Undervisningsportfölj – instruktioner

En undervisningsportfölj är ett dokument där du kan dokumentera din utveckling och din kompetens i undervisningsarbetet. Du kan dela med dig av ditt synsätt och ditt kunnande i din omgivning eller vid rekrytering.

I undervisningsportföljen kan du beskriva betydelsen av ditt konstnärliga eller vetenskapliga arbete i undervisningen, reflektera över utvecklingen av din lärarroll, beskriva och motivera dina val i undervisningsarbetet och reflektera över ditt tänkande, dina erfarenheter och din utveckling som lärare.  

Allmänna instruktioner för att sammanställa en undervisningsportfölj

 • Rekommenderad längd är 5–10 sidor. Du kan lägga till 5–10 sidor med lämpliga och relevanta bilagor. 
 • I undervisningsportföljen beskriver du ditt synsätt, dina prestationer och framtida utvecklingsmål, och reflekterar över och utvärderar ditt undervisningsarbete. Skriv texten i första person (jag-form).  
 • Om du hänvisar till andras tankar, gör lämpliga källreferenser. 
 • Om din undervisningskarriär är mycket lång, fokusera på din nuvarande situation och de senaste 5–10 åren. 
 • I bilagorna kan du dokumentera och förteckna dina undervisningserfarenheter, eventuell pedagogisk utbildning och utdrag från elevernas feedback. 

Undervisningsportföljens struktur och innehåll 

Undervisningsportföljens försättsblad: namn och datum, kontaktinformation, undervisningsportföljens ändamål (för vilken tjänst den är avsedd). 

Sammanställ din undervisningsportfölj enligt rubrikerna nedan. Syftet med frågorna är att stödja ditt skrivande. Du behöver inte svara på alla frågor. Om du inte har erfarenhet inom något delområde, kan du skriva ner dina synpunkter om eller avsikter inom området.  

Lägg in en innehållsförteckning, sidnummer och en bilageförteckning i undervisningsportföljen. 

1. Mitt förhållningssätt till undervisning och lärande 

 • Hur beskriver du dig själv som lärare och/eller handledare?
 • Vad är viktigt för dig i undervisning och lärande? Motivera din uppfattning. Vilken typ av bakgrundstänkande styr din undervisning och verksamhet som lärare?  
 • Hur har ditt tänkande eller ditt förhållningssätt till undervisningen utvecklats? Vem eller vad har bidragit till det? Hur har ditt konstnärliga eller vetenskapliga arbete påverkat ditt undervisningsarbete?
 • Hur syns det beskrivna förhållningssättet i ditt undervisnings-, handlednings- och utvecklingsarbete? Ge konkreta exempel på hur ditt förhållningssätt eller din inställning till undervisningen har påverkat elevernas inlärningsprocess eller resultat. 
 • Hur visas tankar om hållbar utveckling i din undervisning? Vilka etiska val har du gjort? 

2. Undervisnings- och handledningserfarenhet 

Undervisningserfarenhet 

 • Beskriv din undervisningserfarenhet från högskolor (yrkeshögskolor eller universitet) eller andra utbildningsinstitutioner.  Vilken roll och vilket ansvar har du haft i olika arbetsuppgifter? Har du till exempel ansvarat för kursen eller deltagit vid enstaka undervisningstillfällen?
 • Har du haft andra undervisningsuppdrag inom ditt område på nationell eller internationell nivå, som att genomföra workshops eller kurser inom ditt område eller vid evenemang?  
 • Hur har erfarenheterna förbättrat din undervisningsförmåga eller din utveckling som lärare? 
 • Vilket slags samarbete har du haft med dina kollegor i undervisningsfrågor? 

