Sibelius-Akatemian tukisäätiön apurahojen hakuohjeet

Sibelius-Akatemian tukisäätiön tarkoitus on avustaa ja tukea Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaa. Tukisäätiö jakaa apurahoja, joiden käyttötarkoituksen tulee liittyä opintojen edistämiseen. Tukisäätiöltä voi hakea apurahaa esimerkiksi mestarikursseihin, instrumentin korjaukseen ja jatkotutkintokonsertin järjestämisen kuluihin.

Apurahahaku järjestetään vuosittain marras-tammikuussa. Seuraava apurahahaku järjestetään 30.11.2020 – 25.1.2021. Apurahahakemuksen voi lähettää verkkopalvelussa hakuaikana. Haku sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä 25.1.2021 klo 16.00 Suomen aikaa. Ainoastaan hakuaikana lähetetyt hakemukset käsitellään.

Apurahat myönnetään 15.4.2021. Myönnettävistä apurahoista päättää Sibelius-Akatemian tukisäätiön hallitus. Apurahansaajille ilmoitetaan myönnöstä sähköpostitse.

Tutustu hakuohjeisin, ennen kuin aloitat apurahahakemuksen laatimisen.
Hakuohjeet päivitetään syksyisin ennen haun alkua.

Yleisiä periaatteita

 • Apurahojen myöntämisessä huomioidaan Taideyliopiston strategia ja Sibelius-Akatemian voimassa olevat painopisteet ja linjaukset.
 • Hakija voi saada apurahan vain yhteen henkilökohtaiseen hakukohteeseen. Työryhmän jäsenenä haettua apurahaa ei katsota henkilökohtaiseksi apurahaksi, eikä se siten heikennä mahdollisuuksia saada apurahaa henkilökohtaiseen hakukohteeseen. Myöskään henkilökohtainen apuraha ei heikennä mahdollisuuksia saada apurahaa työryhmän jäsenenä haettuun hakukohteeseen.
 • Apurahaa ei voi hakea toisen puolesta pois lukien työryhmän puolesta tehtävä hakemus.
 • Apurahat on lähtökohtaisesti tarkoitettu käytettäväksi apurahan myöntämisen jälkeen syntyviin kuluihin. Apurahoista päätetään huhtikuussa.
 • Apurahoja myönnetään enintään vuodeksi kerrallaan.
 • Ensisijaisia apurahojen saajia ovat sellaiset hakijat, jotka eivät ole saaneet tukisäätiöltä apurahaa edellisenä vuonna.
 • Apuraha tulee käyttää siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Mikäli apurahan saaja haluaa muuttaa alun perin ilmoittamaansa käyttötarkoitusta, tulee hänen saada tähän ainejohtajan kirjallinen suostumus ennen apurahan käyttämistä. Jos apuraha on käytetty muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on myönnetty, eikä käyttötarkoituksen muutoslupaa ole haettu, apuraha voidaan periä takaisin.
 • Opiskelijan on säilytettävä apurahan käyttämistä koskevat dokumentit (kuitit yms.).
 • Opiskelijan tulee tehdä selvitys vähintään 1 000 euron apurahojen käytöstä viimeistään myöntövuotta seuraavan vuoden loppuun mennessä. Uutta apurahaa ei voi hakea Sibelius-Akatemian tukisäätiöltä ennen kuin selvitys on tehty. Opiskelijan tulee pyydettäessä esittää selvitys myös pienempien apurahojen käyttämisestä. Selvitysvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa uuden apurahahakemuksen hylkäämiseen.
 • Apurahat maksetaan yhdessä erässä keväisin heti myöntöpäätöksen jälkeen. Apuraha palautuu rahastolle myöntövuotta seuraavan vuoden lopussa, jos apurahansaaja ei ole siihen mennessä ilmoittanut maksutietojaan. Tämän jälkeen kyseistä apurahaa ei ole enää mahdollista nostaa.

Kuka voi hakea apurahaa?

 • Apurahoja myönnetään vain läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille ja nuorisokoulutuksen opiskelijoille. Vaihto-opiskelijat eivät voi hakea apurahaa. 
 • Apurahoja myönnetään ensisijaisesti opiskelijoille, joiden opinnot ovat edistyneet hyvin. Mittarina käytetään vuosittaista opintopistekertymää tai tohtoriopiskelijoiden opintojen kokonaisedistymistä. 

Mihin tarkoitukseen voi hakea apurahaa?

Apurahoja myönnetään opintoja edistäviin tarkoituksiin. Tällaisia ovat esimerkiksi mestari- ja kesäkurssit, kilpailumatkat, opetushallinnon tutkinto, seminaarikulut ja muualla suoritettavat tutkintoon sisällytettävät opinnot.

