Till vad behöver vi donationer och hur riktar vi dem

Ekonomiskt stöd från stiftelser och privatpersoner har stor betydelse för Konstuniversitetet. Med donationsmedel har Konstuniversitetet inlett sådan ny utbildning och sådant internationellt samarbete som det inte är möjligt att genomföra med universitetets basfinansiering.

Ekonomiskt stöd från stiftelser och privatpersoner har stor betydelse för Konstuniversitetet. Med donationsmedel har Konstuniversitetet inlett sådan ny utbildning och sådant internationellt samarbete som det inte är möjligt att genomföra med universitetets basfinansiering.

Majoriteten av Konstuniversitetets utgifter täcks av undervisningsministeriets budget, men en allt större del av finansieringen kommer från andra källor. Ekonomiskt stöd från stiftelser och privatpersoner har stor betydelse för Konstuniversitetet. Med donationsmedel har Konstuniversitetet inlett sådan ny utbildning och sådant internationellt samarbete som det inte är möjligt att genomföra med universitetets basfinansiering. 

Donationer möjliggör ekonomiskt stöd åt våra studerande. Via våra stödstiftelser beviljar vi understöd och stipendier som finansieras med donationsmedel. Understödet möjliggör till exempel arbete i konstnärsresidens, underhåll och reparation av instrument, deltagande i tävlingar, genomförande av krävande slutarbeten, arbetspraktik eller deltagande i internationella mästarkurser och studieresor.

Stipendier som beviljas i samband med utexamineringen erbjuder många unga betydande ekonomiskt stöd.

Med ett stipendium kan man köpa privata sånglektioner, delta i en kurs i dansteknik, stämma ett dragspel eller bekanta sig med musikkulturen i Japan.

Donationerna läggs till Konstuniversitetets eller dess stödstiftelsers kapital. Endast kapitalets årliga avkastning används för verksamhet och då i enlighet med donatorns önskemål. Donationer har en långsiktig inverkan på konstens framtid. 

Exempel på riktade donationer och deras effekter

Stöd för främjande av studier och karriär

  • Konstuniversitetets och Sibelius-Akademins stödstiftelser stöder årligen studerande med understöd och stipendier. År 2022 fick 321 unga konstnärer stöd.
  • Sibelius-Akademin har med hjälp av en testamentsdonation anordnat Maj Lind-pianotävlingen som numera ordnas som en internationell tävling vart femte år. Tävlingen ger unga pianister synlighet och möjligheter att främja en internationell karriär.
  • Konstuniversitetet har stärkt studerandenas arbetslivsfärdigheter och ökat utbudet av arbetslivs- och företagarstudier. 

Ny utbildning

  • Konstuniversitetet startade ett pilotprojekt för magisterprogrammet i skrivande vid Teaterhögskolan med hjälp av en donation från Otava-koncernen och Otavan Kirjasäätiö. År 2022 etablerades skrivande som ett nytt konstområde vid Konstuniversitetet. 
  • En betydande donation från en privatperson till Sibelius-Akademins program Global Music möjliggör utvecklingen av samarbetet mellan det samiska folket och ursprungskulturerna i Nordamerika, samt nya samarbetsprojekt med invandrare och olika grupper som riskerar att marginaliseras i Finland.

Internationella influenser och nätverk

  • Med sitt internationaliseringsprogram stöder Bildkonstakademin bildkonststuderandes och alumners internationella nätverk och erbjuder möjligheter att arbeta i konstnärsresidenser utomlands. Programmet finansieras av Saastamoinens stiftelse.
  • Konstuniversitetet deltog i världens mest kända konstbiennal i Venedig (2015, 2017, 2019) och gjorde forskningen och konstnärsutbildningen vid universitetet internationellt kända.
  • Sibelius-Akademin har inlett ett internationellt besöksprogram och bjudit in ledande konstnärer inom sina specialområden för att besöka och undervisa i Finland. Jane och Aatos Erkkos stiftelse samt Jenny och Antti Wihuris fond har gett bidrag till att inrätta programmet.  
  • Sibelius-Akademin har gjort orkestersamarbete med den amerikanska The Juilliard School of Music and Drama som anses vara den bästa i världen.