Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2021-2024

Taideyliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sisältää yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä ohjaavat keskeiset periaatteet, tavoitteet ja toimenpiteet kaudelle 2021-2024.

1. Moninaisuus Taideyliopiston voimavarana

1.1 Johdanto

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen perustuu lakiin. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan ihmisten yhdenvertaisuutta iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, toimintakyvyn esteistä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muista tekijöistä huolimatta. Yhdenvertaisuus tähtää kaikkien tasapuoliseen kohteluun.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen ja valvominen kuuluvat kaikille yliopistoyhteisön jäsenille. Se on yliopiston ylimmän johdon ja kaikkien akatemioiden ja yksikköjen esihenkilöiden velvollisuus. Yhdenvertaisuuden toteutuminen tarkoittaa sitä, että jokaisella yliopiston yhteisön jäsenellä tulee olla samanlaiset mahdollisuudet tehdä työtä, opiskella, osallistua ja tulla kohdelluksi riippumatta hänen taustastaan. Yhdenvertaisuudessa on kyse ymmärtämisestä, asenteista, ajattelutavasta ja toisten huomioon ottamisesta.

Tasa-arvon käsitettä on laissa laajennettu huomioimaan myös sukupuolen moninaisuus siten, että tasa-arvolla viitataan naisten, miesten sekä muunsukupuolisten tai sukupuoltaan määrittelemättömien ihmisten väliseen tasa-arvoon. Tasa-arvon toteutuminen tarkoittaa sitä, että jokaiselle yliopiston yhteisön jäsenelle tulee taata tasa-arvoiset mahdollisuudet sekä tasa-arvoinen kohtelu riippumatta hänen sukupuolestaan, sukupuoli-identiteetistään tai sukupuolen ilmaisustaan. 

Taideyliopiston eettiset periaatteet muodostavat tämän suunnitelman lähtökohdan. Suunnitelman on laatinut Taideyliopiston rehtorin nimeämä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä (15.3.2018-31.12.2020), johon kuuluvat seuraavat henkilöt:

 • HR- ja palvelujohtaja Riikka Mäki-Ontto, työryhmän puheenjohtaja
 • Professori Lea Kantonen
 • Lehtori Liisa Jaakonaho (1.2.2020 alkaen)
 • Tutkijatohtori Saija-Leena Rantanen
 • Tohtorikoulutettava Miika Hyytiäinen
 • Työsuojelupäällikkö Jyri Pulkkinen
 • Vastaava opintopäällikkö Sanna Kotajärvi-Söderholm
 • Asiantuntija Tuula Kivistö, yhdenvertaisuusyhdyshenkilö
 • Puvuston päällikkö Kati Mantere, yhdenvertaisuusyhdyshenkilö
 • Henkilöstöpäällikkö Mikael Vänttinen
 • Asiantuntija Mia Seppälä (1.11.2019 alkaen), tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvastaava
 • Opintopsykologi Outi Rämö (1.5.2020 alkaen)
 • Opiskelija Camilla Rantanen
 • Opiskelija Sini Kaartinen (1.1.2020 lukien)
 • Suunnittelija Mirja Lemetyinen, työryhmän sihteeri

Työryhmän tehtävänä on edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista Taideyliopistossa, valmistella tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, seurata sen toteumista sekä ottaa kantaa tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviin kysymyksiin. 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on osa yliopiston henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa. Toimintasuunnitelmat tehdään yksiköittäin ja ne päivitetään vuosittain. Toimintasuunnitelma pitää sisällään myös tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävät toimenpiteet.

Suunnitelmaa on käsitelty yhteistoimintaneuvottelukunnassa, opiskelijoiden hyvinvointityöryhmässä, Taideyliopiston johtoryhmässä ja ylioppilaskunnan hallituksessa. Suunnitelmaa on käsitelty hallituksessa 16.12.2020 osana toimintasuunnitelmia. Taideyliopiston hallitus sekä johto sitoutuvat sen toteuttamiseen ja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen Taideyliopistossa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa selvitetään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen nykytilannetta Taideyliopistossa, kuvataan tavoitteet sekä määritellään toimenpiteet, joiden avulla Taideyliopisto koulutusorganisaationa sekä työnantajana edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Suunnitelmaa noudatetaan kaikessa yliopiston toiminnassa. Päivitettyyn suunnitelmaan tutustuminen kuuluu jokaisen yliopistoyhteisön jäsenen velvollisuuksiin sekä on mukana niin uuden työntekijän kuin uusien opiskelijoiden perehdytysprosessissa. Kaikkien taiteen lajien edustajat ovat Taideyliopistossa tasa-arvoisessa asemassa ja kaikkia yhteisössä toimivia opiskelijoita ja työntekijöitä arvostetaan ja kohdellaan yhdenvertaisesti.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma tukee Taideyliopiston strategiaa ja henkilöstöpolitiikkaa vuosille 2021–2024. Mahdollisimman monimuotoisen, yhteisöllisen, tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen opiskelu- ja työympäristön kehittäminen edesauttaa Taideyliopiston strategisten tavoitteiden toteutumista. 

