Konstuniversitetets placeringsverksamhet

Det sammanlagda marknadsvärdet för Konstuniversitetets placeringstillgångar uppgick i slutet av 2021 till 90 miljoner euro. Ansvar är ett nyckelvärde och något som styr universitetets placeringsverksamhet.

Placeringstillgångar och mål för placeringsverksamheten

I december 2021 var värdet på Konstuniversitetets placeringstillgångar cirka 90 miljoner euro. Värdet på placeringstillgångarna varierar beroende på den rådande marknadssituationen. 

Målen för Konstuniversitetets placeringsverksamhet är att trygga universitetets ekonomiska handlingsutrymme och förbättra den finansiella stabiliteten. Avkastningen från placeringstillgångarna används för att utveckla universitetets verksamhet. 

Avkastningen från Konstuniversitetets placeringsverksamhet har under åren 2018–2021 varit sammanlagt 24 miljoner. Placeringsportföljens värde har ökat med 36 procent under denna period. Åren 2021–2024 kommer universitetet att använda totalt cirka 11 miljoner från avkastningen från placeringsverksamheten för att utveckla sin verksamhet.

Placeringsstrategi

Konstuniversitetet placerar i börsnoterade aktier, börsnoterade räntor, och alternativa, d.v.s. illikvida investeringsmål. Med alternativa investeringsmål avses marknader utanför de traditionella börsnoterade ränte- och aktiemarknaderna, såsom privata kapitalinvesteringar, privata lån och fastigheter.

Konstuniversitetets styrelse har från och med 2018 ändrat universitetets placeringspolitik så att andelen alternativa placeringar i placeringsportföljen har ökat. Beslutet har ökat portföljens förväntade avkastning och portföljen är nu mindre utsatt för marknadens fluktuationer. 

Genomförandet av strategin

Konstuniversitetet placerar huvudsakligen genom fonder. Placeringarna genomförs i samarbete med ledande kapitalförvaltare och förvaltningsbolag. Valet av enskilda investeringsmål är outsourcad till portföljförvaltarna för de berörda investeringsfonderna.  

Konstuniversitetets placeringshorisont är lång och klarar av kortvariga kursfluktuationer. På investeringarna förväntas en genomsnittlig avkastning på 5–6 procent av den totala årliga avkastningen (total return). Målet är att använda ungefär hälften av den, d.v.s. i genomsnitt tre procentenheter per år, för att utveckla verksamheten.

Placeringsfördelning

Konstuniversitetets placeringstillgångar består av börsnoterade aktier (45 %), börsnoterade räntor och kontanter (10 %), samt alternativa, d.v.s. illikvida placeringar (45 %). 

Ansvar i placeringsverksamheten

Ansvar är ett nyckelvärde och något som styr Konstuniversitetets placeringsverksamhet. Ansvar är även en del av placeringarnas riskhantering, eftersom det bidrar till att förbättra portföljens avkastning/riskförhållande.

Principer för ansvarsfulla investeringar

Konstuniversitetet har åtagit sig att i sin placeringsverksamhet följa principerna för ansvarsfulla investeringar. I placeringsverksamheten och vid valet av samarbetspartners betonas allmänt accepterade principer för miljö-, samhälls-, och styrningsfrågor (ESG). Principerna stöder också FN:s mål för hållbar utveckling (UN Sustainable Development Goals, SDG). Som samarbetspartners väljs sådana som antagit FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI) eller motsvarande dokument (alternativa placeringar).

Indikatorer för ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfullheten i Konstuniversitetets placeringsverksamhet övervakas regelbundet med hjälp av ESG-kriterier genom en rapporteringstjänst som tillhandahålls av en extern, oberoende aktör. ESG-poängen visar hur väl bolagen i placeringsportföljen tar hänsyn till risker och möjligheter relaterade till miljö, sociala frågor och god förvaltning i förhållande till sin bransch. 

Cirka 55 procent av Konstuniversitetets investeringar är börsnoterade. Konstuniversitetets ESG-betyg för dem är AA, mycket bra (på en skala CCC-AAA). Suomen Sijoitustutkimus Oy/MSCI ESG Research ansvarar för Konstuniversitetets kreditvärdering.

Cirka 45 procent av universitetets placeringar är alternativa, d.v.s. illikvida investeringar. Även om ansvarsfullhet också är ett viktigt kriterium vid investeringsbeslut som gäller dem, finns det inga ESG-betyg för alternativa placeringar.   

Placeringsförvaltning

Konstuniversitetets placeringsverksamhet styrs och övervakas av universitetets styrelse. Styrelsen bistås av en rådgivande placeringskommitté som består av externa experter. Rektorn ansvarar för genomförandet av placeringsverksamheten och rapportering till styrelsen.

Närmare information