Sök till magisterprogrammet i koreografi

Tidtabeller för ansökningen 2023, intyg som krävs, förhandsuppgifter samt information om deltagande i urvalsproven.

Viktiga datum

● Ansökningstiden börjar 4.1.2023

● Ansökningstiden slutar 18.1.2023 kl. 15 (finsk tid)
– Fyll i och skicka ansökningsblanketten i Studieinfo

● Senast 25.1.2023 kl. 15 (finsk tid)
– Skicka förhandsuppgifterna via ansökningsblanketten i Studieinfo-portalen
– Skicka eventuella bilagor (utbildning och språkkunskap) via ansökningsblanketten i Studieinfo-portalen

● Urvalsproven ordnas 24.4-28.4 distant

● Antagningsresultaten publiceras 11.5.2023 kl. 9 (finsk tid)

● Senast 14.7.2023 kl. 15 (finsk tid)
– Ta emot studieplatsen och registrera dig till universitetet
– Skicka ett intyg över avlagd examen (om du blivit villkorligt godkänd)     

Studiernas längd och examensspråket

 • Studiernas längd: 2 år
 • Examensspråket: finska eller engelska

Ansökningsbehörighet

Du kan söka till magisterprogrammet i koreografi om du:

 1. har högskoleexamen i Finland och i din examen ingår minst 30 ECTS-studiepoäng i danskonst eller performativa konstarter eller studier som stöder dessa

 2. avlagt en utländsk examen på kandidatnivå (Bachelor’s Degree) som i landet i fråga ger behörighet för högskolestudier på magisternivå och i din examen ingår minst 30 ECTS-studiepoäng i danskonst eller performativa konstarter eller studier som stöder dessa

  ELLER

 3. om du på basis av studier och arbetserfarenhet inom branschen har tillräckliga kunskaper och färdigheter som högskolan konstaterat. I detta fall ska du ha avlagt minst 60 ECTS-studiepoäng i danskonst eller performativa konstarter eller studier som stöder dessa före ansökningstidens slut. Dessutom förutsätter vi minst två års heltidsarbete inom danskonst eller performativa konstarter (jämförbart med studier som omfattar 120 ECTS-poäng).
  Detta är avsett för dig som inte har avlagt examen eller som har andra studier inom konstbranschen, till exempel vid ett öppet universitet.

Bilagor som krävs för att styrka behörighet

Punkt 1 
Bifoga examensbetyg och studieprestationsutdrag till din ansökan. Anteckna tydligt i studieprestationsutdraget eller i en separat bilaga minst 30 ECTS studiepoäng i danskonst eller performativa konstarter eller högskolestudier som stöder dem.  
 
Punkt 2 
Bifoga examensbetyg och studieprestationsutdrag samt Diploma Supplement till din ansökan. Om Diploma Supplement inte finns att tillgå ska du lämna in en separat utredning över nivån på den utländska examen i studielandets utbildningssystem och en beskrivning av omfattnig av examen. Anteckna tydligt i studieprestationsutdraget eller i en separat bilaga minst 30 ECTS studiepoäng i danskonst eller performativa konstarter eller högskolestudier som stöder dem. 
 
Punkt 3 
Bifoga till din ansökan studieprestationsutdrag över de krävda minst 60 ECTS studiepoäng i danskonst eller performativa konstarter eller högskolestudier som stöder dem. Dessutom ska du lämna in en tydlig specifikation av två års heltidsarbete inom danskonsten eller performativa konstarter (produktion, arbetsgivare/arbetsgrupp, föreställningsplats, övningsperiod, föreställningar). 

Bedömning av behörighet

Din behörighet att ansöka bedöms på basis av din ansökan, betyg och övrig redovisning.

Beslut om behörighet att ansöka fattas innan en kallelse sänds till urvalsproven. Du får information om beslutet via e-post under vecka 9-10.

Villkorligt antagningsbeslut

En del sökande blir villkorligt antagna. Om din högskoleexamen ännu under ansökningstiden inte är slutförd, ska du sända examensbetyg och studieutdrag till ansökningstjänsterna senast 14.7.2023 kl. 15 (finsk tid). Du kan göra din läsårsanmälan först efter detta.

Om du inte skickar ett examensbetyg inom tidsfristen, förlorar du den studieplats som erbjuds dig.