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät käsitteet avataan tarkemmin suunnitelman liitteessä.

1.2 Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen vaikuttaa jokaiseen Taideyliopistossa

Taideyliopisto on kansainvälinen ja monikulttuurinen opiskelu- ja työyhteisö. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on kaikkien oikeuksien puolustamista. Etninen alkuperä, kansallisuus, kieli tai kulttuuritausta ei saa huonontaa kenenkään asemaa yliopistossa. Tämän vuoksi on tärkeää, että teemme aktiivisesti työtä kulttuurisen tietoisuuden puolesta ja rasismia vastaan. Kulttuurisella tietoisuudella tarkoitetaan sekä oman kulttuuritaustan tuntemista että tietoa muista kulttuureista. Tämän tiedon kautta voidaan luoda pohjaa eri kulttuureista tulevien ihmisten vuorovaikutukselle. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat toisen ihmisen kunnioittamista. Jokaisen yliopiston yhteisön jäsenen tulee saada olla oma itsensä ja tulla kunnioitukseksi sellaisena kuin on. 

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen yliopistossa edellyttää ennakoitua, erilaiset elämäntilanteet huomioivaa hyvää henkilöstöjohtamista ja toimintakulttuuria, jolloin yksilön ei tarvitse itse lähteä peräämään oikeuksiaan tai pahimmassa tapauksessa jäädä ulkopuolelle tai kokea syrjintää. Taideyliopisto hyväksyy YK:n ihmisoikeussopimukset ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen periaatteet toimintansa lähtökohdiksi.  

Taideyliopiston tavoitteena on tasa-arvolain mukaisesti sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä, samoin eri sukupuolten tasapuolinen sijoittuminen eri tehtäviin ja yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen. Rekrytoinneissa kiinnitetään huomio selviin ja läpinäkyviin kriteereihin ja niiden nojalla tehtävään tasapuoliseen ansiovertailuun. 

Tavoitteena on tasa-arvotyön valtavirtaistaminen, joka tarkoittaa hallinnon rakenteiden ja käytäntöjen kehittämistä siten, että sukupuolten tasa-arvotavoite sisällytetään kaikkeen päätösten valmisteluun ja toimeenpanoon (YK, Pekingin julistus ja toimintaohjelma, 1995). Toimintakulttuurin tulee olla tasa-arvoinen myös opiskelijoiden kannalta. Opiskelijoita ja henkilöstöä koskevia päätöksiä valmisteltaessa ja tehtäessä arvioidaan niiden vaikutuksia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kannalta.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen vaikuttaa jokaiseen yliopistossa ja jokainen yliopiston yhteisön jäsen voi vaikuttaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Vastuu tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta on kaikilla yliopistoyhteisön jäsenillä.

2. Tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen opiskelu- ja työympäristön edistämisen periaatteet ja toimintatavat

Ihmisten elämänkatsomus, kulttuuri, kieli, mielipiteet, käytös, ulkonäkö tai muut ominaisuudet eroavat toisistaan. Ihmisten väliseen kanssakäymiseen kuuluu moninaisuuden kohtaaminen ja monenlaiset näkökulmat. Yhteiskunnan moninaisuuteen kuuluvat kaikki vähemmistöryhmät. Moninaisuuden huomioiminen on sitä, että ihmisen identiteettiin kuuluvia eroja kunnioitetaan turvallisessa ja myönteisessä ilmapiirissä. Jokaisen olisi tunnettava itsensä tervetulleeksi ja kunnioitetuksi sellaisena kuin on. On tärkeää, että jokainen voi osallistua ilman pelkoa syrjinnästä.

Taideyliopisto on lähtökohtaisesti avoin kaikille. Tämä on inkluusion ydin. Inkluusiossa pyritään siihen, että kaikki voivat olla mukana ja osallistua ja ovat lähtökohtaisesti ryhmän jäseniä. Keskeistä inklusiivisessa ajattelussa ovat mm. joustavat, kaikkien oppijoiden osallisuutta korostavat opetusjärjestelyt. Inklusiivisuuden toteuttaminen koskettaa kaikkia yliopistoyhteisön jäseniä. 

Tavoitteena on, että Taideyliopisto on tasa-arvoinen ja kaikkia opiskelijoitaan ja työntekijöitään yhdenvertaisestikohteleva opiskelu- ja työympäristö. Yliopisto haluaa olla edelläkävijä moninaisuuden paremmassa huomioimisessa ja tasavertaisuuden edistämisessä kouluttaessaan taiteilijoita, tutkijoita, pedagogeja ja muita asiantuntijoita. Yliopistossamme moninaisuus nähdään rikkautena ja opiskelu- ja työyhteisöä vahvistavana tekijänä. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen opiskelu- ja työyhteisö on kaikkien sen jäsenten oikeus ja velvollisuus. 

