Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Taideyliopiston sijoitustoiminta

Taideyliopiston sijoitusomaisuuden yhteenlaskettu markkina-arvo oli vuoden 2021 lopussa noin 90 miljoonaa euroa. Vastuullisuus on yliopiston sijoittamisessa keskeinen arvo ja toimintatapa.

Veikko Kähkönen

Sijoitusomaisuus ja sijoitustoiminnan tavoitteet

Joulukuussa 2021 Taideyliopiston sijoitusomaisuuden arvo oli noin 90 miljoonaa euroa. Sijoitusomaisuuden arvo vaihtelee vallitsevan markkinatilanteen mukaan. 

Taideyliopiston sijoitustoiminnan tavoitteena on turvata yliopiston taloudellista liikkumavaraa ja parantaa rahoituksen vakautta. Sijoitusomaisuuden tuottoa hyödynnetään yliopiston toiminnan kehittämiseen. 

Taideyliopiston sijoitustoiminnan tuotto on ollut vuosina 2018–2021 yhteensä 24 miljoonaa euroa. Sijoitussalkun arvo on noussut tänä aikana 36 prosenttia. Vuosina 2021–2024 yliopisto käyttää sijoitustoiminnan tuottoja toimintansa kehittämiseen kaikkiaan noin 11 miljoonaa euroa.

Sijoitusstrategia

Taideyliopisto sijoittaa listattuihin osakesijoituksiin, listattuihin korkosijoituksiin ja vaihtoehtoisiin eli epälikvideihin sijoituksiin. Vaihtoehtoisilla sijoituksilla tarkoitetaan perinteisten listattujen korko- ja osakemarkkinoiden ulkopuolisia markkinoita, kuten yksityisiä pääomasijoituksia, yksityisiä lainoja ja kiinteää omaisuutta.

Taideyliopiston hallitus on muuttanut vuodesta 2018 alkaen yliopiston sijoituspolitiikkaa niin, että sijoitussalkussa olevien vaihtoehtoisten sijoitusten osuutta on lisätty. Päätös on kasvattanut salkun tuotto-odotusta, ja se on nyt vähemmän altis markkinoiden heilahtelulle. 

Strategian toteutus

Taideyliopisto sijoittaa pääasiassa rahastojen kautta. Sijoitukset toteutetaan yhteistyössä johtavien varainhoitajien ja rahastoyhtiöiden kanssa. Yksittäisten sijoituskohteiden valinta on ulkoistettu kyseisten sijoitusrahastojen salkunhoitajille.  

Taideyliopiston sijoitushorisontti on pitkä ja se kestää lyhytaikaisia kurssiheilahteluja. Sijoitetulle omaisuudelle tavoitellaan keskimäärin 5–6 % vuotuista kokonaistuottoa (total return). Siitä pyritään käyttämään noin puolet eli keskimäärin kolme prosenttiyksikköä vuodessa toiminnan kehittämiseen.

Sijoitusjakauma

Taideyliopiston sijoitusomaisuus koostuu listatuista osakesijoituksista (45 %), listatuista korkosijoituksista ja käteisestä (10 %) sekä vaihtoehtoisista eli epälikvideistä sijoituksista (45 %). 

Ympyrädiagrammi Taideyliopiston sijoitusten allokaatiosta

Vastuullisuus sijoitustoiminnassa

Vastuullisuus on Taideyliopiston sijoittamisessa keskeinen arvo ja toimintatapa. Vastuullisuus on myös osa sijoitusten riskienhallintaa, sillä se auttaa parantamaan sijoitussalkun tuotto-riskisuhdetta.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Taideyliopisto on sitoutunut noudattamaan sijoitustoiminnassaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Sijoitustoiminnassa ja yhteistyökumppaneita valittaessa painotetaan yleisesti hyväksyttyjä ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintomenettelyjen periaatteita (ESG). Periaatteilla tuetaan myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (UN Sustainable Development Goals, SDG). Yhteistyökumppaneiksi valitaan sellaisia tahoja, jotka ovat hyväksyneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UN PRI) tai vastaavan asiakirjan (vaihtoehtoiset sijoitukset).

Vastuullisen sijoittamisen indikaattorit

Taideyliopiston sijoitustoiminnan vastuullisuutta seurataan säännöllisesti ESG-kriteereillä ulkopuolisen puolueettoman toimijan tuottaman raportointipalvelun avulla. ESG-pisteytys kertoo siitä, kuinka hyvin sijoitussalkussa olevat yhtiöt huomioivat ympäristöön, sosiaalisiin kysymyksiin ja hyvään hallintotapaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet suhteessa toimialaansa. 

Taideyliopiston sijoituksista noin 55 % on listatuissa sijoituksissa. Niiden osalta Taideyliopiston ESG-luokitus on AA, erittäin hyvä (asteikolla CCC-AAA). Taideyliopiston sijoitusluokituksen tekemisestä vastaa Suomen Sijoitustutkimus Oy/MSCI ESG Research.

Noin 45 % yliopiston sijoituksista on vaihtoehtoisissa eli epälikvideissä sijoituksissa. Vaikka vastuullisuus on tärkeä kriteeri myös niihin kohdistuvissa sijoituspäätöksissä, ESG-luokituksia vaihtoehtoisista sijoituksista ei ole saatavilla.   

Sijoitustoiminnan hallinto

Taideyliopiston sijoitustoimintaa ohjaa ja valvoo yliopiston hallitus. Hallituksen apuna toimii ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva neuvoa-antava sijoituskomitea. Rehtori vastaa sijoitustoiminnan toteuttamisesta ja raportoinnista hallitukselle.

Kysy lisää

    • Timo Lampinen

    • Talouspäällikkö, Talouspalvelut, Taideyliopisto
    • +358400792035