Kompletterande studier

Om du blir antagen utan lägre högskolexamen kan du behöva genomföra kompletterande studier utöver minimistudiepoängen i ditt utbildningsprogram för att uppnå de färdigheter som behövs i utbildningen. Omfattningen av kompletterande studier kan vara högst 60 studiepoäng.

De kompletterande studierna ska i regel avläggas under det första studieåret och de antecknas i studerandes individuella studieplan. Du får information om eventuella kompletterande studier i samband med antagningsbeslutet.

Ansökan om överflyttning från ett annat universitet

Sökande som är flykting eller en person som kan jämställas med en flykting

Språkkrav

Examensspråket i magisterprogrammet i koreografi är finska eller engelska. Undervisningsspråket är finska och/eller engelska.

Till programmet kan sökande som studerar på både finska och engelska antas. Om nya sökande som studerar på engelska antas till programmet, sker gruppundervisningen på engelska för hela årskursen.

För att bli antagen som examensstuderande måste du ha den språkkunskap som krävs för ansökningsmålet. Du ska visa kunskaperna med ett språktest som avlagts med godkänt resultat, en tidigare grundutbildning eller med andra tidigare studier.

Du ska påvisa tillräckliga språkkunskaper före 25.1.2023 kl. 15 (finsk tid). Bifoga till ansökningsblanketten i Studieinfo.fi ett examensbevis eller ett språkprov.

Om du påvisar tillräckliga språkkunskaper med finländsk studentexamen (avlagd 1990 eller senare) behöver du inte lämna in betyg på detta.

Om du har fått din skolutbildning i Finland kan du bevisa dina språkkunskaper i finska eller svenska oberoende av om ditt ansökningsmål är finsk- eller svenskspråkigt. Om du har fått din grundutbildning på ett annat språk än ansökningsmålets (huvudsakliga) undervisningsspråk, ska språkkunskaper bedömas separat vid urvalsprovet, t.ex. genom en intervju.

Examens- och undervisningsspråket vid Teaterhögskolan

Läsårsavgift

Under läsåret 2023-2024 tar Konstuniversitetet ut en läsårsavgift på 5000 euro av studerande som kommer från länder utanför EU- och EES-området och studerar inom grundexamensutbildningen på ett främmande språk.

I urvalet 2023 på Konstuniversitetets Teaterhögskola kommer terminsavgifter att gälla dem som söker till en engelskspråkig utbildning;

 • Master’s Degree Programme in Choreography (Magisterprogrammet i koreografi)
 • Master’s Degree Programme in Comparative Dramaturgy and Performance Research
 • Master’s Degree Programme in Dance Performance (Magisterprogrammet i konstnärlig framställning i dans)
 • Master’s Degree Programme in Live Art and Performance Studies
 • Master’s Studies in Directing (Magisterstudier i regi)

Ytterligare information om läsårsavgift

Bedömningskriterier

Bedömningskriterier för förhandsuppgifterna och urvalsprovets uppgifter:

 • färdigheter och kunskap inom konstnärliga metoder och koreografiska tillvägagångssätt 
 • färdigheter att utveckla koreografiska idéer och bearbeta dem till föreställningar
 • nyfikenhet och förmåga att studera och utforska teoretiska diskurser i förhållande till olika referensramar för koreografi och presentation och samhälleliga problem. 
 • beredskap och förmåga till konstruktiv växelverkan, deltagande och kommunikation i olika studie- och arbetssituationer 
 • studiemotivation, öppenhet att lära sig och engagemang för heltidsstudier 
 • mognad för högskolestudier 

Förhandsuppgifter

Förhandsuppgifterna varken preciseras eller förklaras. Förhandsuppgifterna kan göras på finska, svenska eller engelska. Ange ditt namn i varje uppgift.

Uppgift 1 – Skrivuppgift beskrivning

– Skriv först om din konstnärliga bakgrund. Berätta därefter om dina konstnärliga idéer i förhållande till koreografi och om frågor som du är särskilt intresserad av att behandla och undersöka i dina studier. 
– Berätta om din motivation att studera just inom detta utbildningsprogram.  

