Sibelius-Akademins publikationer

Vi publicerar litteratur, nätmaterial, tidningar och inspelningar som omfattas av vår undervisning och våra forskningsområden.

Vi publicerar verk och doktorsavhandlingar i åtta publikationsserier samt genom två skivmärken. Vi utger även två kollegialt granskade vetenskapliga tidningar. Vår publikationsverksamhet utgör en viktig del av universitetets samhällspåverkan. Verksamheten är riktad till konstnärer, studerande, pedagoger, forskare, organisationer och institutioner samt den musikintresserade allmänheten.

Vi följer Forskningsetiska delegationens anvisningar samt Konstuniversitetets principer för öppen vetenskap och forskning. Den kollegialt granskade serien DocMus-doktorsskolans publikationer samt tidningarna Trio och Musiikkikasvatus (Finnish Journal of Music Education) har Vetenskapliga samfundens delegations märke för kollegialt granskning. Konstuniversitetets publikationsarkiv Taju är ett arkiv för elektroniska parallelldokument och doktorsexamensarbeten – avhandlingar och studier.

Våra publikationsserier

DocMus-doktorandskolans publikationer

Serien DocMus-doktorandskolans publikationer har Vetenskapliga samfundens delegations märke för kollegial granskning sedan 2017, från och med nummer 9. Serien publiceras sedan 2012 och dess huvudredaktör är professor Anne Kauppala.

Sibelius-Akademins publikationer

Serien omfattar bland annat icke-kollegialt granskade forskningspublikationer, även konferenspublikationer, publikationer riktade till yrkespubliken och jubileumsskrifter. Det är Sibelius-Akademins publikationsnämnd som ansvarar för serien.

Sibelius-Akademins folkmusikpublikationer (se Etno.net)

Etno.net-portalen innehåller läromedels- och notpublikationer av folkmusik, andra skriftliga och multimediala publikationer inom folkmusik samt skriftliga arbeten för konstnärliga doktorsexamina.

Sibelius-Akademins utredningar och rapporter

Sibelius-Akademins utredningar och rapporter är en nätserie för utvecklings- och forskningsrapporter samt utredningar baserade på utredningsarbete. I serien kan även tryckta verk publiceras. Det är Sibelius-Akademins publikationsnämnd som ansvarar för serien.

Publikationsserier för doktorsexamina

Serien för vetenskapliga avhandlingar

EST-publikationsserie

Serien för avhandlingar inom doktorsexamina

Inspelningar

Inspelningar och tryckta publikationer inom ämnesgruppen för folkmusik i Etno.net-portalen

Etno.net är en publikation av ämnesgruppen för folkmusik vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi som innehåller inspelningar, en bokserie, examensarbeten samt läromedel och informationsdokument. Presenterade CD-skivor ingår i publikationsserien av ämnesgruppen för folkmusik vid Sibelius-Akademin och utgör en del av ämnesgruppens konstnärliga verksamhet. Bokserien omfattar både pedagogiska publikationer och böcker som utkommit som en del av doktorsexamina. I delen Examensarbeten presenteras skriftliga och multimediala arbeten kopplade till doktorsexamina i folkmusik samt projektarbeten i magisterskedet. Delar av detta material visas i sin helhet, av vissa har bara grunduppgifter kunnat publiceras av upphovsrättsliga skäl. Läromedel och informationsdokument är utprovade studiepaket skapade av lärare och studerande i ämnesgruppen för folkmusik samt andra nyttiga dokument för studier i folkmusik. Etno.net nätinspelningar utgör bevis på den musikaliska mångformigheten av ämnesgruppen för folkmusik.

Sibelius-Akademins skivmärke Sibarecords

SibaRecords är Konstuniversitetets Sibelius-Akademis eget skivmärke som startades 2009. Målet för SibaRecords är att producera högklassiga skivor, hjälpa musiker vid Sibelius-Akademin att utvidga sin konstnärliga verksamhet och sprida musik som skapats vid Sibelius-Akademin i inspelad form. SibaRecords publikationer har genomförts som Super Audio CD-flerkanalsinspelningar, traditionella CD-skivor samt vinylskivor. Dessutom har alla våra skivor publicerats även digitalt och de sprids globalt såväl som fysiska skivor som nedladdningsbara och streambara versioner.

Kollegialt granskade vetenskapliga tidningar

Musiikkikasvatus-tidning

Tidningen Musiikkikasvatus (Finnish Journal of Music Education) är en vetenskaplig publikation som fokuserar på fenomen och forskning inom musikpedagogik och innehåller artiklar på både finska, svenska och engelska. Tidningen publiceras av avdelningen för musikpedagogik, jazz och folkmusik vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi samt Suo

Forskningspublikation Trio

Trio-lehti on Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Klassisen musiikin osaston DocMus-tohtorikoulun vertaisarvioitu julkaisu, joka ilmestyy kahdesti vuodessa. Trio on klassisen musiikin esittämiseen ja pedagogiikkaan, esityskäytäntöjen, niiden estetiikan ja historian sekä nykyhetken haasteiden tutkimukseen keskittyvä julkaisu, jossa on sijaa myös klassisen musiikin historiaan, filosofiaan ja teosanalyysiin keskittyville kirjoituksille.

Försäljning och tillgång

Sibelius-Akademins publikationer kan köpas i notbutiken Ostinato eller i Unigrafias webbutik. SibaRecords-skivor kan köpas bl.a. genom skivdistributören Naxos.

Gamla redan nedlagda tidningar

Tidningen Sävellys ja musiikinteoria

Tidningen Sävellys ja musiikinteoria (Komposition och musikteori) var en publikation för ämnesgruppen för musikteori 1991–1998.

Årsboken Säteitä

Under 2009–2010 publicerade ämnesgruppen årsboken Säteitä.