Tohtorikoulutus

Taideyliopiston kolme akatemiaa tarjoavat tohtorikoulutusta musiikin, kuvataiteen, teatterin ja tanssin sekä muiden esittävien taiteiden aloilla. Taideyliopiston tohtorikoulutukselle on luonteenomaista taiteellisten ja tutkimuksellisten lähestymistapojen vuoropuhelu.

Esittely

Taideyliopistossa voi suorittaa kuva-, tanssi- ja teatteritaiteen sekä musiikin tohtorin tutkinnon. Eri akatemioiden koulutustarjonta on joustavasti avointa kaikille tohtoriopiskelijoille.

 

Luonteenomaista tohtorikoulutukselle on taiteellisten ja tutkimuksellisten lähestymistapojen vuoropuhelu ja ennakkoluuloton yhdistäminen tavoilla, jotka tuottavat uudenlaisia kysymyksenasetteluja, taiteen ja tutkimuksen menetelmiä, teorioita ja hahmotuksia todellisuudesta.


 

Kuvataideakatemia

Kuvataideakatemian tohtorikoulutuksessa painottuvat korkeatasoinen taiteellinen työskentely ja siihen luontevasti liittyvä kuvataiteellinen tutkimus. Tohtorikoulutuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelija syvällisesti kuvataiteelliseen tutkimukseen ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen. Päämääränä on, että opiskelija saavuttaa valmiudet korkeatasoisiin, taiteellista kypsyyttä osoittaviin suorituksiin ja kykenee paitsi itsenäiseen luovaan työhön edustamallaan alalla myös soveltamaan kuvataiteellisen tutkimuksen menetelmiä oman alansa kehittämiseen.

Sibelius-Akatemia

Sibelius-Akatemian tohtorikoulutuksen tavoitteena ovat korkeatasoiseen luovaan ja kriittiseen työskentelyyn kykenevät asiantuntijat, jotka toimivat vaativissa taiteen, tutkimuksen, kehittämisen ja koulutuksen tehtävissä itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa. Musiikin tohtorit toimivat myös yhteiskunnallisina vaikuttajina eettisesti kestävän tulevaisuuden puolesta. Toiminta rakentuu taiteellisten, tutkimuksellisten ja pedagogisten toimintamuotojen vuorovaikutukselle. Tohtorintutkinnon voi suorittaa oman osaamisprofiilinsa ja kiinnostuksensa mukaan tutkija-, taiteilija- tai soveltajakoulutuksessa.

 

 

 

Teatterikorkeakoulu

Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen (Tutke) tohtoriopinnot antavat valmiudet ja mahdollisuuden taiteellisen tutkimuksen tekemiseen Teatterikorkeakoulun edustamien esittävien taiteiden alueilla. Taiteellinen tutkimus on monialaista taiteilija- ja taidelähtöistä tai taidepedagogista tutkimusta. Se sisältää esityksiä, teoksia, taiteellisia prosesseja tai esityksellisiä järjestelyjä sekä niiden artikulointia, käsitteellistämistä ja teoretisointia. Tutken tohtorikoulutusohjelmasta valmistuu esittävien taiteiden taiteilija-tutkijoita.

 

Taiteilija-tutkijat kehittävät ja uudistavat taiteita, niiden tekemistä, tutkimista ja opettamista. He käyvät monimuotoista ja kriittistä vuoropuhelua yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Alojensa erityisasiantuntijoina he tekevät taidetta sekä tuottavat taiteen käytäntöihin perustuvaa tietoa, taitoa ja ymmärrystä, jota voidaan hyödyntää ja soveltaa sekä taiteissa että muilla yhteiskunnan aloilla. Tohtorikoulutus edistää taiteilija-tutkijoiden kykyä soveltaa kehittämäänsä osaamista taiteilijoina, tutkijoina, pedagogeina ja asiantuntijoina.

 

Tohtorikoulut ja -ohjelmat

Valmistuneita tohtorintutkintoja

Tohtorikoulutuksella on Taideyliopiston akatemioissa pitkät perinteet. Ensimmäiset tohtorit valmistuivat Sibelius-Akatemiasta vuonna 1990, Teatterikorkeakoulusta 1991 ja Kuvataideakatemiasta 2001. 

 

Katso kaikki valmistuneet tohtorintutkinnot ja opinnäytteiden aiheet:

Seuraavat tohtorintutkintojen tarkastustilaisuudet

Yhteystiedot

Tutkimuksen varadekaanit


Professori Mika Elo  (Kuvataideakatemia)
Professori Tuire Kuusi (Sibelius-Akatemia)
Professori Leena Rouhiainen (Teatterikorkeakoulu)

 

Taideyliopistossa toimii tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen ohjausryhmä (TTOR).

 

Tohtoriohjelmien johtajat
 

Professori Tanja Johansson (Sibelius-Akatemian MuTri-tohtorikoulu)
Yliopistonlehtori Päivi Järviö (Sibelius-Akatemian DocMus-tohtorikoulu)
Professori Tuija Kokkonen (Esittävien taiteiden taiteellisen tutkimuksen tohtoriohjelma)
Professori Mika Elo  (Kuvataideakatemian tohtoriohjelma)

 

Yhteiset tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen palvelut
 

Tutkimuspalvelupäällikkö Merja Sagulin
Asiantuntija Katja Kiviharju
Asiantuntija Jenni Mikkonen
Tutkimusrahoituksen asiantuntija Tiia Saarinen
Projektikoordinaattori Tii Syrjänen
Projektikoordinaattori Johanna Rauhaniemi
Suunnittelija Annika Fredriksson

 

Akatemiakohtaiset tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen palvelut
 

Tutkimuskoordinaattori Michaela Bränn (Kuvataideakatemia)
Opintoamanuenssi Jukka Tuominen (Kuvataideakatemia)
 

Erikoissuunnittelija Sirpa Järvelä (Sibelius-Akatemian DocMus-tohtorikoulu)
Erikoissuunnittelija Hannu Tolvanen (Sibelius-Akatemian MuTri-tohtorikoulu)
Suunnittelija Henri Wegelius (Sibelius-Akatemia)

 

Opintokoordinaattori Elina Raitasalo (Teatterikorkeakoulu)
Erikoissuunnittelija Riitta Pasanen-Willberg  (Teatterikorkeakoulu)
Projektipäällikkö Susan Vainisalo (Teatterikorkeakoulu)