Dramaturgia ja näytelmän kirjoittaminen, kandidaatti ja maisteri

Koulutusohjelmassamme saat mahdollisuuden kohdata luovasti ja kriittisesti teatterin, taiteen ja yhteiskunnan haastavia kysymyksiä.

Joukko näyttelijöitä lavalla esityksessä Elinvoima

Miksi meille?

Opintojen yhteydessä pääset syventymään näytelmän kirjoittamisen ja dramaturgian alan kysymyksiin, sekä työskentelemään näyttämön parissa. Opit ymmärtämään dramaturgiaa laajasti esimerkiksi näytelmien, esitysten tai tapahtumien eri osatekijöitä toisiinsa sitovana logiikkana.

Dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen viisivuotiseen koulutusohjelmaan voi hakea ilman edeltävää kokemusta näytelmän kirjoittamisesta tai teatterin tekemisestä.

Sisältö ja tavoitteet

Dramaturgia on näytelmän, esityksen, teoksen tai tapahtuman eri osatekijöiden keskinäistä dialogia. Se on myös taiteellisen kokonaisuuden vuorovaikutusta yleisön ja ympäristön kanssa. Elävän, kriittisen maailmasuhteen ja syvällisen näytelmäkirjallisuuden ja teatterin tuntemuksen kautta saat eväät dramaturgisen ajattelusi kehittämiseen.

Dramaturgian koulutusohjelmassa dramaturgia ymmärretään enemmän kysymyksenä kuin valmiina oppirakennelmana. Koulutusohjelman ytimessä on kysyvä, kokeileva ja tutkiva suhtautuminen teatteriin ja taiteeseen.

Opinnot kestävät viisi vuotta. Ne jakautuvat kolme vuotta kestäviin kandidaatti- ja kaksi vuotta kestäviin maisteriopintoihin. Sinun on suoritettava kandidaatin tutkinto ennen siirtymistä maisterin tutkintoon.

Dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen koulutusohjelmassa opetus jakautuu neljälle eri osa-alueelle:

  1. Näytelmän kirjoittaminen ja näytelmäkirjallisuuden tuntemus
  2. Esitysdramaturgia ja esityksen tekeminen 
  3. Käsikirjoittaminen eri välineille, kuten kuunnelma, tv, elokuva, uudet mediat
  4. Dramaturgintyö eri esittävien taiteiden aloilla (lukevana dramaturgina, produktiodramaturgina, ohjelmiston suunnittelijana, kuraattorina tai tapahtumien järjestäjänä)

Tavoittelemme koulutuksessa avointa, uteliasta ja keskustelevaa ilmapiiriä sekä rohkeutta kohdata luovasti ja kriittisesti taiteen ja yhteiskunnan haastavia kysymyksiä. Korostomme keskeneräisyyden ja epävarmuuden tunteiden sietämistä, ja kykyä oppia käyttämään niitä hyväkseen.

Dramaturgian koulutusohjelmasta valmistuvat taiteilijat toimivat esim. näytelmäkirjailijoina, dramaturgeina, käsikirjoittajina tai esitysten tekijöinä, ja useimmiten monessa eri työroolissa, näkökulmia vaihdellen. Opiskelijoille pyritään antamaan monipuolinen, käytäntöä ja teoriaa yhdistävä ammattitaito, joka mahdollistaa monissa erilaisissa yhteistyötilanteissa toimimisen. 

Koulutamme paitsi alansa hallitsevia ammattilaisia että sitä eteenpäin kehittäviä taiteilijoita ja tutkijoita, jotka luovat uusia sisältöjä ja metodeja ja näin uudistavat ja haastavat koko teatterin ja esittävän taiteen kenttää.

Dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen koulutusohjelman tavoite on, että maisterin tutkinnon suorittanut opiskelija kykenee laaja-alaiseen ja itsenäiseen dramaturgiseen ajatteluun ja taiteelliseen työhön. Koulutus antaa valmiuksia kirjoittaa näytelmiä, tehdä käsikirjoituksia ja esityksiä, jotka synnyttävät, tekevät näkyviksi ja kehittävät aikansa keskeisiä teatterillisia, esteettisiä ja maailmankatsomuksellisia ideoita. Opinnot antavat opiskelijalle edellytykset oman taiteellisen ominaislaadun ja tutkimuksellisen asenteen kehittämiseen. Ne antavat myös valmiuksia jatko-opintoihin.

Maisteriopinnot

Maisteriopinnot koostuvat itsenäisesti valituista opintokokonaisuuksista, koulutusohjelman yhteisöllisestä toiminnasta ja itsenäisestä taiteellista työskentelystä. Koulutusohjelman professori vastaa opintojen ohjauksesta yhdessä omaopettajan kanssa.

Maisteriopintojen alussa opiskelija pohtii, mihin erityisesti haluaa opiskeluissaan keskittyä ja luo oman, alustavan työsuunnitelmansa maisterivuosille jonkin tai joidenkin taiteellisten kysymysten ympärille. Opinnoissa pyritään luomaan taiteellista kasvua ja kokeilua edistävä ilmapiiri ja painotetaan taiteilijaksi kypsymisen hitautta. Oman taiteellisen kehityksen rinnalla korostetaan kollegiaalisuutta ja yhteisöllisyyttä niin muiden maisteriopiskelijoiden kuin oman koulutusohjelman opiskelijoiden kesken. 

Dramaturgian maisteriopinnoissa korostetaan laajojen taiteellisten kokonaisuuksien hallintaa, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, oma-aloitteiseen tehtävänasetteluun ja oman työn analyyttiseen reflektointiin. Opiskelijoiden toivotaan hahmottavan oma alansa ja työnsä osana laajempia taiteellisia, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia konteksteja. Dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen koulutusohjelmassa halutaan kouluttaa sekä alansa hallitsevia ammattilaisia että sitä eteenpäin kehittäviä taiteilijoita ja/tai tutkijoita, jotka luovat uusia sisältöjä ja metodeja, joilla uudistaa ja haastaa koko teatterin ja esittävän taiteen kenttää. 

Opettajat

Dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen koulutusohjelmassa on käytössä omaopettajajärjestelmä. Jokaisella opiskelijalla on omaopettaja, yksi koulutusohjelman vakituisista opettajista, jonka kanssa hän voi käydä henkilökohtaista, taiteellista ja pedagogista keskustelua koko opintojensa ajan.

Koulutusohjelman vakituiset opettajat ovat:

Lisäksi koulutusohjelmassamme opettaa tuntiopettajia ja vierailijoita.

Tohtorikoulutus

Valmistuttuasi sinulla on mahdollisuus pyrkiä jatkamaan opintoja esimerkiksi teatteritaiteen tohtoriohjelmassa ja suuntautua tieteellisiin, taiteellisiin tai soveltaviin tohtoriopintoihin. Taideyliopistossa voi suorittaa jatkotutkintoina lisensiaatin- ja tohtorintutkinnon.

Hakuohjeet

Tavoitetutkinto ja -aika

Teatteritaiteen maisteri (TeM)
5 vuotta

Hakuaika

Tähän koulutukseen haetaan tammikuun 2024 yhteishaussa. Opinnot alkavat syksyllä 2024.

Hakukielet

suomi (fi) Lue lisää kielikäytännöistämme

Lukuvuosimaksu

EU:n ja ETA:n ulkopuolelta tuleville, englanniksi opiskeleville opiskelijoille 5000 €.

Lue lisää lukuvuosimaksusta

Yksikkö

Teatterikorkeakoulu

Kysy hakemisesta

teak.hakijapalvelut@uniarts.fi