Universitetets lokaler öppnas fr.o.m. 10.8. – undervisning och arbete delvis på distans

Universitetets lokaler öppnas begränsat fr.o.m. 10.8. och undervisning, studier och arbete fortsätter delvis på distans. Även konstnärligt arbete sätts i gång i universitetslokalerna fr.o.m. 10.8.

Det finns fortfarande begränsningar i lokalernas användning såsom i antalet personer i lokalerna. Därtill är det viktigt att alla de som använder lokalerna följer allmänna säkerhetsanvisningar. Allra viktigast är att man inte får komma till universitetslokalerna när man är sjuk.

Vi följer nationella, fackspecifika och universitetsspecifika säkerhetsanvisningar vid verksamhetens återställning. Meningen med att följa gemensamma anvisningar är att minska och förhindra coronavirussmitta i Finland, att försäkra hälsovårdens kapacitet och bärkraft samt skydda personer som hör till riskgruppen.

Vi följer coronavirusepidemins utveckling under sommaren och specificerar anvisningarna under sommaren vid behov. Vi förbereder oss också för att vi måste reagera snabbt i en ändrad situation under läsåret och definiera på nytt Konstuniversitetets riktlinjer gällande corona.

Konstuniversitetets riktlinjer angående corona fr.o.m. 10.8.

Lokalernas bruk

Universitetslokaler öppnas enligt gemensamma principer för studier, undervisning och övrigt arbete fr.o.m. 10.8.

Mängden av studerande och personal som använder lokalerna uppföljs och begränsas vid behov.

Om du är sjuk får du inte komma till universitetet. Du kan inte komma till campuset om du har feber, symtom av förkylning, magsymtom eller andra symtom som tyder på corona.

Vi förbereder oss vid all verksamhet för att coronasituationen kan ändra plötsligt under läsåret. Då måste vi reagera snabbt i den ändrade situationen och definiera Konstuniversitetets riktlinjer gällande corona på nytt.

Studier

Studerande får studera i universitetslokalerna fr.o.m. 10.8. genom att följa säkerhetsanvisningarna.

Vi strävar till att ordna möjlighet för att studera på distans då när det är möjligt för studerande som hör till riskgruppen. Beslut om sådant förfarande fattas av ledaren (dekan eller akademisk ledare vid öppna campuset) vid enheten som ordnar undervisningen eller en person som hen befullmäktigat.

Orienteringsperioden för nya studerande utförs delvis på plats i små grupper.

Vi förbereder oss vid studier för att coronasituationen kan ändra plötsligt under läsåret och att vi måste definiera Konstuniversitetets riktlinjer gällande corona på nytt.

Undervisning

En del av undervisning utförs på distans fr.o.m. 10.8. På första hand genomförs sådana studieavsnitt eller delar av studieavsnitt på distans vars inlärningsmål inte betydligt drabbas av distansundervisningen. Undervisning som är omöjligt eller orimligt svårt att ordna på distans med tanke på att nå inlärningsmålen ordnas som kontaktundervisning.

Vi säkerställer möjligheten för lärare att undervisa på distans i situationer där arbetsuppgifterna tillåter det. Chefen bedömer möjligheten för distansundervisning genom at beakta inlärningsmålen, arbetets karaktär och säkerhetsanvisningarna.

Kontaktundervisning ska ordnas i enlighet med säkerhetsanvisningarna. Vid kontaktundervisning kan man vid behov avvika från 1–2 meters säkerhetsavståndet om det inte är möjligt att nå inlärningsmålen genom att följa säkerhetsansvisningarna och undervisning inte kan flyttas till en senare tidpunkt. Beslut om avstående av säkerhetsanvisningarna fattas av ledaren (dekan eller akademisk ledare vid öppna campuset) vid enheten som ordnar undervisningen eller en person som hen befullmäktigat.

Vidare anvisningar för att ordna undervisning skapas i enheterna som ordnar undervisning (akademierna, öppet campus). Ansvaret för att anvisningarna följs är hos ledare (dekan eller akademisk ledare vid öppna campuset) vid enheten som ordnar undervisningen eller personer som de befullmäktigat.

Enheten som ordnar undervisning ska alltid ha information om vem som undervisar på campus.

Vi förbereder oss vid undervisning för att coronasituationen kan ändra plötsligt under läsåret och att vi måste definiera Konstuniversitetets riktlinjer gällande corona på nytt.

