Sök till utbildningsprogrammet i design för scenkonst (kandidat + magister)

Gemensam ansökan våren 2021. Tidtabeller för ansökningen, intyg som krävs, förhandsuppgifter samt information om deltagande i urvalsproven.

Urvalsproven våren 2021

(uppdaterad 17.3.2021)

Urvalsproven till utbildningsprogrammet i design för scenkonst kommer att genomföras på distans p.g.a. pandemisituationen. De sökande som har kommit vidare i urvalsprocessen kommer att informeras om förändringen per e-post. Urvalskriterierna har inte förändrats.

Studiernas längd och examensspråket

 • Studiernas längd: 3 + 2 år
 • Examensspråket: finska

Ansökan till Konstuniversitetet sker via Studieinfo.fi. Ansökningstiden är 7-20.1.2021 (kl. 15).

Antagningsvillkor

Ansökningsbehörighet

Behörig för studier som leder till både lägre och högre högskoleexamen (femåriga utbildningen) är den som har avlagt:

 1. examen som avses i lagen om anordnande av studentexamen (672/2005) (studentexamen, International Baccalaureate (IB)-examen, europeisk studentexamen (EB) eller Reifeprüfung-/Deutsche Internationale Abitur-examen);
 2. sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning (531/2017); eller
 3. utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier.

Till Konstuniversitetet kan också söka:

 • sökande som har avlagt examen för Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE);
 • sökande som har beviljats studierätt för universitetsexamen i Finland; eller
 • sökande som har avlagt högskoleexamen i Finland eller en utländsk examen som motsvarar minst kandidatexamen.

Om en sökande vid inträdesproven visat speciell begåvning och fallenhet för yrket kan hen utan att ha avlagt ovannämnda examina antas till högskolan.

Obs! Du kan inte samtidigt söka till den femåriga utbildningen och till de tvååriga magisterstudierna inom samma utbildningsprogram. Om du skickar en ansökan både till den femåriga utbildningen och till de tvååriga magisterstudierna i samma utbildningsprogram, beaktas enbart ansökan till den femåriga utbildningen.

Ansökan om överflyttning från ett annat universitet

Sökande som är flykting eller en person som kan jämställas med en flykting

Språkkrav

Examens- och undervisningsspråket i utbildningsprogrammet i design för scenkonst är finska.

Den studerande har rätt att i undervisningen använda svenska både muntligt och skriftligt om inte annat anges i undervisningsplanen eller undervisningens natur så kräver. Merparten av gruppundervisningen sker dock på finska.

För att bli antagen som Konstuniversitetets examensstuderande måste den sökande ha den språkkunskap som krävs för ansökningsmålet. Kunskaperna ska påvisas med ett språktest som avlagts med godkänt resultat, en tidigare grundutbildning eller med andra tidigare studier. Därutöver bedöms de sökandes språkkunskaper vid urvalsprov till exempel genom skriftliga och praktiska uppgifter samt intervjuer.

Obs! En sökande som har fått sin skolutbildning i Finland kan bevisa sina språkkunskaper i finska eller svenska oberoende av om den sökandes ansökningsmål är finsk- eller svenskspråkigt. Om en sådan sökande har fått sin grundutbildning på ett annat språk än ansökningsmålets (huvudsakliga) undervisningsspråk, ska den sökandes språkkunskaper bedömas separat vid urvalsprovet, t.ex. genom en intervju.

Tillräckliga språkkunskaper är i princip ett krav för att vara behörig att söka och säkerställer att den sökande visar bildbarhet och lämplighet för universitetsstudier och har de kommunikativa färdigheterna för att genomföra sina studier.

