Konstuniversitetet har igen det bästa helhetsresultatet i Finland enligt Kandidatrespons-enkäten

Av studerandenas respons framgår att styrkorna i undervisningen vid Konstuniversitetet är bland annat utbildningens innehåll och kvalitet, växelverkan med lärarna, handledning av doktorander samt tillgängliga resurser och tjänster.

Studerande som avlägger grundexamen vid Konstuniversitetet är nöjda med utbildningens innehåll. Även doktoranderna är nöjda med studiernas innehåll och den erhållna handledningen. Utöver det ovan nämnda framfördes som Konstuniversitetets styrkor bland annat kompetenta lärare, mängden valfria studier, studielokalerna och studieredskapen, de goda resurserna, tjänsterna och de internationella nätverken. Studerande som utexaminerats från Konstuniversitetet rekommenderar gärna utbildningen till andra. 

Resultaten grundar sig på tre regelbundna responsenkäter: rektorns enkät, kandidatrespons och magistrarnas och doktorernas karriäruppföljningsenkät.

Konstuniversitetet har fortfarande det bästa helhetsresultatet i Kandidatresponsen av alla universitet. Enligt enkäten är styrkorna i Konstuniversitetets kandidatutbildning till exempel förståelse för grundbegreppen inom den egna branschen och de färdigheter som utbildningen ger för magisterstudier.

På basis av responsenkäterna finns det saker att utveckla särskilt i studerandenas välbefinnande och inlärningsmiljöer. 

Studerandena vid Konstuniversitetet bedömde i genomsnitt sitt välbefinnande som lägre än studerandena vid andra universitet. Enligt rektors enkät behandlas välfärdsteman inte som en del av studierna. Man önskar att tillgången till välfärdstjänster förbättras. 10,2 % av respondenterna hade upplevt diskriminering och 15,1 % osakligt bemötande vid Konstuniversitetet.

De digitala inlärningsmiljöerna bör utvecklas och förtydligas. Frågan om lokalerna var ett genomgående inslag i studerandenas kommentarer. Lokalerna bör utvecklas till exempel med tanke på tillgängligheten och gemenskapen.  Öppenheten i beslutsfattandet i anslutning till lokalerna bör ökas och upplevelsen av delaktighet stärkas som en del av besluts- och planeringsprocesserna.

Insamling av respons är en del av utvecklingen av verksamheten

Studerandeenkäterna är en del av Konstuniversitetets kvalitetssystem. Resultaten från enkäterna används för att utveckla utbildningen, tjänsterna och den övriga verksamheten, planera verksamheten på årsnivå samt förnya läroplanerna.

Svarsprocenten för kandidatrespons och karriäruppföljning för magistrar är också viktig eftersom de påverkar den finansiering som universitetet får. Varje enskilt svar kan öka finansieringen till Konstuniversitetet med upp till tusentals euro. 

Bekanta dig med enkätresultaten i statistiktjänsten Vipunen

Mer information

Alina Savolainen