Sibelius-Akademins stödstiftelses stipendier

Syftet med Sibelius-Akademins stödstiftelse är att bistå och stödja Konstuniversitetets Sibelius-Akademi. Stödstiftelsen delar ut stipendier vars användningsändamål ska anknyta till att främja studierna.

Nästa stipendieansökan för studeranden ordnas 4.12.2023–22.1.2024. Ansökan stängs måndag 22.1 kl. 16.00 finsk tid och ansökningar som inkommit därefter behandlas inte. Ansökan görs i webbtjänsten. Länken till tjänsten hittar du längre ned på den här sidan. Sibelius-Akademins stödstiftelses styrelse beslutar om beviljade stipendier i april 2024. Alla sökande meddelas om beslutet per e-post.

Bekanta dig noggrant med ansökningsanvisningarna nedan!

Vem kan ansöka om stipendium?

Stipendier beviljas endast till närvarande examensstuderande och studerande inom ungdomsutbildningen. Utbytesstuderande kan inte ansöka om stipendium. Stipendier beviljas i första hand studerande vars studier har framskridit väl. Som mätare används det årliga antalet studiepoäng. Stipendium kan inte sökas för någon annans räkning med undantag av en ansökan som görs på en arbetsgrupps vägnar.

Den sökande kan få stipendium endast för ett personligt ansökningsobjekt. Om en ansökan om stipendium görs på en arbetsgrupps vägnar, är frågan inte om ett personligt stipendium och stipendiet minskar inte den sökandes möjligheter att få stipendium för ett personligt ansökningsobjekt. Ett personligt stipendium minskar inte heller den sökandes möjligheter att få stipendium för ett ansökningsobjekt när man har gjort en ansökan om stipendium på en arbetsgrupps vägnar.

För vilket ändamål kan man ansöka om stipendium?

Stipendier beviljas för ändamål som främjar studierna. Sådana är till exempel mästar- och sommarkurser, tävlingsresor, utbildningsstyrelsens examen, seminariekostnader och studier som avläggs någon annanstans och som ingår i examen. I år fokuserar stipendierna på projekt med anknytning till en hållbar framtid som fäster uppmärksamhet vid ekologisk och social hållbarhet.

 • Ekologisk hållbarhet: I projekten beaktas till exempel deras miljökonsekvenser. I praktiken kan detta till exempel innebära att man gör resan till exempel med tåg i stället för med flyget.
 • Social hållbarhet: I projektet fästs särskild uppmärksamhet vid samhällsfrågor, likabehandling, mänskliga rättigheter eller inkludering. Konsten förs till exempel ut till dem som inte själva kan delta i kulturevenemang eller så fokuserar projektet på att förbättra jämlikheten mellan konstnärerna.

Man kan ansöka om stipendium för ungdomsutbildningens resekostnader om de är exceptionellt stora. Resestipendier för ungdomsutbildningen avviker från andra stipendiebeslut, eftersom man kan retroaktivt ansöka om stipendium för resekostnader som uppstått under det nuvarande läsåret (höst-vår). Den sökandes ansökan om resestipendium måste basera sig på kostnader som uppstått när man använt det förmånligaste till buds stående färdsättet. Beslut om stipendier för ungdomsutbildningens resekostnader fattas med särskild eftertanke, eftersom det förmånliga priset på undervisning för unga i sig redan är ett sätt att stöda studerande.

För vilket ändamål beviljas inte stipendier?

 • anskaffning av instrument eller redskap.
 • för att täcka den studerandes levnadskostnader (boende, måltider osv.).
 • för en mästarkurs som hålls av sökandens egen lärare.
 • för att stöda internationella utbytesstudier.
 • den sökandes egen lön.
 • kostnader som uppkommer efter examen.

För vilken tid kan man ansöka om stipendium?

Användningstiden för stipendiet är från tidpunkten för stipendiebeslutet till slutet av följande år.  Stipendiet kan således inte sökas för ett sådant objekt som har förverkligats före beslutet om stipendium. Undantag utgör resestipendier för ungdomsutbildningen, som man kan ansöka om retroaktivt för att täcka resekostnader som uppstått under det nuvarande läsåret.

Stipendiet återgår till fonden vid utgången av året efter det år då det beviljades, om stipendiaten inte fram till dess har meddelat sina inbetalningsuppgifter. Därefter är det inte längre möjligt att lyfta stipendiet i fråga.

Hurdan är en bra ansökan?

Ansökan är omsorgsfullt gjord, realistisk och trovärdig och innehåller alla uppgifter som begärs på ansökningsblanketten. Budgeten ska vara tydlig. Bedömaren ska kunna se vad stipendiet används till.

Hur stort stipendium kan man ansöka om?

Maximibeloppet är inte begränsat. För vissa ansökningsobjekt används dock ett maximibelopp för beviljandet av stipendier för att garantera en jämlik behandling av de studerande.

Mästarkurser, tävlingar och seminarier

 • Mästarkurs, tävling eller seminarium i hemlandet, högst 500 euro
 • Mästarkurs, tävling eller seminarium i Europa, högst 850 euro
 • Mästarkurs, tävling eller seminarium utanför Europa, högst 1 100 euro

Inkvarterings- och resekostnader kan enligt prövning inkluderas i stipendierna för mästarkurser, tävlingar och seminarier endast om ovan nämnda maximibelopp inte överskrids.