Nuorisokoulutuksen matkakuluihin voi hakea apurahaa, jos ne ovat poikkeuksellisen suuria. Nuorisokoulutuksen matka-apurahat poikkeavat muista apurahamyönnöistä siinä, että niitä voi hakea takautuvasti kuluvan lukuvuoden matkakustannuksiin (syksy-kevät). Haettavan matka-apurahan on perustuttava edullisimpaan käytettävissä olevaan matkustustapaan. Nuorisokoulutuksen matka-apurahojen myöntämiseen käytetään erityistä harkintaa, sillä nuorisokoulutuksen opetuksen edullinen hinta on jo itsessään opiskelijoiden tukemista.

Mikä on dekaanin linjaus vuodelle 2021?

Dekaani linjaa vuosittain erityisen kärkikohteen, johon voi hakea apurahaa. Vuonna 2021 osa apurahoista kohdennetaan opiskelijoiden omiin, Töölönlahden alueella tai muualla yliopiston omien tilojen ulkopuolella vuosien 2021–22 aikana toteutettaviin taiteellisiin projekteihin. Erityisesti toivotaan projekteja, joissa opiskelijat voivat kokeilla uusia musiikin esittämisen ja kokemisen tapoja ja tavoittaa uusia kohderyhmiä. Tällä halutaan tukea ja kannustaa opiskelijoita hakemaan kokemusta oman osaamisen soveltamisesta erilaisissa ympäristöissä sekä omaehtoisten taiteellisten projektien ideoinnista ja toteuttamisesta. Myös esittämistä ja tutkimusta yhdistävät projektit ja luentokonserttityyppiset kokonaisuudet ovat mahdollisia.

Mille ajalle voi hakea apurahaa?

Apurahan käyttöaika on apurahanpäätösajankohdasta seuraavan vuoden loppuun.  Apurahaa ei siten voi hakea sellaiseen kohteeseen, joka on toteutunut ennen apurahapäätöstä (huhtikuu). Poikkeuksena tästä on nuorisokoulutuksen matka-apurahat, joita voi hakea takautuvasti kuluvan lukuvuoden matkakustannuksiin (syksy-kevät). 

Mihin tarkoituksen apurahoja ei myönnetä?

 • instrumenttien tai välineiden hankintaan
 • opiskelijan elinkustannusten (asuminen, ruokailu yms.) kattamiseen
 • hakijan oman opettajan pitämää mestarikurssia varten
 • kansainvälisten vaihto-opintojen tukemiseen

Kuinka suurta apurahaa voi hakea?

Enimmäismäärää ei ole rajoitettu. Kuitenkin tiettyjen hakukohteiden kohdalla apurahamyönnöissä käytetään enimmäissummaa, jotta pystytään takaamaan opiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu.

Mestarikurssit, kilpailut ja seminaarit

 • Mestarikurssi, kilpailu tai seminaari kotimaassa, enintään 400 euroa
 • Mestarikurssi, kilpailu tai seminaari Euroopassa, enintään 700 euroa
 • Mestarikurssi, kilpailu tai seminaari Euroopan ulkopuolella, enintään 900 euroa

Majoitus- ja matkakuluja voidaan harkinnanvaraisesti sisällyttää mestarikursseja, kilpailuja ja seminaareja koskeviin apurahoihin vain siinä tapauksessa, etteivät yllä olevat enimmäismäärät ylity. 

Apuraha vai palkka?

Apurahansaaja voi käyttää apurahaansa aputyövoiman palkkaamiseen tai sävellystilauksiin, ei kuitenkaan omiin palkkakuluihin. Jos opiskelija hakee apurahaa esimerkiksi konsertissa avustavien muusikoiden palkkioihin, on hän itse vastuussa tavanomaisista työnantajavelvoitteista, kuten ennakonpidätyksistä ja sivukuluista. 

Maksetaanko apurahasta veroa?

Apurahasta ei pääsääntöisesti makseta tuloveroa. Sibelius-Akatemian tukisäätiö on yksityinen säätiö, mikä tarkoittaa, että myönnetyt apurahat yhteensä ovat verottomia valtion vuotuiseen taiteilija-apurahaan saakka (23 376,45 euroa 1.8.2020 alkaen). Apurahat ovat sen verovuoden tuloa, jona ne maksetaan. 

Tukisäätiö tekee apurahoista ilmoituksen Verohallinnolle, jos maksetun apurahan suuruus on vähintään 1000 euroa. Tiedot näkyvät esitäytetyssä veroilmoituksessa.

Aputyövoiman palkkaaminen: Jos apurahansaaja käyttää kuluapurahaa työvoiman palkkaamiseen, on hän itse vastuussa tavanomaisista työnantajavelvoitteista, kuten ennakonpidätyksistä. 

