Omprövning av prototypen – en kontinuerlig prototyp som möjlighet att utveckla det offentliga rummet

Genom konstnärligt och vetenskapligt arbete testas för eller i vilken framtida situation en situation som förekommer i vår nuvarande miljö skulle kunna fungera som prototyp.

Introduktion

Genom konstnärligt och vetenskapligt arbete testar Denise Ziegler för, eller i vilken framtida situation, en situation som förekommer i vår nuvarande miljö skulle kunna fungera som prototyp. Prototyptanken är som att med hjälp av fantasin vända tidsförloppet på ett sådant sätt att man med utgångspunkt i nuet, d.v.s. utifrån “förekomst-situationen”, bestämmer huruvida den skulle kunna vara en eventuell kommande situations början. I denna här testsituationen avslöjar konstverket redan sina preexisterande prototypegenskaper. 

Den med fantasins hjälp igångsatta fortlöpande prototypen visar upp det som vår urbana miljö består av och hur vi upplever den. Zieglers hypotes är att hon, som en upplevande vandrare, är staden. Med detta menar Ziegler att varje användare av det urbana rummet har valida, empiriska kunskaper om miljön i vilken han eller hon rör sig.   

Begreppet fortlöpande prototyp har uppstått genom diskussionerna med Zieglers kolleger. Tillsammans med Petri Kaverma och Tero Heikkinen dryftar hon som en oberoende grupp olika frågor som förenar konst och design, särskilt rörande ursprunget till konstens och designens produkter. Gruppens diskussioner har bl.a. lett till en artikel i tidskriften Tiede & Edistys (4/2017). Gruppens diskussioner pågår fortfarande.  

Denise Ziegler fortsätter även diskussionen i sina verk, tänkta genom rummet och tiden. Ziegler strävar på detta sätta att ta ställning visavi de rådande förhållandena i det offentliga rummet och påverka de tolkningar som gjorts i fråga om det. I detta ingår även en återevaluering av den offentliga konstens betydelse och ställning.

Kontaktinformation för projektet