Kaarlo Hildén, rektor för Konstuniversitetet: Konst, forskning och vilja att se vad som binder oss samman är nödvändig för att skapa fredliga lösningar 

Vid Konstuniversitetet upplever man just nu en djup oro för det växande antalet civila offer i Mellanöstern, eskaleringen av den humanitära krisen samt för den polarisering som syns i diskussionen om konflikten.  

”Konstuniversitetet fördömer allt våld, särskilt krigsförbrytelser mot civilbefolkningen och terrorism. Konstuniversitetet har också medlemmar med närstående, kollegor eller andra nätverk i konfliktområdena. Oavsett vilken sida av konflikten de befinner sig på är sorg och oro för närstående alltid berättigad”, skriver Kaarlo Hildén, rektor för Konstuniversitetet.  

Vid Konstuniversitetet har man under de senaste veckorna fäst uppmärksamhet vid att skapa en trygg studie- och arbetsmiljö. Detta har man gjort till exempel genom att påminna om den diskussionshjälp som erbjuds av universitetsprästen och mentalvårdstjänsterna. Dessutom har man ansett det viktigt att påminna om en ansvarsfull användning av e-postlistor.  

”På en allmän nivå är kravet på att universitetet skulle ta tydlig ställning i samhällsfrågor inte enkelt. Universitetet är i princip ett pluralistiskt och oenigt samfund som ska garantera alla medlemmar att de kan studera och arbeta i en trygg atmosfär. Ofta är det inte möjligt att fastställa en ståndpunkt som universitet, och vi har ingen process för att göra det. Universiteten har spelat och kommer även i fortsättningen att spela en viktig roll som samfund, som tredje parts lokaler där meningsskiljaktigheter inte bara tolereras utan uppmuntras” säger Hildén. 

”Vår uppgift som universitet är att skapa fred samt att genom forskning erbjuda hållbara lösningar för att uppnå detta. Vi är mycket beslutsamma när det gäller denna uppgift. Konst och konstnärlig forskning spelar en viktig roll i skapandet av värden, attityder och en interkulturell dialog.”, betonar Hildén.