Längd max 2 sidor (A4). Namnge filen: efternamn_fornamn_beskrivning

Uppgift 2 – Skrivuppgift analys

Beskriv och analysera vad du anser vara viktiga eller intressanta fenomen just nu inom koreografi och performance. Stöd och motivera din beskrivning genom att hänvisa till enskilda konstnärer eller kollektiv som arbetar med koreografi och performance. Använd teoretiska och / eller andra källor som stöd för din beskrivning och analys. 

Ange källorna på vederbörligt sätt. För att utföra uppgiften med godkänt resultat krävs användning av källor och källhänvisningar. Längd högst 2 sidor (A4). Namnge filen: efternamn_förnamn_analys

Uppgift 3 – Dokumentation av den konstnärliga verksamheten

1. Skicka ett videoprov av ditt koreografiska arbete med ansökan. Provet ska vara högst 10 minuter långt. Provet kan vara en del av ett mer omfattande arbete eller också kan det ha filmats för ansökan. Provet behöver inte vara från en scenföreställning, utan det kan ha filmats till exempel i en övningssal eller i någon annan omgivning.
Videoprovet kan laddas upp i Studieinfo (namnge filen: efternamn_förnamn_dokumentation_1)
Alternativt kan du skicka en länk till provet.

2. Berätta på en annan video om provprocessen och dina koreografiska val. Längd högst 5 min. Namnge filen: efternamn_förnamn_dokumentation_2

3. Skapa en pdf-fil som innehåller 1–3 exempel på dina konstnärliga upplevelser och/eller dina aktiviteter. Filen kan innehålla länkar, bilder och text. Namnge filen: efternamn_förnamn_dokumentation_3

För att utföra dokumentationsuppgiften med godkänt resultat förutsätts att du tydligt och begripligt har angivit din roll i varje prov (uppträdare, koreograf, annat)

Uppgift för skede 2

Uppgift/uppgifter för skede 2 som kräver förhandsförberedelser meddelas senast vecka 11 till de sökande som kallas till urvalsprovet på basis av bedömningen av förhandsuppgifterna. 12-15 sökande kallas in till urvalsprov som kommer att hållas på distans och enligt ett individuellt angivet schema.

Så här söker du

Magisterprogrammet i koreografi hittar du på Studieinfo.fi under;
Magisterantagning: koreografi, magister i danskonst (2 år)

1. Fyll i och skicka den elektroniska ansökningsblanketten

Fyll i och skicka den elektroniska ansökningsblanketten under tiden 4.1 – 18.1.2023 senast kl. 15 (finsk tid) i Studieinfo-portalen.

2. Skicka förhandsuppgiften och bilagorna

Skicka förhandsuppgiften och bilagorna före 25.1.2023 kl. 15 (finsk tid) via Studieinfo-portalen.

 • Förhandsuppgifter
  Namnge filerna med förhandsuppgifterna enligt anvisningarna i samband med uppgiften.

 • Meritförteckning/CV
  Namnge filen: efternamn_förnamn_cv

 • Dokument som påvisar utbildningsbakgrund
  Lämna in ett examensbetyg över genomförd grundutbildning som ger lämplighet för magisterstudier och studieprestationsutdrag eller studieintyg, och studieprestationsutdrag över pågående utbildning.
  Namnge filerna efternamn_förnamn_dokumentets namn, t.ex.: efternamn_förnamn_examensbetyg, efternamn_förnamn_studieprestationsutdrag

 • Diploma Supplement (DS)
  Om du ansöker med utländsk examen lämna in DS. Om Diploma Supplement inte finns att tillgå ska du lämna in en separat utredning över nivån på den utländska examen i studielandets utbildningssystem och en beskrivning av omfattnig av examen.
  Namnge filen efternamn_förnamn_dokumentets namn, t.ex.: efternamn_förnamn_ds

 • Intyg över språkkunskaper
  Lämna in ett intyg över språkkunskaper i undervisningsspråket, om det inte kan påvisas med avlagd högskoleexamen.
  Namnge filen efternamn_förnamn_dokumentets namn, t.ex.: efternamn_förnamn_toefl

 • Dokument som befriar från läsårsavgiften
  Om du söker till en engelskspråkig utbildning och kommer från ett EU/EES-land eller Schweiz lämna in ett dokument som befriar dig från läsårsavgiften (t.ex. ett foto av passet).
  Namnge filen efternamn-förnamn-dokumentets namn, t.ex.: efternamn_förnamn_pass

Du måste själv låta en professionell translator översätta ansökans bilagor om de inte är på finska, svenska eller engelska.

