Konstuniversitetet inleder förändringsförhandlingar om helhetsarbetstiden för undervisnings- och forskningspersonalen

Under förhandlingarna strävar man efter att hitta en lösning som identifierar kostundervisningens särdrag tillsammans med representanter för personalen.

Konstuniversitetet inleder förändringsförhandlingar om helhetsarbetstiden för undervisnings- och forskningspersonalen i mars 2023 som en del av Konstuniversitetets projekt för utveckling av personalpolitiken.

Målet med förhandlingarna är att tillsammans med representanterna för de anställda dra upp linjerna för principer för helhetsarbetstiden vid Konstuniversitetet, fastställa praxis för genomförandet av dem och hitta en ekonomiskt hållbar lösning för helhetsarbetstiden.

Förhandlingarna gäller undervisnings- och forskningspersonal som omfattas av helhetsarbetstiden, sammanlagt cirka 360 anställda. Enligt arbetsgivarens bedömning följer av förändringsförhandlingarna inga uppsägningar, permitteringar eller överföringar av till anställning på deltid.

Målet är att dra upp linjerna för praxis i anslutning till helhetsarbetstiden

Konstuniversitetet har fört dialog med representanter för personalen om frågor som gäller helhetsarbetstiden sedan hösten 2022. I februari 2023 gav universitetets styrelse fullmakt till rektorn att inleda nödvändiga åtgärder för att lösa frågor som gäller helhetsarbetstiden lokalt.

Förändringsförhandlingarna som gäller helhetsarbetstiden förs i samarbete med representanter för personalen. Målet är att dra upp linjer för helhetsarbetstiden vid Konstuniversitetet, fastställa praxis för att genomföra dem och hitta en ekonomiskt hållbar lösning för helhetsarbetstiden.

Förändringsförhandlingarna i anslutning till helhetsarbetstiden ingår i Konstuniversitetets projekt för utveckling av personalpolitiken 2021–2024.  Under tidigare faser i projektet granskades alla tidsbundna akademiska anställningsförhållanden och befattningarna för 88 personer blev ordinarie. I den andra fasen granskades timlärarnas situation, vilket ledde till att man ingick ett lokalt avtal för Konstuniversitetet och skapade en ny befattning som konstlärare. Samtidigt erbjöds 52 personer den ordinarie befattningen som konstlärare och 9 personer en ordinarie befattning som lektor.

Man strävar efter att slutföra förändringsförhandlingarna till slutet av juni 2023. Åtgärder som följer av förhandlingarna, såsom att införa de nya riktlinjerna för helhetsarbetstid och de nya arbetstidsplanerna enligt dem, ska enligt planen genomföras senast i samband med årsplaneringen för läsåret 2024–2025.

Förhandlingarna vid Konstuniversitetet är lokala och anknyter inte till de nationella förhandlingarna om det allmänna kollektivavtalet för universitet.