Konstuniversitetet inleder beredningen av uppbyggandet av ett magisterprogram i musikteater

Konstuniversitetet har med stöd av Paciusfonden inlett en utredning av möjligheterna för att lansera Sibelius-Akademins och Teaterhögskolans gemensamma magisterutbildning i musikteater hösten 2024.

Roosa Oksaharju

Det tvååriga magisterprogrammet i musikteater (120 studiepoäng) ska stå för den högsta undervisningen inom området i Finland. Musikteater är ett av de få konstområden som där det för närvarande inte är möjligt att fortsätta från lägre högskoleexamen till magisterexamen.

”Musikteater har en fantastisk position i korsningen mellan de konstområden som är representerade inom Konstuniversitetet. De två akademiernas första gemensamma magisterexamen kommer att förverkliga den eftertraktade rörligheten för studenterna inom vår multikonstnärliga gemenskap”, säger Tuuli Talvitie, prodekan vid Sibelius-Akademin, som leder beredningen av magisterprogrammet.

Som den enda institution som tillhandahåller magisterutbildning i musikteater i Norden skulle Konstuniversitetet också vara en vägvisare internationellt.

Magisterprogrammet i musikteater svarar på behoven inom teaterområdet

Magisterprogrammet i musikteater är en efterlängtad utbildning nationellt, och det svarar på arbetslivets behov inom en sektor som är stadd i utveckling. Inslaget av musikteater i de finländska teatrarnas repertoar är stort och fortsätter att öka. Enligt teaterstatistiken (Tinfo) var sex av de tio bäst säljande pjäserna under säsongen 2020–2021 antingen musikalisk teater eller musikaler.

Sedan 2017 har Konstuniversitetets Öppna campus haft en studiehelhet i musikteater för scenkonstnärer (10–30 studiepoäng). Den är avsedd för studenter på magisternivå och för musikteaterproffs. Ungefär tio studenter har deltagit varje läsår.

”Musikteater är en mycket krävande konstform, som fordrar att man besitter mångsidiga sceniska färdigheter på proffsnivå. Kärnan i det planerade magisterprogrammet byggs därför upp kring tre kärnkompetenser, nämligen sång och röstanvändning, skådespelarkonst samt dans och rörelse”, säger Tuuli Talvitie.

Kärnkompetenserna kompletteras sedan med andra ämnen och innehåll som hjälper konstnärskapet att växa fram. Avsikten är att ta in 8–10 examensstuderande per årskurs.

Utbildning för nydaning och diversifiering av musikteatern i Finland

Magisterprogrammet ska hålla internationell klass och är tänkt att driva förnyelse, diversifiering och nivåhöjning på teaterområdet i Finland, genom en aktiv dialog med arbetslivet.

”Samarbete med yrkesteatrar och med samarbetsskolor i utlandet gör att vi ständigt kan hålla oss uppdaterade och reflektera över verksamheten”, säger Tuuli Talvitie.

Avsikten är att söka fram och utforska nya former att skapa musikteater och identifiera möjligheterna i dem samt främja den inhemska och internationella forskningen på området.

Examensdelarna i skådespelarkonst, sång och röstanvändning samt dans, som kan avskiljas från studiehelheten, betjänar också fortbildningen av olika yrkesgrupper och tillgodoser behovet av pedagogisk fortbildning på området.

Beredningsteam börjar planera magisterutbildningen

Det nya magisterprogrammet planeras av en arbetsgrupp som ska se till att projektet genomförs väl samt att expertisen på akademiernas och Öppna campuset tas tillvara under arbetet. I gruppen deltar representanter för Sibelius-Akademin, Teaterhögskolan och Öppna campus. Den rapporterar till gruppens ordförande Tuuli Talvitie, som är prodekan vid Sibelius-Akademin.

Mer information lämnas av Tuuli Talvitie, prodekan, Sibelius-Akademin, tuuli.talvitie@uniarts.fi och 050 911 8897