Stipendium eller lön?

Stipendiaten kan använda sitt stipendium för att anställa hjälparbetskraft eller för att beställa kompositioner, dock inte för egna lönekostnader. Om den studerande ansöker om stipendium till exempel för arvoden till musiker som assisterar vid en konsert är han eller hon själv ansvarig för de sedvanliga arbetsgivarskyldigheterna, såsom förskottsinnehållningar och arbetsgivaravgifter.

Kompositionsbeställningar: Den studerande ansvarar också för förskottsinnehållningen när han eller hon har ansökt om stipendium för till exempel en kompositionsbeställning. När det gäller kompositionsbeställningar är det dock bra att komma ihåg att ArPL inte betalas för arvoden för kompositionsbeställningar, utan att kompositören själv sköter sin pensionsförsäkring. Inga andra s.k. lönebikostnader behöver heller betalas för kompositionsbeställningsarvoden.

Stödstiftelsen eller Sibelius-Akademin ger inte rådgivning om betalning av arbetsgivarskyldigheter, utan de ska man själv ta reda på.

Betalas skatt på stipendiet?

På stipendiet betalas i regel ingen inkomstskatt. Sibelius-Akademins stödstiftelse är en privat stiftelse, vilket innebär att de beviljade stipendierna sammanlagt är skattefria fram till statens årliga konstnärsstipendium (25 547,52 euro år 2023). Stipendierna utgör inkomst för det skatteår då de betalas ut.

Stödstiftelsen anmäler stipendierna till Skatteförvaltningen om stipendiets storlek är minst 1 000 euro. Uppgifterna syns i den förhandsifyllda skattedeklarationen. När stipendiet har beviljats en arbetsgrupp, syns det i allmänhet endast på den förhandsifyllda skattedeklarationen för den sökande. Då meddelar arbetsgruppens medlemmar själva skattemyndigheten om stipendiet. 

Hur framskrider stipendieprocessen?

Efter att ansökningstiden gått ut väljer ämnesdirektörerna de lärare som fungerar som experter och rangordnar ansökningarna enligt ansökningskriterierna. Man strävar efter att variera ämnesgruppens experter under olika år. En lärare som fungerar som expert kan inte bedöma sina egna elevers ansökningar.

Stödstiftelsens ombudsman bedömer ansökningshelheten i förhållande till den fördelningsmån för placeringarna som styrelsen årligen beslutar om. Ansökningarna allokeras till fonder.

Dekanus gör en slutlig framställning om stipendiaterna till stödstiftelsens styrelse, som godkänner framställningen. I februari–mars hålls ett styrelsemöte där beslut fattas om stipendierna. Stipendiaterna får information om stipendiet genast efter stödstiftelsens styrelsemöte. Samtidigt meddelas de det datum då betalningsuppgifterna senast ska anmälas. Stipendierna betalas ut i en rat våren 2024.

Rapportering av stipendierna och andra principer

Sökanden rapporterar om stipendier på över 1000 euro i stipendiesystemet senast i slutet av följande år då stipendiet beviljades. Man kan inte ansöka om ett nytt stipendium förrän utredningen har gjorts och försummelse av utredningsskyldigheten kan leda till att den nya stipendieansökan avslås. 

Stipendiet ska användas för det ändamål för vilket det har beviljats. Om stipendiet har använts för något annat ändamål och tillstånd för ändring av ändamålet inte har sökts, återkrävs det. Ändringstillstånd söks skriftligen genom att skicka en fritt formulerad ansökan till siba.apurahat@uniarts.fi. Till ansökan om ändringstillstånd ska fogas en ny budget och tydliga motiveringar för ändringen samt för hur det nya förslaget stöder studierna. Utan dessa avslås ändringsförslaget automatiskt och den studerande kan inte överklaga beslutet. Då ska stipendiet returneras till stödstiftelsen.

Anvisningar för webbsystemet för stipendier

Stipendierna söks via webbsystemet Apiscore. Ansökan ska vara framme i systemet den sista ansökningsdagen 22.1.2024 kl. 16.00 (finsk tid). Skicka in din ansökan i god tid så undviker du rusning i tjänsten!

Registrera dig i tjänsten med din Uniarts-e-postadress, som samtidigt fungerar som ditt användarnamn. Lösenordet ska vara minst 8 tecken och innehålla minst en siffra. Om du glömmer lösenordet kan vi skicka länken för byte av lösenord till den e-postadress du angett.

Registrera dig i webbsystemet här

Uppgifternas riktighet och förbindelse

Den studerande ansvarar själv för att alla begärda uppgifter lämnas in och att de är korrekta. Bristfälligt ifyllda ansökningar beaktas inte.

Den som ansöker om stipendium förbinder sig att följa fondens anvisningar samt att följa planen i ansökan.

Webbsystemet Aspicore

Mer information

Användningsändamålet för stipendierna och andra innehållsmässiga frågor:
siba.apurahat@uniarts.fi

Allmänt om stödstiftelsens stipendier och utsatta tider:
Anni Pokki
Stödstiftelsens ombudsman
anni.pokki@uniarts.fi
050 476 69 61