2.1. Taidekäsitys ja saavutettavuus

Saavutettavuus koskee koko yliopiston toimintaa. Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus huomioidaan jo opetussuunnitelmatyössä. Yliopiston tulee varmistaa, että tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja saavutettavuus huomioidaan ja varmistetaan opetuksessa ja taiteellisessa toiminnassa pedagogisilla valinnoilla ja yksilöllisillä järjestelyillä. 

Opetuksessa voidaan muun muassa pohtia sitä, miten saavutettavuus voi olla taiteellisessa työskentelyssä mukana taiteellisena valintana. Taide syntyy erilaisten taidekäsitysten pohjalta ja toisaalta tuottaa uutta käsitystä taiteesta. Taideyliopistossa on hyvä kriittisesti tarkastella, millainen taidekäsitys ja millaiset normit ohjaavat opetusta ja opetuksen osana tuotettavia sisältöjä. Taideyliopiston tulee antaa opiskelijoille työkaluja tarkastella taiteen normeja. Tärkeitä pohdittavia asioita ovat myös:

 • Miten voidaan purkaa stereotypioita? 
 • Millaista ruumiinkieltä eri sukupuolia kannustetaan kehittämään lavalla? 
 • Kuka on neutraali? Mikä on neutraalia?

Kurssien sisällöissä, taiteellisissa näkemyksissä ym. ei tule vahvistaa stereotypioita, vaan huomioida moninaisuutta ja tavoitella moninaista ymmärrystä taiteen estetiikasta. Opetuksessa tai esimerkiksi työryhmätyöskentelyssä moninaisuudesta on tärkeää keskustella avoimesti ja tavoitteena on, että osana opetusta, turvallisessa ympäristössä etsitään ja löydetään työkaluja työskennellä yhdessä erilaisista lähtökohdista tai ominaisuuksista käsin. Monimuotoinen opetus on myös lähtökohtana tärkeä ja kaikenlaiset oppijat huomioiva.

Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa kohtuullisiin mukautuksiin. Esimerkiksi näkövammaiselle opiskelijalle tai työntekijälle tulee toimittaa materiaali saavutettavassa muodossa (esim. kokousmuistio tai opiskelumateriaali skannatun PDF:n sijaan saavutettavana tekstitiedostona); viittomakielinen opiskelija voi pyytää luennoitsijaa lähettämään luentomateriaaleja etukäteen, jotta hänen tulkkinsa voi valmistautua tulkkaamiseen; vammainen työntekijä voi tarvita apuvälineitä työntekoonsa jne.

2.2. Epäasiallisen kohtelun, häirinnän ja syrjinnän ehkäisy

Taideyliopistossa on epäasiallisen kohtelun, häirinnän ja syrjinnän suhteen nollatoleranssi. Taideyliopistossa on käytössä varhaisen tuen toimintamalli, joka rohkaisee henkilöstöä, esihenkilöitä ja opiskelijoita ottamaan puheeksi työhyvinvointia ja toimintaa uhkaavia asioita. Työhyvinvointi on kaikkien yhteinen asia, josta jokaisella on vastuu.

Taideyliopistossa on päivitetty epäasiallisen käytöksen ehkäisyn ohjeistus ”kohtelethan minua hyvin – kaikkien yhteinen asia”, joka on tarkoitettu tueksi kaikille yliopistoyhteisön jäsenille: opiskelijoille, työntekijöille sekä esihenkilö tai johtavassa asemassa toimiville. Ohjeen tavoitteena on vahvistaa varhaista ja tehokasta puuttumista epäasialliseen kohteluun yhteisössä sekä olla toimintaohjeena niille, jotka kokevat epäasiallista kohtelua. Päivitettyyn ohjeeseen perehtyminen kuuluu kaikkien yliopistoyhteisön jäsenten velvollisuuksiin. Ohje on myös osa kaikkien opiskelijoiden ja työntekijöiden perehdytystä.

Jokainen yliopistoyhteisön jäsen vastaa siitä, ettei käyttäydy epäasiallisesti tai syrjivästi, lisäksi jokaisella yliopistoyhteisön jäsenellä on vastuu myös puuttua epäasialliseen kohteluun ja syrjintään. Erityinen vastuu asiasta on opetus- ja esihenkilötehtävissä toimivilla henkilöillä. Esihenkilön ja työntekijän puuttumisvastuu seuraa suoraan työturvallisuuslaista.

2.3 Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vastaisten tilanteiden ja eriarvoisuuden tunnistaminen ja käsittely

Taideyliopistossa seurataan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilannetta henkilöstöraportoinnin yhteydessä. Tilannetta kartoitetaan myös opiskelijapalautteen sekä työhyvinvointikyselyn avulla. Näiden perusteella tasa-arvotyöryhmä analysoi tilannetta sekä tekee ehdotuksia ja raportoi yliopiston johdolle.

Tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta tiedottamisen ja niihin liittyvän koulutuksen tavoitteena on tunnistaa yliopistoyhteisössä esiintyvä syrjintä sekä tiedostaa yliopiston ja sen yksiköiden tasa- arvotyö ja sen tulokset sekä mahdollisuudet vaikuttaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistymiseen.

Jos työyhteisön jäsen kokee tasa-arvon vastaista toimintaa tai epäilee tällaista tapahtuneen, niin hänen tulee ottaa viivytyksettä yhteys omaan esihenkilöön, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvastaavaan tai kampusten yhdyshenkilöihin. Yliopisto kantaa kokonaisvastuuta siitä, että tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vastaisiin tilanteisiin ja rakenteisiin puututaan.

3. Selvitys nykytilanteesta

Taideyliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteen nykytilan kartoittamiseksi on käytetty sekä tilastomateriaalia että kyselytuloksia. Taideyliopistossa kootaan vuosittain tilastotietoa opiskelijoista ja henkilöstöstä. Tilastotiedon keruussa otetaan huomioon tasa-arvotilannetta kuvaavan tilastotiedon tarve. Suunnitelmaan on käytetty myös opiskelijoille järjestetyn rehtorin kyselyn (kevätlukukausi 2020) tuloksia, Varman henkilökunnalle tekemän työhyvinvointikyselyn tuloksia (syyslukukausi 2019) sekä yhdenvertaisuuskyselyn tuloksia (syyslukukausi 2019). 

Suurimmiksi haasteiksi on tunnistettu seuraavat asiat:

 • yhteisön ymmärryksen lisääminen inklusiivisuudesta
 • epäasiallisesta kohtelusta vapaan työ- ja opiskeluympäristön turvaaminen
 • sujuvan monikielisyyden toteutuminen

Näiden haasteiden perusteella on valittu suunnitelman keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet.

Tilastojen ja kyselyjen tiedot ovat suunnitelman liitteessä.

3.1 Aiempien tavoitteiden toteutuminen

Alla on koostettu saavutettuja tavoitteita.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoiminnan organisoituminen:

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoiminta on organisoitu ja yliopistolla on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvastaava, kampusten yhdyshenkilöt sekä ylioppilaskunnan nimeämät häirintäyhdyshenkilöt. 

Epäasiallisen kohtelun ehkäisy:

Yliopistolla on ohjeistus epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja ohjetta on myös päivitetty kevään ja kesän 2020 aikana. Päivitetyt ohjeet on julkaistu syyslukukauden 2020 aikana. Yliopisto on toteuttanut myös ”ollaan ihmisiksi” vuorovaikutuskoulutuskokonaisuuksia, jossa kohderyhmänä on ollut koko henkilöstö. Esihenkilöille ja johtajille on ollut tarjolla erilaisia koulutuskokonaisuuksia: haastavat ristiriitatilanteet, ratkaisukeskeinen lähestymistapa johtamiseen sekä luotu ohjeita puheeksi ottamiseen. 

Määräaikaisuus:

Opetus- ja tutkimushenkilöstön puolella on siirrytty urajärjestelmään.

Ymmärryksen lisääminen yhdenvertaisuudesta:

Henkilökunnalle järjestettiin yhdenvertaisuuden luentoja ja työpajoja kevään ja syksyn 2019 aikana. Teemat olivat seuraavat:

 • yhdenvertaisuus, mitä se tarkoittaa,
 • fyysinen esteettömyys,
 • vallan käyttö,
 • erilaiset oppijat,
 • kohtaammehan kaikki samalla tavalla,
 • miten tukea mielenterveyden ongelmien kanssa kamppailevia opiskelijoita.

4. Tavoitteet ja toimenpiteet

Taideyliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä on valinnut kolme yhteistä tavoitetta opiskelijoiden sekä henkilöstön tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Yhteiset tavoitteet: 

 1. Epäasiallisesta kohtelusta ja häirinnästä vapaan työ- ja opiskeluympäristön turvaaminen
 2. Sujuvan monikielisyyden juurruttaminen osaksi arkea
 3. Tietoisuuden ja ymmärryksen lisääminen inklusiivisuudesta yleisenä toimintaa ohjaavana periaatteena 

Tavoitteet ja toimenpiteet valitaan aina vuodeksi kerrallaan. Joka vuodelle valitaan aina myös teema, mihin keskitytään. Taideyliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä tarkastelee tavoitteiden toteutumista vuosittain. 

Yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet viedään myös osaksi henkilöstösuunnitelmaa ja yksikkökohtaisia toimintasuunnitelmia.

Alla on kuvattu tavoitteet ja toimenpiteet tiivistetysti. Nämä avataan vielä tarkemmin seuraavissa kappaleissa.