Inlämning av material via Studieinfo-portalen

Efter att ha fyllt i och skickat in din elektroniska ansökningsblankett på Studieinfo-portalen, ska du skicka in förhandsuppgifter och/eller annat begärt material till Konstuniversitetet via Studieinfo-portalen inom utsatt tid. Du kan komplettera bilagorna till din ansökan antingen i Min Studieinfo-tjänsten eller via länken som du fått per e-post i bekräftelsemeddelandet för din ansökan.

Innan du laddar upp materialet till ansökan, kontrollera att materialet öppnas och fungerar som planerat. Kontrollera också att du har laddat upp alla bilagor som hör till ansökan innan du skickar in ansökan.

Ge alla dina filer namn enligt anvisningarna i samband med uppgiften och bilagor. Inga skandinaviska tecken eller specialtecken ska användas i filnamn.

Studieinfo-portalen accepterar följande audio- / video- / dokument- / bildformat:

 • Audio – mp3, m4a, aiff, wma, wav, aac
 • Video – mpeg, mpg, mp4, mov, avi, wmv, m4v, vob (vi rekommenderar format mp4)
 • Dokument – alla textfiler skall sändas in som pdf
 • Bilder – jpeg, png, gif, jpg

Filens maximala storlek är 1 GB.

Försäkra dig om att din dator och din webbläsare är uppdaterade. Använd en stabil internetförbindelse. Se också till att din dator inte övergår till strömsparläge medan uppladdningarna pågår.

Den sökande bär ansvaret för inlämnandet av ansökan (ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna, bilagorna).

Material som är delvis uppladdade eller ofullständiga förkastas. Förhandsuppgifter som sänts via e-post eller som e-postbilaga beaktas inte.

Ladda upp materialen till Studieinfo-plattformen så tidigt som möjligt

Det kan ta upp till flera timmar för stora filer att laddas upp ifall systemet är belastat. Du kan snabba på uppladdningen genom att komprimera t.ex. videofiler. Påbörja uppladdningen i god tid innan tidsfristens utgång.

Levererans av material via system utanför Studieinfo

Vi rekommenderar att du laddar upp materialen direkt i Studieinfo. Om materialet innehåller känsliga uppgifter är det särskilt viktigt att använda Studieinfo för att lämna in det.

Om du till exempel på grund av risken för systemöverbelastning vid inlämnande via Studieinfo ändå önskar lämna in en länk till ett system utanför Studieinfo (t.ex. YouTube, Vimeo, SoundCloud), ska länken laddas upp som en pdf-fil i Studieinfo (t.ex. som en del av en konstportfolio eller som en separat fil som endast innehåller länken/länkarna).

Materialet ska vara uppladdat inom utsatt tid och därefter kan inga ändringar göras.

En länk till ett system utanför Studieinfo ska vara i sin ursprungliga form, dvs. man får inte skapa en kortlänk (url shortener). Länken ska leda direkt till provet, dvs. inte till exempelvis en sammanställningssida med nya länkar. Sökandens uppgift är att säkerställa att länken fungerar under hela ansökningsomgången och att materialen markeras som privata i systemets inställningar (till exempel i Vimeo väljer du sekretessinställningen ”Password” eller ”Unlisted”, i YouTube ”Unlisted”, i SoundCloud ”Private”). Du kan om du så önskar skydda materialet med ett lösenord som ska skickas till Konstuniversitetet utöver länken (i det här fallet kontakta Teaterhögskolans ansökningstjänster).

Materialet ska förvaras i systemet i fråga i minst 6 månader efter att ansökningstiden gått ut.

Konstuniversitetet ansvarar inte för informationssäkerhetsriskerna i system som tillhandahålls av en tredje part, eventuella kränkningar av upphovsrätten, tystande av kopieringsskyddade ljudspår, eller användarvillkor. Notera också att tredje parter i allmänhet sparar uppgifter i användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller andra kommersiella syften.

Urvalsproven

Sökandena underrättas per e-post om besluten om behörighet under vecka 9-10. De som klarat sig vidare på basis av förhandsuppgifterna får en kallelse till urvalsprovets andra skede per e-post senast vecka 11. Angivna tider för inträdesproven ändras inte. Även de som på basis av förhandsuppgiften inte klarat sig vidare meddelas om detta via e-post.

