Yliopiston tiloja avataan 10.8. alkaen – opetus ja työskentely osittain etänä

Yliopiston tiloja avataan 10.8. alkaen rajoitetusti ja opetusta, opiskelua ja työskentelyä jatketaan osittain etänä. Myös taiteellinen toiminta käynnistyy yliopiston tiloissa.

Teatterikorkeakoulun aula

Tilojen käytössä ja tilojen henkilömäärissä on edelleen rajoituksia. Lisäksi on tärkeää, että kaikki tilojen käyttäjät noudattavat yhteisiä turvallisuusohjeita. Niistä kaikkein tärkein on se, että yliopiston tiloihin ei voi tulla, jos sinulla on minkäänlaisia oireita, jotka voivat liittyä koronaan.

Toiminnan palauttamisessa noudatamme valtakunnallisia, alakohtaisia sekä yliopistokohtaisia turvallisuusohjeita. Yhteisten ohjeiden noudattamisen tarkoituksena on hidastaa ja estää koronaviruksen leviämistä Suomessa, turvata terveydenhuollon kapasiteetti ja kantokyky sekä suojella riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä.

Seuraamme koronavirusepidemian kehittymistä ja tarkennamme ohjeistusta tarvittaessa kesän aikana. Varaudumme myös siihen, että joudumme nopeastikin reagoimaan muuttuvaan tilanteeseen lukuvuoden aikana ja määrittelemään Taideyliopistoa koskevat koronalinjaukset uudelleen.

Taideyliopiston koronalinjaukset 10.8. alkaen

Tilojen käyttö

Yliopiston tiloja avataan yhteisten periaatteiden mukaisesti opiskeluun, opetukseen ja muuhun työskentelyyn 10.8. alkaen.

Tiloja käyttävien opiskelijoiden ja henkilöstön määrää seurataan ja tarvittaessa rajataan. 

Yliopistolle ei saa tulla sairaana. Jos sinulla on kuumetta, flunssan oireita, vatsaoireita tai muita koronaan viittaavia oireita, et voi tulla kampukselle.  

Kaiken toiminnan osalta varaudutaan siihen, että koronatilanne voi muuttua äkillisesti lukuvuoden aikana. Tällöin joudumme nopeastikin reagoimaan muuttuvaan tilanteeseen ja määrittelemään Taideyliopistoa koskevat koronalinjaukset uudelleen.

Opiskelu

Opiskelijat voivat opiskella yliopiston tiloissa 10.8. alkaen turvallisuusohjeita noudattaen. 

Riskiryhmään kuuluville opiskelijoille pyritään järjestämään mahdollisuus tehdä opintoja etänä silloin, kun se on mahdollista. Päätöksen tällaisesta järjestelystä tekee opetusta järjestävän yksikön johtaja (dekaani tai avoimen kampuksen akateeminen johtaja) tai hänen valtuuttamansa henkilö. 

Uusille opiskelijoille tarjottava orientaatiojakso toteutetaan osin paikan päällä pienissä ryhmissä. 

Opiskelun osalta varaudutaan siihen, että koronatilanne voi muuttua äkillisesti lukuvuoden aikana ja joudumme määrittelemään Taideyliopistoa koskevat koronalinjaukset uudelleen. 

Opetus

Osa opetuksesta toteutetaan etänä 10.8. alkaen. Etänä toteutetaan ensisijaisesti sellaiset opintojaksot tai opintojaksojen osat, joissa etätoteutus ei merkittävästi haittaa osaamistavoitteiden toteutumista. Opetus, jota on mahdotonta tai kohtuuttoman vaikeaa järjestää etänä osaamistavoitteiden saavuttamiseksi, järjestään lähiopetuksena.

Opettajille turvataan mahdollisuus opettaa etänä sellaisissa tilanteissa, joissa se työtehtävien hoitamisen kannalta on mahdollista. Etäopetuksen mahdollisuuden arvioi esimies osaamistavoitteet, työn luonne ja turvaohjeet huomioon ottaen.

Lähiopetus on järjestettävä turvaohjeiden mukaan. Lähiopetuksessa voidaan tarvittaessa luopua 1-2 metrin turvaetäisyydestä, mikäli osaamistavoitteita ei voida saavuttaa niitä noudattaen eikä opetusta voida siirtää myöhempään ajankohtaan. Päätöksen turvaohjeista poikkeamisesta tekee opetuksen järjestävän yksikön johtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö.

Tarkemmat ohjeet opetuksen järjestämisestä laaditaan opetusta järjestävissä yksiköissä (akatemiat, avoin kampus). Ohjeiden noudattamisesta vastaavat opetusta järjestävien yksiköiden johtajat (dekaanit, avoimen kampuksen akateeminen johtaja) tai heidän valtuuttamansa henkilöt. 

Opetuksen järjestävässä yksikössä on oltava tieto kampuksella kulloinkin opettavista henkilöistä. 

Opetuksen osalta varaudutaan siihen, että koronatilanne voi muuttua äkillisesti lukuvuoden aikana ja joudumme määrittelemään Taideyliopistoa koskevat koronalinjaukset uudelleen. 

Muu työskentely

Muu työskentely jatkuu osin etänä 10.8 alkaen. Suosituksena on, että palveluhenkilöstölle on mahdollista työskennellä osan aikaa viikosta etänä silloin, kun se työtehtävien hoitamisen kannalta on mahdollista.