4.1. Tavoite 1: Epäasiallisesta kohtelusta ja häirinnästä vapaan työ- ja opiskeluympäristön turvaaminen

Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtiminen, turvallisen ja tasa-arvoisen ympäristön ylläpitäminen sekä hyvän ja myönteisen vuorovaikutuksen edistäminen ovat Taideyliopiston keskeisiä tavoitteita. Päivittäisen rakentavan vuorovaikutuksen, avoimen tiedottamisen sekä molemminpuolisen ja oikea-aikaisen palautteen merkitystä toimivan työ- ja opiskeluyhteisön peruspilareina ei voi korostaa liikaa. Yliopiston arjessa jatkuva ja avoin dialogi helpottaa myös kielteisten ja vaikeiden asioiden käsittelemistä. Jokainen yliopistoyhteisön jäsen on omalta osaltaan vastuussa opiskelu- ja työyhteisönsä ilmapiiristä ja hyvinvoinnista.

Toimenpide 1.1: Avoimen, turvallisen ja moninaisuutta kunnioittavan ilmapiirin vahvistaminen ja eettisten periaatteiden juurruttaminen

Tätä tukevaa toimintaa on suunniteltu tehtävän mm seuraavilla tavoilla:

 • Kohtelethan minua hyvin -toimintaohjeiden juurruttaminen kaikkeen toimintaan
  • Jokainen taideyliopistolainen perehtyy päivitettyihin ohjeisiin.
  • Jokainen yksikkö/tiimi käy päivitetyt ohjeet omassa yhteisessä tapaamisessa läpi, keskustelevat aiheesta ja sitoutuvat noudattamaan niitä.
  • Toimintaohjeet ovat osa jokaisen työntekijän ja opiskelijan perehdytystä.  
  • Toimintaohjeet sisällytetään myös osaksi johtamistyön koulutuksia.
  • Viestintä: infonäyttö, asiallisen kohtelun -kampanja, Artissa oma sivu aiheeseen liittyen
 • Vuonna 2020 luotujen eettisten periaatteiden juurruttaminen
  • Jokainen taideyliopistolainen perehtyy eettisiin periaatteisiin, sillä ne muodostavat yliopiston toimintaohjekokonaisuuden selkärangan.
  • Jokainen yksikkö/tiimi käy periaatteet omassa yhteisessä tapaamisessa läpi, keskustelevat aiheesta ja sitoutuvat noudattamaan periaatteita.
  • Perustetaan foorumi, jossa pedagogiikan ja taiteellisen toiminnan eettisistä käytänteistä keskustellaan. 
 • Opetuksen sisältöjen ja ohjauskäytäntöjen kehittäminen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviksi
  • Opetus järjestetään lähtökohtaisesti mahdollisimman monimuotoisesti.
  • Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemat ovat mukana myös opetuksen sisällöissä (yhteinen OPS-työ).
  • Luodaan toimintamalli, joka varmistaa ohjauksen tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden.
  • Opettajien pedagogiseen koulutukseen sisällytetään opintojaksoja, jotka auttavat heitä edistämään opetuksen ja opiskelun yhdenvertaisuutta.

Aikataulu: 

 • Kohtelethan minua hyvin -toimintaohjeiden juurruttaminen: 2021
 • Eettisten periaatteiden juurruttaminen: 2021
 • Opetushenkilökunnan pedagogisessa koulutuksessa teemat mukana: käynnistys 2021
 • Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemat mukana opetuksen sisällöissä: ei vielä toteutettu
 • Luodaan toimintamalli, joka varmistaa ohjauksen tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden: ei vielä toteutettu

Seuranta:

 • Työhyvinvointikyselyn kohta ”epäasiallinen kohtelu”
 • Rehtorin kyselyn tulokset liittyen moninaisuuteen ja yhdenvertaisuuteen
 • Aiheeseen liittyvien koulutusten ja työpajojen osallistujamäärät ja palautteet
 • Arvioidaan, missä määrin opetuksen sisällöissä on mukana tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemoja

Toimenpide 1.2: Yliopiston johtamiskulttuurin kehittäminen yhä tasa-arvoisemmaksi ja yhdenvertaisemmaksi

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on ennen kaikkea arvoja, asenteita ja tietoista työtä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Esihenkilöiden ja johtajien tehtävänä on huolehtia työyhteisön yhteisestä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta arvostavasta ymmärryksestä ja syrjimättömyydestä sekä tekojen että puheen tasolla.

Tätä tukevaa toimintaa on suunniteltu tehtävän mm seuraavilla tavoilla:

 • Vuonna 2019 tehdyn johtamisen periaatteiden pohjalta luodaan yhteinen johtamisen visio.
 • Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on yksi osa-alue johdon koulutuksissa. 
 • Aiheesta on myös omia koulutuskokonaisuuksia, joissa harjoitellaan vaikeita puheeksi ottamisen tilanteita. 
 • Tavoite- ja kehityskeskusteluissa käydään läpi myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioita.

