Undersökning om förutsättningarna för en hållbar framtid inleder återuppbyggnadsarbetet inom konstbranschen

Konstuniversitetets utredning beskriver de viktigaste hållbarhetsunderskotten inom konstbranschen och med vilka förmågor utvecklingen av dem kan stödas. Utredningen är det första steget i Konstuniversitetets återuppbyggnadsprogram för konstbranschen.

Konstuniversitetet har publicerat en utredning om konstbranschens hållbara framtid. Utredningen skissar upp de viktigaste ekonomiska, kulturella, sociala och ekologiska hållbarhetsunderskotten inom konstbranschen och föreslår alternativa lösningar till dem. Hållbarhetsutmaningarna och de åtgärder de kräver granskas särskilt ur det fria konstfältets perspektiv.

I utredningen beskrivs fyra olika vägar mot en hållbar framtid för konstbranschen. Vägarna anknyter till hållbara förtjänstmodeller, konstens roll i samhället, förändringarnas betydelse för förnyelsen av branschen och återhämtningen efter pandemin.

Behovet av en utredning framkom när många svagheter som tidigare identifierats i till exempel strukturerna, den sociala tryggheten och förtjänstmodellerna framhävdes under pandemin och visade att branschen är sårbar. Enligt utredningen är de strukturella problemen inom branschen större än problemen till följd av den akuta krisen som coronapandemin orsakat. De är den grundläggande orsaken till de problem som det fria fältet upplever som orimliga även under pandemin.

”Nu behövs det betydande åtgärder som stärker verksamhetsförutsättningarna, så att branschen ska kunna återhämta sig och ta på sig den roll den borde ha i samhället. Åtgärder behövs också för att återställa konstproffsens förtroende för samhället och branschens framtid”, säger Konstuniversitetets rektor Kaarlo Hildén.

Utredningen som grund för branschens framtidsarbete

Utredningen har genomförts med särskild finansiering som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet. Syftet med utredningen är att producera information för Kulturens framtidsarbetsgrupp som tillsatts av minister Antti Kurvinen och som lämnar sitt förslag till åtgärder för tryggande av kulturbranschens framtid till ministern sommaren 2022.

Utredningen utgör också det första steget i Konstuniversitetets återuppbyggnadsprogram för konstbranschen. På basis av utredningen utvecklar man innehållet och målen i återuppbyggnadsprogrammet.

”Utredningen är inte en slutpunkt eller ett förslag till slutliga lösningar, utan en öppning för diskussion och en del av en lång process. Eftersom utgångspunkten är att få fart på diskussionen och utvecklingsarbetet på området samt att öppna nya perspektiv, har man i utredningen medvetet strävat efter att lyfta fram också motstridiga ämnen och smärtpunkter. Vi hoppas på en livlig diskussion som också leder till handling”, säger Hildén.

Konstfältet hördes på bred front

För utredningen hördes hela konstfältet på bred front. Materialet består av 20 expertintervjuer, 157 svar på webbenkäten, två workshoppar samt tidigare utredningar och bakgrundsmaterial från olika källor. 

I arbetet har man också utnyttjat rapporten från framtidsprojektet som genomförts av kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf samt den forsknings- och statistiköversikt över pandemins effekter och stödmetoder inom konstbranschen som utarbetats av Kulturpolitiska forskningscentret Cupore.