Den sökande ska påvisa tillräckliga språkkunskaper före 27.1.2021 kl. 15:

 • om den sökande önskar påvisa tillräckliga språkkunskaper med någon annan examen än finländsk studentexamen (avlagd 1990 eller senare) skall den sökande skicka in betyg på detta.
 • om den sökande önskar påvisa att hen har tillräckliga språkkunskaper genom tidigare studier men inte ännu har avlagt examen (t.ex. abiturienter och sökande, vars kandidatexamen inte är avslutad) skall den sökande lämna in ett avgångsbetyg från grundskolan eller ett studieintyg ur vilket framgår den genomförda utbildningen samt när examen beräknas bli färdig.

Den sökande ska påvisa tillräckliga språkkunskaper före 10.3.2021 kl. 15:

 • om den sökande önskar påvisa tillräckliga språkkunskaper med hjälp av ett språkprov (t.ex. YKI) skall den sökande skicka in ett bevis på godkänt genomförande av språkprov.

De som avlagt finländsk studentexamen 1990 eller senare behöver inte lämna in betyg i ansökningsskedet.

Examens- och undervisningsspråk vid Teaterhögskolan

Påvisande av språkkunskaper

Att bevisa kunskaper i finska när man söker till finskspråkiga ansökningsmål

Den sökande kan bevisa sina kunskaper i finska på följande sätt:

 • Grundläggande utbildningen, andra stadiets utbildning eller en annan examen som ger högskolebehörighet avlagt på finska (ett godkänt vitsord i finska som modersmål i avgångsbetyget)
 • Grundläggande utbildning, en examen på andra stadiet eller någon annan examen som ger högskolebehörighet och som i avgångsbetyget har avlagts med finska som andraspråk (S2) och med godkänt vitsord
 • Modersmålsprovet (i finska språket) i den finländska studentexamen har avlagts med minst vitsordet approbatur (A)
 • Provet i finska som andraspråk (S2) i den finländska studentexamen har avlagts med minst vitsordet approbatur (A)
 • Minst vitsordet eximia cum laude approbatur (E) i det finländska studentexamensprovet i finska, lång lärokurs (A-språk)
 • Vitsordet laudatur (L) i det finländska studentexamensprovet i finska, medellång lärokurs (B-språk)
 • Högskoleexamen:
  • med finska som undervisningsspråk
  • som omfattar åtminstone ett skriftligt examensarbete för en lägre högskoleexamen eller ett godkänt mognadsprov som avlagts vid högskolan på finska
  • med finska språket som huvudämne
  • som omfattar grund- och ämnesstudier (60 sp/35 sv) i finska språket vid högskolan
  • där ett språkprov i finska eller språkstudier som avlagts vid högskolan och ingår i examen eller språkstudier som påvisar muntliga och skriftliga kunskaper i finska (som andra inhemska språk) har avlagts vid högskolan med minst vitsordet goda.
 • IB-examen
  • minst vitsordet 2 i provet i finska på A-nivå (literature / language and literature / literature and performance)
  • minst vitsordet 3 i provet i finska på B-nivå
  • minst vitsordet 2 i A1-finska ELLER minst vitsordet 3 i A2-finska i en IB-examen avlagd före 2013
 • EB-examen
  • godkänt resultat i provet i finska som L1-språk (minst vitsordet 4)
  • minst vitsordet 5 i finska som L2-språk
 • RP- eller DIA-examen på Tyska skolan i Helsingfors
  • ett godkänt vitsord (vitsordet 4) i det skriftliga provet i finska som modersmål
  • minst vitsordet 8 i det muntliga provet i finska som modersmål
  • minst vitsordet 5 i finska som andraspråk
 • Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (YKI) i finska
  • avlagd på nivå 3 i alla delprov (textförståelse, skriftliga färdigheter, talförståelse och muntliga färdigheter)
  • alternativt har minst tre delprov av provet på den högsta nivån (nivåerna 5 och 6) avlagts med godkänt resultat (olika examenstillfällen kan kombineras)
 • Språkexamen i finska för statsförvaltningen, muntlig och skriftlig färdighet
  • vitsordet nöjaktig
 • Studier i finska vid distansskolan Kulkuri som motsvarar lärokursen i den grundläggande utbildningen har slutförts med godkänt resultat

