Kaarlo Hildén blir Konstuniversitetets nya rektor, Hanna Johansson Bildkonstakademins nya dekan

Konstuniversitetets styrelse valde vid sitt möte den 16 juni Kaarlo Hildén, magister i musik, till rektor för universitetet. Hildén inleder sin femåriga mandatperiod i december. Vid samma möte utnämnde styrelsen filosofie doktor Hanna Johansson till dekan för Bildkonstakademin vid Konstuniversitetet.

Kaarlo Hildén har bred erfarenhet av ledning av en expertorganisation. Han har arbetat som dekan vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi sedan 2017 och dekan vid avdelningen för klassisk musik under åren 2010–2017. Innan Konstuniversitetet arbetade Hildén som programchef för Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, utbildningsdirektör vid Yrkeshögskolan Metropolia och lektor vid Helsingfors yrkeshögskola Stadia.

Hildén har haft många förtroendeuppdrag. Han har bland annat suttit i diverse internationella organisationers styrelser och auditerings- och utredningsgrupper, bland annat som ledamot i styrelsen för läroinrättningen Norwegian Academy of Music, ordförande för styrelsen för Suomen säveltaiteen tukisäätiö och medlem i en grupp som tillsatts av det norska undervisningsministeriet för utredning av en fusion av tre konsthögskolor. Hildén har erfarenhet av att utveckla organisationers verksamhetskultur, medelanskaffning och ledning av förändringsprocesser. Han har stora nätverk såväl inom det finländska som inom internationella konstfält. 

”Genom sitt arbete är Kaarlo Hildén förtrogen med Konstuniversitetet och dess utmaningar. Hans visionära och lyhörda verksamhetssätt skapar goda förutsättningar för ledning av hela universitetet. Hildén har god samarbetsförmåga och är en brobyggare med öppet sinne och som vill främja en kultur av ömsesidighet. Han är redo att djärvt ta sig an nya saker”, säger Heikki Lehtonen, ordförande för Konstuniversitetets styrelse.  

”Jag tar ivrigt och ödmjukt emot uppdraget. Konstuniversitetet har ett viktigt uppdrag i det finländska samhället för att stärka konstens roll och agera föregångare inom konstutbildning och konstforskning internationellt. I egenskap av rektor vill jag främja dialog och samarbete mellan universitetet, konstfältet och samhället, så att konstens meningsskapande och tankevidgande roll ska bli tillgänglig för alla. Jag vill bidra till att skapa ett välmående och jämlikt universitet, vars beslutsfattande är öppet och lyhört”, säger Kaarlo Hildén. 

Befattningen som rektor för Konstuniversitetet söktes av 16 personer. Under ansökningstiden kartlades dessutom även andra potentiella sökande. De tre toppkandidaterna presenterade sig för universitetsfolket i juni vid ett offentligt hörande.

Kaarlo Hildéns femåriga mandatperiod som rektor inleds den 1 december 2020 sluts den 30 november 2025. Nuvarande rektor Jari Perkiömäkis mandatperiod upphör i november.

Hanna Johansson vald till dekan för Bildkonstakademin

Hanna Johansson
Petri Summanen

Akademierna vid Konstuniversitetet, det vill säga Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan, leds av dekaner. Bildkonstakademins prodekan och professor i forskning i samtidskonst Hanna Johansson utnämndes till dekan för Bildkonstakademin för en femårig mandatperiod 1.8.2020–31.7.2025.  

Hanna Johansson har erfarenhet av akademiskt ledarskap bland annat i egenskap av prodekan med ansvar för undervisningen vid Bildkonstakademin. Hon är väl förtrogen med fältet för samtidskonst och har bland annat forskat i den finländska samtidskonstens förhållande till ekologi och det icke-mänskliga aktörskapets del i samtidskonsten. Johansson är intresserad av konstens möjligheter att förmedla nytt tänkande och delta i skapandet av verkligheten. Hon är vice ordförande i styrelsen för stiftelsen Pro Arte, som producerar IHME-Helsinki, och medlem i delegationen för finska Kulturfondens fond för Nyland. Hanna Johansson är filosofie doktor och docent i konsthistoria vid Helsingfors universitet. 

Vid valet av dekan betonades mångsidig ledarskapserfarenhet, gedigen kännedom av bildkonstfältet, förmåga att lyssna och inkludera samt vision för Bildkonstakademins framtida inriktning. Hanna Johansson ansågs vara den av kandidaterna som bäst uppfyllde dessa kriterier.  

Befattningen som dekan för Bildkonstakademin vid Konstuniversitetet söktes av 8 personer.  

Kontaktuppgifter för medierna: 

Eveliina Olsson 
direktör för kommunikation och samhällsrelationer 
050 598 6492