Tuntiopetusta koskevat yt-neuvottelut päätökseen – Taideyliopistossa otetaan käyttöön uusi taideopettajan tehtävä

Uusi, vakinainen taideopettajan tehtävä vahvistaa ja selkeyttää tuntiopettajan asemaa sekä huomioi taideopetuksen erityispiirteet. Ensimmäisessä vaiheessa vakinaistetaan 56 tuntiopettajan työsuhteet.

Taideyliopistossa käynnistettiin 4.6.2021 yhteistoimintaneuvottelut, joiden kohteena oli tuntiopettajien työsuhteiden käytön selkeyttäminen. Neuvottelut eivät tähdänneet työntekijöiden irtisanomisiin, lomauttamisiin tai osa-aikaistamisiin.

Neuvottelut on nyt saatu päätökseen ja niissä saavutettiin yhdessä sekä työnantaja- että työntekijäosapuolta tyydyttävä ratkaisu. Neuvottelujen tuloksena solmittiin paikallinen, määräaikaisena kokeiluna käynnistyvä sopimus. Taideyliopistossa tehty sopimus on uraauurtava, sillä yliopistosektorilla ei Suomessa ole toistaiseksi juurikaan käytetty paikallista sopimista.

Solmitussa sopimuksessa luodaan uusi Taideyliopistoon soveltuva, toistaiseksi voimassa oleva taideopettajan tehtävä, joka on kokonaistyöajan ja yliopistojen palkkausjärjestelmän piirissä. Tehtävä on opetuspainotteinen ja siinä on esimerkiksi lehtorin tehtävään verrattuna huomattavasti vähemmän hallinnollista työtä. Osa-aikainen, kuukausipalkkainen taideopettajan tehtävä on käytössä ainoastaan Taideyliopistossa.

“Uudistus on merkittävä, sillä se tuo kokeilun piirissä oleville tuntiopettajille pitkään kaivattua työsuhteen jatkuvuutta, ennustettavuutta ja vakautta. Samalla uusi taideopettajan tehtävä vastaa yliopiston erityiseen opetustarpeeseen taloudellisesti kestävällä tavalla”, sanoo Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén.

Ainakin 56 tuntiopettajaa vakinaistetaan

Neuvottelujen tuloksena syntynyttä kokeilusopimusta sovelletaan ensimmäisessä vaiheessa niihin Taideyliopiston tuntiopettajiin, joilla on opetusta säännöllisesti yli 220 tuntia lukuvuodessa. Tarkastelussa on 56 vakinaistettavaa tuntiopettajaa; pääosalle heistä tarjotaan uutta taideopettajan tehtävää, muille lehtorin tehtävää.

Kokeilusopimus on voimassa 30.6.2025 saakka. Sopimuskauden aikana seurataan sopimuksen toimivuutta ja tarkastellaan mahdollisuutta soveltaa taideopettajan tehtävää laajemmin Taideyliopiston tuntiopettajiin.

Kolmannes opetuksesta tuntiopetuksena

Taideyliopistossa annettava taideaineiden opetus poikkeaa merkittävästi muissa yliopistoissa annettavasta opetuksesta. Taideaineissa oppimisprosessi edellyttää paljon henkilökohtaista ohjausta. Siksi akateemiset tehtävät Taideyliopistossa ovat opetuspainotteisia, ja opetusta antavat vakinaisen henkilöstön lisäksi suuri joukko tuntiopettajina toimivia taidealan ammattilaisia.

Tuntiopetusta järjestetäänkin Taideyliopistossa selvästi muita yliopistoja enemmän: noin 35 prosenttia akateemisen henkilöstön henkilötyövuosista koostuu tuntiopetuksesta.

Lisäksi opetustarve vaihtelee vuosittain esimerkiksi sen mukaan, kuinka paljon eri soitinten pääaineopiskelijoita on tai millaisia produktioita opiskelijaryhmät toteuttavat. Annettavan opetuksen sisältö voi siis muuttua vuosittain, vaikka opetuksen määrä pysyisi samana.

Koska yliopistojen työehtosopimus ei tarjonnut näitä taidealan erityispiirteet huomioivia ratkaisuja, lähtivät työnantaja- ja työntekijäosapuoli yhdessä kehittämään paikallisesti sovellettavaa ratkaisua.

“Neuvottelujen tavoitteena oli taidealan tuntiopettajien aseman tunnistaminen, selkeyttäminen ja yhdenmukaistaminen suhteessa muuhun yliopiston henkilöstöön. Työntekijöiden edustajana olen tyytyväinen neuvottelujen hyvään henkeen ja lopputulokseen, joka on hyvä alku Taideyliopiston työntekijäpuolella pitkään tavoitellulle tuntiopettajan aseman paranemiselle”, sanoo Taideyliopiston pääluottamushenkilö Minna Orpana.