Bedömningskriterier

Vid bedömningen av förhandsuppgifterna och uppgifterna som ingår i urvalsprovet fästs uppmärksamhet vid den sökandes:

 • kreativa och originella tänkande
 • visuella, rumsliga och verbala uttryck
 • förmåga till konceptualisering och sinne för dramaturgi
 • motivation och lämplighet för branschen samt universitetsstudier

I urvalsprovet fästs utöver det ovan nämnda uppmärksamhet vid:

 • grupparbetsförmågan och kommunikationsfärdigheterna

Förhandsuppgifter

Ytterligare förklaringar av förhandsuppgifterna ges inte. Förhandsuppgifterna kan göras på finska eller svenska.

1. CURRICULUM VITAE

Berätta om dig själv, din bakgrund och din motivation genom att göra upp ett CV (curriculum vitae). CV:t ska likna en meritförteckning och ha formen av en fritt formulerad lista över viktiga händelser i ditt liv. CV:t ska samtidigt beskriva ditt sinneslandskap och bjuda in läsaren att intressera sig för din berättelse och dina tankar. Avsluta CV:t med en översikt över framtiden och berätta varför du vill studera just scenografisk konst, vad du förväntar dig av studierna och/eller dina kommande arbetsuppgifter och varför du anser att du är lämplig för branschen.

Genomförande:
Gör upp CV:t med ett ordbehandlingsprogram. Textens maximilängd är två A4-sidor, fontstorlek 12, radavstånd 1,5.
Bifoga som en separat fil en teckning som efterliknar ett passfoto men som gjorts i A4-format med valfri teknik, utifrån vilken du kan identifieras vid urvalsprovet.

Namnge filerna enligt följande:
efternamn_fornamn_1_CV
efternamn_fornamn_1_CV_sjalvportratt

2. ASSEMBLAGE

Genomförande:
Bygg upp ditt assemblage, en tredimensionell tolkning av föremål, med hjälp av vilket du berättar om en händelse som är betydelsefull för dig, om tiden och platsen för händelsen samt om stämningen under den. Ta ett foto av assemblaget och spara det som en fil. Bifoga en text där du berättar om händelsen bakom assemblaget, dess tidpunkt, plats och stämning som en separat fil. Skriv texten med ett ordbehandlingsprogram, maximilängd 200 ord, fontstorlek 12, radavstånd 1,5.

Namnge filerna enligt följande:
efternamn_fornamn_2_assemblage
efternamn_fornamn_2_text

3. AVVIKELSE

Genomförande:
Skapa ett verk med temat avvikelse i en valfri miljö.Ta ett foto av verket så att både verket och miljön förmedlas så tydligt som möjligt.

Namnge filen enligt följande: efternamn_fornamn_3_avvikelse

4. SAMTIDIGHET

Genomförande:
Gör en teckning och/eller målning med valfri teknik där du samtidigt beskriver händelser som är separata och utspelar sig på två olika platser. Välj händelserna så att det uppstår en ny och intressant kombination av dem när du samordnar dem. Försök att visuellt presentera både händelsernas samtidighet och den rumsliga avskildheten på ett så intressant sätt som möjligt. Namnge händelserna på önskat sätt och anslut synligt namnet till helheten. Ta ett foto av teckningen/målningen och spara det som en fil.

Namnge filen enligt följande: efternamn_fornamn_4_samtidighet

Så här söker du

Utbildningsprogrammet i design för scenkonst hittar du på Studieinfo.fi under:
Design för scenkonst, konstkandidat och konstmagister (3 år + 2 år)

1. Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten under tiden 7.1 – 20.1.2021 senast kl. 15 i Studieinfo-portalen

2. Leverera förhandsuppgiften och bilagorna före 27.1.2021 kl. 15 via Studieinfo-portalen

 • Förhandsuppgifter
  Namnge filerna med förhandsuppgifterna enligt anvisningarna i samband med uppgiften.

