Näin haet esittävien taiteiden lavastuksen maisteriopintoihin

Kevään 2021 yhteishaku. Hakuaikataulu, tarvittavat todistukset, ennakkotehtävät ja tietoa valintakokeisiin osallistumisesta.

Kevään 2021 valintakokeet

(päivitetty 17.3.2021)

Esittävien taiteiden lavastuksen maisteriopintojen valintakoetehtävät on muutettu koronatilanteen vuoksi etätehtäviksi. Jatkoon päässeitä hakijoita tiedotetaan muutoksesta sähköpostitse. Hakukohteen valintaperusteet säilyvät ennallaan.

Opintojen kesto ja tutkintokieli

 • Opintojen kesto: 2 vuotta
 • Tutkintokieli: suomi

Taideyliopistoon haetaan korkeakoulujen ensimmäisessä yhteishaussa Opintopolku.fi:ssä. Hakuaika: 5.-19.1.2022 (klo 15.00, Suomen aikaa). Opiskelijavalintojen 2022 hakuohjeet julkaistaan lokakuun lopussa 2021.

Valintaperusteet

Hakukelpoisuus

Esittävien taiteiden lavastuksen koulutusohjelman maisteriopintoihin (syventävät opinnot) voidaan hyväksyä henkilö, jolla on kokemusta taiteellisesta ryhmätyöstä sekä toimisesta lavastajana ja joka on suorittanut:

 1. taiteen kandidaatin tutkinnon lavastustaiteen alueelta tai muun soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon    
 2. soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon
 3. BA- (Bachelor of Arts) tasoisen soveltuvan ulkomaisen tutkinnon, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin

  TAI

 4. jolla on opintojen, taiteellisen toiminnan ja työkokemuksen perusteella hankitut korkeakoulun toteamat riittävät tiedot ja valmiudet.
  Tämä valintaperuste on tarkoitettu hakijoille, joiden alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen on jäänyt aiemmin kesken tai joilla on muita erillisiä korkeakouluopintoja taidealalta (esim. avoimessa yliopistossa suoritettuja).
  Hakijalla tulee olla vähintään 60 ECTS-opintopistettä korkeakouluopintoja, joiden soveltuvuus harkitaan tapauskohtaisesti. Opinnot voivat sisältää lavastusopintoja tai sitä tukevia korkeakouluopintoja ja ne on oltava suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. 60 korkeakoulussa suoritetun opintopisteen lisäksi hakijalla tulee olla vahva näyttö taiteellisesta toiminnasta. Riittävänä näyttönä päätoimisesta työskentelystä hakukohteen alalla voidaan pitää esim. kahden vuoden päätoimista työskentelyä, joka on verrattavissa 120 ECTS-opintopisteen työmäärään.

Hakijan hakukelpoisuus arvioidaan hakijan hakemuksen ja todistusten perusteella.

Hakijan hakukelpoisuudesta tehdään päätös ennen kutsujen lähettämistä valintakokeisiin. Kielteiset hakukelpoisuuspäätökset lähetetään hakijalle tiedoksi. Myös myönteisistä maisterivaiheen hakukelpoisuuspäätöksistä tiedotetaan sähköpostitse maisterivaiheen hakijoille viimeistään viikolla 9-10. Huom. valintakokeisiin kutsutaan kuitenkin ainoastaan ne, jotka on ennakkotehtävien perusteella hyväksytty jatkoon.

Valintapäätös tehdään ehdollisena sellaisten maisteriopintoihin tai -ohjelmiin valinnan kautta hyväksyttyjen hakijoiden osalta, joiden kandidaatin tutkinto tai muu soveltuva alempi korkeakoulututkinto on vielä hakuvaiheessa kesken. Kyseisten hakijoiden on toimitettava todistus suoritetusta kandidaatin tutkinnosta tai muusta soveltuvasta alemmasta korkeakoulututkinnosta hakijapalveluihin 16.7.2021 klo 15 mennessä, muuten heidän osaltaan tehty ehdollinen valintapäätös raukeaa. Ehdollinen päätös ei koske hakijoita, jotka tulevat hyväksytyiksi opintojen, taiteellisen toiminnan ja työkokemuksen perusteella.