Skede 1       Ansökan till Studieinfo och inlämning av förhandsuppgifterna samt bilagorna
Skede 2       må 24.4 – fre 28.4 (2.5 är reservdag)

Urvalsproven ordnas på distans och de sökande deltar individuellt i dem enligt anvisad tidtabell. 

Urvalsprovet består av två skeden. De sökande gallras i varje skede av urvalsprovet. Det är också möjligt att det utförs en mellangallring i de olika skedena. Tilläggsuppgifter som kräver förberedelser kan ges under urvalsproven.

De gruppuppgifterna i urvalsproven görs på engleska. Individuella uppgifterna kan genomföras antingen på svenska, finska eller på engelska.

Mera information om Teaterhögskolans urvalsprov och bedömning

Individuella arrangemang vid urvalsprovet

Tillkännagivande av resultaten

Antagningsresultaten publiceras 11.5 och 2.6.2023 i Studieinfo-tjänsten och på Konstuniversitetets webbsida. I samband med att du fyller i ansökningsblanketten kan du också meddela om du inte vill att ditt namn publiceras på nätet.

Resultaten av antagningen av studerande delges:

11.5.2023 kl. 9

 • Magisterprogram Comparative Dramaturgy and Performance Research (double-degree)
 • Magisterprogram Live Art and Performance Studies
 • Magisterprogrammet i koreografi
 • Magisterprogrammet i skrivande
 • Magisterstudier i design för scenkonst
 • Magisterstudier i regi
 • Magisterstudier i skådespelarkonst (på finska)

2.6.2023 kl. 9

 • Magisterprogrammet i konstnärlig framställning i dans
 • Magisterstudier i ljuddesign
 • Magisterstudier i ljusdesign
 • Utbildningsprogrammet i design för scenkonst
 • Utbildningsprogrammet i dramaturgi och skrivande av pjäser
 • Utbildningsprogrammet i ljuddesign
 • Utbildningsprogrammet i ljusdesign
 • Utbildningsprogrammet i regi
 • Utbildningsprogrammet i skådespelarkonst (på finska)
 • Utbildningsprogrammet i skådespelarkonst (på svenska)

De som blivit antagna och de som fått reservplats får information om antagningsresultaten per e-post samma dag som antagningsbeslutet offentliggörs. Övriga sökande meddelas inte om antagningsresultaten per e-post.

Man kan också fråga efter resultaten genom att mejla ansökningstjänsten.

Antal nya studerande och reservplatser

Rättelseförfarande

Mottagande av studieplats

Meddela senast 14.7.2023 kl. 15 (finsk tid) om du tänker ta emot studieplatsen.

Om du har en finländsk personbeteckning ska du ta emot studieplatsen i tjänsten Min Studieinfo.

Om du inte har en finländsk personbeteckning får du ett e-postmeddelande av Studieinfo. Meddelandet innehåller en länk, och via den kan du meddela om du tar emot studieplatsen.

Din anmälan om mottagande av en studieplats är bindande. Om du ändå vill avstå från din studieplats efter att ha tagit emot den, anses du ha tagit emot ifrågavarande studieplats för hela terminen (se bestämmelsen om en högskoleplats).

Om du inte tar emot den erbjudna studieplatsen inom den utsatta tiden förlorar du den.

Anmälningen vid universitet

De som blivit antagna får besked per e-post samt anvisningar för hur man anmäler sig vid universitet.

Att anmäla sig som frånvarande under det första läsåret

Att börja studera

Sökande som blir antagna i urval 2023 inleder sina studier i augusti 2023.

Att börja studera

De som antagits till utbildningsprogrammet får ett brev i juni om inledningen av läsåret 2021–2022, undervisningen och litteraturen under läsåret.

Undervisningen i utbildningsprogrammet inleds med obligatorisk närvaro under orienteringen 25.8–27.8.

Kontakta ansökningstjänsterna

Hittade du inte svaret på din fråga? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Du kan ställa din fråga om antagning via e-post eller telefon.

E-post: teak.ansokan@uniarts.fi
Telefon: +358 50 349 6672

De vanligaste frågorna som ställs till oss om antagning

Läs mer om programmet