Studenter och alumner vid Konstuniversitetet är nöjda med utbildningens kvalitet – välbefinnandet ska även i fortsättningen uppmärksammas

Med responsenkäterna från 2023 samt responsenkäten från rektorn i februari 2024 utreddes hur nöjda både de nuvarande studerandena och alumnerna är med studierna vid Konstuniversitetet.

Studerandenas och alumnernas tillfredsställelse med sin examen och sina studier vid Konstuniversitetet har utretts 2023 genom tre olika enkäter: respons på studieperioder, kandidatrespons samt karriäruppföljningsenkäter för magistrar och doktorer. Dessutom genomfördes en rektors enkät i februari 2024.

Enligt enkäterna är bl.a. kollegialitet, stöd, mångsidighet, internationalitet, en god atmosfär, en tillväxtattityd och högklassig undervisning Konstuniversitetets styrkor. Resultaten visar att studerandena vid Konstuniversitetet i allmänhet är nöjda med sina studier och sin examen.

Studerandeenkäterna är en del av Konstuniversitetets kvalitetssystem. Resultaten från enkäterna används för att utveckla utbildningen, tjänsterna och den övriga verksamheten, planera verksamheten på årsnivå samt förnya läroplanerna.

Enligt responsen från studieperioderna är studerandena vid Konstuniversitetet nöjda med studieperioderna

Responsen på studieperioderna som samlades in under 2023 visar som helhet att studerandena vid Konstuniversitetet i regel är nöjda med de studieperioder de genomfört. ”Allmän bedömning av studieperioden som helhet” fick det högsta vitsordet i enkäten.

I responsen på studieperioderna gav de studerande det lägsta vitsordet för sin egen aktivitet och sitt eget arbete.

I ljuset av rektorns responsenkät bör Konstuniversitetet i fortsättningen fästa mer uppmärksamhet vid välbefinnande och jämlikhet

Av rektorns responsenkät framgick att studerandena till största delen är nöjda med innehållet i grundexamensstudierna och doktorandutbildningen samt med hur nyttiga de är i arbetslivet. Studerandena var rätt nöjda med belastningen, dimensioneringen och tidpunkten för studieperioderna. Påståendena om atmosfären fick i enkäten de högsta betygen, särskilt stödet till medstuderande (medeltal 4,92/6) och den allmänna atmosfären (medeltal 4,49/6).

En del av studerandena har utmaningar med att hitta studierelaterad information och stöd samt lämpliga lugna lokaler för självständigt arbete. Även behandlingen av välbefinnandeteman inom studierna och handledningen fick sämre betyg. I ljuset av rektorns responsenkät bör Konstuniversitetet i fortsättningen fästa större uppmärksamhet vid upplevelser av diskriminering och osakligt bemötande. I Konstuniversitetets strukturer, verksamhetssätt eller attityder hade respondenterna upplevt mest språkrelaterade hinder för jämställdhet, likabehandling och/eller mångfald (42 %).
 

Personer som svarat på kandidatresponsen är nöjda med sina studier, men förhoppningen är att man fäster uppmärksamhet vid elektroniska inlärningsmiljöer

Utifrån kandidatresponsen är studerandena vid Konstuniversitetet i genomsnitt nöjda med sina universitetsstudier. På basis av kandidatresponsen kommer de elektroniska inlärningsmiljöerna och välfärdsteman utvecklas.

86 % av dem som svarade på karriäruppföljningsenkäterna var nöjda med sin examen vid Konstuniversitetet

73 % av alumnerna vid Konstuniversitetet är helt av samma eller av samma åsikt om att de skulle rekommendera Konstuniversitetets examen även till andra. 86 % av respondenterna är antingen mycket nöjda, nöjda eller ganska nöjda med sin examen med tanke på karriären. Konstuniversitets studeranden är även i genomsnitt nöjda med arbetskarriären som helhet (genomsnittet av svaren 4,7/6).

Magisteralumner och doktorandalumner upplever att de färdigheter som universitetet borde fästa större uppmärksamhet vid och som har stor betydelse i arbetslivet är organisations- och koordineringsfärdigheter, förhandlingsförmåga och stresstålighet. Enligt doktoralumnerna är sådana kunskaper dessutom språkkunskaper och att arbeta i en mångkulturell miljö. Magisteralumnerna lyfte också fram problemlösningsförmågan.

Svarsprocenten för doktorernas karriäruppföljningsenkät var hela 90 %. Av dem som svarade på doktorernas karriäruppföljningsenkät var 88 % antingen mycket nöjda, nöjda eller ganska nöjda med sin examen vid Konstuniversitetet med tanke på karriären.