Korkeakouluun hyväksytyltä maisteriopiskelijalta voidaan vaatia täydentäviä opintoja koulutusohjelmansa minimiopintopistelaajuuden lisäksi koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Lähtökohtana on soveltuva alempi korkeakoulututkinto ja täydentävien opintojen määrä voi olla enintään yhden vuoden opintoja edellyttävän määrä.
Täydentävät opinnot tulee suorittaa lähtökohtaisesti ensimmäisenä opiskeluvuonna ja ne merkitään opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Hakijalle tiedotetaan häneltä vaadituista täydentävistä opinnoista valintapäätöksen yhteydessä.

Hakija ei voi hakea samana vuonna saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin. Jos hakija palauttaa hakemuksen saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin, otetaan huomioon vain hakemus viisivuotiseen koulutukseen.

Siirto-opiskelijahaku toisesta yliopistosta

Pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa oleva hakija

Kielitaitovaatimus

Esittävien taiteiden lavastuksen maisteriopintojen opetus- ja tutkintokieli on suomi.

Opiskelijalla on oikeus opetuksen yhteydessä ja opintosuorituksissa käyttää ruotsin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä tai opetuksen luonteesta niin johdu. Suurin osa ryhmäopetuksesta on kuitenkin suomen kielellä.

Voidakseen tulla hyväksytyksi tutkinto-opiskelijaksi hakijalla on oltava hakukohdekohtaisen opetuskielen mukainen kielitaito, joka on osoitettava hyväksyttävästi suoritetulla kielitestillä, aiemmalla pohjakoulutuksella tai muilla aikaisemmilla opinnoilla.

Suomessa koulusivistyksensä saanut hakija voi osoittaa kielitaitonsa suomeksi tai ruotsiksi riippumatta siitä, hakeeko hän suomen- vai ruotsinkieliseen koulutukseen. Mikäli tällaisen hakijan pohjakoulutus on suoritettu eri kielellä kuin hakukohteen (pääasiallinen) opetuskieli, valintakokeessa arvioidaan erikseen hakijan riittävä kielitaito opetuskielessä esim. haastattelun avulla. 

Riittävä kielitaito on lähtökohtaisesti osa hakijan hakukelpoisuutta ja varmistaa hakijan koulutettavuutta/soveltuvuutta korkeakouluopiskeluun ja opiskelun sujuvuutta viestinnällisten valmiuksien osalta.

Hakijan tulee osoittaa riittävä kielitaito 27.1.2021 klo 15 mennessä:

 • mikäli hän osoittaa riittävän kielitaidon jollain muulla tutkinnolla kuin vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritetulla suomalaisella ylioppilastutkinnolla. Hakijan tulee toimittaa tutkintotodistus.
 • mikäli hän osoittaa riittävän kielitaidon osana opintoja ja suoritettava tutkinto on vielä kesken (esim. abiturientit ja hakijat, joiden kandidaatin tutkinto on kesken). Hakijan tulee toimittaa peruskoulun päättötodistus tai opiskelutodistus ko. koulutuksen suorittamisesta sekä arvioitu valmistumisaika.

Hakijan tulee osoittaa riittävä kielitaito 10.3.2021 klo 15 mennessä:

 • mikäli hän osoittaa riittävän kielitaidon kielikokeella (esim. YKI, TOEFL, IELTS). Hakijan tulee toimittaa todistus hyväksytysti suoritetusta kielikokeesta.

Mikäli hakija osoittaa riittävän kielitaidon vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritetulla suomalaisella ylioppilastutkinnolla, hakijan ei tarvitse toimittaa tutkintotodistusta.

