av vår strategi, vars femte huvudmål är en välmående, diskrimineringsfri och internationellt attraktiv gemenskap.

Konstuniversitetets etiska principer gäller alla medlemmar i universitetssamfundet oberoende av uppgift eller roll. Varje medlem i samfundet förväntas känna till de etiska principerna och förbinda sig till dem.

Konstuniversitetet har nolltolerans i fråga om osakligt bemötande, trakasserier och diskriminering. Verksamhetsmodellen för tidigt stöd uppmuntrar personalen, chefer och studerande att ta upp frågor som hotar välbefinnande i arbetet. Välbefinnande i arbetet är allas gemensamma angelägenhet som alla bär ansvar för.

Länkar

Ta kontakt