Bildkonstakademins urvalsresultat, våren 2022

Bildkonstakademins studenturvalsresultat publiceras på 3.6. Man kan också fråga om resultat per telefon: +358 50 44 88 540 eller e-post: kuva.ansokan(at)uniarts.fi.

Urvalsresultat, 3.6.2022

Urval till 5,5-årigt program som leder till kandidat- och magisterexamina i bildkonst

Följande 25 sökande har antagits och följande 7 sökande antagits på reservplats (studiespråk inom parentes efter namnet).

Anttila, Eeva-Liisa (finska)
Arvidsson, Rasmus (svenska)
Carlson, Sofie (svenska)
Ebbe Belinskij, Cecilia (svenska)
Edvards, Vita (finska)
Grön, Line (svenska)
Grönroos, Henna (finska)
Hiltunen, Piia (finska)
Kalervo, Eero (finska)
Kärki, Paavo (finska)
Marins, Sandra (finska)
Niittymäki, Daniel (finska)
Partanen, Oskar (finska)
Pennanen, Jaakko (finska)
Pylvänäinen, Ilmari (finska)
Rahkonen, Ella (finska)
Raudas, Raisa (finska)
Salim, Mahmood (finska) (villkorligt behörig sökande)
Sarsaniia, Fatima (engelska)
Siivonen, Felix (finska)
Silo, Kati (finska)
Somos, Nòra (engelska)
Suni, Saga (suomi) (finska)
Turunen, Vertti (finska)
Zhang, Rong-Ci (engelska)

Reservplatser:

1. Peltola, Aino (finska)
2. Lukjanova, Anetta (finska)
3. Koskinen, Vilhelmiina (finska)
4. Naghian, Sana (engelska)
5. Palesto, Linda (finska)
6. Tallberg, Jenny (finska)
7. Mäki-Jyllilä, Anna (finska)

De antagna får information om urvalsprocedur, om mottagandet av studieplatsen samt om anmälan till läsåret i ett antagningsbrev per e-post.

De som deltagit i urvalskursen, men inte har antagits, kan be respons från medlemmar i urvalsjuryn. Respons ges på 13.6.2022 kl. 13–16. Anvisningar skickas per e-post till sökande som kan begära respons.

Urval till samtida konsthistoria och teori, 3-årigt program som leder till kandidatexamen i konst (utbildning på finska)

Följande 10 sökande har antagits och följande 8 sökande antagits på reservplats:

Dalén, Sofia
Dorairaju, Konsta
Heinonen, Henriikka
Humalajoki, Salla
Mantere, Kalle
Salo, Heini
Siistonen, Ilona
Strang, Alva
Suosalo, Alli
Turtiainen, Minea

Reservplatser:

1. Kuusisto, Veera
2. Boswell, Emily
3. Pirttiperä, Otto
4. Komu, Katariina
5. Tast, Mimosa
6. sökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen
7. Kuljuntausta, Viivi
8. Kopakkala, Olli

De antagna får information om urvalsprocedur, om mottagandet av studieplatsen samt om anmälan till läsåret ett antagningsbrev per e-post.

De som deltagit i urvalsprovet, men inte har antagits, kan få respons från medlemmar i urvalsjuryn. Respons ges på 7.6.2022 kl. 13-15. Anvisningar skickas per e-post till sökande som kan begära respons.

Mottagande av studieplats

För att behålla den studieplats du beviljats bör du meddela att du tar emot studieplatsen senast 15.7.2022 kl. 15.00 (lokal tid i Finland). Sökandena som har konstaterats villkorligt behöriga i urvalets första skede, måste senast i samband med att studieplatsen tas emot lämna in ett examensintyg på den utbildning eller de språkkunskaper som krävs.

Ta emot studieplatsen i Min Studieinfo -tjänsten eller använd pappersblanketten som skickas med antagningsbrevet. Blanketten bör skickas till Konstuniversitetets ansökningstjänster (ansokan@uniarts.fi). Försenade meddelanden beaktas ej.

Du tar emot studieplatsen bindande, dvs. du kan inte senare ändra eller annullera mottagandet. Ett bindande mottagande innebär att dina övriga ansökningsönskemål automatiskt annulleras. Du kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen i utbildning som börjar inom samma termin.

Begäran om omprövning

Rättelse i detta beslut får sökas hos Konstuniversitetet enligt § 82 i universitetslagen (558/2009).

Läs mera om rättelseförfarandet

Avsikten med rättelseförfarandet är att begära att ett fel som den sökande anser har begåtts i samband med beslutsfattandet rättas till. Syftet med begäran om omprövning är inte att få feedback eller ytterligare information om antagningen. Rättelse till antagningsbeslutet kan sökas genom att skicka en skriftlig begäran om omprövning inom 14 dagar från den dag de slutliga resultaten publicerats.

Innehåll i begäran om omprövning

Antagningsresultaten baserar sig på uppgifter som den sökande inlämnat till Konstuniversitetet inom utsatt tid. I din skrivelse måste du i detalj redogöra för vad din begäran om omprövning gäller och de fakta som du åberopar. Ange dina personuppgifter och underteckna din skrivelse eller låt ett ombud med fullmakt underteckna den. Ange namnet på det/de ansökningsalternativ som begäran om omprövning gäller. Ifall du levererar begäran om omprövning via e-post, skriv akademins namn i rubrikfältet.

Inlämnande av begäran om omprövning

Ansökan bör göras skriftligen eller via e-post till Konstuniversitetets registratorskontor. Ansökan bör vara framme på registratorskontoret inom 14 dagar efter offentliggörandet av de slutliga resultaten.

Avsändaren ansvarar själv för försändelse av begäran om omprövning. Begäran om omprövning ska lämnas in till: kirjaamo@uniarts.fi

Besvärsförbud

I ett beslut som det enligt 82 § i universitetslagen är möjligt att söka rättelse i får ändring inte sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen före rättelseförfarande. I ett beslut som har fattats vid rättelseförfarande får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.