Samarbetsförhandlingarna om lektionsundervisning har avslutats – en ny befattning som konstlärare tas i bruk vid Konstuniversitetet

Den nya ordinarie befattningen som konstlärare stärker och förtydligar timlärarens ställning samt tar i beaktande särdragen i konstundervisningen. I det första skedet etableras 56 timlärares anställningsförhållanden.

Den 4 juni 2021 inleddes samarbetsförhandlingar vid Konstuniversitetet med syftet att förtydliga användningen av timlärarnas anställningsförhållanden. Syftet med förhandlingarna var inte att säga upp eller permittera arbetstagare eller att flytta över arbetstagarna till deltidsanställningar.

Förhandlingarna har nu avslutats och man har tillsammans nått en lösning som både arbetsgivar- och arbetstagarparten är nöjd med. Som resultat av förhandlingarna ingicks ett lokalt avtal som inleddes som ett tidsbundet försök. Överenskommelsen som ingåtts vid Konstuniversitetet är banbrytande, eftersom man i Finland inom universitetssektorn tills vidare knappt har använt sig av lokala avtal.

I och med avtalet som ingicks skapar man en ny konstlärarbefattning som lämpar sig för Konstuniversitetet, gäller tills vidare och som omfattas av systemet med total arbetstid och av universitetens lönesystem. Arbetet är undervisningsbetonat och omfattar till exempel betydligt mindre administrativt arbete än lektorns arbete. En deltidstjänst som konstlärare med månadslön används endast vid Konstuniversitetet.

”Reformen är betydande, eftersom den ger de timlärare som omfattas av försöket den länge efterlängtade kontinuiteten, förutsägbarheten och stabiliteten i anställningsförhållandet. Samtidigt motsvarar den nya befattningen som konstlärare universitetets särskilda undervisningsbehov på ett ekonomiskt hållbart sätt ”, säger Kaarlo Hildén, rektor för Konstuniversitetet.

Åtminstone 56 timlärare blir ordinarie

Det försöksavtal som förhandlats fram tillämpas i det första skedet på de timlärare vid Konstuniversitetet som regelbundet har mer än 220 timmar undervisning per läsår. Granskningen omfattar 56 timlärare som ska etableras; största delen av dem erbjuds en ny konstlärarbefattning och andra en lektorsbefattning.

Försöksavtalet gäller fram till den 30 juni 2025. Under den här perioden följer man upp hur väl avtalet fungerar och granskar möjligheten att i större utsträckning tillämpa konstläraruppgiften även på andra timlärare vid Konstuniversitetet.

En tredjedel av undervisningen som lektionsundervisning

Den undervisning i konstämnen som ges vid Konstuniversitetet avviker avsevärt från den undervisning som ges vid de övriga universiteten. I konstämnen förutsätter inlärningsprocessen mycket personlig handledning. Därför är de akademiska uppgifterna vid Konstuniversitetet undervisningsbetonade och undervisningen ges förutom av den ordinarie personalen även av en stor grupp yrkespersoner inom konstbranschen som arbetar som timlärare.

Vid Konstuniversitetet ordnas lektionsundervisning klart mer än vid andra universitet: Cirka 35 procent av den akademiska personalens årsverken består av lektionsundervisning.

Dessutom varierar undervisningsbehovet årligen till exempel beroende på hur många huvudämnesstuderande det finns för olika instrument eller hurdana produktioner studerandegrupperna genomför. Innehållet i den undervisning som ges kan alltså ändras årligen även om mängden undervisning förblir densamma.

Eftersom universitetens kollektivavtal inte erbjöd dessa lösningar som beaktade konstbranschens särdrag, började arbetsgivar- och arbetstagarparten tillsammans utveckla en lokalt tillämpad lösning.

”Syftet med förhandlingarna var att identifiera, förtydliga och förenhetliga konstbranschens timlärares ställning i förhållande till universitetets övriga personal. Som representant för arbetstagarna är jag nöjd med förhandlingarnas goda anda och slutresultat, som är en bra början på den länge eftersträvade förbättringen av timlärarens ställning på Konstuniversitetets arbetstagarsida ”, säger Konstuniversitetets huvudförtroendevalda Minna Orpana.