Dramaturgi och skrivande av pjäser, kandidat och magister

Möt de utmanande frågeställningarna inom teatern, konsten och samhället via dramaturgi och att skriva dramatik.

Joukko näyttelijöitä lavalla esityksessä Elinvoima

Varför hos oss?

Kärnan i utbildningen är ett frågande förhållningssätt till konsten och teatern, engagemang i den konstnärliga processen och att finnas nära scenrummet. Du studerar dramaturgi ingående, där de olika elementen, föreställningen, verket eller evenemanget fogas ihop till en logiskt sammanhängande väv. Vår uppfattning av dramaturgi omfattar såväl att skriva dramatik som föreställningsdramaturgi.

Utbildningens innehåll och mål

Dramaturgi är en inbördes dialog mellan de olika komponenterna i pjäsen, föreställningen, verket eller evenemanget. Det är också den konstnärliga helhetens interaktion med publiken och omgivningen. Med ett levande och kritiskt förhållningssätt till världen och en ingående kännedom om dramatik och teater har du medlen för att utveckla ditt dramaturgiska tänkande.

På utbildningsprogrammet i dramatik förstås dramatik snarare som en fråga än som en färdig tankestruktur. Utbildningens kärna är ett frågande experimentellt och undersökande förhållningssätt till teatern och konsten.

Studierna är femåriga. De fördelas över treåriga kandidatstudier och tvååriga magisterstudier. Du måste avlägga kandidatexamen innan du går vidare till magisterstudier.

På utbildningsprogrammet i dramaturgi och skrivande av pjäser fördelar sig undervisningen på fyra delområden:

  1. Att skriva dramatik och kännedom om dramatik
  2. Föreställningsdramaturgi och att arbeta med föreställningar 
  3. Att skriva manus för olika medier som hörspel, tv, film, nya medier.
  4. Dramaturgens arbete inom olika scenkonstarter (att läsa pjäser, produktionsdramaturgi, planera repertoar, kurator eller anordna evenemang)

I utbildningen strävar vi efter en öppen, nyfiken och resonerande atmosfär och modet att möta konstens och samhällets utmanande frågeställningar på ett kreativt och kritiskt sätt. Betoningen ligger på att känslomässigt tåla det halvfärdiga och   ovissa och kunna lära sig utnyttja dessa känslotillstånd.

De som utexamineras från dramaturgiprogrammet kan t.ex. arbeta som pjäsförfattare, dramaturger, manusförfattare eller arbeta med föreställningar, och gör det oftast i flera olika roller, utifrån flera perspektiv. Man vill ge de studerande mångsidiga praktiska och teoretiska kunskaper i yrket, vilket gör det möjligt att ingå i många olika samarbetssituationer. 

Vi utbildar inte bara yrkesutövare som behärskar sitt område utan även konstnärer och forskare som vidareutvecklar det, som skapar nya innehåll och metoder och på så sätt förnyar och utmanar hela teater- och scenkonstvärlden.

Magisterstudier

Magisterstudierna består av separat valda studiehelheter, den gemensamma verksamheten på utbildningsprogrammet och självständigt konstnärligt arbete, samt studier under ledning av egenläraren eller professorn.

I början av magisterstudierna tänker de studerande igenom vad de vill fokusera på i studierna och utformar en egen preliminär arbetsplan för studieåren runt en eller flera konstnärliga frågeställningar. I studierna stöds konstnärlig utveckling och en atmosfär som främjar experimentlusta och understryks att konstnärlig mognad är en långsam process. Parallellt med den egna konstnärliga utvecklingen betonas det kollegiala och gemenskapen med såväl andra magisterstuderande som utbildningsprogrammets egna studerande. 

