David Lundblad utforskade bakgrunden till svensk körklang

Kördirigenten David Lundblad har undersökt karaktären av och den historiska bakgrunden till den så kallade svenska körklangen. Han belyser sambandet mellan klang, språk och repertoar. Lundblads doktorsexamen med titeln ”Svensk körklang. Ett vokalt perspektiv från 1800-talet till nutid” (fem konserter och det skriftliga arbetet ”Svensk körklang: Historiska, fonetiska och pedagogiska aspekter”) granskas vid Sibelius-Akademin, Konstuniversitetet i Helsingfors den 29 november 2019.

David Lunblad's bild

”Målet med min avhandling är att visa på faktorer som har legat till grund för det som vi idag kan benämna svensk körklang – ett sätt att sjunga som har blivit en nationalsymbol”, säger Lundblad.

Lundblad granskade element relaterade till körklang från olika perioder. Förutom påverkan av repertoaren och det svenska språket, studerade han också hur sociala faktorer som önskan att tillhöra en grupp kan påverka körklangen.

”Jag valde att utforska just svensk körklang då vi i Sverige talar mycket lite om detta fenomen och därmed också försakar uppkomsten och historiken bakom. Vi har ett kulturellt arv att vårda och vara stolta över, och bästa sättet att göra det är genom kunskap.”

Lundblads fem påbyggnadskonserter innehöll musik från mitten av 1800-talet och framåt. Även om tyngdpunkten låg på klassisk fyrstämmig körlyrik så ingick även musik skriven för mindre vokalgrupper i repertoaren. Vid de tre första konserterna sjöng Nordiska Vokalensemblen från Stockholm och vid de sista två sjöng EMO Ensemble från Esbo.

I sitt skriftliga arbete undersöker Lundblad historiska, fonetiska och pedagogiska faktorer som har lagt grunden till den så kallade svenska körklangen. Han analyserar hur svenska vokaler påverkar sångröstens överton och körklang. Hans syfte har varit att definiera ett sångsätt, en klang, som inte är typisk för en viss kördirigent eller en viss kör men som går utöver gränserna för musikgenrer och generationer.

”När jag arbetade med två olika körer från två olika länder, insåg jag hur mycket de svenska vokalfärgerna, textuttalet och vokalplaceringen kan påverka körens klang. Dessa faktorer påverkade också andra beståndsdelar i körklangen som till exempel dynamik och intonation.”

Mer information:

David Lundblad
dirigent@home.se

Granskning av David Lundblads konstnärliga doktorsexamen
Fredagen den 29 november 2019 i Olaus Petri kyrka, Minervagatan 6, Helsingfors

Lectio praecursoria inleds kl. 15.00 i Olaus Petri kyrka. Granskningstillfället fortsätter i Wegelius-salen (Sibelius-Akademin, Tölögatan 28) kl. 16.15.

Titeln på doktorsexamen: ”Svensk körklang. Ett vokalt perspektiv från 1800-talet till nutid”

Nämnden som utvärderat de konstnärliga lärdomsproven: Kati Hämäläinen, Matti Hyökki, Markus Lehtinen, Seppo Murto, Robert Sund, 
Stefan Parkman (2. konsert)

Granskare av det skriftliga arbetet: Karin Johansson, Ulla-Britta Broman-Kananen

Det skriftliga arbetet i Helda databas

Kustos för granskningsceremonin: Peter Peitsalo