 • Intyg över språkkunskaper
  Intyg över språkkunskaper i undervisningsspråket, om det inte kan påvisas med avlagd studentexamen (intyget ska lämnas in senast 27.1 eller 10.3, se anvisningarna under punkten för språkkunskapskrav).
  Namnge filen: efternamn_förnamn_dokumentets namn, t.ex.: efternamn_förnamn_grundskolebetyg

Leverering av material via Studieinfo-portalen

Efter att ha fyllt i och skickat in din elektroniska ansökningsblankett på Studieinfo-portalen, ska du skicka in förhandsuppgifter och/eller annat begärt material till Konstuniversitetet via Studieinfo-portalen inom utsatt tid. Du kan komplettera din ansökans bilagor antingen i Min Studieinfo -tjänst eller via länken som du fick per e-post (bekräftelsemeddelandet för din ansökan).

Kom ihåg att kontrollera än en gång före du skickar ansökningen vidare att du har laddat upp alla bilagor som hör till ansökningen och att alla uppgifter du har gett är korrekta. Materialen som är delvis laddade och skickade in kommer automatiskt att bli förkastade. Kontrollera också att allt material du har laddat upp öppnas och fungerar som planerat.

Ge alla dinar filer namn enligt anvisningarna i samband med uppgiften och bilagor. Inga skandinaviska tecken eller specialtecken skall användas i filnamn.

Studieinfo-portalen accepterar följande audio- / video- / dokument- / bildformat:

 • Audio – mp3, m4a, aiff, wma, wav, aac
 • Video – mpeg, mpg, mp4, mov, avi, wmv, m4v, vob (vi rekommenderar format mp4)
 • Dokument – alla textfiler skall sändas in som pdf
 • Bilder – jpeg, png, gif, jpg

Observera att filens maximala storlek är 1 GB.

Försäkra dig om att din dator och din webbläsare är uppdaterade. Använd en stabil internetförbindelse. Se också till att din dator inte går till strömsparläget medan uppladdningarna pågår.

Den sökande bär ansvaret för försändelsen av ansökningen (ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna, bilagorna). Ansökningar där förhandsuppgiften/förhandsuppgifterna saknas behandlas inte. Förhandsuppgifter som sänts via e-post eller som e-postbilaga beaktas inte.

Ladda upp materialen till Studieinfo-plattformen tidigast möjligt

Det kan till och med ta flera timmar för stora filer att laddas upp ifall systemet är belastat. Du kan snabba upp levereringen genom att packa t.ex. videofilen. Konstuniversitetet rekommenderar att du börjar uppladdningen i god tid före tidsfristens utgång.

Urvalsproven

(uppdaterad 17.3.2021)
Urvalsprovet
kommer att genomföras på distans p.g.a. pandemisituationen. De sökande som har kommit vidare i urvalsprocessen kommer att informeras om förändringen per e-post.

De som klarat sig vidare på basis av förhandsuppgifterna får en kallelse till urvalsprovets andra skede och eventuella extrauppgifter per e-post senast vecka 16. Angivna tider för inträdesproven ändras inte. Även de som på basis av förhandsuppgiften inte klarat sig vidare meddelas om detta via e-post.

Skede 1       Ansökan till Studieinfo och inlämning av förhandsuppgifterna samt bilagorna
Skede 2       må 15.3 – to 15.4 på distans (uppgifter ges och inlämning av uppgifter)
Skede 3       må 3.5 – ons 5.5


Urvalsproven äger rum både på distans och i Teaterhögskolans utrymmen på Fågelviksgatan 3 i Helsingfors mellan kl. 9 och 19. Mellan alla skeden i urvalsprovet görs en gallring.