Aikataulu: 

 • Yhteisen johtamisen vision luominen: ei vielä toteutettu
 • Teemat yhtenä osa-alueena johdon koulutuksissa: käynnistys vuonna 2021
 • Omia koulutuskokonaisuuksia aiheesta: käynnistys vuonna 2021
 • Integroidaan teemat mukaan tavoite- ja kehityskeskusteluun: käynnistys vuonna 2021 

Seuranta: 

 • Työhyvinvointikyselystä kohdat: johtaminen, työolot
 • Aiheeseen liittyvien koulutusten ja työpajojen osallistujamäärät ja palautteet

4.2 Tavoite 2: Sujuvan monikielisyyden juurruttaminen osaksi arkea

Taideyliopisto on suomen- ja ruotsinkielinen yliopisto. Yliopistossa on myös paljon ulkomaalaisia opiskelijoita ja työntekijöitä. Englanninkielistä informaatiota tulee olla tarjolla siinä määrin, että suomen ja ruotsin kieltä taitamattomatkin opiskelijat ja työntekijät voivat toimia yliopistossa. Yliopiston arvojen mukaisesti vahvistamme monimuotoisuutta lisäämällä ja yhdenmukaistamalla kolmikielisyyttä keskeisissä materiaaleissa ja yhteisissä tapahtumissa.

Toimenpide 2.1: Keskeisten aineistojen saatavuus kolmikielisenä

Tätä tukevaa toimintaa on suunniteltu tekevän mm. seuraavilla tavoilla:

 • Yliopiston keskeiset materiaalit (esim. tapahtumien esitteet, keskeiset ohjeet) ovat saatavilla suomen kielen lisäksi myös ruotsin- ja englannin kielillä.

Aikataulutus: 

 • Yliopiston materiaalien käännöstyön käynnistys vuonna 2021

Seuranta: 

 • Keskeisten käännettyjen materiaalien lukumäärä
 • Seurataan eri kieliversioiden käyttäjämääriä

Toimenpide 2.2: Saavutettavuuden varmistaminen

Uuden strategian mukaisesti luomme inklusiivisia käytäntöjä ja varmistamme tiedonkulun sekä palveluidemme saavutettavuuden ja esteettömyyden. 

Tätä tukevaa toimintaa on suunniteltu tekevän mm. seuraavilla tavoilla:

 • Yliopiston materiaali- ja tiedontuotannossa (esim. tapahtumien esitteet, keskeiset ohjeet) huomioidaan moninaisuus käyttämällä monipuolisia kuvia, sukupuolineutraaleita sanavalintoja ja kiinnitetään huomiota normittamattoman kielen käyttöön, materiaalien värimaailmaan, kuviin ja fonttien helppolukuisuuteen. 
 • Nettisivuilla toteutetaan tiivistelmä yliopistosta selkokielellä. 
 • Opetusmateriaalien saavutettavuutta kehitetään. Esim. noudatetaan verkkopalvelujen saavutettavuuden ohjeita (WCAG 2.1) ja käytetään tiedostomuotoja, jotka voi lukea ruudunlukuohjelmilla. 
 • Luodaan ohjeita saavutettavaan viestintään: esim. miten järjestät saavutettavan tapahtuman.
 • Tapahtumissa/tilaisuuksissa/esityksissä huomioidaan viittomakieliset henkilöt ja järjestetään tulkkaus.
 • Toteutetaan OHO-hankkeen saavutettavuuskriteeristön itsearviointi.

Aikataulutus: 

 • Yliopiston materiaalin ja tiedontuotannon kehittäminen: käynnistynyt vuonna 2022
 • Opetusmateriaalien saavutettavuuden kehittäminen: käynnistynyt vuonna 2022
 • Ohjeistus saavutettavan tapahtuman järjestämiseen: 2022
 • Huomioidaan tapahtumissa/tilaisuuksissa/esityksissä viittomakieliset henkilöt: ei vielä toteutettu
 • Nettisivuilla tiivistelmä selkokielellä: ei vielä toteutettu
 • Saavutettavuuskriteeristön itsearviointi: 2024

Seuranta: 

 • Materiaalien määrä
 • Saavutettavan viestinnän ohjeistuksen hyödyllisyys
 • Saavutettavuuskriteeristön toteutus ja kehityskohteiden määritys ja aikataulutus

Toimenpide 2.3: Henkilöstön kielitaidon vahvistaminen

Uuden strategiamme mukaisesti otamme käyttöön kansainvälistymistä tukevan kielipolitiikan. Tämä edellyttää henkilöstön kielitaidon vahvistamista. Tärkeää on myös saada kansainväliset työntekijät vahvemmin tuntemaan olevansa osa yhteisöä. 