Mikäli työntekijä ei pysty työskentelemään paikan päällä, työ tehdään kokonaan etätyönä. Etätyön mahdollisuuden arvioi esihenkilö työn luonteen ja yliopiston linjaukset huomioon ottaen. Etätyön osalta suositellaan keskustelemaan tiimeissä työjärjestelyitä, tehtävistä ja työn tavoitteista, jotta sujuva ja suunnitelmallinen työskentely olisi mahdollista myös koronatilanteen muuttuessa. 

Etätyöskentelyn aikana tehtävät voivat olla tilapäisesti myös muita kuin tavanomaisia työtehtäviä. Poikkeavista työtehtävistä sovitaan esihenkilön kanssa. Jos työtä ei ole mahdollista tehdä etänä eikä korvaavia työtehtäviä ole osoittaa, asiasta tulee olla yhteydessä henkilöstöpalveluihin. 

Etätyön tuesta, mukaan lukien ergonomian tuki, linjataan yliopistossa kerättyjen kokemusten perusteella elokuussa.

Taiteellinen toiminta 

Taiteellinen toiminta käynnistyy yliopiston tiloissa 10.8 alkaen. Taiteellisen toiminnan toteuttamisessa noudatetaan viranomaisten määräyksiä, linjauksia ja ohjeistuksia. Turvavälejä noudatetaan taiteellisten tapahtumien yleisössä. Tilaisuuksien turvallisuutta arvioitaessa otetaan huomioon tilan koko ja kaikkien tilassa olevien henkilöiden lukumäärä. 

Tutkimus

Tutkimusta jatketaan osin etätyönä 10.8 alkaen. Tutkimushenkilöstölle turvataan mahdollisuus työskennellä paikan päällä sellaisissa tilanteissa, joissa se työtehtävien hoitamisen kannalta on välttämätöntä. Etätyöstä päättää esihenkilö työn luonteen ja yliopiston linjaukset huomioon ottaen.

Tutkimuskonferenssit ja -symposiumit suositellaan järjestettäväksi etäyhteyksin. Väitöstilaisuudet ja muut opinnäytteiden tarkastustilaisuudet voidaan järjestää etänä tai paikan päällä turvamääräyksiä noudattaen.

Kirjastot

Kirjasto avautuu Helsingissä 10.8. ja Kuopiossa 13.8. siten, että omatoimikirjasto on käytössä talojen aukioloaikaan. Lisäksi asiakaspalvelu on avoinna arkisin klo 12-15 kaikissa toimipisteissä. 

Vierailut, vaihto ja matkustus

Noudatamme ulkoministeriön ohjeita ja kehotamme välttämään matkustamista ulkomaille. Pyydämme arvioimaan ulkomaanmatkan välttämättömyyttä oman esihenkilön kanssa. Työntekijöille ja opiskelijoille, jotka saapuvat Suomeen maista, joihin kohdistuu sisä- tai ulkorajavalvontaa, suositellaan 14 vuorokauden ajan omaehtoista karanteenia. Lue lisää matkustamisesta ulkoministeriön sivuilta.

Kansainvälisiä vierailijoita kutsuttaessa ja suunniteltaessa vierailuja muihin maihin tulee arvioida vierailun välttämättömyys ja toteuttaa vain sellaiset vierailut, jotka ovat yliopiston toiminnan kannalta kriittisiä. Kansainvälisten vieraiden kutsujien tulee informoida vieraita valtakunnallisista matkustuslinjauksista. 

Taideyliopisto ottaa vastaan ja lähettää vaihto-opiskelijoita muihin yliopistoihin 10.8 alkaen. Vaihtosopimukset tehdään ehdollisena, informoiden hakijaa koronatilanteen aiheuttamista mahdollisista rajoituksista matkustukseen ja opintojen aloittamiseen. Vaihtoa koskevan päätöksen tekee lähettävä tai vastaanottava akatemia. 

Valmiustila

Taideyliopisto varautuu koronatilanteen muutokseen pitämällä yllä valmiutta siirtyä kokonaan etäopiskeluun ja -työskentelyyn lukuvuoden aikana. Rehtori voi tarvittaessa kutsua koolle päätöksentekoa tukemaan yliopiston valmiusryhmän.

Vastaa kyselyyn ja kerro kokemuksiasi etäopetuksesta, -opiskelusta ja -työskentelystä

Koko Taideyliopiston henkilökunta ja opiskelijat siirtyivät maaliskuussa uskomattomalla nopeudella etäopetukseen ja etätyöskentelyyn, ja olemme kiinnostuneita kuulemaan, minkälaisia kokemuksia ja ajatuksia tähän liittyi kevään aikana; mikä toimi, mikä ei, mitä mielelläsi jatkaisit ja mitä kehittäisit.

Keräämme tällä kyselyllä kokemuksia etäopetuksesta ja muusta etätoiminnasta kaikilta Taideyliopiston opettajilta, opiskelijoilta, tutkijoilta ja palveluhenkilöstöltä. Kyselyn vastauksia hyödynnetään etäopetuksen ja muun etätoiminnan kehittämiseksi syksystä 2020 alkaen. Kyselyyn vastaamiseen menee noin 15-20 min.

Vastaukset kerätään anonyymeinä eikä kyselyn vastaajia voida tunnistaa missään vaiheessa.

Lisätietoa

Jari Perkiömäki
rehtori
050 384 3454