Urvalsprovet omfattar rit- och målningsuppgifter, modelleringsuppgifter med anknytning till gestaltningen av tredimensionella utrymmen och materialhantering, funktionella gruppuppgifter med anknytning till gestaltning av utrymme och miljö samt gruppdiskussioner som baserar sig på läsning och/eller betraktande. I urvalsprovet ingår en personlig intervju.

De individuella uppgifterna i urvalsproven kan genomföras antingen på svenska eller på finska, gruppuppgifterna endast på finska.

Mera information om Teaterhögskolans urvalsprov och bedömning

Individuella arrangemang vid urvalsprovet

Pandemisituationen

Om pandemisituationen så kräver, ändras urvalsprovet som planerats att hållas på plats till distansprov. I så fall kan det ske ändringar i de ovan angivna tidtabellerna.
Eventuella förändringar som orsakats av pandemisituationen kommer att meddelas senast den 16 mars 2021.

Tillkännagivande av resultaten

Antagningsresultaten publiceras beroende på utbildningsprogrammet antingen 12.5 eller 2.6.2021 i Studieinfo-tjänsten och på Konstuniversitetets webbsida. I samband med att du fyller i ansökningsblanketten kan du också meddela om du inte vill att ditt namn publiceras på nätet.

Resultaten av antagningen av studerande delges:

12.5.2021 kl. 9

 • Magisterprogram Comparative Dramaturgy and Performance Research
 • Magisterprogram Live Art and Performance Studies
 • Magisterprogrammet i skrivande
 • Magisterstudier i design för scenkonst
 • Magisterstudier i skådespelarkonst (på finska)
 • Magisterstudier i skådespelarkonst (på svenska)

2.6.2021 kl. 9

 • Magisterprogrammet i konstnärlig framställning i dans
 • Magisterprogrammet i koreografi
 • Magisterstudier i ljuddesign
 • Magisterstudier i ljusdesign
 • Magisterstudier i regi
 • Utbildningsprogrammet i design för scenkonst
 • Utbildningsprogrammet i dramaturgi och skrivande av pjäser
 • Utbildningsprogrammet i ljuddesign
 • Utbildningsprogrammet i ljusdesign
 • Utbildningsprogrammet i regi
 • Utbildningsprogrammet i skådespelarkonst (på finska)
 • Utbildningsprogrammet i skådespelarkonst (på svenska)

De som blivit antagna och de som fått reservplats får information om antagningsresultaten per e-post samma dag som antagningsbeslutet offentliggörs. Övriga sökande meddelas inte om antagningsresultaten per e-post.

Man kan också fråga efter resultaten genom att mejla ansökningstjänsten.

Antal nya studerande och reservplatser

Rättelseförfarande

Mottagande av studieplats

Studieplatsen kan tas emot antingen via ansökningssystemet Studieinfo eller genom att sända anmälan som följer med antagningsbrevet till ansökningsservicen. Studieplatsen bör mottagas senast 16.7.2021 kl. 15.00. Försenade meddelanden beaktas ej.

Anmälan om mottagande av en studieplats är bindande och kan inte ändras eller annulleras. Om den sökande ändå vill avstå från sin studieplats efter att ha tagit emot den, anses hen ha tagit emot ifrågavarande studieplats för hela terminen (se bestämmelsen om en högskoleplats).

Anmälningen vid universitet

De som blivit antagna får besked per e-post samt anvisningar för hur man anmäler sig vid universitet.

Att anmäla sig som frånvarande under det första läsåret

Att börja studera

Sökande som blir antagna i urval 2021 inleder sina studier i augusti-september 2021 (vecka 32-34).

Kontakta ansökningstjänsterna

Hittade du inte svaret på din fråga? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Du kan ställa din fråga om antagning via e-post eller telefon.

E-post: teak.ansokan@uniarts.fi
Telefon: +358 50 349 6672

De vanligaste frågorna som ställs till oss om antagning

Läs mer om programmet