Taideyliopiston opiskelijat ja alumnit ovat tyytyväisiä koulutuksen laatuun – hyvinvointiin kiinnitettävä jatkossakin huomiota

Vuoden 2023 palautekyselyillä sekä helmikuun 2024 rehtorin palautekyselyllä selvitettiin sekä nykyisten opiskelijoiden että alumnien tyytyväisyyttä opiskeluun Taideyliopistossa.

Veikko Kähkönen

Opiskelijoiden ja alumnien tyytyväisyyttä tutkintoonsa ja opiskeluun Taideyliopistossa on selvitetty vuonna 2023 kolmen eri kyselyn – opintojaksopalautteen, kandipalautteen sekä maistereiden ja tohtoreiden uraseurantakyselyiden – kautta.Lisäksi toteutettiin rehtorin palautekysely helmikuussa 2024. 

Kyselyissä Taideyliopiston vahvuuksiksi mainittiin mm. kollegiaalisuus, tuki, monipuolisuus, kansainvälisyys, hyvä ilmapiiri, kasvuasenne ja laadukas opetus. Tulosten perusteella Taideyliopiston opiskelijat ovat yleisesti ottaen tyytyväisiä opintoihinsa ja saamaansa tutkintoon. 

Opiskelijakyselyt ovat osa Taideyliopiston laatujärjestelmää. Kyselyiden tuloksia hyödynnetään koulutuksen, palveluiden ja muun toiminnan kehittämisessä, toiminnan vuosisuunnittelussa sekä opetussuunnitelmien uudistamisessa. 

Taideyliopiston opiskelijat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä suorittamiinsa opintojaksoihin sekä opintoihinsa

Vuoden 2023 aikana kerätty opintojaksopalaute osoittaa kokonaisuutena, että Taideyliopiston opiskelijat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä suorittamiinsa opintojaksoihin. ”Yleisarvio opintojaksosta kokonaisuutena” sai kyselyssä korkeimman arvosanan. Matalimman arvosanan opintojaksopalautteessa opiskelijat antoivat omalle aktiivisuudelleen ja työskentelylleen. 

Myös kandipalautekyselyyn vastanneet Taideyliopiston opiskelijat ovat keskimäärin tyytyväisiä yliopisto-opintoihinsa. Kandipalautteissa esitettiin toiveeksi kiinnittää enemmän huomiota sähköisiin oppimisympäristöihin sekä hyvinvointiteemoihin.

Rehtorin palautekyselyn valossa Taideyliopistossa tulee kiinnittää jatkossa enemmän huomiota hyvinvointiin sekä yhdenvertaisuuteen 

Rehtorin palautekyselystä selvisi, että opiskelijat ovat enimmäkseen tyytyväisiä perustutkinto-opintojen ja tohtorikoulutuksen sisältöihin sekä niiden hyödyllisyyteen työelämässä. Opintojaksojen kuormittavuuteen, mitoitukseen ja ajoitukseen opiskelijat olivat melko tyytyväisiä. Ilmapiiriä koskevat väittämät saivat kyselyssä korkeimmat arviot, erityisesti kanssaopiskelijoiden tuki (keskiarvo 4,92/6) ja yleisilmapiiri (keskiarvo 4,49/6). 
 
Osalla opiskelijoista on haasteita löytää opintoihin liittyvää tietoa ja tukea sekä sopivia rauhallisia tiloja itsenäiseen työskentelyyn. Myös hyvinvointiteemojen käsittely opintojen ja ohjauksen osana sai heikomman arvosanan. Rehtorin palautekyselyn valossa Taideyliopistossa tulee kiinnittää jatkossa enemmän huomiota syrjinnän ja epäasiallisen kohtelun kokemuksiin. Taideyliopiston rakenteissa, toimintatavoissa tai asenteissa vastaajat olivat kokeneet tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja/tai moninaisuuden esteitä eniten liittyen kieleen (42 %).  

Uraseurantakyselyihin vastanneista 86 prosenttia on tyytyväisiä suorittamaansa Taideyliopiston tutkintoon 

Taideyliopiston alumneista 73 % on täysin samaa tai samaa mieltä siitä, että suosittelisivat Taideyliopiston tutkintoa myös muille. Vastaajista 86 % on joko erittäin tyytyväinen, tyytyväinen tai melko tyytyväinen suorittamaansa tutkintoon työuran kannalta. Myös työuran kokonaisuuteen taideyliopistolaiset ovat keskimäärin tyytyväisiä (vastausten keskiarvo 4,7/6). 

Maisterialumnit ja tohtorialumit kokevat, että taidot, joiden kehittämiseen yliopistossa tulisi kiinnittää enemmän huomiota ja joiden arvioitu merkitys työelämässä on suuri, ovat organisointi- ja koordinointitaidot, neuvottelutaidot, ja stressinsietokyky. Lisäksi tohtorialumnien mukaan tällaisia taitoja ovat kielitaito sekä toimiminen monikulttuurisessa ympäristössä. Maisterialumnit nostivat esille myös ongelmanratkaisutaidot. 

Tohtoreiden uraseurantakyselyn vastausprosentti oli peräti 90. Tohtoreiden uraseurantakyselyyn vastanneista 88 % ovat joko erittäin tyytyväisiä, tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä suorittamaansa Taideyliopiston tutkintoon työuran kannalta.