Erfarenhet av att handleda avhandlingar och övningsuppgifter

 • Beskriv din erfarenhet och din roll som handledare vid universitet eller högskolor (kandidat- magisters- eller doktorsexamen).  
 • Om du har handlett andra elevprojekt eller övningsuppgifter, beskriv din roll och ditt ansvar som handledare. 
 • Vilka metoder eller förhållningssätt använder du vid handledning? 
 • Ledning av undervisning (till exempel ämnesansvarig, utbildningsledare, avdelningschef eller andra ledaruppgifter inom utbildning.) 
 • Beskriv din erfarenhet och din roll vid ledning av undervisning, till exempel som ämnesansvarig, ledare för utbildningsprogram eller som ansvarig lärare för utbildningslinjer. 
 • Hur har du stöttat andra lärare i deras undervisning eller utveckling som lärare?    

3. Utveckling och förnyelse av undervisningen

 • Beskriv hur du arbetar med utveckling av undervisningen. Hur har du utvecklat undervisningen på nivån kurs, ämne eller utbildningsprogram? Om du ännu inte har erfarenhet av att utveckla undervisningen, tänk igenom dina möjligheter att göra detta; vilken syn har du på, eller vad kan du bidra med inom utveckling av undervisningen? 
 • Hur har du utvecklat kurser, studieperiod eller din undervisning? Utvärdera ditt utvecklingsarbete, till exempel ur perspektivet planering, genomförande eller bedömning av undervisningen. Hur motiverar och utvärderar du ditt utvecklingsarbete? Hur har ditt utvecklingsarbete stöttat elevernas lärande? 
 • Har du deltagit i att utveckla ditt läroämne, utbildningsplanen eller läroplanen? Vilken roll, ansvar och tyngdpunkt hade du i utvecklingsarbetet? Hur bedömer du resultaten av utvecklingsarbetet? 
 • Har du skapat, förnyat eller uppdaterat läromedlen? Har du utnyttjat digitala plattformar, program eller utrustning för att stödja elevernas lärande eller ditt undervisningsarbete? 
 • Vilken typ av feedback har du fått från eleverna om din undervisning? Hur har du använt den för att förbättra undervisningen? Har du till exempel fått feedback om din undervisning från kollegor eller chefer?    
 • Har du fått andra erkännanden för ditt undervisningsarbete (till exempel hedersbevis, utmärkelser eller stipendium för lärarutveckling). 

4. Din utveckling som lärare

 • Beskriv och reflektera över hur du har utvecklat din undervisningsförmåga eller dig själv som lärare.  
 • Har du deltagit i pedagogisk utbildning? Hur vill du reflektera över ditt deltagande och ditt lärande inom pedagogisk utbildning? Hur utnyttjar du lärdomarna i ditt eget undervisningsarbete? Ange eventuella pedagogiska kurser eller utbildningar i bilagorna. 
 • Har du utvecklat din undervisningsförmåga och dig själv som lärare på något annat sätt? Hur underhåller du och utvecklar du din undervisningsförmåga?
 • Hur har ditt konstnärliga eller vetenskapliga arbete stött din utveckling som lärare? Vilken roll har konstnärligt eller vetenskapligt arbete i din undervisning? 
 • Hur följer du forskning eller litteratur inom ditt undervisningsområde? Har du granskat din undervisning? Hur har det utvecklat dig som lärare? 
 • Vilka styrkor och förbättringsmöjligheter hos din lärarroll kan du identifiera?  

Bilagor

Lägg till bilagorna i slutet av din undervisningsportfölj. Numrera bilagorna, så att du kan hänvisa till dem i din undervisningsportfölj. Välj ut dina bilagor noggrant, bilagorna får högst vara 10 sidor.

Du kan till exempel välja följande bilagor:

 • Lista över din lärarerfarenhet (till exempel kurser, antal elever, utbildningsprogram, studiepoäng, år, institution).
 • Lista över din handledarerfarenhet (till exempel namn på eleven, examensarbetets innehåll, år).
 • Utdrag ur elevers feedback eller annan feedback från undervisningen (till exempel utdrag från kvalitativ feedback, feedback i siffror eller sammanfattning av feedback. Vid gruppundervisning, ange gruppens storlek och hur många som gav feedback.)
 • Utdrag från till exempel kursplaner, läromedel, bedömningsuppgifter som du har utvecklat eller refererat till i din undervisningsportfölj.