Hae tohtorikoulutukseen

Taideyliopistossa voi suorittaa kuva-, tanssi- ja teatteritaiteen sekä musiikin tohtorin tutkinnon. Tältä sivulta löydät akatemiakohtaiset ohjeet tohtorikoulutukseen hakemisesta.

Doctoral Studies at the Academy of Fine Arts

Taideyliopiston Kuvataideakatemian (KuvA) Kuvataiteen tohtoriohjelmaan haetaan julkisen haun kautta. Koulutukseen otetaan enintään viisi (5) uutta opiskelijaa suorittamaan kuvataiteen tohtorin tutkintoon (KuT/DFA) johtavia opintoja. Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä.

Seuraava haku on syksyllä 2020, jolloin hakuohjeet julkaistaan verkkosivuilla. 
 

Haku syksyllä 2019 alkavaan koulutukseen on päättynyt. Katso opiskelijavalinnat täällä
 

Hakuohjeet Kuvataideakatemian tohtoriohjelmaan 2019 

Doctoral Studies at the Theatre Academy

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun esittävien taiteiden taiteellisen tutkimuksen tohtoriohjelmaan haetaan julkisen haun kautta.

Hakuaika sysyllä 2019 alkavaan koulutukseen on päättynyt. Katso opiskelijavalinnat täällä


Hakuohjeet Teatterikorkeakoulun tohtoriohjelmaan 2019

Doctoral Studies at the Sibelius Academy

Sibelius-Akatemian jatkokoulutuksen tavoitteena ovat korkeatasoiseen luovaan ja kriittiseen työskentelyyn kykenevät asiantuntijat, jotka toimivat vaativissa taiteen, tutkimuksen, kehittämisen ja koulutuksen tehtävissä itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa. Musiikin tohtorit ja lisensiaatit toimivat myös yhteiskunnallisina vaikuttajina eettisesti kestävän tulevaisuuden puolesta. Toiminta rakentuu taiteellisten, tutkimuksellisten ja pedagogisten toimintamuotojen vuorovaikutukselle.

 

Jos kiinnostuksesi kohdistuu esittävään säveltaiteeseen, sävellykseen, musiikinteoriaan tai kirkkomusiikkiin ja jos tohtoriprojektisi liittyy tyylillisesti länsimaisen taidemusiikin perinteeseen antiikin musiikista uusimpaan uuteen, silloin opintojen suorituspaikaksi kannattaa valita Sibelius-Akatemian DocMus-tohtorikoulu. Jos taas kiinnostuksesi kohdistuu jazziin, kansanmusiikkiin, musiikkikasvatukseen, musiikkiteknologiaan tai taidejohtamiseen ja yrittäjyyteen, silloin opintojen suorituspaikka on Sibelius-Akatemian MuTri-tohtorikoulu.

 

Seuraava hakuaika Sibelius-Akatemian jatko-opiskelijaksi on 2.-31.1.2020

 

Tarkat hakuohjeet löytyvät alta.

 

Sibelius-Akatemiaan tohtorikoulutukseen valitut opiskelijat 2019

Applying to the Sibelius Academy as a doctoral student

Applying to the Sibelius Academy as a doctoral student

Koulutuslinjat, koulutusalat ja tohtorikoulut

Kummassakin tohtorikoulussa tutkinto on mahdollista suorittaa kolmella koulutuslinjalla:

- Taiteilijakoulutuksessa jatko-opintojen pääpaino on itsenäisessä taiteellisessa työssä, jota täydentävät alan käsitteellistä ymmärtämistä vahvistavat opinnot. Opin- ja taidonnäytteessä yhdistyvät taiteellinen ja tutkimuksellinen lähestymistapa. Opin- ja taidonnäyte muodostuu tyypillisesti viidestä taiteellisesta osiosta (konsertteja, äänitteitä tai muu vastaava kokonaisuus) ja tutkielmasta.

- Tutkijakoulutuksessa opintojen pääpaino on tieteellisessä tutkimuksessa ja sitä täydentävissä tutkimusosaamista vahvistavissa opinnoissa. Opin- ja taidonnäytteenä on väitöskirja.

