Konstuniversitetet öppnar upp inom den konstnärliga verksamheten för max. 50 personer – undervisningen fortsätter mest på distans

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beslutat att häva en del av restriktionerna på publikevenemang under perioden 1–15 februari. Även vi kan ta bort en del av restriktionerna på föreställningar och uppträdanden och ta in en publik på högst 50 personer.

Två foter och hatt

Undervisningen på Konstuniversitetet fortsätter huvudsakligen på distans till och med den 27 februari, med undantag för nödvändig kontaktundervisning. Vi rekommenderar att personalen jobbar på distans, om det är ändamålsenligt med tanke på arbetsuppgifterna.

För att undervisningen och lärandet ska kunna pågå utan avbrott är det ytterst viktigt att alla tar de gällande restriktionerna på allvar. I synnerhet är det viktigt att alla som vistas i universitetets lokaler är symtomfria och bär munskydd. Vi rekommenderar att deltagare i gruppaktiviteter använder munskydd med klassningen FFP2; munskydd fås från infodiskarna på campus. Munskydden är en viktigt skyddsmetod mot den mer smittsamma omikronvarianten av covid-19.

Ändringarna i korthet

  • Föreställningar inom den konstnärliga verksamheten kan ha en publik på högst 50 personer under perioden 1–15 februari. Varje åskådare ska anges eller anvisas en sittplats. Sittplatserna ska vara placerade på tillräckligt stora avstånd.
  • Undervisningen fortsätter huvudsakligen på distans t.o.m. den 27 februari, med undantag för nödvändig kontaktundervisning. 
  • Rekommendationen om distansarbete hålls kvar t.o.m. den 27 februari, men enligt chefens övervägande det är möjligt att ordna evenemang med fysisk kontakt (t.ex. utvecklingsdagar, retreat och kurser), om det med tanke på evenemangets natur inte är ändamålsenligt att ordna det på distans.

Restriktionernas inverkan på universitetets verksamhet 

Lokaler 

Konstuniversitetets lokaler hålls öppna för att möjliggöra nödvändig kontaktundervisning, konstnärlig verksamhet och annan verksamhet som kräver fysisk närvaro.

Konstnärlig verksamhet

Evenemang inom den konstnärliga verksamheten på campus i Helsingfors kan ha en publik på högst 50 personer under perioden 1–15.2. Detta personantal innefattar såväl Konstuniversitetets studerande och personal som utomstående i publiken. Däremot räknas inte de uppträdande eller de anställda eller studerande som behövs för att förverkliga föreställningen med i personantalet.

Musikhuset håller stängt till och med den 15 februari (gäller inte universitetets lokaler). De uppträdandes närstående ordnas inträde till konserterna och evenemangen. Information om åskådarantalet i salen och ankomstanvisningar fås av evenemangets producent.

Varje åskådare ska ha en angiven (numrerad eller anvisad) sittplats i salongen, och sittplatserna ska vara placerade med avstånd, till exempel med en tom plats mellan åskådarna. Akademiernas produktionstjänster ger mer information om de praktiska arrangemangen.

På verksamhetsställena i Kuopio och Seinäjoki och vid publikevenemang på andra orter utanför Nyland iakttas de bestämmelser som gäller inom regionen. Akademiernas produktionstjänster ger mer information om de praktiska arrangemangen.

Bildkonstakademins utställningar kan ordas enligt plan. Det maximala antalet besökare samtidigt i gallerierna är 10 personer i Project Room och 30 personer i Kuva/Tila.

Studier och undervisning

Undervisningen sker i regel på distans till och med den 27 februari, med undantag för nödvändig kontaktundervisning. 

En betydande del av undervisningen vid Konstuniversitetet av det slag som måste ordnas som kontaktundervisning. Med nödvändig kontaktundervisning avses undervisning som inte kan ordnas på distans utan avsevärd negativ inverkan på kompetensmålen.  
 
De studieperioder som redan publicerats ordnas på det sätt som framgår av Studiehandboken. Eventuella ändringar i undervisningen till följd av nya restriktioner meddelas till de studerande på de berörda studieperioderna separat.  

Övrigt arbete 

Vi rekommenderar att personalen jobbar på distans, om det är ändamålsenligt med tanke på arbetsuppgifterna. Rekommendationen om distansarbete gäller till och med den 27 februari. Det är möjligt att vi gör en ny bedömning av huruvida rekommendationen kan trappas ner före utgången av februari, om de riksomfattande rekommendationerna ändras före det.

Vi rekommenderar att möten och seminarier ordnas på distans. Om det med tanke på evenemangets natur inte är ändamålsenligt att ordna det på distans (t.ex. utvecklingsdagar, retreat och kurser) är det möjligt att ordna det med fysisk närvaro enligt chefens övervägande och med iakttagande av hälsosäkerheten. Alla deltagare ska använda munskydd oavsett om det går att efterleva avståndsrekommendationerna.

Vi har sett över anvisningarna till personalen om sjukfrånvaro och karantän under coronatiden. De uppdaterade anvisningarna finns i vår coronainstruktion.

Resor och mottagning av gäster från utlandet
 

Konstuniversitetet rättar sig efter statsrådets reserestriktioner. Gällande arbets- och studieresor till utlandet ska det avvägas om resan är nödvändig och motiverad med tanke på inlärningsmålen. Även nödvändigheten av inrikes resor bör avvägas om resan inbegriper inkvartering eller förflyttning, som ytterligare ökar risken för smitta.

Vi iakttar rekommendationen från Institutet för hälsa och välfärd om att man bör vara fullvaccinerad inför en arbets- eller studieresa till utlandet. Dessutom bör resan planeras med beaktande av destinationslandets krav på till exempel vaccinering, testning och karantän.

Det är möjligt att ta emot gäster från utlandet enligt Gränsbevakningsväsendets instruktioner.  Varje resenär får individuella anvisningar för inresa till Finland (t.ex. testning och karantän) genom att fylla i sina uppgifter i tjänsten Finentry.

Munskydd

Studerande och personal ska använda munskydd då de vistas på universitetet, såvida inga hälsoskäl förhindrar det I gruppaktiviteter ska användas munskydd med klassningen FFP2; munskydd fås från infodiskarna.  

Munskydd ska också användas vid övningar/repetitioner och andra aktiviteter inom den konstnärliga verksamheten.

Självtest inom undervisningen

Vi har uppdaterat anvisningarna om anskaffning och distribution av självtester. Ta del av de uppdaterade anvisningarna i koronainstruktionen.

Det är möjligt att frivilligt självtesta i anslutning till nödvändig kontaktundervisning. Tester kan införskaffas och delas ut vid akademierna och på Öppet campus till de kurser och arbetsgrupper inom den konstnärliga verksamheten i vilka det med tanke på uppnåendet av kompetensmålen inte är möjligt att hålla avstånd och använda munskydd. Självtesten är avsedda endast för de studerande.

Bibliotek

Biblioteket håller öppet men fysiska kontakter med kunderna har begränsats. Det går att vid behov kontakta någon på biblioteket per telefon. Kontrollera när personalen på verksamhetsställena är på plats på förstasidan i Arsca.