Taideyliopiston sijoitustoiminta

Taideyliopiston sijoitusomaisuuden yhteenlaskettu markkina-arvo oli huhtikuussa 2024 noin 98 miljoonaa euroa. Vastuullisuus on yliopiston sijoittamisessa keskeinen arvo ja toimintatapa.

Veikko Kähkönen

Sijoitusomaisuus ja sijoitustoiminnan tavoitteet

Taideyliopiston sijoitusomaisuuden arvo on noin 98 miljoonaa euroa (huhtikuu 2024). Sijoitusomaisuuden arvo vaihtelee vallitsevan markkinatilanteen mukaan. 

Taideyliopiston sijoitustoiminnan tavoitteena on turvata Taideyliopiston taloudellista liikkumavaraa ja parantaa rahoituksen vakautta. Sijoitusomaisuuden tuottoa hyödynnetään Taideyliopiston toiminnan kehittämiseen sekä sen ja Taideyliopiston opiskelijoiden tukemiseen. 

Taideyliopiston sijoitustoiminnan tuotto on ollut vuosina 2018–2024 yhteensä 32 miljoonaa euroa. Sijoitussalkun arvo on noussut tänä aikana 49 prosenttia. Vuosina 2021–2024 yliopisto käytti sijoitustoiminnan tuottoja toimintansa kehittämiseen kaikkiaan noin 12 miljoonaa euroa.

Sijoitusstrategia

Taideyliopisto sijoittaa listattuihin osakesijoituksiin, listattuihin korkosijoituksiin ja vaihtoehtoisiin eli epälikvideihin sijoituksiin. Vaihtoehtoisilla sijoituksilla tarkoitetaan perinteisten listattujen korko- ja osakemarkkinoiden ulkopuolisia markkinoita, kuten yksityisiä pääomasijoituksia, yksityisiä lainoja ja kiinteää omaisuutta.

Taideyliopiston hallitus on muuttanut vuodesta 2018 alkaen yliopiston sijoituspolitiikkaa niin, että sijoitussalkussa olevien vaihtoehtoisten sijoitusten osuutta on lisätty. Päätös on kasvattanut salkun tuotto-odotusta ja vähentänyt alttiutta markkinaheilahtelulle. Vaihtoehtoisten sijoitusten osuus salkusta on nyt 60 %, eikä sitä ole enää tarkoitus kasvattaa.

Strategian toteutus

Taideyliopisto sijoittaa rahastojen kautta. Sijoitukset toteutetaan yhteistyössä johtavien varainhoitajien ja rahastoyhtiöiden kanssa. Yksittäisten sijoituskohteiden valinta on ulkoistettu kyseisten sijoitusrahastojen salkunhoitajille.  Vaihtoehtoisista sijoituskohteista päättää aina yliopiston hallitus tai rehtori.

Taideyliopiston sijoitushorisontti on pitkä ja se kestää lyhytaikaisia kurssiheilahteluja. Sijoitetulle omaisuudelle tavoitellaan keskimäärin 6 % vuotuista kokonaistuottoa. Siitä pyritään käyttämään noin puolet eli keskimäärin kolme prosenttiyksikköä vuodessa toiminnan kehittämiseen tai tukemiseen.

Sijoitusjakauma

Taideyliopiston sijoitusomaisuus koostuu listatuista osakesijoituksista (30 %), listatuista korkosijoituksista ja käteisestä (10 %) sekä vaihtoehtoisista eli epälikvideistä sijoituksista (60 %). 

Vastuullisuus sijoitustoiminnassa

Vastuullisuus on Taideyliopiston sijoittamisessa keskeinen arvo ja toimintatapa. Vastuullisuus on myös osa sijoitusten riskienhallintaa, sillä se auttaa parantamaan sijoitussalkun tuotto-riskisuhdetta.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Taideyliopisto on sitoutunut noudattamaan sijoitustoiminnassaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja uuden sijoituspäätösehdotuksen esittelyyn sisällytetään aina sijoituksen vastuullisuusarvio. Sijoitustoiminnassa ja yhteistyökumppaneita valittaessa painotetaan yleisesti hyväksyttyjä ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintomenettelyjen periaatteita (ESG). Periaatteilla tuetaan myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (UN Sustainable Development Goals, SDG). Yhteistyökumppaneiksi valitaan sellaisia tahoja, jotka ovat hyväksyneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UN PRI) tai vastaavan asiakirjan (vaihtoehtoiset sijoitukset). Taideyliopiston strategian tavoitteiden mukaisesti olemme osa ekologisen kestävyyskriisin ratkaisua ja ekologinen ajattelu läpäisee koko Taideyliopiston toiminnan.

Vastuullisen sijoittamisen indikaattorit

Taideyliopiston listattujen sijoitusten vastuullisuutta seurataan säännöllisesti ESG-kriteereillä ulkopuolisen puolueettoman toimijan tuottaman raportointipalvelun avulla. ESG-pisteytys kertoo siitä, kuinka hyvin sijoitussalkussa olevat yhtiöt huomioivat ympäristöön, sosiaalisiin kysymyksiin ja hyvään hallintotapaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet suhteessa toimialaansa. 

Taideyliopiston sijoituksista 40 % on listatuissa sijoituksissa. Niiden osalta Taideyliopiston ESG-luokitus on AA, erittäin hyvä (asteikolla CCC-AAA). Taideyliopiston sijoitusluokituksen tekemisestä vastaa Suomen Sijoitustutkimus Oy/MSCI ESG Research.

Valtaosa (60 %) yliopiston sijoituksista on vaihtoehtoisissa eli epälikvideissä sijoituksissa. Vaikka vastuullisuus on tärkeä kriteeri myös niihin kohdistuvissa sijoituspäätöksissä, ESG-luokituksia vaihtoehtoisista sijoituksista ei ole saatavilla. Taideyliopiston käyttämät managerit raportoivat myös vaihtoehtoisten sijoitusten osalta ESG- tavoitteiden kehityksestä.

Sijoitustoiminnan hallinto

Taideyliopiston sijoitustoimintaa ohjaa ja valvoo yliopiston hallitus. Hallituksen apuna toimii ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva neuvoa-antava sijoituskomitea. Rehtori vastaa sijoitustoiminnan toteuttamisesta ja raportoinnista hallitukselle.

Kysy lisää