- Soveltajakoulutuksen opinnoissa erikoistutaan tiedollisesti ja taidollisesti johonkin musiikkialan kysymykseen ja tähän liittyvään kehittämistyöhön. Tutkinto voi olla joko tieteellinen tai taiteellinen. Opin- ja taidonnäyte on usein monimuotoinen ja koostuu esimerkiksi uusista ja koetelluista menetelmistä, sovelluksista, ohjelmistoista, materiaaleista, teorioista, nuottieditioista, konsert(e)ista tai muista esityksistä sekä kehittämistyötä ja sen tuloksia dokumentoivasta kirjallisesta raportista.

Kaikilla linjoilla tohtorintutkinnon opin- ja taidonnäyte on laajuudeltaan 165 op. Tämän lisäksi tutkintoon sisältyy 75 op tukiopintoja. Lisensiaatintutkinnossa opin- ja taidonnäytteen laajuus on 75 op ja tukiopintojen 75 op.

Hakuohjeet

Seuraava hakuaika Sibelius-Akatemian jatko-opiskelijaksi päättyy perjantaina 31.1.2020 klo 16.00 Suomen aikaa.  Jatko-opintokelpoisuus on henkilöllä, joka on suorittanut musiikin maisterin tutkinnon (ylempi korkeakoulututkinto) tai vastaavan aikaisemman Sibelius-Akatemian tutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon. Jatko-opiskelu voi perustua myös muille edeltäville opinnoille, mikäli Akateeminen neuvosto katsoo henkilöllä olevan edellytykset jatko-opintojen menestykselliseen harjoittamiseen.

 

Sibelius-Akatemian jatkotutkinto-ohje:

Hakemus tohtoriopintoihin osoitetaan Akateemiselle neuvostolle. Hakemuksen perusteella opiskelijalle voidaan myöntää

1. opinto-oikeus tohtorintutkintoon johtavaan koulutukseen (dekaanin päätös),
2. mahdollisuus tulla jatkotutkintosuunnitelmaa valmistelevaksi opiskelijaksi (tohtorikoulun johtajan päätös)
3. tai hakemus voidaan hylätä. 

Hakemus tehdään Opintopolku.fi -sivuston kautta.

Päätös opiskelijaksi ottamisesta ja tulosten ilmoittaminen

Keskeisimmän kriteerin hakijan ottamisessa opiskelijaksi muodostavat arviot hakijan mahdollisuuksista menestyä jatko-opinnoissa. Tutkintokoulutuksen osalta jatkotutkintosuunnitelman hyväksyy Akateeminen neuvosto jatko-opiskelijaksi pyrkivän hakemuksen perusteella sekä asiantuntijalautakunnan lausunnon saatuaan ja asianomaista tohtorikoulua kuultuaan, minkä jälkeen Akateeminen neuvosto tekee dekaanille esityksen opiskelijan ottamisesta opiskelijaksi ja sijoittamisesta tohtorikouluun. Suunnitelmaa valmistelevan opiskelijan kohdalla päätöksen tekee tohtorikoulun johtaja asiantuntijalautakunnan arvioinnin perusteella.

 

Kaikille valituksi tulleille ilmoitetaan valinnan tulos sähköpostitse viimeistään 15.6.2020. TIeto valinnan tuloksesta on myös Uniarts-verkkosivuilla viimeistään 15.6.2020.

 

Oikaisuhakemus

Yliopistolain (L558/2009) 82 §:n mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa hakea yliopistolta kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkaisemisesta. Oikaisuhakemus on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava Taideyliopiston kirjaamoon.

Oikaisuhakemuksen toimittaminen ja sen sisältö

Hakemuksen on oltava perillä kirjaamossa 14 päivän kuluessa päätöksen julkistamisesta. Oikaisuhakemuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Mikäli toimitat oikaisuhakemuksen sähköpostitse, kirjoita sähköpostin otsikko-/aiheriville, mitä akatemiaa hakemus koskee. Oikaisuhakemuksesta on käytävä ilmi vaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot, vaatimukset sekä vaatimusten perusteet.

 

Kirjaamon yhteystiedot:


Taideyliopisto / kirjaamo
PL 38 / Töölönlahdenkatu 16 C
00097 Taideyliopisto
kirjaamo@uniarts.fi

 

Lisätietoja:

DocMus/Sirpa Järvelä, sirpa.jarvela@uniarts.fi, 040-710 4286
MuTri/Hannu Tolvanen, hannu.tolvanen@uniarts.fi, 050-5680 584

 

Haku taiteilijakoulutukseen

Haku tutkijakoulutukseen

Haku soveltajakoulutukseen