Målet för utbildningsprogrammet i dramaturgi och skrivande av pjäser är att en utexaminerad magister i dramaturgi ska kunna tänka brett och självständigt kring dramaturgi och det konstnärliga arbetet. Utbildningen förbereder för att skriva pjäser, utforma manuskript och föreställningar, som ger upphov till, synliggör och utvecklar samtidens centrala idéer i fråga om teater, estetik och världsåskådning. Studierna ger den studerande förutsättningar för att utveckla sin konstnärliga särart och ett forskningsmässigt förhållningssätt. De förbereder även för påbyggnadsstudier.

I magisterprogrammet i dramaturgi betonas behärskande av breda konstnärliga helheter, förmågan att arbeta självständigt, ta egna initiativ och reflektera analytiskt när det gäller det egna arbetet. Vi önskar att de studerande ska uppfatta sitt område och arbete som en del av en bredare konstnärlig, kulturell och samhällelig kontext. På utbildningsprogrammet i dramaturgi och skrivande av pjäser vill vi inte bara utbilda yrkesutövare som behärskar sitt område utan även konstnärer och forskare som vidareutvecklar det, som skapar nya innehåll och metoder och på så sätt förnyar och utmanar hela teater- och scenkonstvärlden. 

Antagning direkt till magisterstudierna sker vartannat år. Vartannat år har de studerande möjlighet att söka till magisterstudierna på Teaterhögskolan och vartannat år till magisterstudierna i föreställningsdramaturgi som genomförs i internationellt samarbete.

Magisterstudier i föreställningsdramaturgi / Comparative Dramaturgy and Performance Research, 120 sp.

Studierna i föreställningsdramaturgi är tvååriga och genomförs i internationellt samarbete med Goethe-Universität Frankfurt am Main, Université Libre de Bruxelles, Université Paris Ouest Nanterre och Kunsthøgskolen i Oslo, KHIO. Den studerande som genomför magisterstudierna i Finland bedriver som minimum en termins utbytesstudier på någon av samarbetsskolorna, dvs. bedriver minst en fjärdedel av sina studier som utbytesstuderande. Det är också möjligt att vara utbytesstudent på en eller två platser under ett helt läsår. Varje studerande i föreställningsdramaturgi utformar sin egen studiegång tillsammans med sin professor. Studierna går på heltid och närvaro krävs. Lär känna lärarna i föreställningsdramaturgi på magisterprogrammet.

Föreställningsdramaturgens arbete kan förstås som ett dramaturgiskt och processuellt arbete som äger rum inom scenkonstvärlden och som inte begränsas till enbart textuell dramaturgi utan även täcker övriga delar av föreställningen (t.ex. rörelse, ljus, ljud, kostym, rum, publikdeltagande). De utexaminerade har utöver en mångsidig dramaturgisk förståelse förmågan att bedriva gränsöverskridande samarbeten, såväl i fråga om konstarter, nationer som arbetskulturer.

Antagning till magisterstudierna i föreställningsdramaturgi sker vartannat år.

Lärare

Utbildningsprogrammet i dramaturgi har ett s.k. egenlärarsystem. Varje studerande har någon av lärarna på utbildningsprogrammet som egenlärare, och en del av studierna sker individuellt med egenläraren i form av konstnärliga och pedagogiska samtal.

Doktorandstudier

Efter examen har du möjlighet att fortsätta studierna exempelvis på doktorandprogrammet i teaterkonst och inrikta dig på vetenskapliga, konstnärliga eller tillämpade doktorandstudier. På Konstuniversitetet kan du avlägga licentiat- och doktorsexamen som påbyggnadsstudier.

Urvalsguide

Målexamen och studietid

Magister i teaterkonst
5 år

Ansökningstid

Nästa ansökningstid är i januari 2024. Studierna börjar i augusti 2024.

Ansökningsspråk

finska Läs mer om våra språkkunskapskrav

Studieavgifter

För studerande från länder utanför EU och EES 5000 €.
Läs mer om läsårsavgiften

Enhet

Teaterhögskolan

Fråga om ansökning

teak.admissions@uniarts.fi