Lindringar i coronarestriktioner fr.o.m. 10.5

Dator, hörlurar och penna på bordet

Coronasituationen i Finland har utvecklats i en positiv riktning, och antalet av nya coronasmittor har under de senaste veckorna börjat minska. Det står klart att rekommendationerna och restriktionerna samt nedstängningen av förplägnadsrörelserna har varit effektiva och minskat smittspridningen. Det verkar som att epidemin håller på att lugna sig, men man ska ändå komma ihåg att situationen kan snabbt förvärras om kontakterna mellan människor ökar avsevärt under de närmaste veckorna och viruset kan spridas friare bland befolkningen.

Konstuniversitetets corona-arbetsgrupp och beredskapsgrupp har utarbetat en återhämtningsplan under de senaste veckorna. Vi har beslutat att lindra de aktuella coronarestriktionerna stegvis och kontrollerat fr.o.m. 10.5. Ändringarna som ska träda i kraft gäller tills vidare, och beredskapsgruppen bestämmer om fortsättningen under majmånad. 

Det är värt att komma ihåg att fast coronarestriktionerna lindras gradvis betyder det inte att vi skulle kunna börja strunta i säkerhetsanvisningarna. Alla som använder universitetslokalerna ska fortfarande följa säkerhetsanvisningarna, av vilka viktigast är användning av munskydd i alla universitetets lokaler. Personer som av medicinska skäl inte kan bära munskydd undantas från detta. Man ska också hålla säkerhetsavstånd och sköta om god handhygien i universitetets lokaler.

Ändringarna kort:

 • Största gruppstorleken i undervisning är 30 personer (tidigare högst 10 personer). Man ska ansöka tillstånd från dekanen för alla grupper med över 10 personer, och man ska bifoga en säkerhetsplan till ansökningen. 
 • Undervisningstillfällen för över 30 personers grupper ordnas endast med beredkapsgruppens undantagstillstånd.
 • Högst 10 personer (tidigare högst 5 personer) får samtidigt vara i utställningar i Bildkonstakademins gallerier. 
 • Man kan ordna team-möten utomhus i högst 10 personers grupper.
 • Man kan ta utomstående publik för konstnärliga evenemang i Kuopio och Seinäjoki i enlighet med regionförvaltningsverkets begränsningar.

Konstuniversitetets coronariktlinjer fr.o.m. 10.5

Användning av lokaler 

Ytterdörrarna vid Konstuniversitetet hålls stängda och man kommer in endast med en personlig nyckel. 

Man ska fortfarande undvika onödig vistelse i lokalerna. I utgångspunkt ska man använda munskydd i alla universitetslokaler. Personer som av medicinska skäl inte kan bära munskydd undantas från tvånget. Man ska sköta om att man följer universitetets säkerhetsanvisningar, om god handhygien samt om säkerhetsavstånden. 

 • Vad som ändras: inga ändringar till tidigare riktlinjer angående lokaler

Undervisning

Undervisning ordnas på distans alltid när inlärningsmålen tillåter det (t.ex. föreläsningsundervisning). Undervisning som ordnas som kontaktundervisning ordnas i första hand som individuell undervisning eller undervisning för smågrupper. Vidare anvisningar ges skilt för varje akademi. 

Den största gruppstorleken i undervisning i fortsättningen är 30 personer, vartill läraren som handleder eller granskar prestationen samt den nödvändiga tekniska personalen får vara närvarande. 

Undervisning för över 30 personer grupper ordnas endast med beredskapsgruppens undantagstillstånd. En säkerhetsplan ska bifogas i ansökningen för undantagstillstånd. 

 • Vad som ändras: Personantalet i kontaktundervisning växer från 10 personer till högst 30 personer.  

Konstnärlig verksamhet 

Konstnärlig verksamhet fortsätter vid Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan utan utomstående publik. I konserter och föreställningar vid Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan får högst 10 personer framträda samtidigt, vartill lärare och nämnder som handleder eller granskar prestationen samt den nödvändiga tekniska personalen får vara närvarande. 

Högst 10 personer kan tas in i utställningar i gallerier vid Bildkonstakademin. 

Man kan ta utomstående publik för konstnärliga evenemang i enheterna i Kuopio och Seinäjoki i enlighet med regionförvaltningsverkets begränsningar.

Inga tillfällen för inbjudna gäster ordnas under den rådande coronasituationenen vid Konstuniversitetet. 

