Konstuniversitetet fick Finlands bästa totala resultat i kandidatresponsen

Enkäten Kandidatrespons som genomfördes i fjol uppmanar universitetet att fästa allt större uppmärksamhet vid studerandenas välbefinnande. Respondenterna i karriäruppföljningsenkäten bedömer att arbetsgivarna uppskattar deras examen och skulle rekommendera utbildningen för andra.

photographer: Veikko Kähkönen

År 2020 genomfördes tre riksomfattande responsenkäter vid Konstuniversitetet: Enkäten Kandidatrespons för dem som utexaminerats som kandidater under året samt karriäruppföljningsenkäter för magistrar som utexaminerats 2015 och doktorer som utexaminerats 2017. 

Resultaten från responsenkäterna utnyttjas i utbildningens kvalitetsledning och strategiska utveckling.

Arbetsgivarna uppskattar examen

I fråga om kandidatresponsen har Konstuniversitetet precis som i föregående enkät det bästa helhetsresultatet av alla universitet. Som styrkor i den utbildning som Konstuniversitetet erbjuder lyftes till exempel fram det faktum att samtal med andra studerande hjälper en att förstå saker. Till styrkorna hör också den förståelse för grundbegreppen inom den egna branschen som utbildningen ger samt färdigheter att kombinera ny information till helheter samt med det som man lärt sig tidigare.  

Enligt magistrarnas karriäruppföljningsenkät uppskattar arbetsgivarna examen och de svarande rekommenderar gärna utbildningen för andra. De bedömer också att förmågan att uppträda, förmågan att lära sig och tillägna sig nytt samt kreativiteten utvecklas väl under universitetsstudierna och dessa ses också som betydande färdigheter i arbetslivet. 

Enligt resultaten av doktorernas karriäruppföljning har 83 procent ett arbete som motsvarar deras mål och tre fjärdedelar är nöjda med den avlagda examen ur ett karriärperspektiv. Förmågan att lära sig och tillägna sig nytt samt de innehållsmässiga kunskaperna och färdigheterna inom forskningsområdet bedömdes vara färdigheter som har stor betydelse i arbetslivet. De bedömdes också ha utvecklats väl inom doktorsutbildningen.

Särskild uppmärksamhet på studerandenas välbefinnande

Utgående från resultaten av kandidatresponsen måste Konstuniversitetet fästa särskild uppmärksamhet vid studerandenas välbefinnande, eftersom medeltalet av svaren på frågan ”jag mår bra vid mitt universitet” var lägre än vid de övriga universiteten. I framtiden måste man också se till att de studerande får tillräcklig respons på sitt lärande och sina uppgifter.  

På basis av magistrarnas karriäruppföljning bör man fortsättningsvis fästa uppmärksamhet vid hur företagande lyfts fram som ett karriäralternativ. I enkäten bedöms betydelsen av organisations- och koordineringsfärdigheter, självstyrnings-/initiativförmåga, kommunikationsfärdigheter i finska och problemlösningsfärdigheter vara stor i arbetslivet, men de utvecklas ännu inte tillräckligt vid universitetet.  

I doktorernas karriäruppföljning bedömde deltagarna att utvecklingen av företagarfärdigheterna var låg under doktorsutbildningen. Även i de öppna svaren rekommenderar doktorerna att utveckla företagarfärdigheterna för framtiden. Av doktorsenkäten framgår att de färdigheter som har stor betydelse för arbetslivet men som inte har utvecklats vid universitetet är: kreativitet, stresstålighet, organisations- och koordineringsfärdigheter, förhandlingsfärdigheter och problemlösningsförmåga.  En klyfta mellan betydelsen i arbetslivet och utvecklingen förekom också i fråga om projekthanteringsfärdigheter, chefs-/ledningsfärdigheter samt undervisnings-, utbildnings- och handledningsfärdigheter.

Respons samlas in regelbundet

Universitetens riksomfattande Kandidatrespons är en enkät där man utreder hur nöjda de studerande som avlagt kandidatexamen är med sitt universitet samt deras erfarenheter av hur studierna framskrider. 

Den riksomfattande karriäruppföljningen för magistrar och doktorer är en enkät med vilken man söker information om kvaliteten och ändamålsenligheten i fråga om placeringen på arbetsmarknaden, utvecklingen av arbetskarriären samt nöjdheten med den avlagda examen. Magistrarnas karriäruppföljningsenkät skickas till respondenterna fem år efter examen. Doktorernas karriäruppföljningsenkät skickas till respondenterna tre år efter examen. 

Kandidatresponsen och magistrarnas karriäruppföljningsenkäter är en del av universitetens finansieringsmodell. Det innebär att antalet svarande och svaren sammanställs till universitetsspecifika poäng som påverkar den finansiering som universitetet får av undervisnings- och kulturministeriet.   

Bekanta dig med enkätresultaten i statistiktjänsten Vipunen

Mer information  

Emmi Ruth, emmi.ruth@uniarts.fi, 0504427298