Kandidater, magistrar och doktorer som utexaminerats från Konstuniversitetet är nöjda med sin utbildning

År 2018 utförde Konstuniversitetet en gallup vid namn Kandidatrespons bland kandidater som utexaminerats under året. Karriäruppföljningsundersökningar gjordes för magistrar år 2013 och för utexaminerade doktorer år 2015. Karriäruppföljningarna utfördes i riksomfattande samarbete med Aarresaari-nätverket.

Utgående från resultaten är Konstuniversitetets kandidater, magistrar och doktorer i huvudsak nöjda med den utbildning de fått. En majoritet av de utexaminerade magistrarna och doktorerna har kontinuerligt haft arbete, och de flesta som under loppet av sin karriär hittills varit arbetslösa har endast varit det en gång. Personer som utexaminerats från Konstuniversitetet arbetar i högre utsträckning än det nationella medeltalet som företagare, yrkesutövare och frilansare.

På basis av undersökningsresultaten är de kandidater, magistrar och doktorer som utexaminerats från Konstuniversitetet på det hela taget nöjda med sin utbildning och skulle också rekommendera den för andra. Kandidaterna som utexaminerades 2018 anser att Konstuniversitetets undervisning håller hög klass. De mest frekvent återkommande önskemålen i kandidatresponsen var att stöd och information om studierna ska bli lättare att få, att universitetet ska ge mer vägledning i planeringen av studierna och att undervisningsmetoderna ska utvecklas.

De magistrar och doktorer som svarat på enkäten upplever att utbildningen på Konstuniversitetet har förberett dem väl för arbetslivet. Utgående från magister- och doktorenkäterna borde studierna i synnerhet ge mer stöd till att utveckla kunnande i förhandlingar, ledarskap, organisering och koordinering samt entreprenörskap.

Under de första fem åren efter examen har Konstuniversitetets magistrar i genomsnitt arbetat för mer än sju olika arbetsgivare. Detta är nästan tre gånger högre än det nationella medeltalet. Av de magistrar som svarat på enkäten har upp till 93 % arbetat som företagare, yrkesutövare eller frilansare efter examen. Magistrarna upplever att de faktorer som mest påverkat deras sysselsättningsgrad har varit förmågan att redogöra för sitt eget kunnande, ett nätverk av kontakter och övrig arbetserfarenhet.

Enligt Konstuniversitetets ansvariga studiechef Sanna Kotajärvi-Söderholm bekräftar enkäterna den helhetsbild som tidigare enkäter och undersökningar har byggt upp.

”Alumnerna uppfattar Konstuniversitetet som ett högklassigt universitet där studerande utbildas till samarbetskunniga, kreativa och dynamiska proffs som är duktiga på att uppträda. Samtidigt finns det förstås hela tiden utrymme för bättring. Konstarterna står i bräschen för det förändrade arbetslivet och det är därför viktigt att vi vidareutvecklar Konstuniversitetets förmåga att erbjuda sina studerande de verktyg som behövs för livet och arbetet efter studierna.”

År 2018 utexaminerades 169 kandidater från Konstuniversitetet, varav 150 (88,8 %) svarade på kandidatresponsen. På magistrarnas karriäruppföljningsenkät svarade 75 (32,5 %) av de 231 magistrar som utexaminerades 2013. På karriäruppföljningsenkäten för doktorer svarade 11 (55 %) av de 20 doktorer som disputerade år 2015. Du kan bekanta dig med resultaten av karriäruppföljningsenkäterna i denna rapport och på statistiktjänsten Vipunen.

Mer information:

Planeringschef Alina Savolainen
tfn 0400 792 089
alina.savolainen@uniarts.fi

Kandidatrespons är universitetens riksomfattande undersökning som utvärderar erfarenheter av hur studierna förlöpt och hur nöjd studerande är med sitt universitet. Enkäten besvaras av universitetsstuderande som har avlagt en lägre högskoleexamen eller motsvarande.

Universitetens karriäruppföljning för magistrar och doktorer utförs i samarbete med Aarresaari, det nationella nätverket för karriär- och rekryteringstjänster. Målgruppen för magistrarnas karriäruppföljning är personer som fem år tidigare avlagt antingen en högre eller en lägre högskoleexamen. Granskningen av hur doktorerna placerar sig i arbetslivet görs tre år efter examen. Målet med karriäruppföljningsenkäterna är att producera omfattande data om akademikers kvalitativa sysselsättning samt att säkerställa att universitetsutbildningen motsvarar arbetslivets kompetensbehov. Kandidatrespons utgör en del av universitetens finansieringsmodell och karriäruppföljningsenkäterna kommer att omfattas av finansieringskriterierna från 2021 framåt. Informationen som uppföljningarna producerar presenteras av den riksomfattande tjänsten Töissä.fi.