Tätä tukevaa toimintaa on suunniteltu tekevän mm. seuraavilla tavoilla:

 • Toteutetaan henkilöstölle ruotsin- ja englannin kielen koulutusta 
 • Toteutetaan suomen kielen koulutusta kansainväliselle henkilöstölle
 • Tuotetaan itseopiskelumateriaalia verkkoon

Aikataulu: 

 • Käynnistys vuonna 2021

Seuranta: 

 • Koulutuksien osallistujamäärät
 • Koulutuksien palaute

4.3 Tavoite 3: Lisätään tietoisuutta ja ymmärrystä inklusiivisuudesta yleisenä toimintaa ohjaavana periaatteena

Vahvistamme yliopiston arvojen mukaisesti monimuotoisuutta, joka edellyttää kaikille erilaisten ryhmien edustajille yhtäläisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia toimia yliopistoyhteisössä sekä tuntea osallisuutta, yhteenkuuluvuutta, kunnioitusta ja hyväksyntää (inklusiivisuus). 

Toimenpide 3.1: Yhteisön ymmärryksen lisääminen inklusiivisuudesta

Turvaamme yliopistoyhteisön inklusiivisuutta ja moninaisuutta niin, että sukupuolineutraalius ja kielivähemmistöjen asema tulee huomioiduksi. Kaikki yhteisön jäsenet ovat sitoutuneita yhdenvertaisuuden edistämiseen.

Tätä tukevaa toimintaa on suunniteltu tekevän mm. seuraavilla tavoilla:

 • Yliopiston yhteisön jäsenille toteutetaan erityyppisiä koulutuksia, työpajoja ja workshoppeja inklusiivisuuden ymmärryksen lisäämiseksi.
  • Koulutuksella ja tiedottamisella varmistetaan, että keskusteluissa mahdolliset epätasa-arvoistavat tekijät osataan tunnistaa ja poistaa.
 • Teemat ovat mukana perehdytyksessä. 
 • Konkreettiset keinot monimuotoisuuden parantamiseen eri vähemmistöjen näkökulmasta:
  • Sukupuolineutraaliutta ja sukupuolten moninaisuutta huomioivien tilojen edistäminen (esim. sukupuolineutraalit wc:t, suihku- ja pukutilat) 
  • Sukupuolineutraaliuden huomioiminen kielenkäytössä ja kaikessa viestinnässä 
  • Englanninkielisessä / ruotsinkielisessä opetuksessa ja viestinnässä kunkin toivottujen sukupuolipronominien käytön noteeraaminen (eli ei oleteta kenenkään sukupuolta)

Aikataulutus: 

 • Koulutukset/työpajat ymmärryksen lisäämiseksi käynnistetään vuonna 2021
 • Teemat mukana perehdytyksessä vuodesta 2021 alkaen
 • Keinot monimuotoisuuden parantamiseen eri vähemmistöjen näkökulmasta käynnistynyt vuonna 2022

Seuranta: 

 • Koulutuksiin/työpajoihin/workshoppeihin osallistuneiden lukumäärä ja palautteet
 • Palautteen kerääminen perehdytyksen onnistumisesta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemojen osalta
 • Eri vähemmistöryhmien palaute monimuotoisuuden parantamiseen liittyen

Toimenpide 3.2: Oppimisen erityistarpeiden tukeminen

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon huomioiminen opetuksessa varmistaa, että kaikilla on mahdollisuus osallistua opetukseen täysipainoisesti. Saavutettavan ja esteettömän opiskelun kautta varmistetaan opetuksen ja ohjauksen saavutettavuus aina opintoihin hakeutumisesta opintojen päättämisvaiheeseen.

Tätä tukevaa toimintaa on suunniteltu tekevän mm. seuraavilla tavoilla:

 • Varmistetaan selkeät ohjeet hakijoille, joilla on tarve yksilöllisiin järjestelyihin valintakokeissa, jotta he tietävät kuinka hakea ja uskaltavat hakea koulutukseen.
 • Luodaan selkeät ohjeet yksilöllisten opetus- ja opiskelujärjestelyihin liittyen itse opinnoissa. 
 • Perehdytys, koulutus ja tuki oppimisen erityistarpeiden huomioimiseen ja toimintatapoihin: kohderyhminä opettajat, opinto- ja taiteellisen toiminnan palveluiden henkilöstö, opiskelijat

Aikataulutus: 

 • Varmistetaan ohjeistus hakijoille valinnoissa: 2021
 • Ohjeistusten luominen itse opintoihin: 2021
 • Perehdytys, koulutus ja tuki: 2021

Seuranta: 

 • Perehdytyksiin ja koulutuksiin osallistuneiden lukumäärä
 • Opiskelijoiden palaute oppimisen erityistarpeiden tukemisen onnistumisesta

Toimenpide 3.3: Rekrytointiprosessien kehittäminen mahdollistamaan moninaisempi hakijamateriaali

Rekrytointiprosessien kehittämisellä edesautetaan sitä, että eri ryhmiä edustavat työnhakijat kiinnostuvat yliopiston työtehtävistä ja eri ryhmiä edustavat opiskelijat uskaltavat hakea yliopistoon. Tätä kautta niin opiskelijoiden kuin henkilöstön osaaminen monipuolistuu.