Teatterikorkeakoulun opetus- ja tutkintokielet

Kielitaidon osoittaminen

Suomen kielen taidon todistaminen suomenkielisessä hakukohteessa

Hakija voi todistaa kielitaitonsa seuraavilla tavoilla:

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä (päättötodistuksessa suomi äidinkielenä hyväksytyllä arvosanalla
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) suoritettu vähintään arvosanalla approbatur (A)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon suomi toisena kielenä -koe suoritettu vähintään arvosanalla approbatur (A)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän (A-kieli) mukainen suomen kielen koe suoritettu vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän (B-kieli) mukainen suomen kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L)
 • Korkeakoulututkinto:
  • jonka opetuskielenä on suomi
  • joka sisältää vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön tai korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi
  • jossa suomen kieli pääaineena
  • joka sisältää korkeakoulussa suoritetut perus- ja aineopinnot (60 op / 35 ov) suomen kielessä
  • jossa korkeakoulussa suoritettu ja tutkintoon sisältyvä suomen kielen kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä
 • IB-tutkinto
  • A-tason suomi (literature / language and literature / literature and performance) suoritettu vähintään arvosanalla 2
  • B-tason suomi suoritettu vähintään arvosanalla 5
  • Ennen vuotta 2013 suoritetun IB-tutkinnon A1-suomi suoritettu vähintään arvosanalla 2 TAI A2-suomi vähintään arvosanalla 5
 • EB-tutkinto
  • suomi L1-kielenä suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4)
  • suomi L2-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 7
 • RP- tai DIA-tutkinto Helsingin Saksalaisessa koulussa
  • suomi äidinkielenä -kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4)
  • suomi äidinkielenä -suullinen koe suoritettu vähintään arvosanalla 8
  • suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8
 • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) suomen kielessä
  • suoritettu tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
  • vaihtoehtoisesti ylimmän tason (tasot 5 ja 6) kokeesta vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti (eri tutkintokertoja voi yhdistellä)
 • Valtionhallinnon suomen kielen suullinen ja kirjallinen kielitutkinto
  • suoritettu arvosanalla hyvä
 • Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu

Arviointikriteerit

Ennakkotehtävien ja valintakokeen arvioinnissa kiinnitetään huomiota:

 • oman taiteellisen käsialan ja näkemyksen välittymiseen
 • lavastajan työhön sisältyvien teknisten, taiteellisten ja sosiaalisten työprosessien hallintaan
 • analyyttisyyteen sekä motivaatioon syventäviä opintoja kohtaan

Ennakkotehtävät

Ennakkotehtäviä ei tarkenneta eikä selitetä. Ennakkotehtävät tehdään suomen tai ruotsin kielellä. Merkitse nimesi jokaiseen tehtävään.

 1. Ansioluettelo
  Ansioluettelossa tulee kertoa nimi, koulutus ja alaan liittyvä työkokemus, sekä mahdolliset hakukohteen alaan liittyvät näyttelyt, julkaisut, palkinnot, opintomatkat ja luottamustehtävät. Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_ansioluettelo

 2. Motivaatiokirje
  Motivaatiokirjeessä tulee perustella, miksi hakija pyrkii esittävien taiteiden lavastuksen maisteriopintoihin, mitkä ovat hänen erityiset kiinnostuksen kohteensa kyseisellä koulutusalalla sekä odotukset opintoja kohtaan. Motivaatiokirjeen enimmäispituus on kaksi A4 -sivua, fonttikoko 12, riviväli 1,5. Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_motivaatiokirje