Työryhmä: Kun apuraha on myönnetty työryhmälle, se näkyy yleensä vain apurahan hakijan esitäytetyllä veroilmoituksella. Tällöin työryhmän jäsenet ilmoittavat verottajalle itse apurahasta. 

Sävellystilaukset: Opiskelija on vastuussa myös ennakonpidätyksestä silloin kun on hakenut apurahaa esimerkiksi sävellystilaukseen. Sävellystilausten kohdalla on hyvä kuitenkin muistaa, että sävellystilauspalkkioista ei makseta TyELiä, vaan säveltäjä huolehtii itse eläkevakuutuksestaan. Mitään muitakaan ns. palkan sivukuluja ei sävellystilauspalkkioista tarvitse maksaa.

Tutustu Suomen säveltäjät yhdistyksen sivuihin.

Millainen on hyvä hakemus?

Hakemus on huolellisesti tehty, realistinen ja uskottava ja se sisältää kaikki hakemuslomakkeessa pyydetyt tiedot. Budjetin tulee olla selkeä. Arvioijan tulee pystyä hahmottamaan, mihin apuraha käytetään. 

Miten apurahaprosessi etenee

 1. Apurahaa voi hakea lähettämällä hakemuksen hakuaikana apurahajärjestelmässä. 
 2. Hakuajan päätyttyä ainejohtajat valitsevat opettajat, jotka toimivat asiantuntijoina ja asettavat hakemukset paremmuusjärjestykseen hakukriteereiden perusteella. Aineryhmän asiantuntijoita pyritään vaihtelemaan eri vuosina. Asiantuntijana toimiva opettaja ei voi arvioida omien oppilaidensa hakemuksia. 
 3. Tukisäätiön asiamies arvioi hakemuskokonaisuuden suhteessa hallituksen vuosittain päättämään jakovaraan ja sijoittelee hakemukset rahastoille yhdessä apurahakoordinaattorin kanssa. 
 4. Dekaani tekee lopullisen esityksen apurahansaajista tukisäätiön hallitukselle. 
 5. Apurahansaajat saavat tiedon apurahasta heti tukisäätiön hallituksen kokouksen jälkeen. Apurahansaajille ilmoitetaan päivämäärä, johon mennessä maksutiedot tulee ilmoittaa apurahajärjestelmään. Apurahat maksetaan yhdessä erässä huhti-toukokuun aikana. 
 6. Hakija raportoi yli 1000 euron apurahoista apurahajärjestelmässä viimeistään myöntövuotta seuraavan vuoden loppuun mennessä. 

Apurahojen verkkopalvelun ohjeet

Voit hakea Sibelius-Akatemian tukisäätiön apurahaa apurahajärjestelmän kautta. Hakemuksen tulee olla perillä järjestelmässä viimeisenä hakupäivänä 25.1.2021 klo 16.00 (Suomen aikaa).

Lähetä hakemuksesi hyvissä ajoin, niin vältät ruuhkan palvelussa.

Jos käytät järjestelmää ensimmäistä kertaa, sinun tulee rekisteröityä palveluun Uniarts-sähköpostiosoitteellasi. Uniarts-sähköpostiosoitteesi toimii samalla käyttäjätunnuksenasi. Salasanan tulee olla vähintään 8 merkkiä ja siinä on oltava vähintään yksi numero. Jos unohdat salasanan, voimme lähettää salasananvaihtolinkin antamaasi sähköpostiosoitteeseen. 

Jos sinulla on kysyttävää hakemuksen sisältöön tai hakuun liittyen, voit lähettää viestin asiamiehelle tai apurahakoordinaattorille joko apurahajärjestelmässä (sivun ylälaidassa oleva kirjekuori-ikoni) tai olla yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse.

Tietojen oikeellisuus ja sitoumus

 • Opiskelija on itse vastuussa kaikkien pyydettyjen tietojen toimittamisesta ja niiden oikeellisuudesta (esim. opintopistemäärä). Puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei oteta huomioon.
 • Hakijoiden täytyy rehellisesti vastata kysymyksiin, jotka koskevat muita heidän saamiaan tai hakemiaan apurahoja.
 • Hakijan tulee listata kaikki viimeisen kolmen vuoden aikana saamansa apurahat niiden myöntäjästä riippumatta.
 • Apurahan hakija sitoutuu noudattamaan rahaston antamia ohjeita, sekä toimimaan hakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaan.

Lisätietoa

Hakemuksen sisältö ja maksatukset:
Anni Pokki
tukisäätiön asiamies
anni.pokki@uniarts.fi 
050 476 69 61 ()

Apurahaprosessiin liittyvät kysymykset:
Eini Vuorinen
kumppanuuksien koordinaattori
eini.vuorinen@uniarts.fi
050 518 78 31