Tätä tukevaa toimintaa on suunniteltu tekevän mm. seuraavilla tavoilla:

 • Tehdään selvitys nykytilasta, jossa tunnistetaan moninaisuuden toteutumisen esteitä sekä tehdään toimintasuunnitelma moninaisuuden toteutumisen turvaamiseksi prosesseissa (sekä opiskelijavalinnat että henkilöstön rekrytointiprosessit).
  • Huomioidaan mm. rekrytointeihin ja valintoihin liittyvien kokoonpanojen asiantuntemus, ymmärrys ja valmiudet käsitellä erilaisia oppijoita ja hakijoita.  

Aikataulutus: Ei vielä toteutettu

Seuranta: 

 • Selvityksen toteutuminen ja toteutussuunnitelman tekeminen
 • Yhdenvertaisuuden toteutuminen opiskelijavalinnoissa ja rekrytointiprosesseissa

Seuraavalla sivulla on tiivistettynä kuvattu vuositasolla aikataulu teemavuosista ja toimenpiteistä.

TeematToimenpiteet
2021Vastuullisen ja turvallisen toimintakulttuurin kehittäminen

Oppimisen erityistarpeiden tukeminen
– Eettisten periaatteiden juurruttaminen
– Kohtelethan minua hyvin –ohjeisiin perehdytys ja jalkauttaminen
– Tasa-arvon- ja yhdenvertaisuuden teemat mukana perehdytyksessä, kehityskeskusteluissa, johtamisen koulutuksissa ja pedagogissa koulutuksissa
– Yhteisen johtamisen vision luominen
– Käynnistetään monimuotoisuuden ymmärrystä lisääviä työpajoja/keskustelusarjoja
– Yliopiston keskeisten materiaalien ja ohjeiden käännöstyön käynnistys
– Suomen- ja ruotsin kielen henkilöstökoulutusta
– Oppimisen erityistarpeisiin liittyvä ohjeistus hakijoille
– Oppimisen erityistarpeiden ohjeistukset itse opinnoissa
– Oppimisen erityistarpeisiin liittyvä perehdytys, koulutus ja tuki opettajille, opintopalveluiden ja taiteellisen toiminnan tuen työntekijöille sekä opiskelijoille
– Selvitys rekrytointiprosesseista
2022Inklusiivisuuden ymmärryksen lisääminen

Sujuvan monikielisyyden vahvistaminen

Opetuksen sisältöjen kehittäminen
– Etsitään keinoja monimuotoisuuden parantamiseen eri vähemmistöjen näkökulmasta
Monimuotoisuuden ymmärrystä lisääviä työpajoja/keskustelusarjoja
– Tasa-arvon- ja yhdenvertaisuuden teemat mukana eri henkilöstökoulutuksissa
– Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemat mukana opetuksen sisällöissä: valmistelutyö
Yliopiston materiaalin ja tiedontuotannon kehittäminen
– Opetusmateriaalien saavutettavuuden kehittämisen käynnistys
– Yliopiston keskeisten materiaalien ja ohjeiden käännöstyö jatkuu
– Suomen- ja englannin kielen henkilöstökoulutusta
– Rekrytointiprosessien kehittäminen selvityksen perusteella
2023Saavutettavuuden kehittäminen

Opetuksen sisältöjen ja ohjauskäytäntöjen kehittäminen
– Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemat mukana opetuksen sisällöissä
– Luodaan toimintamalli, joka varmistaa ohjauksen tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden
– Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemat mukana opetuksen sisällöissä
– Monimuotoisuuden ymmärrystä lisääviä työpajoja/keskustelusarjoja
– Opetusmateriaalien saavutettavuuden kehittäminen
– Ohjeistus saavutettavan tapahtuman järjestämiseen
– Huomioidaan tapahtumissa/tilaisuuksissa/ esityksissä viittomakieliset henkilöt
– Nettisivuilla tiivistelmä ylipistosta selkokielellä
– Suomen,- ruotsin- ja englannin kielen henkilöstökoulutusta
2024Arvioidaan onnistumista-Saavutettavuuskriteeristön itsearviointi
– Jatketaan opetuksen sisältöjen ja ohjauskäytäntöjen kehittämistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviksi
– Monimuotoisuuden ymmärrystä lisääviä työpajoja/keskustelusarjoja
– Suomen, ruotsin ja englannin kielen henkilöstökoulutusta

5. Seuranta

Taideyliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä seuraa toimenpiteiden toteutumista tässä suunnitelmassa mainittujen mittareiden avulla. Suunnitelmaa päivitetään vuosittain.

Taideyliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2025 – 2028 laaditaan vuoden 2024 aikana.