 3. Työnäytekansio
  Työnäytekansiossa tulee esitellä aikaisempaa taiteellista ja/tai ammatillista toimintaa kolmen hakijalle tärkeimmän työn kautta. Työnäytekansion ensimmäisellä sivulla tulee olla hakijan nimi, osoite, puhelinnumero. Työnäytekansion seuraavalle sivulle tulee liittää luettelo kansiossa esitellyistä töistä. Luettelossa tulee mainita teoksen nimi ja laatu (esim. lavastus) sekä toteuttamisaika, -paikka ja työryhmä. Ryhmässä valmistettujen teosten osalta on hakijan rooli työryhmän jäsenenä tuotava esiin. Mahdollisten videolinkkien osoite ja salasana on liitettävä mukaan tähän luetteloon. Mahdollisten linkitettyjen videomateriaalien yhteenlaskettu enimmäiskesto on 10 minuuttia. Työnäytekansio lähetetään yhtenä tiedostona. Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_tyonaytekansio

 4. Suunnittelutehtävä
  Suunnittele julkiseen tilaan teos, jossa skenografialla on itsenäinen ja aktiivinen rooli teoksen sisällön tuottajana ja/tai toiminnan generoijana sen sijaan, että se muodostaisi ympäristön toiselle esitykselle. Valitse lähtökohdaksi jokin ajankohtainen ilmiö, ongelma tai kysymys, johon haluat ottaa kantaa ja ympäristö, joka mahdollistaa teoksen toteuttamisen. Liitä suoritukseesi valokuva lähtökohtana toimivasta ympäristöstä, luonnos suunnittelemastasi teoksesta, sekä teksti, jossa avaat teoksesi toimintaperiaatetta ja tilallisuutta. Tekstin enimmäispituus on yksi A4 -sivua, fonttikoko 12, riviväli 1,5.

Suunnittelutehtävä sijoitetaan työnäytekansion viimeisille sivuille seuraavassa järjestyksessä 1) lähtökohta, 2) luonnos ja 3) teksti.

Näin haet

Esittävien taiteiden lavastuksen maisteriopinnot löytyy Opintopolun hakulomakkeelta nimellä; Maisterihaku: esittävien taiteiden lavastus, taiteen maisteri (2 v)

1. Täytä sähköinen hakulomake hakuaikana 7.1. – 20.1.2021 klo 15 mennessä Opintopolussa

2. Toimita ennakkotehtävät ja liitteet 27.1.2021 klo 15 mennessä Opintopolussa

 • Ennakkotehtävät
  Nimeä ennakkotehtävätiedostot tehtävänannon yhteydessä ilmoitetun ohjeen mukaisesti.

 • Koulutustaustan osoittavat dokumentit
  Tutkintotodistus suoritetusta maisteriopintoihin soveltuvasta pohjakoulutuksesta ja opintosuoritusote tai opiskelutodistus ja opintosuoritusote kesken olevasta koulutuksesta.
  Mahdolliset muut todistukset opinnoista, jotka haluat huomioitavan valinnassa.
  Nimeä tiedostot sukunimi_etunimi_dokumentin nimi, esim.: sukunimi_etunimi_tutkintotodistus, sukunimi_etunimi_opintosuoritusote

 • Diploma Supplement (DS)
  Jos haet ulkomaisella tutkinnolla toimita DS. Jos Diploma Supplementia ei ole saatavilla toimita erillinen selvitys ulkomaisen tutkinnon asemasta opiskelumaan koulutusjärjestelmässä ja kuvailu opinnoissa käytetystä arvosteluasteikosta.
  Nimeä tiedosto sukunimi-etunimi-dokumentin nimi, esim.: sukunimi_etunimi_ds

 • Osoitus kielitaidosta
  Todistus opetuskielen mukaisen kielitaidon osoittamiseksi, mikäli sitä ei voida todentaa suoritetusta korkeakoulututkinnosta (todistus toimitettava 27.1. tai 10.3. mennessä, katso ohjeet kohdasta kielitaitovaatimus).
  Jos osoitat kielitaitosi aiempien opintojesi perusteella, tulee toimittamastasi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä käydä selkeästi ilmi millä kielellä tutkinto on suoritettu.
  Nimeä tiedosto sukunimi_etunimi_dokumentin nimi, esim.: sukunimi_etunimi_yki