Övrigt arbete

Övrigt arbete fortsätter delvis på distans fr.o.m. 10.8. Rekommendationen är att det är möjligt för servicepersonalen att arbeta en del av veckan på distans då när arbetsuppgifterna tillåter det.

Om den anställda inte kan arbeta på plats görs arbetet helt på distans. Chefen bedömer möjligheten för distansarbete genom at beakta arbetets karaktär och säkerhetsanvisningarna. Vi rekommenderar att diskutera i teamet om organisering av arbete, uppgifter och mål för arbetet för att möjliggöra flytande och planerat arbete när coronasituationen ändras.

Under distansarbete kan arbetsuppgifterna tillfälligt variera från vanliga arbetsuppgifterna. Kom överens om annorlunda arbetsuppgifter med din chef. Om det inte är möjligt att arbeta på distans och det inte finns ersättande arbetsuppgifter, kontakta personaltjänsterna.

Riktlinjer för stöd för distansarbete, inkl. stöd för ergonomi skapas i augusti på grund av samlade upplevelser vid universitetet.

Konstnärlig verksamhet

Konstnärlig verksamhet startar i universitetslokalerna fr.o.m. 10.8. Vid konstnärlig verksamhet följs myndigheternas bestämmelser, riktlinjer och anvisningar. Säkerhetsavstånd hålls i publiken för konstnärliga evenemang. Vid bedömning av säkerhet av evenemang beaktas lokalens storlek och antalet av alla personer i lokalen.

Forskning

Forskning fortsätts delvis på distans fr.o.m. 10.8. Möjlighet för närarbete i situationer där arbetsuppgiften förutsätter det säkerställs för forskningspersonalen. Chefen bedömer möjligheten för distansarbete genom at beakta arbetets karaktär och universitetets riktlinjer.

Vi rekommenderar att ordna forskningskonferenser och -symposier på distans. Disputationsakter och andra granskningar av lärdomsprov kan ordnas på distans eller på plats genom att följa säkerhetsanvisningarna.

Bibliotek

Biblioteket öppnas i Helsingfors 10.8.2020 och i Kuopio 13.8.2020 så att meröppna bibliotek är i bruk under bibliotekets öppettider. Därtill är kundservicen öppen på vardagar kl. 12–15 i alla avdelningar.

Besök, utbyte och resor

Vi följer Utrikesministeriets anvisningar och uppmanar att undvika resor utomlands. Vi ber att nödvändighet av resor utomlands övervägs med egen chef. Vi rekommenderar frivillig 14-dygns karantän för anställda och studerande som kommer till Finland från länder md gränskontroll vid de inre eller yttre gränserna. Läs mer på Utrikesministeriets sidor.

Vid inbjudning av utländska besökare och planering av besök till andra länder ska besökets nödvändighet bedömas och endast sådana besök fullföljas som är kritiska angående universitetets verksamhet. De som inbjuder internationella besökare ska informera dem av nationella riktlinjer angående resor.

Konstuniversitetet tar emot och skickar utbytesstuderande till andra universitet fr.o.m. 10.8. Avtal om utbytet görs villkorligt så att den sökande informeras om eventuella begränsningar till resor och början av studier orsakad av coronoasituationen. Beslutet om utbytet fattas av akademin som skickar eller tar emot studerandet.

Beredskapstillstånd 

Konstuniversitetet förbereder sig i ändringar i coronasituationen genom att uppehålla beredskapen att övergå helt till distansstudier och -arbete under läsåret. Rektorn kan vid behov inbjuda universitetets beredskapsgrupp för att stöda beslutsfattandet.   

Svara på enkäten och berätta om dina upplevelser om distansundervisning, -studier och -arbete

Hela personalen och studerande vid Konstuniversitetet övergick till distansundervisning och distansarbete oerhört snabbt, och vi är intresserade om att höra hurdana upplevelser och tankar ni hade under våren; vad som fungerade, vad som inte fungerade, vad som du skulle gärna fortsätta med och vad som du skulle utveckla.

Med denna enkät samlar vi information om distansundervisning och övrigt distansverksamhet från alla lärare, studerande, forskare och servicepersonal vid Konstuniversitetet. Svaren från enkäten utnyttjas för att utveckla distansundervisning och övrig distansverksamhet fr.o.m. hösten 2020. Att svara på enkäten tar ca. 15–20 minuter.

Svaren samlas anonymt och det är inte möjligt att identifiera de svarande vid något skede.

Förfrågningar

Jari Perkiömäki  
rektor  
050 384 3454