 • Vad som ändras: högsta antalet personer i galleriernas utställningar ökar från fem till tio personer. I Kuopio och Seinäjoki kan man ta utomstående publik till konstnärliga evenemang.  

Övrigt arbete 

Övrigt arbete fortsätter huvudsakligen på distans t.o.m. 31.7.2021. 

Möten, retreater och teamdagar ordnas på distans eller utomhus i högst 10 personers grupper. Möten ordnas inte inomhus.

 • Vad som ändras: personalen kan träffa varandra utomhus i 10 personers grupper. 

Resor och mottagning av gäster 

Resor och mottagning av gäster rekommenderas fortfarande inte. 

Inga arbets- eller studieresor görs utomlands från universitetet. Resor i hemlandet tillåts för personalen med ett undantagstillstånd från dekanen (ansvarig prorektor vid gemensamma enheter). Chefen ska göra en framställning om resan för dekanen. 

Mottagning av utländska gäster förutsätter ett undantagstillstånd från dekanen (ansvarig prorektor vid gemensamma enheter). Man kan komma till Finland endast av tvingande och motiverade skäl, såsom studier eller familjeorsaker, vilket kan försvåra mottagning av utländska gäster. Gränsbevakningsväsendet bestämmer i samband med gränskontrollen om resenärens inresa i landet. Dessa restriktioner gäller t.o.m. 25.5. Se preciserade uppgifter och anvisningar på Gränsbevakningsväsendets webbsida. Finska medborgare har alltid rätt till att resa in i landet. 

 • Vad som ändras: inga ändringar till tidigare riktlinjer.

Urvalsproven ordnas på campus i enlighet med godkända säkerhetsplaner

Vårens 2021 intagning av studerande för grundexamen vid Konstuniversitetet är på gång. Största delen av urvalsproven utförs elektroniskt, men en del av grundutbildningens och ungdomsutbildningens ansökningsmål (Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan) ordnar urvalsprov även på plats. 

Man följer strikta säkerhetsanvisningar i närproven, ansökningsmålen har skapat säkerhetsplaner för sina urval som universitetets beredskapsgrupp har behandlat och godkänt. 

Det vore bra att undvika onödig vistelse på campus under dagar då närprov ordnas.

Användning av bibliotekstjänster

Biblioteken vid Teaterhögskolan och Bildkonstakademin är stängda fr.o.m. 1.5.2021 p.g.a. flyttning. Biblioteket vid Sörnäs campus öppnas i september.

Biblioteket vid Tölö campus i Musikhuset är öppet för Konstuniversitetets personal och studerande, men stängt för utomstående kunder. Biblioteket är stängt i juli.

De nuvarande praxis i Kuopios bibliotek fortsätts t.o.m. 31.5. Bibliotekets kundservice är öppen på vardagar kl. 12–14. På kvällen efter kundservicen stängs kommer man in på biblioteket med bibliotekskort och den nya fyrsiffriga PIN-koden. Biblioteket är stängt i juni och juli.

Restauranger

Följande studentrestauranger är öppna med begränsade öppettider: 

 • Kokos: öppet må-fre kl. 10.30–13.30
 • Tempo: öppet må-fre kl. 11.00–13.30
 • Bildkonstakademin: öppet må-fre kl. 11.00–13.00

De aktuella anvisningarna för bl.a. säkerhetsavstånd och differentiering gäller tills vidare. 

Följande studentrestauranger är stängda:

 • Musikhusets studentrestaurang  

Restaurangernas öppettider kan ändras under maj. Du hittar den mest aktuella informationen om öppettiderna på restaurangernas webbplatser.

Vårens 2021 publiker

Beredskapsgruppen har beslutat att de akademier som ordnar publiker på vårterminen ska ordna dem som distansevenemang. Vårens publik vid Teaterhögskolan flyttas till höstterminen. Beslut om höstterminens publiker fattas skilt. Vi reder ut möjligheten att ordna ett stort utexamineringsevenemang för dem som utexaminerats under coronatiden efter pandemisituationen underlättas.

Coronatestning för personalen inom offentlig hälsovård fr.o.m. 1.5.2021

Fr.o.m. början av maj hör coronatestning inte längre till Konstuniversitetets arbetshälsovård. Personalen ska söka sig för coronatestning inom sin egen kommun. Möjligheterna för coronavaccinering inom arbetshälsovård undersöks.