Sinun on toimitettava ammattikääntäjän tekemä käännös todistusliitteistä, mikäli ne eivät ole suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Materiaalien toimittaminen Opintopolku-järjestelmässä

Täytettyäsi sähköisen hakulomakkeen Opintopolku.fi -palvelussa, toimita ennakkotehtävät ja/tai muu vaadittu materiaali Taideyliopistoon Opintopolun hakulomakkeen kautta annettuun määräaikaan mennessä. Voit täydentää hakemustasi liitteiden osalta joko Oma Opintopolku -palvelussa tai sähköpostitse saamassasi vahvistusviestissä olevan muokkauslinkin kautta.

Muistathan tarkistaa vielä ennen hakemuksen edelleen lähettämistä, että olet ladannut kaikki tarvittavat liitteet mukaan hakemukseesi ja että antamasi tiedot ovat oikein. Vain osittain ladatut ja lähetetyt ennakkotehtävät tullaan automaattisesti hylkäämään. Tarkista myös, että kaikki lataamasi materiaali aukeaa ja toimii niin kuin on tarkoitus.

Nimeä kaikki tiedostosi ilmoitetun ohjeen mukaisesti. Tiedostoja nimetessä ei pidä käyttää skandinaavisia merkkejä (å, ä, ö) tai erikoismerkkejä.

Järjestelmä hyväksyy seuraavat audio- / video- / dokumentti- / kuvaformaatit:

 • Audio – mp3, m4a, aiff, wma, wav, aac
 • Video – mpeg, mpg, mp4, mov, avi, wmv, m4v, vob (suosittelemme mp4 formaattia)
 • Dokumentit – kaikki tekstitiedot toimitetaan pdf-formaatissa
 • Kuvat – jpeg, png, gif, jpg

Huomioi, että suurin sallittu tiedostokoko on 1 GB.

Varmista, että tietokoneesi ja internet-selaimesi on ajan tasalla (päivitetty). Käytä materiaalien lataamiseen vakaata internet-yhteyttä. Varmista myös, ettei koneesi mene virransäästö-tilaan kesken latausten.

Hakemuksen (hakulomake, ennakkotehtävät, liitteet) lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla.

Hakemuksia, joista puuttuu ennakkotehtävä/ennakkotehtävät, ei käsitellä. Sähköpostitse tai sähköpostin liitteenä toimitettuja ennakkotehtäviä ei käsitellä.

Lataa materiaalit järjestelmään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Suuret tiedostot saattavat latautua jopa useamman tunnin ajan, mikäli järjestelmässä on ruuhkaa. Voit nopeuttaa esim. videon toimitusta pakkaamalla videotiedoston pienemmäksi. Taideyliopisto suosittelee, että lataaminen aloitetaan jo hyvissä ajoin ennen määräaikaa.

Valintakokeet

(päivitetty 17.3.2021)
Valintakokeet on muutettu koronatilanteen vuoksi etätehtäviksi. Jatkoon päässeitä hakijoita tiedotetaan muutoksesta sähköpostitse.

Hakijoiden hakukelpoisuuspäätöksistä lähetetään hakijoille tieto sähköpostitse viimeistään viikolla 9-10. Ennakkotehtävien perusteella jatkoon päässeille lähetetään sähköpostitse kutsu toiseen vaiheeseen viimeistään viikolla 15. Annettua valintakoeaikaa ei vaihdeta. Myös ennakkotehtävien perusteella karsituille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse.

1 vaihe       Opintopolun hakemus sekä ennakkotehtävien ja liitteiden toimittaminen
2 vaihe       ma 26.4.

Osa hakijoista kutsutaan ennakkotehtävien perusteella henkilökohtaiseen haastatteluun.
Valintakokeet järjestetään Teatterikorkeakoulun Haapaniemenkatu 6 olevissa tiloissa.

Valintakokeiden toisen vaiheen voi suorittaa joko suomen tai ruotsin kielellä.

