Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöllä rakennamme monimuotoista, oikeudenmukaista ja inklusiivista yliopistoyhteisöä. Meillä jokaisen tulee saada olla oma itsensä ja tulla kunnioitetuksi sellaisena kuin on.

Pieni joukko opiskelijoita istuu harjoitussalissa, osa tuoleissa, osa lattialla. Taustalla musta piano.

Koko yliopiston yhteinen asia

Taideyliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöllä edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta yliopistossa, ehkäistään syrjintää sekä luodaan moninaisuutta kunnioittavaa ilmapiiriä. Aito inklusiivisuus edellyttää, että kaikki yhteisömme jäsenet tuntevat tulevansa kohdelluiksi reilusti ja kunnioituksella, että he kokevat kuuluvuuden tunnetta ja tuntevat työ- ja opiskeluympäristönsä psykologisesti turvalliseksi. Jokaisella tulee olla taustastaan riippumatta yhdenvertaiset mahdollisuudet tehdä työtä, opiskella, osallistua ja tulla kohdelluksi hyvin.

Inklusiivisuuden toteutuminen vaatii työtä, kärsivällisyyttä, oman ajattelun haastamista ja jatkuvaa pyrkimystä ymmärtää toisen ajattelutapaa tai näkökulmaa. Jokaisella ihmisellä on ennakkoluuloja, jotka voivat olla myös tiedostamattomia, mutta niiden tiedostaminen on jo ensiaskel oman käyttäytymisen muokkaamiselle. Etuoikeuksien tunnistaminen ja purkaminen on keskeinen osa inklusiivisuuden edistämistä.

Tavoitteena on, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus näkyvät kaikessa Taideyliopiston toiminnassa. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on koko yliopistoyhteisön yhteinen asia, ja se on myös keskeinen osa strategiaamme.

Tavoitteet 2021–2024

Taideyliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä muotoilee vuosittain konkreettisia tavoitteita opiskelijoiden sekä henkilöstön tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.  Vuosien 2021–2024 tavoitteita ovat: 

  1. Epäasiallisesta kohtelusta ja häirinnästä vapaan työ- ja opiskeluympäristön turvaaminen
  2. Sujuvan monikielisyyden juurruttaminen osaksi arkea 
  3. Tietoisuuden ja ymmärryksen lisääminen inklusiivisuudesta yleisenä toimintaa ohjaavana periaatteena.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä

Taideyliopistossa on rehtorin nimeämä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä, jonka tehtävänä on edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista yliopistossa, valmistella tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, seurata sen toteumista sekä ottaa kantaa tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviin kysymyksiin. Työryhmän puheenjohtajana toimii Taideyliopiston HR- ja palvelujohtaja Riikka Mäki-Ontto.

Taideyliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä seuraa toimenpiteiden toteutumista ja suunnitelmaa päivitetään vuosittain. Lisäksi tilannetta kartoitetaan säännöllisen opiskelijapalautteen sekä työhyvinvointikyselyn avulla. Näiden perusteella tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä analysoi tilannetta sekä tekee ehdotuksia ja raportoi yliopiston johdolle.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvastaava

Taideyliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvastaavana toimii Mia Seppälä

Suunnitelmat ja ohjeet

Taideyliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on osa yliopiston henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa, ja se tukee yliopiston strategiaa 2021–2030 ja henkilöstöpolitiikkaa 2021–2024. Suunnitelmassa selvitetään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen nykytilannetta Taideyliopistossa, kuvataan tavoitteet sekä määritellään toimenpiteet, joiden avulla Taideyliopisto koulutusorganisaationa sekä työnantajana edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Suunnitelmaa noudatetaan kaikessa yliopiston toiminnassa. 

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on keskeinen osa strategiaamme, jonka viides päätavoite on olla hyvinvoiva, syrjinnästä̈ vapaa ja kansainvälisesti vetovoimainen yhteisö̈.

Taideyliopiston eettiset periaatteet koskevat kaikkia yliopistoyhteisön jäseniä tehtävästä tai roolista riippumatta. Jokaisen yhteisön jäsenen odotetaan tuntevan eettiset periaatteet ja sitoutuvan niihin.

Taideyliopistossa on epäasiallisen kohtelun, häirinnän ja syrjinnän suhteen nollatoleranssi. Käytössä on varhaisen tuen toimintamalli, joka rohkaisee henkilöstöä, esihenkilöitä ja opiskelijoita ottamaan puheeksi työhyvinvointia ja toimintaa uhkaavia asioita. Työhyvinvointi on kaikkien yhteinen asia, josta jokaisella on vastuu.

Linkkejä

Ota yhteyttä