Lisätietoa valintakokeista ja arvostelukriteereistä

Yksilölliset järjestelyt valintakokeissa

Pandemiatilanteen vaikutus valintakokeisiin

Mikäli pandemiatilanne niin vaatii, paikan päällä toteutettaviksi suunnitellut valintakokeet muutetaan etäkokeiksi. Tässä tapauksessa edellä ilmoitettuihin aikatauluihin voi tulla muutoksia.
Mahdollisista pandemiatilanteen aiheuttamista muutoksista ilmoitetaan viimeistään 16.3.2021.

Opiskelijavalinnan tulosten julkaisu

Teatterikorkeakoulu julkaisee valintakokeiden tulokset 12.5. ja 2.6. Opintopolussa ja Taideyliopiston www-sivuilla. Voit hakulomaketta täyttäessäsi valita, ettei nimeäsi saa julkaista verkossa.

Opiskelijavalinnan tulos 12.5. klo 9

 • Comparative Dramaturgy and Performance Research -maisteriohjelma
 • Esittävien taiteiden lavastuksen maisteriopinnot
 • Kirjoittamisen maisteriohjelma
 • Live Art and Performance Studies -maisteriohjelma
 • Näyttelijäntaiteen maisteriopinnot (suomenkielinen)
 • Näyttelijäntaiteen maisteriopinnot (ruotsinkielinen)

Opiskelijavalinnan tulos 2.6. klo 9

 • Dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen koulutusohjelma
 • Esittävien taiteiden lavastuksen koulutusohjelma
 • Koreografian maisteriohjelma
 • Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma (ruotsinkielinen)
 • Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma (suomenkielinen)
 • Ohjauksen koulutusohjelma
 • Ohjauksen maisteriopinnot
 • Tanssijantaiteen maisteriohjelma
 • Valosuunnittelun koulutusohjelma
 • Valosuunnittelun maisteriopinnot
 • Äänisuunnittelun koulutusohjelma
 • Äänisuunnittelun maisteriopinnot

Hyväksytyille ja mahdollisille varasijoilla oleville lähetetään tieto valintakokeiden tuloksista sähköpostitse valintapäätösten julkaisupäivänä. Muille hakijoille ei ilmoiteta valinnan tuloksista sähköpostitse.

Valinnan tulosta voi myös tiedustella sähköpostitse hakijapalveluista.

Aloituspaikat ja varasijat

Hakijan oikeus hakea oikaisua opiskelijavalintapäätökseen

Opiskelupaikan vastaanotto

Opiskelupaikan voi ottaa vastaan joko Opintopolussa tai hyväksymiskirjeen mukana lähetettävällä opiskelupaikan vastaanottoilmoituksella, joka tulee toimittaa Taideyliopiston hakijapalveluihin. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 16.7.2021 klo 15.00.

Myöhässä saapuneita ilmoituksia ei oteta huomioon. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Jos hakija kuitenkin haluaa luopua opiskelupaikastaan otettuaan sen ensin vastaan, hänen katsotaan vastaanottaneen opiskelupaikan ko. lukukautena (ks. yhden korkeakoulupaikan säännös).

Yliopistoon ilmoittautuminen

Uusille opiskelijoille lähetetään ilmoittautumisohjeet hyväksymismateriaalin liitteenä. 

Poissaolo ensimmäisenä opiskeluvuonna

Opintojen aloittaminen

Kevään 2021 opiskelijavalinnoissa valittavat uudet opiskelijat aloittavat opintonsa koulutusohjelmasta riippuen elo-syyskuussa 2021 (vko 32-34).

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Hakijapalvelut neuvoo Teatterikorkeakoulun opiskelijavalintaan liittyvissä kysymyksissä.

Voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse tai puhelimitse.

Sähköposti: teak.hakijapalvelut@uniarts.fi
Puhelinnumero: 050 349 6672

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin

Tutustu koulutuksen sisältöön